Anotācija

Anotācija

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par arhīviem"

Izdarīt likumā "Par arhīviem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 21.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 33.nr.; 2001, 1.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.panta otro teikumu šādā redakcijā:

"Minētās institūcijas uzrauga, lai valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī visu veidu uzņēmumos un organizācijās tiktu ievērotas arhīvu darbību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības."

2. Aizstāt 16.panta otrajā teikumā un 17.panta otrajā daļā vārdus "Latvijas nacionālā arhīva fonda valsts uzraudzības iestādes" ar vārdiem "Ministru kabinets".

3. Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

"Pārejas noteikums

Līdz šā likuma 16. un 17.pantā minēto Ministru kabineta noteikumu izdošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2004.gada 1.augustam, ir spēkā Latvijas nacionālā arhīva fonda valsts uzraudzības iestāžu noteiktā dokumentu iznīcināšanas kārtība un kārtība, kādā legalizētās dokumentu kopijas tiek izvestas ārpus Latvijas Republikas."

 

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.februārī.

 

 

 

 

Tieslietu ministrs

A.Aksenoks