Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"

Izdarīt likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.; 1998, 15.nr.; 1999, 24.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2001, 41.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 15., 17.nr.; 2002, 14.nr.; 2003, 9.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 5.panta pirmo daļu aiz vārdiem "personas laulātais" ar vārdiem "personas, kas atrodas attiecīgajā ārvalstī dienesta pienākumus pildoša karavīra laulātā statusā, izņemot gadījumu, ja karavīrs piedalās starptautiskajā operācijā, militārajās mācībās, manevros vai atrodas komandējumā".

2.  6.pantā:

papildināt ceturto daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) personas, kas atrodas attiecīgajā ārvalstī dienesta pienākumus pildoša karavīra laulātā statusā, izņemot gadījumu, ja karavīrs piedalās starptautiskajā operācijā, militārajās mācībās, manevros vai atrodas komandējumā.";

papildināt piekto daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) personas, kas atrodas attiecīgajā ārvalstī dienesta pienākumus pildoša karavīra laulātā statusā, izņemot gadījumu, ja karavīrs piedalās starptautiskajā operācijā, militārajās mācībās, manevros vai atrodas komandējumā."

3.  19.pantā:

aizstāt 1.punktā skaitli un vārdus "un 6.punktā minētajām personām" ar skaitļiem un vārdiem "6. un 7.punktā minētajām personām";

aizstāt 2.punktā skaitli un vārdus "un 2.punktā minētajām personām" ar skaitļiem un vārdiem "2. un 4.punktā minētajām personām".

 

 

 

 

Aizsardzības ministra vietā –

zemkopības ministrs

M.Roze

 

 

Likumprojekta „Grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu”

anotācija

I. Kādēļ tiesību akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Likums „Par valsts sociālo apdrošināšanu” nosaka personu loku, par kurām tiek veiktas obligātās iemaksas no valsts budžeta pensiju apdrošināšanai un apdrošināšanai pret bezdarbu.

Latvijai integrējoties NATO, palielināsies militārpersonu skaits, kuras pildīs dienestu ārvalstī, nebūdami diplomātiskie vai konsulārie darbinieki. Šīs personas uzturēsies ārvalstī kopā ar laulāto. Laulātais uz minēto periodu faktiski zaudē noteiktās sociālās garantijas, jo patreiz likums neparedz iespēju veikt obligātās iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumos no valsts pamatbudžeta par personām, kuras uzturas ārvalstī kopā ar savu laulāto, kurš ir karavīrs un pilda dienestu attiecīgajā ārvalstī.

Lai atjaunotu sociālo taisnīgumu, ir jāgroza likums „Par valsts sociālo apdrošināšanu”

2. Tiesību akta projekta būtība

Likumprojekts paredz valsts sociālās apdrošināšanas ieviešanu par personām, kuras uzturas ārvalstī kopā ar savu laulāto, kurš karavīra statusā pilda dienesta pienākumus ārvalstī, izņemot gadījumu, kad šis karavīrs piedalās starptautiskā operācijā, militārajās mācībās, manevros vai atrodas komandējumā.

 

II. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Jūtama ietekme netiek prognozēta.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Tiks iegūts lielāks sabiedrības atbalsts, jo būs nodrošinātas pienācīgas sociālās garantijas.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

tūkst. Ls

Rādītāji

Kārtē-

jais

gads

Trīs nākamie gadi

 

*)

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

nav

Nav

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Nav

- 5,13

- 6

- 6

- 6

3. Finansiālā ietekme

Nav

-5,13

negatīva

-6

negatīva

-6

negatīva

-6

negatīva

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Nav

Nav prognozējami

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Tiek plānots, ka 2004.gadā aptuveni 39 karavīri tiks nosūtīti dienestam ārvalstī:

  • Pensiju apdrošināšanai: 20% no 0,05 tūkst.Ls x 39 x 12 mēneši = 4,68 tūkst. Ls;
  • Apdrošināšanai pret bezdarbu: 1,94% no 0,05 tūkst. Ls x 39 x 12 mēneši = 0,45 tūkst. Ls.

Papildus tam izmaiņas budžeta izdevumos būs atkarīgas no

  1. nosūtīto karavīru skaita;
  2. apdrošināšanas likmes, kura tiek noteikta katram gadam atsevišķi

Likumprojekta īstenošana tiks paredzēta Aizsardzības ministrijai atvēlētā budžeta ietvaros

*) Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

IV. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Ir nepieciešams papildus izdot šādus normatīvos aktus:

- Grozījums likumā „Par valsts pensijām”(9.panta 3.daļā). Attiecīgais likumprojekts tiks sagatavots un iesniegts saskaņošanai tuvākajā laikā;

- Grozījumi MK 05.06.2001. noteikumos Nr.230 „Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem”

Grozījumi ir sagatavoti un izsludināti valsts sekretāru 12.06.2003. sanāksmē (prot.Nr.23, 1.§, VSS-835)

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst tiesību akts

   

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Tiesību akts šo jomu neskar.

   

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Tiesību akts šo jomu neskar.

3. Atbilstības izvērtējuma tabula

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

 

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

       
       
       
       

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

3. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

VII. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas radītas netiks.

2.Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

Ministrs Ģ.V.Kristovskis

 

Aizsardzības ministrs

Valsts sekretāra p.i.

Juridiskā departamenta direktora p.i.

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Dokumenta autors

 

 

 

Ģ.V.Kristovskis

 

 

 

I.Dreģe

 

 

 

S.Araslanova

 

 

 

I.Rate

 

 

 

 

 

S.Araslanova

 

 

11.08.2003. 08:50

701

Araslanova

Svetlana.Araslanova@mod.gov.lv; tālr.7335133