Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā
"Par aizsardzības pasākumiem attiecībā pret
cūku un cūkgaļas importu"

Izdarīt likumā "Par aizsardzības pasākumiem attiecībā pret cūku un cūkgaļas importu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 14.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"Likuma "Par aizsardzības pasākumiem

attiecībā pret cūku un cūkgaļas importu"

1.pielikums

Dzīvu cūku importam noteiktais papildu muitas nodoklis

Preces, kurām piemērojams
muitas nodoklis

Piemērojamais papildu muitas nodoklis (Ls/kg)

Latvijas kombinētās nomenklatūras kods

preces apraksts

līdz 2004.gada 3.jūlijam

no 13.mēneša līdz 24.mēnesim pēc piemērošanas sākuma

no 25.mēneša līdz 36.mēnesim pēc piemērošanas sākuma

no 37.mēneša līdz 48.mēnesim pēc piemērošanas sākuma

0103 92 11 0

---- sivēnmātes, kurām ir ne mazāk par vienu atnešanos, ar svaru ne mazāk kā 160 kg

0,10

0,09

0,06

0,03"

0103 92 19 0

---- pārējās

 

2. Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"Likuma "Par aizsardzības pasākumiem attiecībā pret

cūku un cūkgaļas importu" 2.pielikums

Cūkgaļas importam noteiktās muitas tarifu kvotas

Preces, kurām piemērojama
muitas tarifu kvota

Valstis

Pirmajos 12 mēnešos pēc piemērošanas sākuma

No13.mēneša līdz 24.mēnesim pēc piemērošanas sākuma

No 25.mēneša līdz 36.mēnesim pēc piemērošanas sākuma

No 37.mēneša līdz 48.mēnesim pēc piemērošanas sākuma

Latvijas kombinētās nomenklatūras kods

preces apraksts

muitas tarifu kvotas apjoms (kg)

papildu muitas nodoklis importam virs muitas tarifu kvotas apjoma (Ls/kg)

muitas tarifu kvotas apjoms (kg)

papildu muitas nodoklis importam virs muitas tarifu kvotas apjoma (Ls/kg)

muitas tarifu kvotas apjoms (kg)

papildu muitas nodoklis importam virs muitas tarifu kvotas apjoma (Ls/kg)

muitas tarifu kvotas apjoms (kg)

papildu muitas nodoklis importam virs muitas tarifu kvotas apjoma (Ls/kg)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0203 11 10 0

--- mājas šķirņu cūku

Igaunija

Lietuva

Polija

Pārējās valstis, izņemot ES

3660852

366433

70597

 

1035

0,257

(visās norādītajās valstīs)

3956801

396957

76476

 

1121

0,2313

(visās norādītajās valstīs)

4270750

427481

82357

 

1207

0,1542

(visās norādītajās valstīs)

4575699

458005

88239

 

1294

0,0771

(visās norādītajās valstīs)

0203 12 11 0

---- šķiņķi un to izcirtņi

0203 12 19 0

---- lāpstiņas daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi

0203 19 11 0

---- priekšējās daļas un to izcirtņi

0203 19 13 0

---- filejas gabali un to izcirtņi, ar kauliem

0203 19 15 0

---- krūtiņas un to izcirtņi

0203 19 55 0

----- bez kauliem

0203 19 59 0

----- pārējie

0203 21 10 0

--- mājas šķirņu cūku

Igaunija

Lietuva

Polija

Pārējās valstis, izņemot ES

62464

33012

1307766

 

91358

67667

35763

1416704

 

98968

72870

38512

1525641

 

106578

78073

41263

1634577

 

114188

0203 22 11 0

---- šķiņķi un to izcirtņi

0203 22 19 0

---- lāpstiņas daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi

0203 29 11 0

---- priekšējās daļas un to izcirtņi

0203 29 13 0

---- filejas gabali un to izcirtņi, ar kauliem

0203 29 15 0

---- krūtiņas un to izcirtņi

0203 29 55 0

----- bez kauliem

0203 29 59 0

----- pārējie

 

0203 11 10 0

--- mājas šķirņu cūku

ES dalībvalstis

2640000

0,257

2860000

0,2313

3080000

0,1542

3300000

0,0771"

0203 12 11 0

---- šķiņķi un to izcirtņi

0203 12 19 0

---- lāpstiņas daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi

0203 19 11 0

---- priekšējās daļas un to izcirtņi

0203 19 13 0

---- filejas gabali un to izcirtņi, ar kauliem

0203 19 15 0

---- krūtiņas un to izcirtņi

0203 19 55 0

----- bez kauliem

0203 19 59 0

----- pārējie

0203 21 10 0

--- mājas šķirņu cūku

0203 22 11 0

---- šķiņķi un to izcirtņi

0203 22 19 0

---- lāpstiņas daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi

0203 29 11 0

---- priekšējās daļas un to izcirtņi

0203 29 13 0

---- filejas gabali un to izcirtņi, ar kauliem

0203 29 15 0

---- krūtiņas un to izcirtņi

0203 29 55 0

----- bez kauliem

0203 29 59 0

----- pārējie

 

 

Zemkopības ministrs

M.Roze

 

 

 

 

 

 

Normatīvā akta projekta “Grozījumi likumā “Par aizsardzības pasākumiem attiecībā pret cūku un cūkgaļas importu””

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Likumā “Par aizsardzības pasākumiem attiecībā pret cūku un cūkgaļas importu” noteiktās muitas tarifu kvotas cūkgaļai tika aprēķinātas atbilstoši Pasaules tirdzniecības organizācijas līgumam par tirgus aizsardzību 5.1.apakšpunktam, kvantitatīvie ierobežojumi – muitas tarifu kvotas tiek aprēķinātas ņemot vērā importētājvalstu trīs gadu vidējo importu. Nosakot Eiropas Savienībai (ES) cūkgaļas muitas tarifu kvotu atbilstošu Eiropas līgumā ietvaros norunātajai, Latvija ir diskriminējusi citas tirdzniecības partnervalstis.

