Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Izteikt 29.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Personai piešķirto speciālo tiesību (transporta līdzekļu vadīšanas tiesību, medību tiesību un šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas tiesību) atņemšanu piemēro uz laiku līdz trim gadiem par šo tiesību izmantošanas kārtības rupju vai sistemātisku pārkāpšanu."

2. Izteikt 181.pantu šādā redakcijā:

"181.pants. Šaujamieroča, munīcijas vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča, gāzes pistoles (revolvera), mazas enerģijas pneimatiskā ieroča, aukstā ieroča un pirotehniskā izstrādājuma aprites kārtības pārkāpšana

Par šaujamieroča, munīcijas vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās, reģistrācijas, glabāšanas, pārvadāšanas, pārsūtīšanas, nēsāšanas, ievešanas Latvijas Republikā vai izvešanas no Latvijas Republikas kārtības pārkāpšanu, ko izdarījusi fiziskā persona, kurai ir attiecīgā atļauja, –

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem vai atņem šaujamieroča un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas tiesības uz laiku no viena gada līdz trim gadiem.

Par šaujamieroča, munīcijas vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās, reģistrācijas, glabāšanas, pārvadāšanas, nēsāšanas, ievešanas Latvijas Republikā, izvešanas no Latvijas Republikas vai izmantošanas kārtības pārkāpšanu, ko izdarījusi juridiskā persona (tās vadītāji vai personas, kas ieņem amatus komersanta pārvaldes institūcijās, vai darbinieki, kuriem ir attiecīgās atļaujas), kurai ir attiecīgā atļauja, –

uzliek naudas sodu juridiskajai personai no piecdesmit līdz trīssimt piecdesmit latiem vai atņem šaujamieroča un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās un glabāšanas tiesības uz laiku no viena gada līdz trim gadiem.

Par gāzes pistoles (revolvera) glabāšanas vai nēsāšanas kārtības pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu līdz simt latiem.

Par aukstā ieroča nēsāšanas vai mazas enerģijas pneimatiskā ieroča vai aukstā ieroča (loka, arbaleta, metamā naža, cirvja vai cita aukstā ieroča) izmantošanas kārtības pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par pirotehniskā izstrādājuma izmantošanas kārtības pārkāpšanu –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.

Par šaujamieroča pielietošanas vai izmantošanas nosacījumu vai kārtības pārkāpšanu vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča izmantošanas kārtības pārkāpšanu, ja par to nav paredzēta kriminālatbildība un ja to izdarījusi persona, kurai ir attiecīgā atļauja, vai gāzes pistoles (revolvera) pielietošanas nosacījumu vai kārtības pārkāpšanu, ja par to nav paredzēta kriminālatbildība, –

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem vai atņem attiecīgā ieroča iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas tiesības uz laiku no viena gada līdz trim gadiem."

3. Izteikt 183.pantu šādā redakcijā:

"183.pants. Ieroča, munīcijas, speciālā līdzekļa, sprāgstvielas, spridzināšanas ietaises vai pirotehniskā izstrādājuma komerciālās aprites noteikumu pārkāpšana

Par ieroča, munīcijas, speciālā līdzekļa, sprāgstvielas, spridzināšanas ietaises vai pirotehniskā izstrādājuma komerciālās aprites noteikumu pārkāpšanu, ko izdarījusi juridiskā persona (vadītājs vai persona, kas ieņem amatu komersanta pārvaldes institūcijā, vai darbinieks), kurai izsniegta speciālā atļauja (licence) vai reģistrācijas apliecība attiecīgās komercdarbības veikšanai, –

uzliek naudas sodu juridiskajai personai līdz trīssimt piecdesmit latiem vai atņem šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas tiesības uz laiku no viena līdz trim gadiem."

