Protokols latviešu valodā

Protokols latviešu valodā

Protokols angļu valodā

Anotācija

Likumprojekts

Par Latvijas Republikas un Ukrainas brīvās tirdzniecības līguma
Protokolu "Par izņēmumiem no brīvās tirdzniecības režīma"

1.pants. 2003.gada 20.oktobrī Kijevā parakstītais Latvijas Republikas un Ukrainas brīvās tirdzniecības līguma Protokols "Par izņēmumiem no brīvās tirdzniecības režīma" (turpmāk – Protokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Protokols stājas spēkā tā 2.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

3.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Protokols latviešu un angļu valodā.

 

 

 

 

Ekonomikas ministrs

J.Lujāns

 

 

 

 

 

Latvijas Republikas un Ukrainas brīvās tirdzniecības līguma Protokols

“Par izņēmumiem no brīvās tirdzniecības režīma”

 

Latvijas Republikas un Ukrainas pilnvarotie pārstāvji saskaņā ar 1995. gada 22. novembrī Kijevā parakstīto Latvijas Republikas un Ukrainas brīvās tirdzniecības līguma (turpmāk – Līgums) 21. pantu, vienojas par sekojošo:

1. pants

Papildināt Līgumu ar šāda satura C protokolu:

 

“ C protokols

Par izņēmumiem no brīvās tirdzniecības režīma

Ukrainas izcelsmes preces, uz kurām, eksportējot uz Latvijas Republiku, neattiecas brīvās tirdzniecības režīma darbība, izņemot kvotētu apjomu

Preces kods saskaņā ar Preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizēto sistēmu

Preces apraksts

Preces apjoms, kas tiek izvests bez izvedmuitas nodevas iemaksas (tonnās)

4101

Liellopu (ieskaitot bifeļus) vai zirgu (viennadžu) jēlādas (svaigas vai sālītas, žāvētas, sārmotas, piķelētas vai citādi konservētas, bet ne miecētas, pergamentētas vai tālāk apstrādātas), arī neatmatotas un šķeltas

 

 

 

 

 

800 (*, **)

4102

Aitu vai jēru ādas (svaigas vai sālītas, kaltētas, sārmotas, piķelētas vai konservētas ar citiem paņēmieniem, bet nemiecētas, neizstrādātas pergamentā vai tālāk neapstrādātas), ar apmatojumu vai bez tā, šķeltas vai nešķeltas, izņemot šīs grupas 1."c" piezīmē minētās

4103 30

-cūkādas

* - Latvijas puses kompetentas institūcijas izsniedz importa licences uz augstāk norādīto apjomu, uz kā pamata pilnvarotas Ukrainas puses institūcijas izsniedz eksporta licences.

** - Līgumslēdzējās Puses informē viena otru par institūcijām, kuras ir tiesīgas izsniegt augstāk minētās licences.”

2. pants

  1. C protokols ir Līguma neatņemama daļa.
  2. C protokols stājās spēkā saskaņā ar Līguma 30. panta nosacījumiem.

Protokols sastādīts divos eksemplāros, katrs latviešu, angļu un ukraiņu valodās. Ja rodas domstarpības attiecībā uz šo līgumu, par pamatu tiek ņemts teksts angļu valodā.

 

Latvijas Republikas vārdā Ukrainas vārdā

Andris Vilcāns Valerijs Pjatnickis

Latvijas Republikas Ukrainas Ekonomikas un

ārkārtējais un pilnvarotais Eiropas integrācijas

vēstnieks Ukrainā jautājumos ministra

vietnieks

 

03.11.2003 14:55

277

K.Laskejeviča

7013221, Ksenija.Laskejevica@em.gov.lv

Ekonomikas ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

       

J.Lujāns

K.Gerhards

M.Līdumniece

J.Eglītis

K.Laskejeviča

 

 

 

 

The Protocol to the Agreement between the Republic of Latvia and Ukraine on Free Trade

On exceptions from the free trade regime

 

The authorized representatives of the Republic of Latvia and Ukraine according to Article 21 of the Agreement between the Republic of Latvia and Ukraine on Free Trade, signed on November, 22, 1995 in Kiev (hereinafter referred to as "the Agreement"), agreed about the following:

Article 1

To supplement the Agreement with Protocol C of the following content:

