Līgums latviešu valodā

Lejupielādēt līgumu latviešu valodā

Ministru kabineta noteikumi Nr.642

Ministru kabineta noteikumi Nr. 643

Ministru kabineta noteikumi Nr. 644

Anotācija

Likumprojekts

Par Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Republikas (Taivānas) valdības līguma par savstarpēju investīciju veicināšanu un aizsargāšanu denonsēšanu

1.pants. Denonsēt 1992.gada 17.septembrī Taipejā parakstīto Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Republikas (Taivānas) valdības līgumu par savstarpēju investīciju veicināšanu un aizsargāšanu (Latvijas Vēstnesis, 1993, 109.nr.).

2.pants. Līgums zaudē spēku tā 10.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

3.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

 

 

 

Ārlietu ministre

S.Kalniete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003.gada 11.novembrī Noteikumi Nr.642

Rīgā (prot. Nr.59 36.§)

Par Latvijas Republikas valdības un Uzbekistānas Republikas valdības nolīguma par sadarbību standartizācijas, metroloģijas un sertifikācijas jomā denonsēšanu

Izdoti saskaņā ar

Ministru kabineta iekārtas likuma

14.panta pirmās daļas 3.punktu

1. Denonsēt 1998.gada 3.jūlijā Rīgā parakstīto Latvijas Republikas valdības un Uzbekistānas Republikas valdības nolīgumu par sadarbību standartizācijas, metroloģijas un sertifikācijas jomā (turpmāk ? nolīgums) (Latvijas Vēstnesis, 1998, 280.nr.).

2. Nolīgums zaudē spēku tā 17.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

 

Ministru prezidents E.Repše

 

 

Ekonomikas ministra vietā ?

satiksmes ministrs R.Zīle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003.gada 11.novembrī Noteikumi Nr.643

Rīgā (prot. Nr.59 37.§)

Par Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības nolīguma par sadarbību atbilstības novērtēšanas jomā importa un eksporta precēm denonsēšanu

Izdoti saskaņā ar

Ministru kabineta iekārtas likuma

14.panta pirmās daļas 3.punktu

1. Denonsēt 1999.gada 4.martā Rīgā parakstīto Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības nolīgumu par sadarbību atbilstības novērtēšanas jomā importa un eksporta precēm.

2. Līgums zaudē spēku tā 13.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

 

Ministru prezidents E.Repše

 

 

Ekonomikas ministra vietā ?

satiksmes ministrs R.Zīle 

 

 

 

 

2003.gada 11.novembrī Noteikumi Nr.644

Rīgā (prot. Nr.59 38.§)

Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās par savstarpēju atbilstības novērtēšanas sistēmu (sertifikācijas) atzīšanu produktiem un standartiem denonsēšanu

Izdoti saskaņā ar

Ministru kabineta iekārtas likuma

14.panta pirmās daļas 3.punktu

1. Denonsēt 1997.gada 10.jūnijā Rīgā parakstīto Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanos par savstarpēju atbilstības novērtēšanas sistēmu (sertifikācijas) atzīšanu produktiem un standartiem (turpmāk ? vienošanās) (Latvijas Vēstnesis, 1998, 91.nr.).

2. Vienošanās zaudē spēku tās 15.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

 

Ministru prezidents E.Repše

 

 

Ekonomikas ministra vietā ?

satiksmes ministrs R.Zīle

 

 

Likumprojekta

Par Latvijas valdības un Ķīnas Republikas (Taivānas) valdības Līguma par savstarpēju ieguldījumu veicināšanu un aizsargāšanu denonsāciju

anotācija

I Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

1992. gada 17. septembrī parakstītais Latvijas Republikas un Ķīnas Republikas jeb Taivānas Līgums par savstarpējo ieguldījumu veicināšanu un aizsargāšanu (stājās spēkā 1993. gada oktobrī) ir pretrunā ar Latvijas un ĶTR savstarpējām saistībām (1991. gada 12. septembrī parakstītajā Paziņojumā par diplomātisko attiecību nodibināšanu starp Latvijas Republiku un Ķīnas Tautas Republiku teikts: Latvijas Republika atzīst Ķīnas Tautas Republikas Valdību par Ķīnas vienīgo likumīgo valdību un Taivānu par neatņemamu Ķīnas teritorijas sastāvdaļu. Latvijas Republikas Valdība apņemas nedibināt oficiālas attiecības un nestāties oficiālos kontaktos ar Taivānu).

