M/Users/Texti/2718/Andris (tel

M/Users/Texti/2718/Andris (tel.: 897)

Autors - J.Citskovskis, 7219583, janis.citskovskis@pmlp.gov.lv

Projekts ir STEIDZAKMS! Pēc MK sēdes. Ir paredzēts lūgt Saeimu izskatīt šo projektu kā steidzamu!!!

Likumprojekts

Vēlētāju reģistra likums

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.pants

Likuma mērķis ir noteikt, kānodrošināt Latvijas Republikas teritorijā darbojas vienotas vēlētāju un balsotāju uzskaites sistēmas - – vēlētāju reģistras (turpmāk - – Reģistrs) – izveidi, un noregulēt kā tiek veidoti vēlētāju sarakstu veidošanuilietota Reģistrā esošā informācija.

2.pants.

Reģistra galvenais uzdevums ir nodrošināt personu, kurām saskaņā ar Saeimas vēlēšanu likumu, PPilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumu, Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumu un likumu “"Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu”" ir tiesības vēlētbalsot, uzskaiti., likumā (kurā likumā – šajā vai tajos nosauktajos) noteiktajā kārtībā iekļaujot un aktualizējot ziņas par tām.

 3.pants.

(1) Ziņu iekļaušanu RReģistra darbības metodisko vadību un uzraudzību veic Centrālā vēlēšanu komisija.

ā, to apstrādi un izmantošanu vada Centrālā vēlēšanu komisija, kas ir Reģistra pārzinis.

Ziņu iekļaušanu Reģistrā, to aktualizēšanu un Reģistra uzturēšanu nodrošina Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk – Pārvalde), kas ir Reģistra pārzinis un turētājs.

(2) Reģistrā iekļauto ziņu apstrādi un Reģistra uzturēšanu veicnodrošina Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk – Pārvalde)..

 

4.pants

Ar Reģistra izveidošanu un uzturēšanu saistītos izdevumus sedz no valsts budžeta.

finansē no valsts budžetā speciāli šiem mērķiem paredzētajiem līdzekļiem.

 

II nodaļa. Reģistrā iekļaujamās ziņas

65.pants.

Reģistrā tiek iekļaujta, aktualizēta un glabātas ziņas informācija par rīcības spējīgiem Latvijas pilsoņiem, kuri Saeimas, Pilsētas pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vai Eiropas Parlamenta vēlēšanu vai tautas nobalsošanasuas , kura tiek rīkota saskaņā ar likumu “Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu”, (turpmāk – vēlēšanas) dienā ir sasniegs sasnieguši 18 gadu vecumu un ir reģistrēti Iedzīvotāju reģistrā, kā arī Eiropas Savienības valstu pilsoņiem (kuri nav Latvijas pilsoņi), kuri sasnieguši 18 gadu vecumu, un ir reģistrēti Iedzīvotāju reģistrā un attiecībā uz kuriem Centrālā vēlēšanu komisija saskaņā ar Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumu ir pieņēmusi lēmumu par iekļaušanu Reģistrā (turpmāk –- vēlētāji).

 

 

atļāvusi balsot Eiropas parlamenta vēlēšanās Latvijas Republikā (turpmāk- vēlētāji).

67.pants

(1) Reģistrā par vēlētāju iekļaujamas šādas ziņas:

1) personas kods;

2) vārds (vārdi);

3) uzvārds;

4) pilsonība;

5) ziņas par personu apliecinošu dokumentu:

a) dokumenta veids,

b) numurs un sērija,

c) izdošanas datums,

d) derīguma termiņš;,

e) izdevējvalsts un izdevējiestāde,;

6) dzīvesvietas adresei;

7) adrese, uz kuru izsūtāmi dokumenti balsošanai pa pastu, ja vēlētājs pieteicies balsot pa pastu;

8) ziņas par vēlēšanu iecirkni:

a) a) numurs;,

b) b) adrese.;

9) vēlēšanu iecirkņa adrese;

kārtas numurs vēlēšanu iecirkņa vēlētāju sarakstā;

10) ziņas par iekļaušanu vai izslēgšanu no Reģistra.balsošanas kārtību.;

(2) ziņas par dalību balsošanā.

Iekļaujot vai aktualizējot ziņas Reģistrā, papildus norāda ziņu iekļaušanas vai aktualizēšanas datumu un aktualizēšanas iemeslu.

  1. Ziņas Reģistrā ierakstāmas latviešu valodā, izņemot ārvalstnieku, bezvalstnieku un bēgļu vārdu, uzvārdu un adresi, ko ieraksta latīniskajā rakstībā atbilstoši ārvalsts izsniegtajiem ceļošanas dokumentiem.

78.pants

Centrālā vēlēšanu komisija 120 dienas pirms vēlēšanām iesniedz Pārvaldei ziņas par visiem Latvijā un ārvalstīs izveidotajiem vēlēšanu iecirkņiem, norādot vēlēšanu iecirkņa numuru un adresi, kā arī trīsiju dienu laikā informē to par visām izmaiņām šajās ziņās.

 

Pārvalde 50100 dienas pirms kārtējām vēlēšanām, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistrā esošajām ziņām, iekļauj Reģistrā ziņas par rīcībspējīgiem Latvijas pilsoņiem, kuri kārtējo vēlēšanu dienā sasniegs 18 gadu vecumu.