" Protocol C

On Exceptions from the Free Trade Regime

The nomenclature of commodities of the Ukrainian origin on which the provisions of the free trade regime do not apply when exported to the Republic of Latvia, except the volume quoted

Code of the Harmonized Commodity Description and Coding System

Description of product

Volume of commodity which is taken out without duty payment

(tons)

4101

Raw hides and skins of bovine (including buffalo) or equine animals (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared), whether or not dehaired or split

 

 

 

 

800 (*,**)

4102

Raw skins of sheep or lambs (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared), whether or not with wool on or split, other than those excluded by note 1 (c) to this chapter

4103 30

-of swine

* - competent authorities of the Latvian side issue import licenses on the volume of commodity indicated above, on the basis of which the authorized authorities of the Ukrainian side issue export licenses.

** - the Parties of the Agreement inform each other about the institutions, which are authorized to issue the above mentioned licenses.”

Article 2

1. Protocol C is an integral part of the Agreement.

2. Protocol C enters into force in accordance with the provisions of Article 30 of the Agreement.

 

The Protocol is done in two originals, both in the Latvian, English and Ukrainian languages. In case of a dispute the English text shall prevail.

 

 

For the Republic of Latvia For Ukraine

Andris Vilcāns Valerijs Pjatnickis

Ambassador Extraordinary Deputy minister of

and Plenipotentiary Economics and European

of the Republic of Latvia integration of Ukraine

in Ukraine

 

 

 

03.11.2003 13:00

365

K.Laskejeviča

7013221, Ksenija.Laskejevica@em.gov.lv

Ekonomikas ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

       

J.Lujāns

K.Gerhards

M.Līdumniece

J.Eglītis

K.Laskejeviča

 

 

 

Likumprojekta

“Par Latvijas Republikas un Ukrainas brīvās tirdzniecības līguma Protokola “Par izņēmumiem no brīvās tirdzniecības režīma””

ANOTĀCIJA

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Latvijas Republikas un Ukrainas brīvās tirdzniecības līgums (BTL) ir parakstīts 1995. gada 22. novembrī un stājies spēkā 1997. gadā 15. janvārī. Pēc Latvijas Republikas Galvenās Muitas pārvaldes datiem 2003. gadā janvārī – maijā no Ukrainas uz Latviju tika eksportētas 1691 tonna Latvijas Kombinētās Nomenklatūras (KN) 41. grupas preces, t.i. jēlādu. Tādā pašā periodā reeksportēto Ukrainas izcelsmes jēlādu no Latvijas apjoms ir bijis 821 tonna. Saskaņā ar Latvijas Republikas un Ukrainas BTL 21. pantu Ukrainas puse var piemērot attiecīgus drošības pasākumus, ja brīvās tirdzniecības režīms izraisa reeksportu uz trešo valsti.

 • Likumprojekta būtība
 • Latvijas Republikas un Ukrainas BTL ir parakstīts 1995. gada 22. novembrī un stājies spēkā 1997. gadā 15. janvārī.

  Latvijas Republikas un Ukrainas BTL tiek papildināts ar Protokolu “Par izņēmumiem no brīvās tirdzniecības režīma”, lai nodrošinātu KN 41. grupas preču plūsmu atbilstoši Latvijas Republikas un Ukrainas BTL, t.i. brīvās tirdzniecības režīmā.

  Tāpat nepieciešams nodrošināt Latvijas jēlādu pārstrādes uzņēmumus ar noteiktu izejvielu apjomu bez eksporta nodevas.

  Ja Latvijas Republikas un Ukrainas BTL netiks papildināts ar izņēmumiem no brīvās tirdzniecības režīma, Ukrainas puse ir tiesīga veikt drošības pasākumus. Likums šo problēmu pilnīgi atrisina, kā arī atbalsta Latvijas jēlādu pārstrādes uzņēmumu konkurētspēju.

