R ī g ā

R ī g ā

9/9-3-

26.11.03

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

 

Godājamie Prezidija locekļi,

Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu "Grozījumi Darba likumā (reģ.nr.522, dok.nr. 1591, 1591 A) ) izskatīšanai pirmajā lasījumā.

 

priekšsēdētāja J.Stalidzāne

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi Darba likumā

Izdarīt Darba likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 15.nr.; 2003, 2.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 14.panta ceturtajā daļā vārdus "Nodarbinātības valsts dienestu" ar vārdiem "Valsts robežsardzi un Valsts darba inspekciju".

2. Izslēgt 35.panta pirmās daļas 1.punktā vārdus "(pasi vai dzimšanas apliecību, ja viņš ir jaunāks par 16 gadiem)".

3. Izteikt 37.panta astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Ārzemnieku atļauts nodarbināt tikai ar darba atļauju, izņemot Imigrācijas likumā noteiktos gadījumus."

4. Izteikt 44.panta pirmās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

"7) bezdarbniekam paredzētu algotu pagaidu sabiedrisko vai citu darbu saistībā ar viņa dalību aktīvajos nodarbinātības pasākumos vai darbu, kas saistīts ar aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenošanu."

5.  82.pantā:

aizstāt vārdus "ar infekcijas slimību" ar vārdiem "kas rada vai var radīt draudus viņa vai citu cilvēku drošībai vai veselībai";

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Izdevumus, kas saistīti ar veselības pārbaudes veikšanu, sedz darba devējs."

6. Izteikt 100.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Darbiniekam, kurš nodarbināts algotā pagaidu sabiedriskajā vai citā darbā saistībā ar viņa dalību aktīvajos nodarbinātības pasākumos, ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu vienu dienu iepriekš."

7. Papildināt 101.panta ceturto daļu pēc vārdiem "pirmās daļas" ar skaitli "6.".

8. Aizstāt 106.panta ceturtajā daļā vārdus "Nodarbinātības valsts dienests" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Nodarbinātības valsts aģentūra" (attiecīgā locījumā).

9. Aizstāt 107.panta pirmajā un otrajā daļā vārdus "Nodarbinātības valsts dienests" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Nodarbinātības valsts aģentūra" (attiecīgā locījumā).

10. Papildināt 109.panta otro daļu pēc vārdiem "šā likuma" ar vārdiem "47.panta pirmajā daļā un".

11. Papildināt 27.nodaļu ar 116.1 pantu šādā redakcijā:

"116.1 pants. Kriminālsoda piespriešana darbiniekam

(1) Darba tiesiskās attiecības izbeidzas ar brīdi, kad ir stājies likumīgā spēkā tiesas spriedums, ar kuru darbiniekam par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu piespriesta brīvības atņemšana vai arests, kas noteikts uz 30 dienām vai ilgāk, izņemot gadījumu, ja darbinieks notiesāts nosacīti.

(2) Tiesai aizstājot piespriesto naudas sodu ar arestu, darba tiesiskās attiecības izbeidzas (ja arests noteikts uz 30 dienām vai ilgāk) ar tiesas lēmuma pieņemšanas brīdi."

12. Izteikt 137.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Darba devējam ir pienākums precīzi uzskaitīt katra darbinieka nostrādātās stundas un virsstundas, tajā skaitā nakts laikā, nedēļas atpūtas laikā un svētku dienā nostrādātās stundas."

13. Izteikt 145.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ikvienam darbiniekam ir tiesības uz pārtraukumu darbā, ja viņa dienas darba laiks ir ilgāks par sešām stundām. Pusaudžiem ir tiesības uz pārtraukumu darbā, ja viņu darba laiks ir ilgāks par četrām ar pusi stundām."

14. Izteikt 146.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Pārtraukumus bērna barošanai ieskaita darba laikā, saglabājot par šo laiku darba samaksu. Darbiniekiem, kuriem noteikta akorda alga, par šo laiku tiek izmaksāta vidējā izpeļņa."

15. Izteikt pārejas noteikumu 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Ja darba līgums uzteikts šā likuma 100.panta piektajā daļā, 101.panta pirmās daļas 6., 7., 8., 9. vai 10.punktā noteiktajos gadījumos un darba koplīgumā vai darba līgumā nav noteikts lielāks atlaišanas pabalsts, līdz 2005.gada 1.janvārim darba devējs izmaksā atlaišanas pabalstu viena mēneša vidējās izpeļņas apmērā."