Bez tam ir izveidojusies situācija, kad papildus noteiktais nodoklis dzīvu cūku importam kavē kautuvju attīstību, samazinot kautuvju noslogotību un likumā noteiktās muitas tarifu kvotas cūkgaļai nenodrošina cūkgaļas pārstrādātājus ar izejvielu kā rezultātā pārstrādātāji ir spiesti investīcijām paredzētos līdzekļus novirzīt izejvielu iepirkšanai.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz samazināt likumā “Par aizsardzības pasākumiem attiecībā pret cūku un cūkgaļas importu” ievedmuitas tarifu dzīvu cūku importam un palielināt cūkgaļas muitas tarifu kvotu apjomus, lai nodrošinātu cūkgaļas pārstrādātājus ar izejvielām, veicinātu kautuvju attīstību un novērstu diskrimināciju pret citām Latvijas tirdzniecības partnervalstīm.

Latvija citām tirdzniecības partnervalstīm nosaka cūkgaļas muitas tarifu kvotu palielinājumu, kas būtu proporcionāls ES noteiktajam, ņemot vērā ES vidējo trīs gadu (1999. - 2001.) importu un piešķirto muitas tarifu kvotas apjomu. Eiropas Savienībai piešķirtā muitas tarifu kvota sastāda 157 % no vidējā trīs gadu (1999. - 2001.) importa. Tādejādi arī citām valstīm tiek noteikts cūkgaļas muitas tarifu kvotu palielinājums par 157 % no šo valstu vidējā trīs gadu (1999. - 2001.) importa.

Pirmajos 12 mēnešos pēc piemērošanas sākuma muitas nodoklis dzīvām cūkām tiek samazināts no 0,203 Ls/kg līdz 0,10 Ls/kg, muitas tarifu kvotas cūkgaļai tiek palielinātas par 2031 t attiecīgi paredzot turpmāku tarifu samazinājumu un muitas tarifu kvotu palielinājumu

3. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Tiks saglabātas līdzšinējās un radītas jaunas darbavietas cūkkopības un ar to saistītajās nozarēs.

Stājoties spēkā likumprojektam, tiks samazinātas tirdzniecības barjeras starp Latviju un citām tirdzniecības partnervalstīm.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Cūkgaļas pārstrādes uzņēmumiem samazināsies izdevumi, kas paredzēti izejvielu iepirkumam, līdz ar to būs iespējams tos ieguldīt ražošanas sakārtošanai un attīstībai.

Likumprojekts neparedz valsts administrējošo institūciju izmaksu izmaiņas un funkciju paplašināšanu.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekta ietekme uz iedzīvotāju dzīves līmeni būs netieša. Importa kvotu palielināšana un papildus muitas nodokļa samazināšana dzīvu cūku importam varētu radīt no cūkgaļas ražoto gala produktu cenas samazināšanos.

Cūkkopības nozarē un cūkgaļas pārstrādes nozarē saglabāsies līdzšinējās darbavietas. Uzlabojoties situācijai nozarēs un palielinoties ražošanas apjomiem, tiktu nodrošinātas jaunas darbavietas.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Budžeta ieņēmumi varētu samazināties, samazinot ievedmuitu un nosakot lielākus importa kvotu apjomus. Tomēr tie varētu palielināties no ekonomiskās aktivitātes palielināšanās gaļas pārstrādes uzņēmumos Precīzi noteikt budžeta ieņēmumu izmaiņas noteikt nav iespējams, jo nav zināms cūkgaļas un cūku importa apjomu lielums.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Budžeta izdevumi nav paredzēti.

3. Finansiālā ietekme

Paredzams, ka finansiālā ietekme būs pozitīva, taču tās lielums nav konkrēti prognozējams.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts nav pretrunā ar Latvijas Republikas un Marakešas Protokolu par Latvijas pievienošanos Marakešas līgumam par Pasaules tirdzniecības organizācijas izveidošanu.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Nav pretrunā.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas ir notikušas ar Latvijas Cūku audzētāju asociāciju, Latvijas gaļas pārstrādātāju asociāciju, Latvijas gaļas ražotāju un pārstrādātāju asociāciju, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Latvijas gaļas pārstrādātāju asociācija, Latvijas gaļas ražotāju un pārstrādātāju asociāciju atbalsta dotos grozījumus. Latvijas Cūku audzētāju asociācija nevienojās par atbalstu šiem likuma grozījumiem.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi notikuši caur informācijas sniegšanu ziņu aģentūrās, presē u.c. plašsaziņas līdzekļos.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav paredzētas.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta izpildi veiks VID Galvenā muitas pārvalde esošo funkciju ietvaros.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Normatīvā akta projekts pēc tā pieņemšanas Saeimā tiks publicēts laikrakstā Latvijas Vēstnesis un periodiskajā izdevumā Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumdošana neparedz tiesību aizsardzību tiesas ceļā.

4. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Zemkopības ministrs M.Roze

 

31.10.2003 12:36

M.Vasariņš

7027425, Marats.Vasarins@zm.gov.lv

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore un par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

L.Straujuma

 

S.Grigaļūna

 

M.Vasariņš