Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Repatriācijas likumā

Izdarīt Repatriācijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 22.nr.; 1998, 2., 23.nr.; 1999, 8.nr.; 2002, 22.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 5.panta 4. un 7.punktu.

2. Izslēgt 7.pantu.

3. Izslēgt 19.panta otrajā daļā vārdus "Repatriācijas fondam no tā līdzekļiem".

4. 20.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) pabalstu ar pārcelšanos uz pastāvīgu dzīvi saistīto ceļa izdevumu segšanai, ja repatriants iesniedzis ceļa izdevumus apliecinošus dokumentus ne vēlāk kā gada laikā pēc to izsniegšanas. Pabalsta apmērs vienai personai nedrīkst pārsniegt 500 latus;";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Materiālo palīdzību repatriantiem Pārvalde sniedz no valsts budžetā kārtējam gadam šim mērķim piešķirtajiem līdzekļiem. Pabalstus izmaksā dokumentu iesniegšanas secībā."

5. Izslēgt 27.pantu.

6. Izteikt pārejas noteikumus šādā redakcijā:

"Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinets līdz 2004.gada 1.martam izdod šā likuma 5.panta 5.punktā minētos noteikumus. Līdz attiecīgo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir spēkā Ministru kabineta 1999.gada 5.oktobra noteikumi Nr.344 "Repatriācijas fonda līdzekļu pārvaldīšanas un izlietošanas kārtība", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

2. Repatriantiem, kuri šā likuma 20.panta pirmās daļas 1.punktā minētā pabalsta saņemšanai ceļa izdevumus apliecinošus dokumentus iesnieguši līdz 2003.gada 31.decembrim, pabalstu izmaksā atbilstoši noteikumiem, kas ir spēkā līdz 2003.gada 31.decembrim."

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.

 

 

 

Iekšlietu ministra vietā –

tieslietu ministrs

A.Aksenoks

 

 

 

 

 

Likumprojekta ”Grozījumi Repatriācijas likumā”

 anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pašreiz Repatriācijas likumā ir paredzēts Repatriācijas fonds, kā līdzekļus veido valsts budžeta līdzekļi un ziedojumi. Fonda līdzekļi izmantojami šādiem mērķiem:

1) materiālās palīdzības sniegšanai repatriantiem;

2) dzīvojamās platības sniegšanai repatriantiem;

3) repatriantu adaptācijai un integrācijai.

Tomēr reāli šie valsts budžetā paredzētie līdzekļi fondu neveido.

Repatriācijas likuma 20.pantā ir paredzēts pabalsts ar pārcelšanos uz pastāvīgu dzīvi saistīto ceļa izdevumu segšanai repatriantam. Minētā pabalsta apmēru līdz Ls 1000 ierobežo Ministru kabineta 1999.gada 5.oktobra noteikumi Nr.344 “Repatriācijas fonda līdzekļu pārvaldīšanas un izlietošanas kārtība”. Tomēr valsts budžetā paredzētie līdzekļi ir nepietiekami šā un citu pabalstu izmaksai.

Repatriācijai paredzēto līdzekļu (dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, ziedojumi –nav):

2000.gada izpilde – 50 733 Ls,

2001.gada izpilde – 51 252 Ls,

2002.gada izpilde – 54 605 Ls.

Repatriantu skaits, kuri saņēmuši pabalstus:

2000.gads: 202, 2001.gads: 279, 2002.gads: 234.

Repatriācijas likuma 27.pantā paredzēts, ka izceļotājiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību izmaksā kompensāciju izceļošanas izdevumiem. Ministru kabinets 1999.gada 4.maijā pieņēma noteikumus Nr.160 “Kārtība, kādā izceļotājiem kompensējami izceļošanas izdevumi”, tomēr to spēkā stāšanās termiņš katru gadu tiek atlikts. Šobrīd noteikts, ka noteikumi stāsies spēkā 2004.gada 1.janvārī. Tomēr arī nākamā gada budžetā netiek paredzēti līdzekļi minēto izdevumu segšanai.

Lai izceļotājiem nodrošinātu kompensāciju izceļošanas izdevumiem, nepieciešami papildu līdzekļi aptuveni 126,0 tūkst. latu apmērā ik gadus.

Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par pārceļošanas procesu regulēšanu un pārceļotāju tiesību aizsardzību (1993.gada 2.jūnijā) raksturo šāda statistika:

Gads

Izceļotāji

1997

2016

1998

1912

1999

1062

2000

1343

2001

913

2002

807

2003 (I-VIII)

431

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

 

 

   

 

Likumprojekts paredz izslēgt no Repatriācijas likuma normas, kurās paredzēts Repatriācijas fonds, jo reāli valsts budžetā iekļautie finanšu līdzekļi, kas paredzēti repatriantiem materiālās palīdzības sniegšanai un to adaptācijas un integrācijas veicināšanai, fondu neveido.

Likumprojekts paredz ierobežot pabalsta ar pārcelšanos uz pastāvīgu dzīvi saistīto ceļa izdevumu segšanai apmēru līdz Ls 500.

Likumprojekts paredz arī izslēgt Repatriācijas likuma 27.pantu par kompensācijas izmaksu izceļotājiem, jo reāli jau kopš 1999.gada valsts budžetā netiek paredzēti līdzekļi minēto izdevumu segšanai.

3. Cita informācija 

 Likumprojekts šo jomu neskar.

    II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Pabalsta ar pārcelšanos uz pastāvīgu dzīvi saistīto ceļa izdevumu segšanai apmēra izmaiņas skars repatriantus, kuru ceļa izdevumi pārsniedz Ls 500.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

   III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

0

0

0

0

0

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

0

0

0

0

0

3. Finansiālā ietekme

0

0

0

0

0

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

-

-

-

-

-

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

2003.gadā repatriācijai paredzēti līdzekļi 51 000 Ls apmērā (dotācija no vispārējiem ieņēmumiem).

2003.gadā paredzamais izskatāmo repatriācijas lietu skaits – 287.

2003.gada 8 mēnešos 158 repatrianti saņēmuši pabalstus.

51,0

0

0

0

0

6. Cita informācija

Katru gadu palielinās to gadījumu skaits, kad kārtējam gadam plānoto budžeta līdzekļu ietvaros nav iespējams veikt visu pieprasīto pabalstu izmaksu.

Vidēji Ls 15 000 katru gadu tiek izmaksāti no nākamajā gadā plānotajiem līdzekļiem. 

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Līdz 2004.gada 1.martam nepieciešams izdot Ministru kabineta noteikumus par repatriantam izsniedzamo pabalstu

piešķiršanas un aprēķināšanas kārtību.

2. Cita informācija 

Likumprojekts šo jomu neskar.

  V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

  

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav veiktas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta) 

 Konsultācijas nav veiktas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav veiktas.

5. Cita informācija 

Likumprojekts šo jomu neskar.

  

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas netiks radītas, kā arī netiks ierobežotas esošo institūciju funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Normatīvais akts tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, izdevumā “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”, kā arī ievietos normatīvo aktu informācijas sistēmā NAIS.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

  

Iekšlietu ministra vietā –

īpašu uzdevumu ministrs

sabiedrības integrācijas lietās N.Muižnieks

Valsts

sekretārs

Juridiskā departamenta

direktora pienākumu izpildītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

J.Rekšņa

I.Šnepsta

T.Stragova

G.Kurme

       

 

30.09.2003. 11:50

954

Kurme

7219310, Gunta.Kurme@iem.gov.lv