Saeimas Prezidijam

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu ‘’Grozījumi likumā ‘’Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās’’’’ (reģ.nr.532).

 

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētāja S.Āboltiņa

 

 

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām

un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10.nr.; 1997, 8.nr.; 1998, 22.nr.; 1999, 14.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 22.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

2. Papildināt 2.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Zemes reformas laikā valstij piekrīt un uz valsts vārda zemesgrāmatās ierakstāma pilsētu zeme, par kuru ir pieņemti pilsētas zemes komisijas atzinumi par zemes nodošanu īpašumā par samaksu, bet kuras izpirkšana nav pieteikta līdz 2004.gada 31.decembrim, izņemot zemi, kura nepieciešama pašvaldību funkciju realizēšanai."

3. Papildināt 3.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma lauku apvidu zeme, kura piešķirta pastāvīgā lietošanā, bet kuras izpirkšana nav pieteikta līdz 2004.gada 31.decembrim, kā arī pilsētu zeme, kuras izpirkšana zemes reformu likumos noteiktajā kārtībā nav pieteikta līdz 2004.gada 31.decembrim un kura nepieciešama pašvaldību funkciju realizēšanai."

4. Izteikt 9.panta pirmās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

"6) ziņas (par lauku apvidu zemi - no Valsts zemes dienesta reģionālajām nodaļām, par pilsētu zemi - no pilsētu zemes komisijām) par citiem zemes gabala pieprasītājiem vai par zemi, kuras izpirkšana zemes reformu likumos noteiktajā kārtībā nav pieteikta līdz 2004.gada 31.decembrim."

5. Aizstāt 10.panta pirmajā daļā vārdus "2.panta otrā, trešā un ceturtā daļa un 3.panta otrā un trešā daļa" ar vārdiem "2.panta otrā, trešā, ceturtā un piektā daļa un 3.panta otrā, trešā, ceturtā un piektā daļa".

 

6. Izteikt 10.panta pirmās daļas 8.punktu šādā redakcijā:

"8) ziņas (par lauku apvidu zemi - no Valsts zemes dienesta reģionālajām nodaļām, par pilsētu zemi - no pilsētu zemes komisijām) par citiem zemes gabala pieprasītājiem vai par zemi, kuras izpirkšana zemes reformu likumos noteiktajā kārtībā nav pieteikta līdz 2004.gada 31.decembrim."