Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, Likumprojekts otrajam lasījumam

vides un reģionālās politikas komisija

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi

likumprojekta “Grozījumi likumā “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos””

otrajam lasījumam (reģ. nr. 533)

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

(reģ. nr. 533)

Nr. p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā 2.lasījuma redakcija

1

2

3

4

5

6

Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos

Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"

     

Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"

 

Izdarīt likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 23.nr.; 1998, 6.nr.; 1999, 5., 10.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 23.nr.; 1998, 6.nr.; 1999, 5., 10.nr.) šādus grozījumus:

2.pants. (1) Pagastu un pilsētu zemes komisijas attiecībā uz lauku zemi (turpmāk - pagasta zemes komisija) mēneša laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas pieņem lēmumus par iesniegumiem, kas iesniegti līdz 1997.gada 9.septembrim par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā. Pieprasījumi attiecībā uz zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā, kuri iesniegti pēc šā termiņa, tiek izskatīti tikai šādos gadījumos:

         

1) fizisko personu pieprasījumi:

a) ja šīm personām zemes lietošanas tiesības pāriet no citām fiziskajām personām,
b) ja tiek pieprasīta brīvā, valstij piekrītošā zeme;
         

2) juridisko personu pieprasījumi, ja tiek pieprasīta brīvā, valstij piekrītošā zeme:

a) lauksaimniecības vajadzībām,
b) šīm juridiskajām personām piederošo ēku un būvju (izņemot privatizācijas rezultātā iegūtās ēkas un būves) uzturēšanai.
         

(2) Zemes pieprasījumi iesniedzami pagasta, pilsētas ar lauku teritoriju, novada (turpmāk - pagasta) pašvaldībai, kas pieņem lēmumu par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā. Zemes piešķiršanas noformēšanai nepieciešamo dokumentāciju sagatavo Valsts zemes dienesta attiecīgā nodaļa. Pagasta pārskata plāns, kurā iezīmēti brīvie zemes gabali, ir brīvi pieejams jebkuram zemes pieprasītājam; zemes pieprasītāju saraksts izliekams redzamā vietā pašvaldības telpās. Pieprasījumi izskatāmi ne agrāk kā pēc mēneša no brīža, kad attiecībā uz konkrēto zemes gabalu saņemts pirmais pieprasījums. Ja attiecībā uz konkrēto zemes gabalu saņemti vairāki pieprasījumi, tie apmierināmi šādā secībā:

         

1) ēku un būvju īpašnieku pieprasījumi attiecībā uz platību, kas nepieciešama šo ēku un būvju uzturēšanai;

         

2) bijušo zemes īpašnieku vai viņu mantinieku pieprasījumi, ja viņi pieprasa līdzvērtīgu zemi tai zemei, uz kuru viņiem likumā paredzēto ierobežojumu dēļ netiek atjaunotas īpašuma tiesības;

         

3) to zemes gabalu īpašnieku (lietotāju) pieprasījumi, kuru zeme robežojas ar pieprasāmo zemes gabalu;

         

4) pieprasījumi esošo zemnieku vai piemājas saimniecību paplašināšanai;

 

1

Atbildīgā komisija

Izteikt 2.panta otrās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

“4) pieprasījumi attiecīgās pašvaldības teritorijā esošo zemnieku vai piemājas saimniecību paplašināšanai;”.

Atbalstīt

1. 2.pantā:

izteikt otrās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

“4) pieprasījumi attiecīgās pašvaldības teritorijā esošo zemnieku vai piemājas saimniecību paplašināšanai;”;

5) pieprasījumi jaunu zemnieku vai piemājas saimniecību izveidošanai, ja uz pieprasāmā zemes gabala atrodas zemes pieprasītāja dzīvojamā māja un ražošanas ēkas vai uzsākta to celtniecība;

         

6) pieprasījumi jaunu zemnieku vai piemājas saimniecību izveidošanai, ja uz pieprasāmā zemes gabala nav zemes pieprasītāja īpašumā esošas dzīvojamās mājas, priekšroku dodot tām personām, kuru iemaksātās iedzīvotāju ienākuma nodokļa summas tiek ieskaitītas attiecīgās pašvaldības budžetā;

         

7) pieprasījumi individuālo dzīvojamo māju celtniecībai;

         

8) juridisko personu pieprasījumi šā panta pirmās daļas 2.punkta "a" apakšpunktā minētajām vajadzībām;

         

9) pieprasījumi citām vajadzībām.

