Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par kompensāciju izmaksas atjaunošanu

administratīvi nepamatoti izsūtītajām personām

un šīm personām piešķirto īpašuma kompensācijas sertifikātu dzēšanu"

Izdarīt likumā "Par kompensāciju izmaksas atjaunošanu administratīvi nepamatoti izsūtītajām personām un šīm personām piešķirto īpašuma kompensācijas sertifikātu dzēšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 21.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. un 2.pantu šādā redakcijā:

"1.pants. Likums nosaka kārtību, kādā atjaunojama kompensāciju izmaksa un dzēšami īpašuma kompensācijas sertifikāti, kas saskaņā ar Ministru kabineta 1996.gada 23.aprīļa noteikumiem Nr.148 "Kārtība, kādā atdodama manta vai atlīdzināma tās vērtība personām, kuru administratīvā izsūtīšana no Latvijas PSR vai KPFSR sastāvā iekļautās Latvijas PSR teritorijas daļas atzīta par nepamatotu", kuri ar Satversmes tiesas 1998.gada 10.jūnija spriedumu atzīti par spēkā neesošiem no to pieņemšanas brīža, piešķirti administratīvi nepamatoti izsūtītajām personām, kā arī citām politiski represētajām personām, kuras atbilst likumam "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem", par politiskajās represijās atņemtās mantas naudā neizmaksāto vērtības daļu (izņemot nacionalizēto mantu, nenovākto ražu, augļu kokus un ogulājus).

2.pants. Rajonu padomes un republikas pilsētu domes (turpmāk – pašvaldības) pārskata tos lēmumus par īpašuma kompensācijas sertifikātu (turpmāk – sertifikāti) piešķiršanu administratīvi nepamatoti izsūtītajām personām un citām politiski represētajām personām (ja persona ir mirusi - viņas mantiniekiem) par atņemto mantu, kuri saskaņā ar Ministru kabineta 1996.gada 23.aprīļa noteikumiem Nr.148 "Kārtība, kādā atdodama manta vai atlīdzināma tās vērtība personām, kuru administratīvā izsūtīšana no Latvijas PSR vai KPFSR sastāvā iekļautās Latvijas PSR teritorijas daļas atzīta par nepamatotu" pieņemti laikposmā no 1996.gada 2.maija līdz 1998.gada 10.jūnijam, un nosaka, ka minētajām personām ir tiesības dzēst piešķirtos sertifikātus šajā likumā paredzētajā kārtībā."

 

2. Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

"4.pants. Pašvaldības pārskata no 1996.gada 2.maija līdz 1998.gada 10.jūnijam pieņemtos lēmumus par atteikšanos pieņemt administratīvi nepamatoti izsūtīto personu un citu politiski represēto personu (viņu mantinieku) pieteikumus sakarā ar pieteikumu iesniegšanas termiņa – 1996.gada 1.marta – izbeigšanos, kā arī lēmumus par kompensācijas aprēķināšanu administratīvi nepamatoti izsūtītajām personām un citām politiski represētajām personām (viņu mantiniekiem), ja minētās personas par atņemto mantu nevēlas saņemt atlīdzību sertifikātos, un pieņem attiecīgus lēmumus."

3. Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

"6.pants. Pašvaldības ne vēlāk kā līdz 2004.gada 31.decembrim saskaņā ar šā likuma pielikumu iesniedz Latvijas Attīstības aģentūras Privatizācijas un sertifikācijas informācijas nodrošinājuma centrā (turpmāk – Informācijas centrs) to personu sarakstus, kurām dzēšami sertifikāti (turpmāk – saraksts)."

4. Papildināt 10.pantu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Informācijas centrs neiekļauj sarakstā personas, kurām tiesības dzēst sertifikātus piešķirtas nepamatoti."

5. Aizstāt 11.pantā vārdu "uzaicinājumu" ar vārdu "piedāvājumu".

6. Papildināt 13.pantu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) dzēst mazāku sertifikātu skaitu."

7. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

"14.pants. Pēc pārskaitījumu apliecinošo dokumentu saņemšanas Ministru kabineta noteiktā institūcija valsts īpašuma privatizācijas līdzekļus pārskaita kompensācijas saņēmēja atvērtajā norēķinu kontā tajā kredītiestādē, kurā atvērts kompensācijas saņēmēja privatizācijas sertifikātu konts."

8. Izteikt 16.pantu šādā redakcijā:

"16.pants. Kompensāciju izmaksa, dzēšot sertifikātus, notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību."