98.pants

(1) Pārvalde 120 dienas pirms vēlēšanām elektroniski apkopo un izsniedz pašvaldībām Iedzīvotāju reģistra datus par katras pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās dzīvesvietas adresēs (mājās) reģistrēto vēlētāju skaitu.

(2) Ziņas par vēlētāju skaitu katrā ārvalstī Pārvalde izsniedz Centrālajai vēlēšanu komisijai.

(3) Divu nedēļu laikā no šīā panta pirmajā daļā minēto ziņu izsniegšanas dienas pilsētas, novada vai pagasta vēlēšanu komisija papildina Pārvaldes sniegtās ziņas ar katrai vēlētāja adresei atbilstošo iecirkņa numuru un iecirkņa adresi un papildinātās ziņas elektroniskā formā iesniedz Pārvaldei, kura aktualizē Reģistra ziņas.

Centrālā vēlēšanu komisija ne vēlāk kā 20 dienas pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām, iekļauj Reģistrā ziņas par Eiropas Savienības pilsoņiem (kuri nav Latvijas pilsoņi), attiecībā uz kuriem Centrālā vēlēšanu komisija Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā noteiktajā kārtībā pieņēmusi lēmumu par iekļaušanu Reģistrā. atļāvusi balsot Latvijas Republikā.

 

II nodaļa. Vēlētāju sarakstu izveide

 

910. pants

Pārvalde 100 dienas pirms vēlēšanām, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistrā esošajām ziņām, iekļauj Reģistrā ziņas par rīcības spējīgiem Latvijas pilsoņiem, kuri kārtējo vēlēšanu dienā sasniegs 18 gadu vecumu.

(1) Centrālā vēlēšanu komisija izveido un uztur vēlēšanu iecirkņu klasifikatoru, kurā iekļauj ziņas par visiem Latvijā un ārvalstīs atrodošajiem izveidotajiem vēlēšanu iecirkņiem.

(2) Klasifikatorā katram vēlēšanu iecirknim norāda iecirkņa numuru un iecirkņa adresi.

(3) Centrālā vēlēšanu komisija 4 mēnešus pirms vēlēšanām klasifikatoru iesniedz Pārvaldei ziņas par visiem Latvijā un ārvalstīs izveidotajiem vēlēšanu iecirkņiem, norādot vēlēšanu iecirkņa numuru un adresi, kā arī 3 dienu laikā informē to par visām izmaiņām šajās ziņāsklasifikatorā.

101.pants

Centrālā vēlēšanu komisija ne vēlāk kā 20 dienas pirms vēlēšanām, iekļauj Reģistrā ziņas par Eiropas Savienības pilsoņiem (kuri nav Latvijas pilsoņi), attiecībā uz kuriem Centrālā vēlēšanu komisija likumā noteiktajā kārtībā pieņēmusi lēmumu par iekļaušanu Reģistrā.

(1) Pārvalde 4 120 dienas mēnešus pirms kārtējām vēlēšanām vai tautas nobalsošanas elektroniski apkopo un izsniedz pašvaldībām sagatavo statistikas datus no Iedzīvotāju reģistra datus par par katrasā pašvaldībāas un katrā tās administratīvajā teritorijā esošajās dzīvesvietas adresēs reģistrēto vēlētāju skaitu. un izsniedz pašvaldībām ziņas par visām adresēm, kurās reģistrēti vēlētāji, un par vēlētāju skaitu, kas reģistrēti šajā adresēs.

(2) ZiņasStatistikas datus par vēlētāju skaitu katrā adresēm ārvalstī Pārvalde izsniedz Centrālajai vēlēšanu komisijai.

 

 

 

 

112. pants

(1) Pilsētas, novada vai pagasta vēlēšanu komisija 2 nedēļu laikā papildina Pārvaldes sniegtās ziņas šī likuma 11.panta noteiktakā kārtībā Pārvaldes sniegtos datus par adresēm ar katrai vēlētāja adresei atbilstošo iecirkņa numuru un iecirkņa adresi un elektroniskā formā nogādāiesniedz Pārvaldei, kura tās aktualizē Reģistrā. Centrālā vēlēšanu komisija nogādā Pārvaldei datus par ārvalstīs izveidotajiem vēlēšanu iecirkņiem.

(2) Pārvalde aktualizē Reģistru par vēlētāju piederību atbilstošajam vēlēšanu iecirknim. ar saņemtajiem datiem par vēlētāju adresēm atbilstošajiem vēlēšanu iecirkņiem un to adresēm.

(12) Pārvalde ne vēlāk kā 60 dienas pirms vēlēšanām katram vēlēšanu iecirknim sagatavo sākotnējo vēlētāju sarakstu.

(23) Iecirkņa vēlētāju sarakstā iekļauj visus vēlētājus, kuri deklarējuši dzīvesvietu attiecīgajam vēlēšanu iecirknim piederīgajās adresēs vai kuriem šajās iecirknim piederīgajās adresēs bijusi pēdējā reģistrētā dzīvesvietas adrese.

13.pants

(1) Katram Vēlēšanu iecirknim ir viens vēlētāju saraksts.