         

(3) Ja uz vienu un to pašu zemes gabalu pretendē vairāki vienas prioritātes zemes pieprasītāji, zemes gabala saņemšanas tiesības pagasta pašvaldības noteiktajā kārtībā izšķir lozējot.

         

(4) Ja pagasta zemes komisija ir pieņēmusi atzinumu par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu vai līdzvērtīgas zemes piešķiršanu īpašumā, bet nav veikta zemes gabalu robežu ierādīšana (uzmērīšana) dabā, bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem zeme, uz kuru tiek atjaunotas īpašuma tiesības, līdz 1997.gada 30.novembrim piešķirama pastāvīgā lietošanā. Lēmums par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā, kuram pievienota zemes lietojumu un zemes īpašumu pārskata plāna kopija ar tā zemes gabala robežām, uz kuru tiek atjaunotas īpašuma tiesības, paziņojams bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem. Minētais lēmums stājas spēkā, ja 10 dienu laikā pēc tā paziņošanas ieinteresētās personas to nav pārsūdzējušas. Spēkā stājies lēmums par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā un tam pievienotā zemes lietojumu un zemes īpašumu pārskata plāna kopija ir pamats zemes izmantošanas uzsākšanai un nekustamā īpašuma (zemes) nodokļa maksāšanas uzsākšanai likumā noteiktajā kārtībā.

         

(5) Ja vēl nav uzsākta tās zemes robežu ierādīšana (uzmērīšana), uz kuru tiek atjaunotas zemes īpašuma tiesības, bijušajam zemes īpašniekam vai viņa mantiniekiem ir tiesības no šīs zemes atteikties un pieprasīt par to īpašuma kompensācijas sertifikātus likumā noteiktajā termiņā.

1. 2.pantā:

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja vēl nav uzsākta tās zemes robežu ierādīšana (uzmērīšana), uz kuru tiek atjaunotas zemes īpašuma tiesības, bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem ir tiesības līdz 2003.gada 31.decembrim no šīs zemes atteikties un pieprasīt par to īpašuma kompensācijas sertifikātus.";

2

 

 

 

3

Juridiskais birojs

Precizēt 2.panta piektā daļā norādīto datumu.

 

Deputāts P.Simsons

Grozījumu 1.punktā attiecībā uz 2.panta piekto daļu noteikt atteikšanās termiņu 2004.gada 31.decembri.

Atbalstīt, ietverts 3.priekšlikumā

Atbalstīt

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ja vēl nav uzsākta tās zemes robežu ierādīšana (uzmērīšana), uz kuru tiek atjaunotas zemes īpašuma tiesības, bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem ir tiesības līdz 2004.gada 31.decembrim no šīs zemes atteikties un pieprasīt par to īpašuma kompensācijas sertifikātus.”;

 

papildināt pantu ar sesto, septīto, astoto, devīto un desmito daļu šādā redakcijā:

"(6) Fiziskās un juridiskās personas līdz 2004.gada 31.decembrim var pieprasīt pastāvīgā lietošanā brīvo valstij piekrītošo zemi, arī zemi, no kuras zemes lietotāji ir atteikušies, un vienlaikus iesniegt pagasta (novada) pašvaldībā lietošanā pieprasītās zemes izpirkšanas ierosinājumu. Pagasta (novada) pašvaldība pieņem lēmumu par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā, ja zemes pieprasītājs saskaņā ar likumu "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" un šo likumu ir tiesīgs zemi privatizēt. Lēmumu par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā kopā ar zemes izpirkšanas ierosinājumu pagasta (novada) pašvaldība iesniedz Valsts zemes dienesta attiecīgajā reģionālajā nodaļā zemes izpirkšanas ierosinājuma reģistrēšanai.

