Rīgā, 2003

Rīgā, 2003. gada 3. decembrī.

9/4-4-163

 

Saeimas Prezidijam

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ir sagatavojusi un, pamatojoties uz Saeimas Kārtības ruļļa 79. pantu, iesniedz Saeimai likumprojektu “Grozījumi likumā “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem””.

Pielikumā: likumprojekts “Grozījumi likumā “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem”” uz 1 lapas un likumprojekta anotācija uz

lapām.

 

 

Ar cieņu

 

priekšsēdētāja Ina Druviete

 

 

Likumprojekts “Grozījumi likumā

“Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem””

 

Izdarīt likumā “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt pārejas noteikumu 3. punktā skaitli un vārdu “2003. gadam” ar skaitli un vārdu “2005. gadam”.

2. Izteikt noteikumu par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā 2005. gada 1. janvārī.”

Likums stājas spēkā 2004. gada 1. janvārī.

 

 

 

 

Likumprojekta

“Grozījumi likumā “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem”” anotācija

I. Kādēļ likums ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

2004.gada 1.janvārī paredzēts stāties spēkā likumam “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem”, kurš nosaka, ka bērniem audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus var piemērot arī par pārkāpumiem, par kuriem likumā paredzēta administratīvā atbildība, un paredz jaunus audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus – uzvedības ierobežojumus un sabiedrisko darbu, kuru ieviešanai ir nepieciešams papildu finansējums no valsts budžeta. Tādēļ minētā likuma pārejas noteikumu 3.punktā noteikts, ka likuma ieviešanai nepieciešamais finansējums tiks iekļauts valsts budžeta projektā 2003.gadam. Tomēr ne 2003., ne 2004.gada valsts budžetā nav paredzēts finansējums likuma “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem” ieviešanai.

Pēc Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Bērnu tiesību aizsardzības apakškomisijas ierosinājuma izveidotā Tieslietu ministrijas darba grupa, kas bija izveidota ar mērķi precizēt audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - sabiedriskā darba izpildes un uzraudzības mehānismu un tam nepieciešamā finansējuma apjomu, likumā “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem” konstatēja būtiskas nepilnības, kuras ievērojami apgrūtinātu likuma ieviešanu un ir jānovērš, sagatavojot grozījumus likumā. Līdz ar to nepieciešams pārcelt uz vēlāku laiku likuma “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem” spēkā stāšanās laiku.

2. Likum- projekta būtība

Likumprojekts paredz noteikt likumam “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem” saprātīgu spēkā stāšanās laiku - 2005.gada 1.janvāri, līdz kuram būs iespējams izdarīt likumā nepieciešamos grozījumus, kā arī sagatavot precīzus nepieciešamā finansējuma aprēķinus un sastādīt nepieciešamos budžeta pieprasījumus 2005.gadam. Pārejas noteikumu 3.punktā paredzēts izdarīt grozījumu, kurš noteiktu, ka likuma ieviešanai nepieciešamais finansējums tiek iekļauts likumprojektā „Par valsts budžetu 2005.gadam”.

3. Cita informācija

II. Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Pārceļot likuma spēkā stāšanās laiku uz 2005.gada 1.janvāri, tiks radīta iespēja paredzēt valsts budžetā 2005.gadam finansējumu likuma “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem” ieviešanai, līdz ar to tiks novērsti draudi, ka atsevišķas likuma “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem” normas nebūtu izpildāmas finansējuma trūkuma dēļ un likums nesasniegtu savu mērķi. Līdz ar to jāsecina, ka tiks atrisināta problēma, kas saistīta ar likuma “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem” ieviešanu, un tiks sekmēta minētā likuma mērķu sasniegšana.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

III. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem (tūkt. Ls)

Rādītāji

Kārtējais gads

 

Trīs nākamie gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1.Izmaiņas budžeta ieņēmumos

-

-

-

-

-

2.Izmaiņas budžeta izdevumos

-

-

-

-

-

3.Finansiālā ietekme

-

-

-

-

-

4.Prognozējošie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

-

-

-

-

-

5.Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

-

-

-

-

-

6. Cita informācija

IV. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Nepieciešams izdarīt grozījumu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, nosakot, ka ar audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem saistītie grozījumi kodeksā (pieņemti 13.03.2003.) stājas spēkā vienlaikus ar likumu “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem”.

2. Cita informācija

Ir sagatavots un iesniegts priekšlikums Saeimas Juridiskajai komisijai grozījumiem likumprojektā “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” (reģ.nr. 267)

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likums

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums 1.tabula

Attiecīgie Eiropas savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Likumprojekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais aktas un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu

1.Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Konsultācijas notikušas ar Latvijas Pašvaldību savienību

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Latvijas Pašvaldību savienība likumprojektu atbalsta

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4.Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Konsultācijas notikušas ar Īpašu uzdevumu ministra bērnu un ģimenes lietās sekretariātu, Tieslietu ministriju, Valsts cilvēktiesību biroju, kas likumprojektu atbalsta

VII. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde

1.Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likuma izpildei nav nepieciešams radīt jaunas valsts institūcijas vai paplašināt esošo institūciju funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Laikraksts ''Latvijas Vēstnesis'', Normatīvo aktu informācijas sistēma (NAIS).

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likums neierobežo indivīda tiesības.

4. Cita informācija