(2) Iecirkņa vēlētāju sarakstā iekļauj visus vēlētājus, kuri deklarējuši dzīvesvietu attiecīgajam vēlēšanu iecirknim piederīgajās adresēs deklarējuši pamata dzīvesvietu vai kuriem šajās iecirknim piederīgajās adresēs bijusi pēdējā reģistrētā dzīvesvietas adrese.

1234. pants

(1) Pārvalde ne vēlāk līdzkā 60 dienasi6 nedēļas pirms vēlēšanām sagatavo sākotnējos vēlētāju sarakstus un izsūtanosūta pa pastu uz vēlētāja dzīvesvietas adresi Latvijā informāciju par vēlētāja piederību noteiktam vēlēšanu iecirknim.

(2) Vēlētājiem, kuriem nav deklarētās dzīvesvietas, informāciju par vēlētāja piederību noteiktam vēlēšanu iecirknim nenosūta.

(3) Personu Ssarakstus par ārvalstīs dzīvesvietuā reģistrējušiemtajiem vēlētājiem Pārvalde nosūta Centrālajai vēlēšanu komisijai.

1345.pants

(1) Vēlētājs tiek iekļauts tajā vēlēšanu iecirkņa vēlētāju sarakstā, kurā balso tajā vēlēšanu iecirknī, kura vēlētāju sarakstā viņš ir reģistrēts saskaņā ar Reģistrā iekļautajām ziņām.

(2) Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanās vēlētājam ir tiesības mainīt vēlēšanu iecirkni, izvēloties jebkuru vēlēšanu iecirkni tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā viņš deklarējis pamata dzīvesvietu vai kurā viņam atrodas likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.

(3) Saeimas, un Eiropas pParlamenta vēlēšanās un tautas nobalsošanā, kura tiek rīkota saskaņā ar likumu “Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu”, vēlētājam ir tiesības mainīt vēlēšanu iecirkni, izvēloties jebkuru vēlēšanu iecirkni Latvijas teritorijā. (bet ārvalstis?).

(4) Par savu vēlmi mainīt vēlēšanu iecirkni šā panta otrajā un trešajā daļā minētajos gadījumos, vēlētājs , personīgi, ne vēlāk kā 30 dienas pirms vēlēšanām, personīgi iesniedz iesniegumu Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā līdz 30 dienai pirms vēlēšanu dienas paziņo pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādei iesniedz iesniegumu. līdz 30 dienai pirms vēlēšanu dienas, personīgi ierodoties deklarēšanas iestādē.

(5) Ja pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanās vēlētājs izvēlas vēlēšanu iecirkni tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā viņam atrodas likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums, viņš dzīvesvietas deklarēšanas iestādē papildus uzrāda īpašumtiesības apliecinošu dokumentu.

(65) Pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestāde, izmantojot tiešsaistes datu pārraidi, aktualizē Reģistrā iekļautās ziņas par vēlētāja vēlēšanu iecirkņa piederību vēlēšanu iecirknim maiņu.

(7) Ja pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādei nav tiešsaistes datu pārraides ar Reģistru, tā nosūta informāciju par vēlētājašanu iecirkņa maiņu Centrālajaiās vēlēšanu komisijai pa pastu,. Centrālā vēlēšanu komisijakas nodrošinas noteiktai dzīvesvietas deklarēšanasjā kārtībāiestādei, kura veic ziņu aktualizēšanu Reģistrā.

, veicot ziņu aktualizēšanu tiešsaistes datu pārraides režīmā., vai ja

(7) Ja pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādei nav tiešsaistes datu pārraides ar Reģistru, nosūtot tā informācijuziņas par vēlētāja iecirkņa maiņu nosūta attiecīgā rajona vēlēšanuCentrālajai vēlēšanu komisijai, kura veic datu aktualizēšanu Reģistrā.

1456.pants

(1) Centrālā vēlēšanu komisija veic Reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanu, ja Centrālā vēlēšanu komisija pieņēmusi lēmumu izslēgt no Reģistra ziņas par Eiropas Savienības pilsoni.

(2) Pārvalde saskaņā ar Iedzīvotāju reģistrā iekļauto informāciju veic ziņu iekļaušanu un aktualizēšanu Reģistrā, ja vēlētājs:

1) miris;

2) atzīts par rīcības nespējīgu vai rīcības spējīgu;

3) ieguvis vai zaudējis Latvijas pilsonību;

4) mainījis vārdu (vārdus) vai uzvārdu;

5) manījis personu apliecinošu dokumentu.

(3) Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs saskaņā ar Sodu reģistrā iekļauto informāciju atbilstoši attiecīgajam vēlēšanu likumam veic Reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanu, ja vēlētājs izcieš sodu brīvības atņemšanas vietā vai ja vēlētājs ir aizdomās turēta, apsūdzēta vai tiesājama persona, pret kuru kā drošības līdzeklis ir piemērots apcietinājums.

(4) Reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanu saskaņā ar šā panta pirmo, otro un trešo daļu veic līdz plkst. 18 dienā pirms vēlēšanām.

 

15.pants

(1) Pārvalde 15 dienas pirms vēlēšanāmu dienas saskaņā ar Reģistrā esošo informāciju dokumentāri noformē/izdrukā? izveido vēlētāju sarakstus.