4

Atbildīgā komisija

Izteikt 2.panta panta sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Fiziskās un juridiskās personas līdz 2004.gada 31.decembrim var pieprasīt pastāvīgā lietošanā brīvo valstij piekrītošo zemi, arī zemi, no kuras zemes lietotāji ir atteikušies. Pagasta (novada) pašvaldība pieņem lēmumu par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā, ja zemes pieprasītājs saskaņā ar likumu "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" un šo likumu ir tiesīgs zemi privatizēt. Lēmumu par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā kopā ar zemes pieprasījumu pagasta (novada) pašvaldība iesniedz Valsts zemes dienesta attiecīgajai reģionālajai nodaļai.”

Atbalstīt

papildināt pantu ar sesto, septīto, astoto, devīto un desmito daļu šādā redakcijā:

“(6) Fiziskās un juridiskās personas līdz 2004.gada 31.decembrim var pieprasīt pastāvīgā lietošanā brīvo valstij piekrītošo zemi, arī zemi, no kuras zemes lietotāji ir atteikušies. Pagasta (novada) pašvaldība pieņem lēmumu par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā, ja zemes pieprasītājs saskaņā ar likumu “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” un šo likumu ir tiesīgs zemi privatizēt. Lēmumu par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā kopā ar zemes pieprasījumu pagasta (novada) pašvaldība iesniedz Valsts zemes dienesta attiecīgajai reģionālajai nodaļai.

 

(7) Ja persona, kurai zeme piešķirta lietošanā ar lietošanas tiesību pāreju citām personām, atsakās no zemes lietošanas tiesībām, tā līdz 2004.gada 31.decembrim var iesniegt pašvaldībā iesniegumu par atteikšanos no zemes un iesniegumā norādīt pirmās vai otrās pakāpes mantinieku vai laulāto, kā arī ēkas (būves) jauno īpašnieku (ja tiek atsavinātas ēkas vai būves), kuram par labu zemes lietotājs atsakās no zemes lietošanas tiesībām. Pārējos atteikšanās gadījumos pašvaldība zemi piešķir lietošanā citai personai šajā likumā noteiktajā kārtībā kā brīvo valstij piekrītošo zemi. Kadastra informāciju par brīvo valstij piekrītošo zemi un zemi, no kuras zemes lietotāji atsakās, apkopo un publisko Valsts zemes dienests.

5

 

 

 

 

 

6

Juridiskais birojs

Aizstāt 2.panta septītā daļā vārdu ”pakāpes” ar vārdu “šķiras”.

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 2.panta septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Ja persona, kurai zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā ar lietošanas tiesību pāreju citām personām, atsakās no zemes lietošanas tiesībām, tā līdz 2004.gada 31.decembrim var iesniegt pašvaldībai iesniegumu par atteikšanos no zemes un iesniegumā norādīt pirmās vai otrās šķiras mantinieku vai laulāto, kā arī ēkas (būves) jauno īpašnieku (ja tiek atsavinātas ēkas vai būves), kuram par labu zemes pastāvīgais lietotājs atsakās no zemes lietošanas tiesībām. Pārējos atteikšanās gadījumos pašvaldība zemi piešķir pastāvīgā lietošanā citai personai šajā likumā noteiktajā kārtībā kā brīvo valstij piekrītošo zemi. Kadastra informāciju par brīvo valstij piekrītošo zemi un zemi, no kuras zemes lietotāji atsakās, apkopo un publisko Valsts zemes dienests.