 

9. Izslēgt 17.pantā vārdus "vai garantija turpina pastāvēt līdz 1999.gada 31.decembrim".

 

 

 

 

 

Ekonomikas ministrs

J.Lujāns

 

 

 

 

Likumprojekta “Grozījumi likumā

"Par kompensācijas izmaksu atjaunošanu administratīvi

nepamatoti izsūtītajām personām un šīm personām

piešķirto īpašuma kompensācijas sertifikātu dzēšanu"”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

LR likuma “Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” 9.pantā noteiktās tiesības dzēst par atņemto mantu piešķirtos īpašuma kompensācijas sertifikātus šobrīd nav īstenojamas, jo ir pagājis grozāmajā likumā noteiktais kompensāciju izmaksu termiņš 1999.gada 31.decembris un 2002.gadā veiktā pašvaldību aptauja liecina, ka likumā noteiktā kārtībā nav apmierināti visi politiski represēto personu prasījumi.

Ar Ministru kabineta 2003.gada 4.augusta rīkojumu Nr.486 tika akceptēta Valsts un pašvaldības īpašuma privatizācijas valsts stratēģija, kurā noteikts atcelt sertifikātu izmantošanas termiņu.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Projekts paredz grozījumus likumā, kas nodrošinās Ministru kabinetā apstiprināto Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas valsts stratēģijas pamatnostādņu īstenošanu, kurā noteikts atcelt sertifikātu izmaksāšanas termiņu. Tiek dotas iespējas saņemt kompensāciju naudā par politisko represiju rezultātā zaudēto mantu visām personām, neatkarīgi no tā, kad ticis apliecināts politisko represiju fakts (izsniegta represētās personas apliecība), vai izlabotas kļūdas agrākajos pašvaldību lēmumos (šobrīd ir ziņas par divām personām).

Noteikts termiņš, līdz kuram pašvaldība pieņem lēmumu par īpašuma kompensācijas sertifikātu dzēšanu un iesniedz izpildei.

3. Cita informācija

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

Pozitīvas. Visas politiski represētās personas kompensāciju par represiju rezultātā zaudēto mantu varēs saņemt naudā, arī tās, kurām par šo mantu pagātnē ir piešķirti īpašuma kompensācijas sertifikāti

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Tiks dzēsti 500 līdz 3570 kompensācijas sertifikāti

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

Politiski represētām personām par represiju rezultātā atņemto mantu piešķirto īpašuma kompensācijas sertifikātu dzēšanā paredzēts izmantot valsts īpašuma privatizācijā iegūtos līdzekļus, kas uzkrāti Valsts kases kontā ar mērķi tos izmantot par lauku apvidus zemi piešķirto īpašuma kompensācijas sertifikātu un par politiskajām represijām piešķirto privatizācijas sertifikātu dzēšanai. Prognozējamais nepieciešamo līdzekļu apjoms ir Ls14,2 tūkst. līdz Ls 100,0 tūkst. Precīzāku nepieciešamo līdzekļu prognozi nav iespējams sniegt, jo visas rajonu un republikāniskās nozīmes pilsētu pašvaldības nav sniegušas ziņas.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

2. Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt  

Jāveic grozījumi MK 20.10.1998. noteikumos Nr.417."Kompensācijas izmaksas kārtība, dzēšot īpašuma kompensācijas sertifikātus, kas piešķirti par administratīvi nepamatoti izsūtītajām personām atņemto mantu ".

Grozījumu projekts tiks izstrādāts mēneša laikā pēc likumprojekta akceptēšanas Ministru kabinetā.

Minēto Ministru kabineta noteikumu grozījumu mērķis- pēc likumprojekta pieņemšanas nodrošināt īstenošanu dzīvē, nodrošinot politiski represēto personu tiesības Ministru Kabineta noteiktā termiņā saņemt kompensāciju naudā.

Šajos Ministru kabineta noteikumos jāparedz likumprojektam atbilstošu kompensācijas saņēmēju loku un finansējuma avotus, kā arī iesniegumu par naudas saņemšanu iesniegšanas termiņus.

2. Cita informācija

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju  

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

5. Cita informācija 

 

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Ekonomikas ministrijas un Finansu ministrijas sniegtie komentāri masu saziņas līdzekļos

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas

5. Cita informācija

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta projektā ietverto prasību īstenošanu nodrošinās esošās valsts un pašvaldību institūcijas

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu 

Saskaņā ar likumu “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” normatīvais akts tiks publicēts oficiālajos preses izdevumos “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Cita informācija

 

 

Ministrs J.Lujāns

 

 

23.09.2003. 10:14

1016

Lore

7013019, kaspars.lore@em.gov.lv

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

K.Gerhards

M.Līdumniece

J.Eglītis

K.Lore