(2) Vēlētāju Ssarakstā norāda vēlētāja vārdu (vārdus), uzvārdu, personas kodu, kārtas numuru vēlēšanu iecirknī, kā arī katram vēlētājam piešķirto kārtas numuru esošā saraksta ietvaros.

(3) Vēlētāju Ssarakstus ar Latvijasā reģistrētajiem vēlētājiem nosūta rajona vēlēšanu komisijām, kuras tos izsniedz pilsētu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām.

(4) Sarakstus ar ārvalstīs reģistrētajiem vēlētājiem nosūta Centrālajai vēlēšanu komisijai, kura tos izsniedz attiecīgajieam vēlēšanu iecirknņiem. ārvalstīs.

17.pants

(1) Vēlētājs, kurš nav iekļauts nevienā vēlēšanu sarakstā vēlēšanu dienā var balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī.

(2) Vēlēšanu iecirknis, kurā šā panta pirmajā daļā minētais vēlētājs ieradies, Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā pārbauda Reģistrā, vai vēlētājs nav iekļauts nevienā sarakstā. Ja vēlētājs nav iekļauts nevienā sarakstā, iecirkņa komisija papildina iecirkņa vēlētāju sarakstu ar šo vēlētāju.

 

1678.pants

Pārvalde 105 dienas pirms vēlēšanām pa pastu nosūta informāciju uz vēlētāja dzīvesvietu Latvijā par vēlētāja piederību noteiktam vēlēšanu iecirknim, ja:

1) vēlētājs šajā likumā noteiktajā kārtībā paziņojis par vēlēšanu iecirkņa maiņu;

2) laika periodā no sākotnējo vēlētāju sarakstu sastādīšanas dienasbrīža vēlētājs ieguvis Latvijas pilsonību vai atzīts par rīcības spējīgu.

 

III nodaļa Sarakstu izveide balsošanai pa pastu un balsošanai ieslodzījumu vietās

197.pants

(1) Vēlēšanu komisijaiecirknis, kuram saskaņā ar likuma……..prasībām jānodrošina vēlēšanu norise balsošanai pa pastu (turpmāk – vēlēšanu komisija balsošanai pa pastu) balsošanai pa pastu(kā Tu zini ka tāda būs visos citos likumos?), sSaņemot iesniegumupieteikumus balsošanai pa pastu no Latvijas pilsoņiem, kas uzturas ārzemēs, Centrālās vēlēšanu komisijas izveidota vēlēšanu komisijai, kurai saskaņā ar attiecīgajiem likumiem jānodrošina balsošanua pa pastu (turpmāk – vēlēšanu komisija balsošanai pa pastu) tiešsaistes datu pārraides režīmā izdara atzīmi Reģistrā par pieteikuma iesnieguma saņemšanu, norādot adresi, uz kuru izsūtāmi dokumenti balsošanai pa pastu.

(2) Vēlēšanu komisija komisija balsošanai pa pastuiecirknis 20 dienas pirms vēlēšanāmu dienas saskaņā ar Reģistrā esošo informāciju un saņemtajiem pieteikumiem izveido atsevišķu vēlētāju sarakstu balsošanai pa pastu.

(3) Vēlēšanu komisija 20 dienas pirms vēlēšanām saskaņā ar Reģistrā esošajām ziņām nosūta vēlētājam uz viņa norādīto adresi dokumentus balsošanai pa pastu, norādot arī kārtas numuru, ar kādu vēlētājs reģistrēts sarakstā balsošanai pa pastuman liekas, ka šo nevajag mūsu likumā.

 

1820.pants.

(1) Vēlēšanu iecirknis, kura apkalpojamā teritorijā atrodas ieslodzījuma vieta, kurā saskaņā ar likuma ………….prasībām tiek nodrošināta aizdomās turēto, apcietināto vai tiesājamo personu dalība vēlēšanās, un ,ja tiek nodrošināta personas dalība vēlēšanās, veic atzīmi Reģistrā par personas iekļaušanu atsevišķā vēlēšanu sarakstā.

(1) Ieslodzījumu vietas administrācija un Valsts policija līdz plkst. 19 dienāpēdējā dienā pirms vēlēšanām, izņemot pirms pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanām, sastāda to vēlētāju sarakstus, kuri attiecīgajās iestādēs atrodas apcietinājumā kā aizdomās turētas, apsūdzētas vai tiesājamaās personas vai kuri aizturētias kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Ieslodzījuma vietas administrācija un Vvalsts policija nosūta iesniedz vēlētāju sarakstus vēlēšanu iecirkņa komisijai, kuras teritorijā vēlētājs atrodas apcietinājumā vai aizturēts kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

vēlētājs atrodas ieslodzījuma vieta vai Valsts policijas struktūrvienība.

(3) Iecirkņa komisija Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā pārbauda, vai ziņas par šā panta otrajā daļā minētajos vēlētāju sarakstos norādītajiem vēlētājiem iekļautas Reģistrā un vai minētie vēlētāji nav nobalsojuši iepriekš.

(4) Ja vēlētāja nav Reģistrā vai viņš nobalsojis iepriekš, vēlēšanu iecirkņa komisija viņu no saraksta svītro.