Atbalstīt, iestrādāts 6.priekšlikumā

Atbalstīt

(7) Ja persona, kurai zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā ar lietošanas tiesību pāreju citām personām, atsakās no zemes lietošanas tiesībām, tā līdz 2004.gada 31.decembrim var iesniegt pašvaldībai iesniegumu par atteikšanos no zemes un iesniegumā norādīt pirmās vai otrās šķiras mantinieku vai laulāto, kā arī ēkas (būves) jauno īpašnieku (ja tiek atsavinātas ēkas vai būves), kuram par labu zemes pastāvīgais lietotājs atsakās no zemes lietošanas tiesībām. Pārējos atteikšanās gadījumos pašvaldība zemi piešķir pastāvīgā lietošanā citai personai šajā likumā noteiktajā kārtībā kā brīvo valstij piekrītošo zemi. Kadastra informāciju par brīvo valstij piekrītošo zemi un zemi, no kuras zemes lietotāji ir atteikušies, apkopo un publisko Valsts zemes dienests.

 

(8) Zemes pastāvīgie lietotāji (izņemot bijušos zemes īpašniekus vai viņu mantiniekus), kuriem zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā līdz īpašuma tiesību atjaunošanai, arī personas, kuras ir tiesīgas zemi izpirkt šā likuma 10.pantā noteiktajā kārtībā, līdz 2004.gada 31.decembrim iesniedz Valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā zemes izpirkšanas ierosinājumu un noteiktā kārtībā pasūta zemes īpašuma sagatavošanu reģistrācijai zemesgrāmatā. Valsts zemes dienesta reģionālā nodaļa pārbauda zemes izpirkšanas ierosinājuma iesniedzēja tiesības izpirkt lietošanā esošo zemi un divu nedēļu laikā paziņo iesniedzējam par ierosinājuma reģistrāciju vai par atteikumu reģistrēt ierosinājumu, ja ierosinājuma iesniedzējam nav tiesību zemi izpirkt.

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 2.panta astoto daļu šādā redakcijā:

“(8) Zemes pastāvīgie lietotāji, kuriem ir tiesības lietošanā piešķirto zemi likumā noteiktajā kārtībā iegūt īpašumā par samaksu, kā arī šā panta sestajā daļā minētie zemes pastāvīgie lietotāji pasūta zemes robežu uzmērīšanu un līdz 2004.gada 31.decembrim iesniedz zemes robežu plānus Valsts zemes dienesta attiecīgajai reģionālajai nodaļai. Valsts zemes dienesta reģionālā nodaļa pārbauda zemes izpirkšanas pieprasījuma iesniedzēja tiesības izpirkt lietošanā esošo zemi un divu nedēļu laikā paziņo iesniedzējam par pieprasījuma reģistrāciju vai par atteikumu reģistrēt pieprasījumu, ja pieprasījuma iesniedzējam nav tiesību zemi izpirkt.”

Atbalstīt

(8) Zemes pastāvīgie lietotāji, kuriem ir tiesības lietošanā piešķirto zemi likumā noteiktajā kārtībā iegūt īpašumā par samaksu, kā arī šā panta sestajā daļā minētie zemes pastāvīgie lietotāji pasūta zemes robežu uzmērīšanu un līdz 2004.gada 31.decembrim iesniedz zemes robežu plānus Valsts zemes dienesta attiecīgajai reģionālajai nodaļai. Valsts zemes dienesta reģionālā nodaļa pārbauda zemes izpirkšanas pieprasījuma iesniedzēja tiesības izpirkt lietošanā esošo zemi un divu nedēļu laikā paziņo iesniedzējam par pieprasījuma reģistrāciju vai par atteikumu reģistrēt pieprasījumu, ja pieprasījuma iesniedzējam nav tiesību zemi izpirkt.

