Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādu grozījumu:

Papildināt 37.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"Administratīvo sodu par šā kodeksa divpadsmitajā "c" nodaļā paredzētajiem administratīvajiem pārkāpumiem var uzlikt ne vēlāk kā četru mēnešu laikā no pārkāpuma atklāšanas dienas, bet ne vēlāk kā gada laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas."

 

 

 

 

Ministru prezidenta vietā –

tieslietu ministrs

A.Aksenoks

 

 

 

 

Likumprojekta

“Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa divpadsmitā „c” nodaļa nosaka atbildību par administratīvajiem pārkāpumiem korupcijas novēršanas jomā, piemēram, par valsts amatpersonas deklarācijas neiesniegšanu, amatu savienošanas ierobežojumu izpildes kārtības neievērošanu, valsts amatpersonai noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšanu, dāvanu, ziedojumu un citāda veida mantiskās palīdzības pieņemšanas kārtības pārkāpšanu.

Latvijas Administratīvā pārkāpuma kodeksa 37.pants paredz, ka administratīvo sodu var uzlikt ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas, bet, ja pārkāpums ir ilgstošs,- divu mēnešu laikā no tā konstatēšanas dienas.

Valsts amatpersonu izdarītos administratīvos pārkāpumus, kas paredzēti Administratīvo pārkāpumu kodeksa divpadsmitā „c” nodaļā, bieži vien var konstatēt tikai pēc valsts amatpersonu deklarāciju pārbaudes.

Ņemot vērā, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumu Nr.478 „Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti” 10.punktu ikgadējo deklarāciju aizpilda un iesniedz līdz kārtējā gada 1.aprīlim, ievērojot, ka deklarācijā prasītās ziņas sniedzamas par stāvokli iepriekšējā gada 31.decembrī, izņemot minētajos noteikumos paredzamās ziņas, kas sniedzamas par visu iepriekšējo kalendāra gadu, līdz ar to pārkāpumi valsts amatpersonu darbībā pārsvarā tiek konstatēti par deklarācijā norādīto laika periodu, taču, ja pārkāpums nav ilgstošs valsts amatpersonu pie administratīvās atbildības nav iespējams saukt, jo Administratīvā pārkāpuma kodeksa 37.pants paredz, ka administratīvo sodu var uzlikt ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas.

Ņemot vērā, ka administratīvo pārkāpumu likumdošanas uzdevums ir aizsargāt noteikto pārvaldes kārtību, kā arī panākt valsts amatpersonu apzinīgu attieksmi pret saviem pienākumiem, nepieciešams paredzēt, ka valsts amatpersonai par izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem korupcijas novēršanas jomā var uzlikt administratīvo sodu ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no pārkāpuma konstatēšanas dienas.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā grozījumu un papildināt 37.pantu ar ceturto daļu, kas nosaka, ka administratīvo sodu par šā kodeksa divpadsmitajā „c” nodaļā paredzētajiem administratīvajiem pārkāpumiem var uzlikt ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no pārkāpumu konstatēšanas dienas, bet ne vēlāk kā gada laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas.

3. Cita informācija

-

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu tieši neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu tieši neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Pieņemot grozījumu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 37.pantā, paredzot, ka administratīvo sodu par šā kodeksa divpadsmitajā „c” nodaļā paredzētajiem administratīvajiem pārkāpumiem var uzlikt ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no pārkāpumu konstatēšanas dienas, bet ne vēlāk kā gada laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas, tiks radīti labvēlīgāki apstākļi korupcijas novēršanai un apkarošanai.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu tieši neskar.

5. Cita informācija

-

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2003

2004

2005

2006

*)

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts šo jomu tieši neietekmē.

Likumprojekts šo jomu tieši neietekmē.

Likumprojekts šo jomu tieši neietekmē.

Likumprojekts šo jomu tieši neietekmē.

Likumprojekts šo jomu tieši neietekmē.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekts šo jomu tieši neietekmē.

Likumprojekts šo jomu tieši neietekmē.

Likumprojekts šo jomu tieši neietekmē.

Likumprojekts šo jomu tieši neietekmē.

Likumprojekts šo jomu tieši neietekmē.

3. Finansiālā ietekme

Likumprojekts šo jomu tieši neietekmē.

Likumprojekts šo jomu tieši neietekmē.

Likumprojekts šo jomu tieši neietekmē.

Likumprojekts šo jomu tieši neietekmē.

Likumprojekts šo jomu tieši neietekmē.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu tieši neietekmē.

Likumprojekts šo jomu tieši neietekmē.

Likumprojekts šo jomu tieši neietekmē.

Likumprojekts šo jomu tieši neietekmē.

Likumprojekts šo jomu tieši neietekmē.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

6. Cita informācija

-

-

-

-

-

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Cita informācija

-

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

-

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

-

-

-

-

 

5. Cita informācija

-

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

-

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 Informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas.

5. Cita informācija

-

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

Jaunas institūcijas netiek radītas un to funkcijas netiek paplašinātas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums pēc tā pieņemšanas tiks publicēts oficiālajos laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Tiesību akts neierobežo indivīda tiesības.

4. Cita informācija

-

 

 

Ministru prezidents E.Repše

 

 

KNAB priekšnieka v.i.

Juridiskās nodaļas vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

     

J.Strīķe

V.Zeppa-Priedīte

R.Novika

I.Krastiņa

 

01.10.03 16:30

953

I.Krastiņa

7356165 (207), ilze.krastina@knab.gov.lv