 • Cita informācija
 • Nav citas informācijas

   

  II. Kāda var būt likuma

  ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

  1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

  Pieņemot likumprojektā paredzētos papildinājumus, Latvijas jēlādu pārstrādātāji tiks nodrošināti ar izejvielām noteiktajā apjomā par “0” eksporta likmi

 • Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu
 • Likumprojekts pozitīvi ietekmēs Latvijas jēlādu pārstrādātāju darbību, jo nodrošinās viņus ar nepieciešamo Ukrainas izcelsmes izejvielu apjomu bez eksporta nodevas nomaksas

 • Sociālo seku izvērtējums
 • Likumprojekts šo jomu neskar

 • Ietekme uz vidi
 • Likumprojekts šo jomu neskar

 • Cita informācija
 • Nav citas informācijas

   

  III. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu

  un pašvaldību budžetiem

   

   

   

  Rādītāji

   

   

  Kārtējais gads

   

   

  Nākamie trīs gadi

  Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtēja gada

  1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos
   

  Likumprojekts šo jomu neskar

  Likumprojekts šo jomu neskar

  Likumprojekts šo jomu neskar

  Likumprojekts šo jomu neskar

 • Izmaiņas budžeta izdevumos
 •  

  Likumprojekts šo jomu neskar

  Likumprojekts šo jomu neskar

  Likumprojekts šo jomu neskar

  Likumprojekts šo jomu neskar

 • Finansiālā ietekme
 •  

  Likumprojekts šo jomu neskar

  Likumprojekts šo jomu neskar

  Likumprojekts šo jomu neskar

  Likumprojekts šo jomu neskar

 • Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai
 •  

  Likumprojekts šo jomu neskar

  Likumprojekts šo jomu neskar

  Likumprojekts šo jomu neskar

  Likumprojekts šo jomu neskar

 • Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins
 •  

  Likumprojekts šo jomu neskar

  Likumprojekts šo jomu neskar

  Likumprojekts šo jomu neskar

  Likumprojekts šo jomu neskar

 • Cita informācija
 • Nav citas informācijas

   

   

  IV. Kāda var būt likuma ietekme uz

  spēkā esošo tiesību normu sistēmu

  1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti. Attiecībā uz ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt

  Ekonomikas ministrijai sagatavot Ministru kabineta rīkojuma projektu par Protokolā minētās institūcijas pilnvarošanu importa licenču izsniegšanai

 • Cita informācija
 • Nav citas informācijas

   

  V. Kādam Latvijas starptautiskajām saistībām

  atbilst likums

  1. Saistības pret Eiropas Savienību

  Likumprojekts šo jomu neskar

 • Saistība pret citām starptautiskajām organizācijām
 • Likumprojekts šo jomu neskar

 • Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem
 • Likumprojekts šo jomu neskar

 • Atbilstības izvērtējums
 • 1.tabula

  Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu, publikāciju

  Likumprojekts šo jomu neskar

  2.tabula

  Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

  Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

  Atbilstības pakāpe

  (atbilst / neatbilst)

  Komentāri

  Likumprojekts šo jomu neskar

  Likumprojekts šo jomu neskar

  Likumprojekts šo jomu neskar

  Likumprojekts šo jomu neskar

  5. Cita informācija

  Nav citas informācijas

   

   

  VI. Kādas konsultācijas notikušas,

  sagatavojot likumprojektu

  1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

  Notikušas konsultācijas ar Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācijas vadītāju G.Strazda k-gu un ar diviem lielākajiem jēlādu pārstrādes uzņēmumiem – SIA “Trilari” (Rīga) un SIA “Rital” (Jelgavā)

 • Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīciju (atbalsta, iestrādāti tās iesniegti priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)
 • Atbalsta

 • Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis
 • Atsevišķi sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti

 • Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem
 • 2003. gadā 9. jūlijā notika Ukrainas un Latvijas Republikas ekspertu darba grupu konsultācijas

 • Cita informācija
 • Nav citas informācijas

   

   

  VII. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde

  1. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

  Ekonomikas ministrija informēs attiecīgus uzņēmumus par minēto Protokolu. Likumam stājoties spēkā, nav nepieciešams radīt jaunas institūcijas, vai paplašināt esošo institūciju funkcijas.

 • Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu
 • Likums un jaunais BTL Protokols par izņēmumiem no brīvās tirdzniecības režīma pie Latvijas Republikas un Ukrainas brīvās tirdzniecības līguma tiks publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”

 • Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo
 • Indivīds var griezties tiesā Latvijas Republikas noteiktajā kārtībā

 • Cita informācija
 • Nav citas informācijas

   

  Ekonomikas ministrs J.Lujāns

   

  03.11.2003 14:35

  851

  K.Laskejeviča

  7013221, Ksenija.Laskejevica@em.gov.lv