 

(9) Zemi, kuras izpirkšanas ierosinājums iesniegts Valsts zemes dienestā līdz 2004.gada 31.decembrim, var izpirkt, izmantojot par maksāšanas līdzekli privatizācijas vai īpašuma kompensācijas sertifikātus šajā likumā noteiktajā kārtībā. Līgums par zemes izpirkšanu noslēdzams ar Hipotēku un zemes banku triju mēnešu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par tiesībām izpirkt zemi. Ja triju mēnešu laikā līgums nav noslēgts, lēmums par zemes nodošanu īpašumā par samaksu zaudē spēku un pēc 2004.gada 31.decembra nav atjaunojams.

8

Atbildīgā komisija

Izteikt 2.panta devīto daļu šādā redakcijā:

“(9) Personām, kuras izpildījušas šā panta astotajā daļā minētos nosacījumus, ir tiesības zemi izpirkt, izmantojot par maksāšanas līdzekli privatizācijas sertifikātus šajā likumā noteiktajā kārtībā. Līgums par zemes izpirkšanu noslēdzams ar Hipotēku un zemes banku triju mēnešu laikā no dienas, kad Valsts zemes dienesta reģionālā nodaļa ir pieņēmusi lēmumu par tiesībām izpirkt zemi. Ja triju mēnešu laikā līgums nav noslēgts, lēmums par tiesībām izpirkt zemi zaudē spēku.”

Atbalstīt

(9) Personām, kuras izpildījušas šā panta astotajā daļā minētos nosacījumus, ir tiesības zemi izpirkt, izmantojot par maksāšanas līdzekli privatizācijas sertifikātus šajā likumā noteiktajā kārtībā. Līgums par zemes izpirkšanu noslēdzams ar Hipotēku un zemes banku triju mēnešu laikā no dienas, kad Valsts zemes dienesta reģionālā nodaļa ir pieņēmusi lēmumu par tiesībām izpirkt zemi. Ja triju mēnešu laikā līgums nav noslēgts, lēmums par tiesībām izpirkt zemi zaudē spēku.

 

(10) Zeme, kas piešķirta fiziskajām un juridiskajām personām pastāvīgā lietošanā un par kuru zemes izpirkšanas ierosinājums nav iesniegts līdz 2004.gada 31.decembrim vai nav reģistrēts Valsts zemes dienestā, ar 2005.gada 1.janvāri piekrīt attiecīgajai pašvaldībai, izņemot zemi, kura saskaņā ar citiem likumiem piekrīt valstij. Pēc īpašumtiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā uz attiecīgās pašvaldības vai valsts vārda saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" pašvaldība vai valsts tai piekrītošo zemi iznomā vai atsavina Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. Līdz zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz attiecīgās pašvaldības vārda līdzšinējie zemes lietotāji saglabā zemes lietošanas tiesības. Bijušie zemes īpašnieki un viņu mantinieki, kuriem atzītas zemes īpašuma tiesības likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" noteiktajā kārtībā, saglabā zemes lietošanas tiesības līdz īpašuma tiesību atjaunošanai un nostiprināšanai zemesgrāmatā."

9

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

izteikt 2.panta desmito daļu šādā redakcijā:

“(10) Zeme, kura līdz 2004.gada 31.decembrim nav pieprasīta vai attiecībā uz kuru nav izpildīti šā panta astotajā un devītajā daļā minētie nosacījumi, piekrīt valstij vai pašvaldībai saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”. Pēc zemes īpašuma tiesību nostiprināšanas uz valsts vai pašvaldības vārda fiziskajām un juridiskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes lietošanas tiesības izbeidzas, bet tiek garantētas zemes nomas tiesības.”

Atbalstīt

(10) Zeme, kura līdz 2004.gada 31.decembrim nav pieprasīta vai attiecībā uz kuru nav izpildīti šā panta astotajā un devītajā daļā minētie nosacījumi, piekrīt valstij vai pašvaldībai saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”. Pēc zemes īpašuma tiesību nostiprināšanas uz valsts vai pašvaldības vārda fiziskajām un juridiskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes lietošanas tiesības izbeidzas, bet tiek garantētas zemes nomas tiesības.”

