Saeimas Prezidijam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija šā gada 3. decembra sēdē izskatīja likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās"" (Reģ. nr.531)      (Dok. nr.1640, 1640A)           un pieņēma lēmumu atbalstīt minēto likumprojektu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

Indulis Emsis

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās"

Izdarīt likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 2.pantu ar piekto, sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"(5) Zemes pastāvīgie lietotāji (izņemot bijušos zemes īpašniekus vai viņu mantiniekus), kuriem atzītas zemes īpašuma tiesības saskaņā ar šajā likumā noteiktajā kārtībā pieņemtajiem pilsētu zemes komisiju atzinumiem par zemes nodošanu īpašumā par maksu, līdz 2004.gada 31.decembrim iesniedz pilsētu zemes komisijās zemes izpirkšanas ierosinājumu un noteiktā kārtībā pasūta Valsts zemes dienesta attiecīgajā reģionālajā nodaļā zemes īpašuma sagatavošanu reģistrācijai zemesgrāmatā. Pilsētas zemes komisija pārbauda zemes izpirkšanas ierosinājuma atbilstību zemes komisijas atzinumam par zemes nodošanu īpašumā par maksu un divu nedēļu laikā paziņo iesniedzējam par ierosinājuma reģistrāciju vai par atteikumu reģistrēt ierosinājumu, ja ierosinājuma iesniedzējam nav tiesību zemi izpirkt.

(6) Zemi, kuras izpirkšanas ierosinājums iesniegts līdz 2004.gada 31.decembrim un pēc tam reģistrēts pilsētas zemes komisijā, var izpirkt, izmantojot par maksāšanas līdzekli privatizācijas vai īpašuma kompensācijas sertifikātus šajā likumā noteiktajā kārtībā. Līgums par zemes izpirkšanu noslēdzams ar Hipotēku un zemes banku triju mēnešu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par tiesībām izpirkt zemi. Ja triju mēnešu laikā līgums nav noslēgts, lēmums par tiesībām izpirkt zemi zaudē spēku un pēc 2004.gada 31.decembra nav atjaunojams.

(7) Zeme, par kuru līdz 2004.gada 31.decembrim nav iesniegts izpirkšanas ierosinājums, piekrīt valstij, izņemot zemi, kura saskaņā ar pilsētas zemes komisijas lēmumu ir nepieciešama pašvaldību funkciju veikšanai. Pēc īpašumtiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā uz valsts vārda saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" valsts tai piekrītošo zemi iznomā vai atsavina Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. Līdz zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz valsts vārda tās līdzšinējie zemes lietotāji saglabā zemes lietošanas tiesības. Bijušie zemes īpašnieki un viņu mantinieki, kuriem zemes īpašuma tiesības atzītas likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" noteiktajā kārtībā, saglabā zemes lietošanas tiesības līdz īpašuma tiesību atjaunošanai un nostiprināšanai zemesgrāmatā."

 

2. Izteikt 5.panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Pilsētu zemes komisijas izbeidz savu darbību pēc tam, kad veikti likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 6.panta 4.punktā un 8.panta 1.punktā, kā arī šā likuma 2.pantā noteiktie pasākumi. Lēmumu par zemes komisijas darbības izbeigšanu pieņem pilsētas vai novada dome pēc Valsts zemes dienesta ierosinājuma un pēc saskaņošanas ar Centrālo zemes komisiju.

(3) Pēc pilsētu zemes komisiju darbības izbeigšanas lēmumus par īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes nodošanu īpašumā par maksu pieņem Valsts zemes dienesta attiecīgā reģionālā nodaļa."

3. Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

"6.pants. Mēneša laikā pēc zemes reformas pabeigšanas pilsētas pašvaldība sagatavo un iesniedz Valsts zemes dienestā paziņojumu par zemes reformas pabeigšanu un pārskatu par attiecīgo darbu izpildi, norādot zemes platības, kuras saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 7.pantu un šā likuma 2.panta septīto daļu nostiprināmas zemesgrāmatā uz valsts vārda."

4. Izteikt 17.pantu šādā redakcijā:

"17.pants. Ja ir nokavēts termiņš, līdz kuram bija jāiesniedz dokumenti, kas apliecina zemes īpašuma vai mantošanas tiesības, Centrālā zemes komisija var piešķirt kompensāciju, ja kompensācija pieprasīta līdz 2003.gada 31.decembrim, vai atjaunot zemes īpašuma tiesības. Centrālās zemes komisijas lēmumu mēneša laikā pēc tā paziņošanas var pārsūdzēt tiesā."