 

  1. Ieslodzījuma vietas administrācija plkst. 19 pēdējā dienā pirms vēlēšanām, izņemot pirms Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanām, sastāda to vēlētāju sarakstus, kuri ir aizdomās turētas, apsūdzētas vai tiesājamas personas, ja pret tām kā drošības līdzeklis ir piemērots apcietinājums.

(2) Ieslodzījuma vietas administrācija Centrālajās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā nosūta sarakstus iecirkņa komisijai, kuras teritorijā atrodas attiecīgā ieslodzījuma vieta.

(3) Iecirkņa komisija pārbauda, vai ziņas par šajos sarakstos esošajiem vēlētājiem iekļautas Reģistrā, tiem nav ierobežojumu balsot un, vai minētie vēlētāji nav nobalsojuši pa pastu vai nobalsojuši iepriekš.

(4) Ja vēlētāja nav Reģistrā, viņam ierobežotas tiesības balsot vai arī viņš nobalsojis pa pastu vai iepriekš komisija viņu no saraksta svītro.

IV nodaļa Reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšana

21.pants

(1) Centrālā vēlēšanu komisija veic Reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanu, ja Centrālā vēlēšanu komisija pieņēmusi lēmumu izslēgt no Reģistra ziņas par Eiropas Savienības pilsoni (kurš nav Latvijas pilsonis).

(2) Centrālā vēlēšanu komisija pieņem lēmumu par Eiropas Savienības pilsoņa (kurš nav Latvijas pilsonis) izslēgšanu no Reģistra, ja viņam nav vai arī viņš zaudējis tiesības vēlēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās Latvijas Republikā saskaņā ar Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumu.

(3) CVK izslēdz no Reģistra Latvijas pilsoni par kuru ir saņemtas ziņas no citas ES valsts, ka viņš ir iekļauts tur (es nemāku uzrakstīt tai tavā Civillikuma valodā….)

22.pants

(2) Pārvalde saskaņā ar Iedzīvotāju reģistrā iekļauto informāciju veic Reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanu, ja vēlētājs:

1) miris;

2) atzīts par rīcības nespējīgu vai rīcības spējīgu;

ieguvis vai zaudējis Latvijas pilsonību

23.pants

(3) Reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanu saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļulikuma 17. un 18.pantu veic līdz plkst. 18 pēdējā dienā pirms vēlēšanām.

1924.pants

(1) Pārvalde līdz plkst. 19 pēdējā dienādienā pirms vēlēšanām nosūta Centrālajai vēlēšanu komisijai informāciju par tām personām, kuras iekļautas vēlēšanu komisijām nosūtītajos sarakstos, bet pēc sarakstu nosūtīšanas zaudējušas Latvijas pilsonību, atzītas par rīcības nespējīgām vai mirušas.

(2) Centrālā vēlēšanu komisija izsūta izmaiņasinformē vēlēšanu iecirkņus par izmaiņām vēlētāju sarakstos vēlēšanu iecirkņiemus.

(3) Vēlēšanu komisijas izdara atzīmes vēlētāju sarakstos Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā.

 

25.pants Vēlēšanu komisijas Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā veic atzīmes reģistrā par personas dalību balsošanā, norādot balsošanas datumu un balsošanas kārtību.

16.pants

(1) Vēlētājs, kurš nav iekļauts nevienā vēlēšanu sarakstā, Saeimas un Eiroparlamenta vēlēšanās un tautas nobalsošanā vēlēšanu dienā var balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī, bet pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanās – jebkurā vēlēšanu iecirknī tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā viņš deklarējis dzīvesvietu vai kurā viņam atrodas likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.(2) Vēlēšanu iecirkņa , kurā šā panta pirmajā daļā minētais vēlētājs ieradies, komisija Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā pārbauda Reģistrā, vai vēlētājs nav iekļauts nevienā vēlētāju sarakstā.

(3) Ja veicot pārbaudi, iecirkņa vēlēšanu komisija konstatē, ka vēlētājs nav iekļauts nevienā vēlētāju sarakstā, tā Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā papildina iecirkņa vēlētāju sarakstu ar ziņām par šo vēlētāju, kā arī informē Centrālo vēlēšanu komisiju, kura izdara atzīmi Reģistrā par vēlētāja dalību vēlēšanās

 

V nodaļa. Reģistra datu izmantošana

25.pants.

Datus no Reģistra izsniedz Centrālā vēlēšanu komisija.

26.pants

(1)  Zinātniskiem vai statistiskiem pētījumiem ziņas no Reģistra izsniedzamas Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā un apjomā.

(2) Ziņas, kuras izsniedz zinātniskiem vai statistiskiem pētījumiem, nedrīkst saturēt personu identificējošus datus.

27.pants

(1) No fiziskajām un juridiskajām personām par izziņas izsniegšanu no Reģistra iekasējama valsts nodeva Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā.

(2) Valsts un pašvaldību iestādes ir atbrīvotas no valsts nodevas samaksas.