7.pants. (1) Uz valsts vārda valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" (turpmāk - Latvijas Hipotēku un zemes banka) personā zemesgrāmatā nostiprināmas īpašuma tiesības uz zemi, kura:

         

1) līdz 1997.gada 9.septembrim pieprasīta un līdz šā likuma 2.pantā noteiktajam termiņam, bet šā likuma 2.panta pirmās daļas 1.punktā minētajos gadījumos arī pēc šā termiņa pieprasīta un piešķirta pastāvīgā lietošanā fiziskajām personām, ja šīs personas saskaņā ar likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 15.pantu nav tiesīgas iegūt zemi īpašumā;

         

2) līdz 1997.gada 9.septembrim pieprasīta un līdz šā likuma 2.pantā noteiktajam termiņam, bet šā likuma 2.panta pirmās daļas 2.punktā minētajos gadījumos arī pēc šā termiņa pieprasīta un piešķirta pastāvīgā lietošanā juridiskajām personām, izņemot zemi, kura saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 8.pantu ierakstāma uz valsts vārda citu institūciju personā;

         

3) pēc likumā "Par privatizācijas sertifikātiem" noteiktā privatizācijas sertifikātu izmantošanas termiņa izbeigšanās šā likuma 8. un 9.pantā noteiktajā kārtībā nav izpirkta.

2. Izslēgt 7.panta pirmās daļas 3.punktu.

     

2. Izslēgt 7.panta pirmās daļas 3.punktu.

(2) Zemes īpašuma tiesības uz valsts vārda Latvijas Hipotēku un zemes bankas personā nostiprināmas zemesgrāmatā, pamatojoties uz uzziņu, kas sastādīta saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 10.pantu. Šai uzziņai pievienojami:

         

1) pagasta zemes komisijas vai - pēc tās darbības izbeigšanās - Valsts zemes dienesta attiecīgā rajona nodaļas lēmums par pastāvīgā lietošanā piešķirtā zemes gabala platības precizēšanu, samaksas apmēra vai kadastrālā novērtējuma apstiprināšanu, kā arī servitūtu un apgrūtinājumu noteikšanu;

         

2) likumā noteiktās institūcijas lēmums par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā ar lietošanas tiesību pāreju citām personām (attiecībā uz fiziskajām personām) vai lēmums par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā (attiecībā uz juridiskajām personām);

         

3) zemes gabala robežu plāns ar kadastra numuru.

         

(3) Zemes pastāvīgas lietošanas tiesības fiziskajām un juridiskajām personām izbeidzas līdz ar zemes īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Latvijas Hipotēku un zemes bankas personā, saglabājot fiziskajām un juridiskajām personām, kurām zeme bija piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes nomas tiesības, kas nostiprināmas zemesgrāmatā.

         

10.pants. (1) Šā likuma 7.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā minēto zemesgrāmatā ierakstīto zemi, noslēdzot zemes pirkuma līgumus, pārdod Latvijas Hipotēku un zemes banka šādā kārtībā:

         

1) fiziskajām personām - Latvijas Republikas pastāvīgajiem iedzīvotājiem (ja viņiem ir tiesības uz Latvijas Republikas izdotu nepilsoņa pasi), kuriem zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā laikā līdz 1996.gada 1.novembrim dzīvojamo māju celtniecībai un uzturēšanai, dārzkopības vajadzībām un vasarnīcu, garāžu un citu ēku un būvju uzturēšanai, kā arī šajā punktā minētajām fiziskajām personām, kuras ieg uvušas attiecīgās zemes lietošanas tiesības šo tiesību pārejas gadījumos, zemi pārdod, noslēdzot zemes pirkuma līgumus un ievērojot šā likuma 8.pantā noteikto samaksas kārtību un likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 29.pantā noteiktos ierobežojumus;

         