 

 

 

 

Iekšlietu ministra vietā –

labklājības ministre

D.Staķe

 

 

 

 

Likumprojekta “Grozījumi Latvijas Administratīvo

pārkāpumu kodeksā” anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējā situācija

Latvijas administratīvo pārkāpumu kodekss paredz atbildību par šaujamieroču un munīcijas iegādes, reģistrācijas, glabāšanas, pārvadāšanas, pārnēsāšanas, nēsāšanas, lietošanas, ievešanas Latvijas Republikā un izvešanas no Latvijas Republikas noteikumu pārkāpšanu, ko izdarījušas fiziskās personas, kurām ir attiecīgas atļaujas, un par šaujamieroču un speciālo līdzekļu iegādes, reģistrācijas, glabāšanas, pārvadāšanas, pārnēsāšanas, nēsāšanas, ievešanas Latvijas Republikā un izvešanas no Latvijas Republikas noteikumu pārkāpšanu, kā arī par šaujamieroču un speciālo līdzekļu izmantošanu neparedzētiem mērķiem, ko izdarījuši to uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), iestāžu un organizāciju darbinieki, kurām ir attiecīgas atļaujas.

Ieroču aprites likums nosaka, ka lielas enerģijas pneimatisko ieroču iegādei un glabāšanai nepieciešama Valsts policijas atļauja, bet gāzes pistoļu (revolveru) iegādei un nēsāšanai atļauja vairs nav nepieciešama, bet ir paredzēta to glabāšanas, nēsāšanas un pielietošanas kārtība. Ieroču aprites likums reglamentē arī pirotehnisko izstrādājumu aprites kārtību, par kā pārkāpšanu nepieciešams paredzēt atbildību. Nepieciešams paredzēt administratīvo atbildību par lielas enerģijas pneimatiskā ieroča aprites noteikumu pārkāpšanu, kā arī administratīvo atbildību par gāzes pistoles (revolvera) glabāšanas un nēsāšanas kārtības pārkāpšanu. Šobrīd nav paredzēta administratīvā atbildība arī par auksto ieroču, mazas enerģijas pneimatisko ieroču, kā arī pirotehnikas aprites noteikumu pārkāpšanu, kā arī par šaujamieroča un gāzes pistoles (revolvera) pielietošanas nosacījumu un kārtības pārkāpšanu, ja to pielietošanas vai izmantošanas gadījumā neiestājas sekas un par ko paredzēta kriminālatbildība.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Projektā tiek paredzēta atbildība par auksto ieroču nēsāšanas un izmantošanas kārtības pārkāpšanu, lielas enerģijas pneimatisko ieroču aprites noteikumu pārkāpšanu, auksto ieroču nēsāšanas un izmantošanas, mazas enerģijas pneimatisko ieroču izmantošanas kārtības pārkāpšanu, pirotehnisko izstrādājumu iegādāšanas un izmantošanas kārtības pārkāpšanu, šaujamieroču un gāzes pistoļu (revolveru) pielietošanas nosacījumu un kārtības pārkāpšanu, kā arī par ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu vai pirotehnisko izstrādājumu aprites kārtības pārkāpšanu komercdarbībā.

3. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme

uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme

uz valsts budžeta un pašvaldības budžetiem

 

(tūkst.latu)

Rādītāji

Kārtējais

gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji

piecu

gadu

laikā

pēc

kārtējā

gada

1

2

3

4

5

6

1.Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Finansu ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Ir jāizdara grozījumi Krimināllikumā, attiecīgs likumprojekts ir sagatavots.

2. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

V. Kādam Latvijas starptautiskajām saistībām

atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības

Pakāpe

(atbilst/

neatbilst)

Komentāri

Normatīva akta projekts šo jomu neskar

Normatīva akta projekts šo jomu neskar

Normatīva akta projekts šo jomu neskar

Normatīva akta projekts šo jomu neskar

 

 

     

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

VI. Kādas konsultācijas notikušas,

sagatavojot normatīvā akta projektu

1.Ar kurām nevalstiskām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas

2. Kādi ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldības puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta izpilde tiks nodrošināta līdzšinējā kārtībā. Jaunas institūcijas netiks radītas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Laikraksts “Latvijas Vēstnesis”, Normatīvo aktu informācijas sistēma (NAIS) un citi masu saziņas līdzekļi un sistēmas.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

Ministrs M.Gulbis

 

Valsts sekretāra

pienākumu izpildītājs

Juridiskā departamenta direktores pienākumu izpildītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā

amatpersona

 

     

R.Bluķis

I.Šnepsta

S.Vecvagare

F.Dombrovskis

       

05.09.2003 08:29

871

A.Sudārs

7075092, lasn@vp.gov.lv