280. pants

Reģistrā iekļautās ziņas tiek uzkrātas, nodotas valsts arhīvā vai iznīcinātas informācijas sistēmās esošo dokumentēto datu arhivēšanu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.Centrālā vēlēšanu komisija Reģistrā iekļautās ziņas 3 mēnešus pēc kārtējām vēlēšanām dzēš, par ko tiek sastādīts akts..

 

 

 

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvāmu

 

LikumāNoteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvas 93/109/EC.

 

 

 

Iekšlietu ministra

vietā tieslietu ministrs

Valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

Juridiskā departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

A.Aksenoks

R.Bluķis

M.Rāzna

T. Stragova

J.Citskovskis

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iekšlietu ministra vietā –

tieslietu ministrss

A.Aksenoks

Likumprojekta „Vēlētāju reģistra likums”

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 Saskaņā ar Latvijā spēkā esošo likumdošanu, vēlētāji tiek reģistrēti vēlēšanu vai tautas nobalsošanas dienā vēlēšanu iecirkņos, bet principu „viens vēlētājs – viena balss” nodrošina spiedogs pasē. Iepriekš netiek veikta vēlētāju uzskaite vai reģistrācija, netiek paredzēta vēlētāja “ierašanās” balsot noteiktā vēlēšanu iecirknī. Ieviešot dubulto personu apliecinošo dokumentu sistēmu Latvijā – pases un personas apliecības, vairs nebūs vienota dokumenta, kuru varēs izmantot šī principa nodrošināšanai.

Līdzšinējās pašvaldību vēlēšanās tieši pieraksta spiedoga esamība pasē kalpoja kā apliecinājums vēlētāja tiesībām piedalīties atbilstošās pašvaldības vēlēšanās, jo, saskaņā ar Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumu, personai ir tiesības pēc sava ieskata vēlēt tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā tā ir pierakstīta vēlēšanu dienā, vai arī tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kur atrodas likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts attiecīgās personas nekustamais īpašums. Personai ierodoties vēlēšanu iecirknī ir jāuzrāda pase ar dzīvesvietas reģistrācijas atzīmi (spiedogu) vai Zemesgrāmatu akts par īpašuma piederību. Ievērojot to, ka Personu apliecinošu dokumentu likums un Dzīvesvietas deklarēšanas likums neparedz atzīmes par personas dzīvesvietu veikšanu pasē, šo principu iespējams nodrošināt tikai ar vēlētāju reģistra un vēlētāju sarakstu palīdzību.

2004.gada jūnijā Eiropas Savienības pilsoņi varēs piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Latvijas vai citu Eiropas Savienības dalībvalstu vēlētājiem jānodrošina iespēja piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās Latvijā. Lai nodrošinātu to Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņu, kuri uzturas Latvijā, tiesības piedalīties, nav pieļaujams saglabāt esošo vēlēšanu sistēmu, kurā tiek veiktas atzīmes personu apliecinošā dokumentā. Saskaņā ar Eiropas Savienības Padomes 1993.gada 6.decembra direktīvu 93/109/EC, kas nosaka kārtību balsstiesību un tiesību kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās izmantošanai Eiropas Savienības pilsoņiem, kas uzturas dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav, ir nepieciešams izveidot sistēmu, kura nodrošina apmaiņu ar informāciju par vēlētājiem un kandidātiem starp dalībvalstīm, lai izslēgtu iespēju vēlētājam pārkāpt principu „viens vēlētājs – viena balss”.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

  

Likumprojekts paredz pāriet pie iepriekšējas vēlētāju reģistrēšanas principa un vēlētāju reģistra izveides. Likumprojekts nosaka vēlētāju reģistra statusu, informācijas sistēmas turētāju un pārzini, kā arī vēlētāju reģistrā iekļauto ziņu apjoms un to sniegšanas kārtību.

Vēlētāju reģistrā iekļauj Iedzīvotāju reģistra ziņas par personām, kurām atbilstošajā vēlēšanu likumā ir noteiktas tiesības piedalīties vēlēšanās. Persona var balsot tajā vēlēšanu iecirknī, kura vēlētāju sarakstā ir iekļauts tās uzvārds, vārds (vārdi) un personas kods. Vēlētājs ir reģistrēts tajā vēlēšanu iecirknī, kura apkalpojamajā teritorijā ir viņa deklarētā dzīvesvieta. Vēlētājam ir saskarsme ar vēlēšanu reģistru tādā veidā, ka likumā noteiktā laika posmā pirms vēlēšanu dienas, vēlētājam uz tā dzīvesvietas adresi tiek nosūtīta informācija par atbilstošo vēlēšanu iecirkni un sarakstu, kurā tas var piedalīties vēlēšanās. Ja vēlētājs nevēlas balsot dzīvesvietai atbilstošajā vēlēšanu iecirknī, to iespējams mainīt pēc personas paziņojuma un ziņu iekļaušanas vēlētāju reģistrā. Citu ES pilsoņi, kuri vēlas piedalīties vēlēšanās Latvijā, iesniedz pašvaldības vēlēšanu komisijā oficiālu deklarāciju par dalību un ziņas par tiem tiek iekļautas vēlētāju reģistrā. Pēc ziņu apmaiņas ar citiem Eiropas Savienības vēlētāju reģistriem vai vēlētāja iesnieguma, ziņas par vēlētāju iespējams izslēgt no Latvijas vēlētāju reģistra un atbilstoši no saraksta. No Latvijas vēlētāju reģistra izslēdz arī tos Latvijas vēlētājus, par kuru reģistrāciju ir saņemtas ziņas no citas ES dalībvalsts vēlētāju reģistra.