2) fiziskajām personām - Latvijas Republikas pastāvīgajiem iedzīvotājiem (ja viņiem ir tiesības uz Latvijas Republikas izdotu nepilsoņa pasi), kuriem zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā laikā pēc 1996.gada 1.novembra līdz šā likuma 2.pantā noteiktajam termiņam, bet šā likuma 2.panta pirmās daļas 1.punktā minētajos gadījumos arī pēc šā termiņa, dzīvojamo māju celtniecībai un uzturēšanai, dārzkopības vajadzībām un vasarnīcu, garāžu un citu ēku un būvju uzturēšanai, kā arī šajā punktā minētajām fiziskajām personām, kuras ieguvušas attiecīgās zemes lietošanas tiesības šo tiesību pārejas gadījumos, zemi pārdod, noslēdzot zemes pirkuma līgumus un ievērojot šā likuma 9.pantā noteikto samaksas kārtību un likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 29.pantā noteiktos ierobežojumus;

         

3) juridiskajām personām, kuras minētas likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 28.panta pirmās daļas 2., 3. un 4.punktā un kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā līdz šā likuma 2.pantā noteiktajam termiņam, bet šā likuma 2.panta pirmās daļas 2.punktā minētajos gadījumos arī pēc šā termiņa, zemi pārdod par īpašuma kompensācijas sertifikātiem un latiem vai tikai par latiem, noslēdzot zemes pirkuma līgumus. Maksāšanas līdzekļu proporciju nosaka Ministru kabinets. Zemes pirkšanas maksu nosaka atbilstoši zemes kadastrālajai vērtībai, bet maksu par mežaudzi - atbilstoši mežierīcības datiem un saskaņā ar Ministru kabineta noteikto mežaudzes novērtējuma kārtību. Zemi, kas juridiskajām personām piešķirta pastāvīgā lietošanā lauksaimniecības vajadzībām, arī zemi, kas izmantojama lauksaimniecisko ražošanas objektu uzturēšanai un celtniecībai, šīs juridiskās personas var izpirkt par privatizācijas sertifikātiem vai latiem pēc pircēja izvēles, ja uz šo zemi saskaņā ar likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 6.pantu netiek atjaunotas bijušo zemes īpašnieku vai viņu mantinieku zemes īpašuma tiesības;

 

10

Atbildīgā komisija

Izteikt 10.panta 1.daļas 3.punkta pēdējo teikumu šādā redakcijā:

“Zemi, kas juridiskajām personām piešķirta pastāvīgā lietošanā lauksaimniecības vajadzībām, arī zemi, kas izmantojama lauksaimniecisko ražošanas objektu uzturēšanai un celtniecībai, kā arī meža zemi un uz tās esošo mežaudzi, ja tā līdz 1996.gada 1.novembrim piešķirta pastāvīgā lietošanā juridiskajām personām, kuru pamatnodarbošanās ir lauksaimniecības produkcijas ražošana, šīs juridiskās personas var izpirkt par privatizācijas sertifikātiem vai latiem, ja uz šo zemi saskaņā ar likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 6.pantu netiek atjaunotas bijušo zemes īpašnieku vai viņu mantinieku zemes īpašuma tiesības;”.

Atbalstīt

3. Izteikt 10.panta pirmās daļas 3.punkta pēdējo teikumu šādā redakcijā:

“Zemi, kas juridiskajām personām piešķirta pastāvīgā lietošanā lauksaimniecības vajadzībām, arī zemi, kas izmantojama lauksaimniecisko ražošanas objektu uzturēšanai un celtniecībai, kā arī meža zemi un uz tās esošo mežaudzi, ja tā līdz 1996.gada 1.novembrim piešķirta pastāvīgā lietošanā juridiskajām personām, kuru pamatnodarbošanās ir lauksaimniecības produkcijas ražošana, šīs juridiskās personas var izpirkt par privatizācijas sertifikātiem vai latiem, ja uz šo zemi saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 6.pantu netiek atjaunotas bijušo zemes īpašnieku vai viņu mantinieku zemes īpašuma tiesības;”.

