Saeimas Prezidijam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija šā gada 3. decembra sēdē izskatīja likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"" (Reģ. nr.533)    (Dok. nr.1642, 1642A)           un pieņēma lēmumu atbalstīt minēto likumprojektu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

Indulis Emsis

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"

Izdarīt likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 23.nr.; 1998, 6.nr.; 1999, 5., 10.nr.) šādus grozījumus:

1. 2.pantā:

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja vēl nav uzsākta tās zemes robežu ierādīšana (uzmērīšana), uz kuru tiek atjaunotas zemes īpašuma tiesības, bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem ir tiesības līdz 2003.gada 31.decembrim no šīs zemes atteikties un pieprasīt par to īpašuma kompensācijas sertifikātus.";

(7) Ja persona, kurai zeme piešķirta lietošanā ar lietošanas tiesību pāreju citām personām, atsakās no zemes lietošanas tiesībām, tā līdz 2004.gada 31.decembrim var iesniegt pašvaldībā iesniegumu par atteikšanos no zemes un iesniegumā norādīt pirmās vai otrās pakāpes mantinieku vai laulāto, kā arī ēkas (būves) jauno īpašnieku (ja tiek atsavinātas ēkas vai būves), kuram par labu zemes lietotājs atsakās no zemes lietošanas tiesībām. Pārējos atteikšanās gadījumos pašvaldība zemi piešķir lietošanā citai personai šajā likumā noteiktajā kārtībā kā brīvo valstij piekrītošo zemi. Kadastra informāciju par brīvo valstij piekrītošo zemi un zemi, no kuras zemes lietotāji atsakās, apkopo un publisko Valsts zemes dienests.

(10) Zeme, kas piešķirta fiziskajām un juridiskajām personām pastāvīgā lietošanā un par kuru zemes izpirkšanas ierosinājums nav iesniegts līdz 2004.gada 31.decembrim vai nav reģistrēts Valsts zemes dienestā, ar 2005.gada 1.janvāri piekrīt attiecīgajai pašvaldībai, izņemot zemi, kura saskaņā ar citiem likumiem piekrīt valstij. Pēc īpašumtiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā uz attiecīgās pašvaldības vai valsts vārda saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" pašvaldība vai valsts tai piekrītošo zemi iznomā vai atsavina Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. Līdz zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz attiecīgās pašvaldības vārda līdzšinējie zemes lietotāji saglabā zemes lietošanas tiesības. Bijušie zemes īpašnieki un viņu mantinieki, kuriem atzītas zemes īpašuma tiesības likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" noteiktajā kārtībā, saglabā zemes lietošanas tiesības līdz īpašuma tiesību atjaunošanai un nostiprināšanai zemesgrāmatā."