3. Cita informācija 

 

  

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi 

 Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

  Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums 

 Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi 

 Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija 

 

  

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

  

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

  

16,9

345,8

247,4

247,4

225,7

3. Finansiālā ietekme

  

-16,9

-345,8

-247,4

-247,4

-225,7

   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

  Ieņēmumi no valsts nodevas par pasu izsniegšanu

–16,9

345,1

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins:

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

1) Papildu izdevumi Vēlētāju reģistra izveidei un uzturēšanai:

2003.gadā kopā –Ls 16 858.

Izdevumi kapitālieguldījumiem Ls 16 708, t.sk.:

 • drukas iekārtu iegāde (2 iekārtas) Ls 954 x 2 = Ls 1 908;
 • datortehnikas iegāde (2 darba vietas) Ls 900 x 2 = Ls 1800 ;
 • middleware serveru iegāde – Ls 3000 x 2 = Ls 6 000;
 • serveru iegāde – Ls 3500 x 2 = Ls 7 000 ;

Uzturēšanas izdevumi Ls 150, t.sk.:

 • drukas kārtridžu iegāde – Ls 150 (Ls 25 x 6 gab.).

2) 2004.gadā kopā

Ls 300 650.

Izdevumi kapitālieguldījumiem Ls 98 500, t.sk.:

 • programmatūras izstrādāšana Ls 98500.

Uzturēšanas izdevumi Ls 202 150 t.sk.

 • paziņojumu un aplokšņu drukāšana ar mainīgu tekstu un ievietošana aploksnē – Ls 67 500 (Ls 0.045 x 1500000 adresāti);
 • pasta pakalpojumi – Ls 112 500 (Ls 0.075 x 1500000 adresāti);
 • programmatūras uzturēšana – Ls 9 850;
 • kancelejas preces – Ls 500;
 • datortehnikas uzturēšana – Ls 11 800;

3) 2005.gadā un turpmākajos gados vēlēšanu norisei un vēlētāju reģistra uzturēšanai (vienu vēlēšanu norisei):

Papildu izdevumi

kopā Ls 202300, t.sk.:

Uzturēšanas izdevumi Ls 202 300, t.sk.

 • paziņojumu un aplokšņu drukāšana ar mainīgu tekstu un ievietošana aploksnē – Ls 67 500 (Ls 0.045 x 1500000 adresāti);
 • pasta pakalpojumi – Ls 112 500 (Ls 0.075 x 1500000 adresāti);
 • programmatūras uzturēšana – Ls 9850;
 • kancelejas preces – Ls 500;
 • datortehnikas uzturēšana – Ls 11 800;
 • drukas kārtridžu iegāde – Ls 150 (Ls 25 x 6 gab.)

 

 

 

 

16,9

 

 

 

 

 

 

 

300,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrālā vēlēšanu komisija

Uzturēšanas izdevumi Ls 45 106 t.sk.

 • telefoniskas lietotāju atbalsta sistēmas uzturēšana, konsultāciju sniegšana – Ls 45 106.2 (Ls 70.80 nr. ierīkošanas maksa + Ls 35.40 nr. uzturēšana + Ls 200 pakalpojuma ieviešana (vienreizējs maksājums) + ( Ls 0.12 ienākošās sarunas minūte × 2 vid. runāšanas laiks × 140000 ienākošo zvanu apjoms ) maksa par sarunām no cita operatora tīkla + Ls 0.04 × 2 × 140000 maksa par sarunām no sava tīkla).

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

45,1

45,1

45,1

45,1

 

6. Cita informācija 

Vēlētāju reģistra izveidei un uzturēšanai nepieciešamā finansējuma avots 2003. un 2004.gadā ir papildu prognozētie valsts budžeta ieņēmumi no valsts nodevas par pasu izsniegšanu.

Likumprojekta realizācijai nepieciešamo papildus valsts budžeta līdzekļu piešķiršana 2005.gadā un turpmākajos gados jāizskata kopā ar visu ministriju vidējā termiņa budžeta prioritāšu pieteikumiem.

Plānotā vēlēšanu norise:
2004.gadā – Eiropas Parlamenta vēlēšanas;

2005.gadā – pašvaldību vēlēšanas;

2006.gadā – Saeimas vēlēšanas.

2007. un 2008.gadā pagaidām vēlēšanas nav ieplānotas.

Anotācijā nav paredzēti izdevumi tautas nobalsošanu ierosināšanai un norisei, jo tās iepriekš nav iespējams paredzēt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

 Saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 24.oktobra rīkojumu Nr.658 Tieslietu ministrijai līdz 20034.gada 1.decembrim jāsagatavo un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā jāiesniedz Ministru kabinetā šādi tiesību aktu projekti:

1) Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā;

Jānosaka pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisiju pienākumus vēlētāju sarakstu veidošanā un izmantošanā, kā arī vēlētāju sarakstu un vēlētāju reģistra izmantošana vēlēšanu norisei.