4) juridiskajām personām, kuras minētas likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 28.panta otrajā daļā un kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā līdz šā likuma 2.pantā noteiktajam termiņam, bet šā likuma 2.panta pirmās daļas 2.punktā minētajos gadījumos arī pēc šā termiņa, ēku un būvju uzturēšanai, zemi pārdod par īpašuma kompensācijas sertifikātiem un latiem vai tikai par latiem, noslēdzot zemes pirkuma līgumus gada laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas un ievērojot likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 29.pantā noteiktos ierobežojumus. Maksāšanas līdzekļu proporciju nosaka Ministru kabinets. Pēc minētā termiņa zeme izpērkama par latiem. Zemes pirkšanas maksu nosaka atbilstoši zemes kadastrālajai vērtībai, bet maksu par mežaudzi - atbilstoši mežierīcības datiem un saskaņā ar Ministru kabineta noteikto mežaudzes novērtējuma kārtību.

         

(2) Fiziskās personas, kuras pērk uz valsts vārda Latvijas Hipotēku un zemes bankas personā zemesgrāmatā ierakstīto zemi, ir atbrīvotas no valsts nodevas maksāšanas.

         

16.pants. Ja ir nokavēts termiņš, līdz kuram bija jāiesniedz zemes vai īpašuma kompensācijas pieprasījums, kā arī dokumenti, kas apliecina zemes īpašuma vai mantošanas tiesības, Centrālā zemes komisija pēc ieinteresēto personu iesnieguma var piešķirt kompensāciju, apmierinot tos īpašuma kompensācijas pieprasījumus, kuri iesniegti ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms privatizācijas sertifikātu izmantošanas termiņa beigām, un līdz zemes reformas pabeigšanai var atjaunot zemes īpašuma tiesības bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem uz viņiem pastāvīgā lietošanā piešķirto vai brīvo zemi. Centrālās zemes komisijas lēmumus likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt tiesā.

3. Izteikt 16.pantu šādā redakcijā:

"16.pants. Ja ir nokavēts termiņš, līdz kuram bija jāiesniedz zemes vai īpašuma kompensācijas pieprasījums un dokumenti, kas apliecina zemes īpašuma vai mantošanas tiesības, Centrālā zemes komisija pēc ieinteresēto personu iesnieguma var piešķirt īpašuma kompensācijas sertifikātus, ja kompensācija pieprasīta līdz 2003.gada 31.decembrim, un līdz zemes reformas pabeigšanai atjaunot bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem zemes īpašuma tiesības uz viņiem pastāvīgā lietošanā piešķirto vai brīvo valstij piekrītošo zemi. Centrālās zemes komisijas lēmumu mēneša laikā pēc tā paziņošanas var pārsūdzēt tiesā."

11

 

 

 

 

12

Juridiskais birojs

Precizēt 16.pantā norādīto datumu.

 

Deputāts P.Simsons

Grozījumu 3.punktā attiecībā uz 16.pantu noteikt kompensācijas pieprasīšanas termiņu 2004.gada 31.decembri.

 

Atbalstīt, ietverts 12.priekšlikumā

Atbalstīt

4. Izteikt 16.pantu šādā redakcijā:

“16.pants. Ja ir nokavēts termiņš, līdz kuram bija jāiesniedz zemes vai īpašuma kompensācijas pieprasījums un dokumenti, kas apliecina zemes īpašuma vai mantošanas tiesības, Centrālā zemes komisija pēc ieinteresēto personu iesnieguma var piešķirt īpašuma kompensācijas sertifikātus, ja kompensācija pieprasīta līdz 2004.gada 31.decembrim, un līdz zemes reformas pabeigšanai atjaunot bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem zemes īpašuma tiesības uz viņiem pastāvīgā lietošanā piešķirto vai brīvo valstij piekrītošo zemi. Centrālās zemes komisijas lēmumu mēneša laikā pēc tā paziņošanas var pārsūdzēt tiesā.”