Šis līgums kavē investīciju līguma noslēgšanu ar ĶTR. ĶTR ir gatava uzsākt sarunas par investīciju līguma noslēgšanu ar Latviju ar nosacījumu, ka Latvija denonsēs noslēgto līgumu ar Taivānu.

Ārlietu ministrijas vadībā 2003. gada 21. februārī tika izveidota darba grupa minētā līguma denonsēšanas procedūras izstrādāšanai. Darba grupā iekļauti pārstāvji no Ekonomikas ministrijas, Satiksmes ministrijas, Finansu ministrijas un Latvijas Attīstības aģentūras.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

 

Likumprojekts sagatavots, lai denonsētu Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Republikas (Taivānas) valdības Līgumu par savstarpējo ieguldījumu veicināšanu un aizsargāšanu tā 10. pantā noteiktajā kārtībā.

3.Cita informācija

 

II Kāda var būt normatīvā akta

ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1.Ietekme uz makroekonomisko vidi

Pamatojoties uz politiskajiem un ekonomiskajiem argumentiem, investīciju līgums ar ĶTR Latvijai ir svarīgāks.

 

2.Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Līguma ar Taivānu pastāvēšanas laikā investīcijas no Taivānas tika veiktas tikai minimāli. Pēc LR Centrālās statistikas pārvaldes datiem, uz kuriem balstās Ārlietu ministrija, Taivāna investīcijas Latvijā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālā pēdējo gadu laikā nav veikusi

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekta šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

 

III Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

tūkst. Ls

Rādītāji

Kārtē-

jais

gads

 

Nākamie trīs gadi

 

 

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Neietekmē

Neietekmē

Neietekmē

Neietekmē

Neietekmē

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Neietekmē

Neietekmē

Neietekmē

Neietekmē

Neietekmē

3. Finansiālā ietekme

Neietekmē

Neietekmē

Neietekmē

Neietekmē

Neietekmē

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

 

Neietekmē

Neietekmē

Neietekmē

Neietekmē

Neietekmē

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

 

Neietekmē

Neietekmē

Neietekmē

Neietekmē

Neietekmē

6.Cita informācija

 
 

IV Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1.Kādi normatīvie akti (likumi un Ministri kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norādot to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņus, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Neskar.

 

2. Cita informācija

 

V Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

 

Neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Neskar.

3.Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Latvijai iestājoties ES un NATO, jābūt sakārtotām attiecībām ar ĶTR kā ANO Drošības Padomes locekli ? tas nozīmē pildīt uzņemtās starpvalstu saistības. Parakstot investīciju līgumu ar Taivānu, šīs saistības tika būtiski pārkāptas. Tagad šis jautājums jārisina.

4. Atbilstības izvērtējums 1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.),norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 
 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

       

5. Cita informācija

 

VI Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1.Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Nav notikušas.

5. Cita informācija

Nevienai no ES dalībvalstīm nav ar Taivānu noslēgtu līgumu, kuri būtu ratificēti parlamentā.

VII Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Neskar.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Par grozījumu stāšanos spēkā Ārlietu ministrija paziņos laikrakstā ?Latvijas Vēstnesis?.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Likums indivīda tiesības papildus neierobežos.

4. Cita informācija

Pēc likuma spēkā stāšanās Ārlietu ministrija nosūta notu Taipejas misijai Latvijā. Līgums zaudēs spēku divpadsmit mēnešus no dienas, kad viena Līgumslēdzēja puse ir iesniegusi otrai Līgumslēdzējai Pusei rakstveida paziņojumu par savu lēmumu izbeigt šo līgumu.

Ārlietu

ministre

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā

amatpersona

 

 

     

S.Kalniete

M.Riekstiņš

R. Jansons

E.Vijupe

I. Vīksne