Jāparedz grozījumi balsošanas kārtībā vēlēšanu iecirknī saskaņā ar vēlēšanu reģistrā iekļauto informāciju.

Jāparedz dubultu personu apliecinošu dokumentu sistēmas ieviešana vēlētāja dalībai balsošanā gan ar pasi, gan personas apliecību, kā arī jāizslēdz norma par atzīmes veikšanu pasē.

Jāsaskaņo likuma Pārejas noteikumu prasības, saistībā ar elektroniskas vēlētāju reģistrācijas sistēmas ieviešanu.

2) Grozījumi Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā;

Jānosaka pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisiju pienākumus vēlētāju sarakstu veidošanā un izmantošanā, kā arī vēlētāju sarakstu un vēlētāju reģistra izmantošana vēlēšanu vai tautas nobalsošanas norisei.

Jāparedz grozījumi balsošanas kārtībā vēlēšanu iecirknī saskaņā ar vēlētāju reģistrā iekļauto informāciju.

Jāparedz dubultu personu apliecinošu dokumentu sistēmas ieviešana vēlētāja dalībai balsošanā gan ar pasi, gan personas apliecību, kā arī jāizslēdz norma par atzīmes veikšanu pasē.

Jāizslēdz jēdziena „pieraksts” lietošana, saskaņojot to ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma prasībām.

3) Grozījumi likumā „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu”;

Jānosaka pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisiju pienākumus vēlētāju sarakstu veidošanā un izmantošanā, kā arī vēlētāju sarakstu un vēlētāju reģistra izmantošana tautas nobalsošanas norisei.

Jāparedz grozījumi balsošanas kārtībā vēlēšanu iecirknī saskaņā ar vēlēšanu reģistrā iekļauto informāciju.

Jāparedz dubultu personu apliecinošu dokumentu sistēmas ieviešana vēlētāja dalībai balsošanā gan ar pasi, gan personas apliecību, kā arī jāizslēdz norma par atzīmes veikšanu pasē.

4) Grozījumi likumā “Par Centrālo vēlēšanu komisiju”;

Jānosaka Centrālās vēlēšanu komisijas pienākumi vēlētāju reģistra izveidē un darbības nodrošināšanā, tās kompetence, nosakot vēlēšanu iecirkņu darba organizāciju un vēlēšanu komisiju pienākumus vēlētāju sarakstu veidošanā un izmantošanā.

Jānosaka Centrālās vēlēšanu komisijas pienākumus Eiropas Parlamenta vēlēšanās.

5) Grozījumi likumā „Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām”.

Jānosaka pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisiju pienākumus vēlētāju sarakstu veidošanā un izmantošanā, kā arī vēlētāju sarakstu izmantošana vēlēšanu vai tautas nobalsošanas norisei.

Jāparedz grozījumi balsošanas kārtībā vēlēšanu iecirknī saskaņā ar vēlētāju reģistrā iekļauto informāciju.

Jānosaka pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisiju pienākumus Eiropas Parlamenta vēlēšanās.

Iekšlietu ministrijai līdz 20034.gada 1.decembrim jāsagatavo un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā jāiesniedz Ministru kabinetā Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā. Jāsaskaņo likuma Pārejas noteikumu prasības, saistībā ar elektroniskas vēlētāju reģistrācijas sistēmas ieviešanu.

2. Cita informācija 

Tieslietu ministrija izstrādājusi un izsludinājusi Valsts sekretāru sanāksmē likumprojektu „Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumu” (VSS-1523).

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību 

 

“Eiropas Padomes 1993. gada 6. decembra Direktīva 93/109/EC, kas nosaka sīki izstrādātu kārtību balsstiesību un tiesību kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās izmantošanai Eiropas Savienības pilsoņiem, kas uzturas dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav”

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

  4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju 

 

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Vēlētāju reģistra likuma 6.pants

93/109/EC

2.panta 7.punkts.

Pilnībā atbilst

Tieša norāde uz Eiropas Savienības dalībvalsts vēlētāju oficiālo reģistru.

 

5. Cita informācija 

 

   

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas 

 Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta) 

Konsultācijas nav notikušas.

 

Pilnībā atbilst

Tieša norāde uz Eiropas Savienības dalībvalsts vēlētāju oficiālo reģistru.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis 

 Ievietota informācija Iekšlietu ministrijas un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājas lapās.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem 

 Konsultācijas nav notikušas

5. Cita informācija 

 

  

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas 

Netiks radītas jaunas institūcijas. Tiks paplašinātas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu 

 

Sabiedrība tiks informēta ar plašsaziņas līdzekļu palīdzību un normatīvā akta publikāciju laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo     

Persona savas tiesības varēs aizstāvēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija 

 

 

Iekšlietu ministra vietā

tieslietu ministrs A.Aksenoks

 

 

 

Valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

Juridiskā departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

R.Bluķis

M.Rāzna

T. Stragova

J.Citskovskis

       

 

24.11.2003. 14:20

1898

J.Citskovskis

7219583, janis.citskovskis@pmlp.gov.lv

M.Gulbis24.11.2003. 14:20

1282

J.Citskovskis

7219583, janis.citskovskis@pmlp.gov.lv