Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

Par “Grozījumiem likumā “Par pievienotās vērtības nodokli””

 

Saeimas deputāti lūdz izdarīt izmaiņas Saeimas 2003. gada 13. novembra sēdes darba kārtībā, iekļaujot I. Sadaļas “Prezidija ziņojumi” daļā “Par iesniegtajiem likumprojektiem” likumprojektu “Grozījumi likumā “Par pievienotās vērtības nodokli”.

Pielikumā:

1. Likumprojekts uz 1 lpp.

2. Likumprojekta anotācija uz 5 lpp.

 

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā “Par pievienotās vērtības nodokli”

Izdarīt likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 9., 24.nr.; 1996, 11.nr.; 1997, 24.nr.; 2001, 1., 7., 24.nr.; 2002, 21.nr.; 2003, 2., 15.nr.) šādus grozījumus:

1. 6.1 pantā:

izslēgt pirmo punktu;

izslēgt otro punktu;

izslēgt trešo punktu;

izslēgt ceturto punktu.

2. Papildināt likumu ar 6.2 pantu šādā redakcijā:

“Nodokļa 5 procentu likmi piemēro:

  1. medikamentu, medicīnisko ierīču un medicīnas preču piegādēm saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto sarakstu;
  2. veterināro medikamentu un veterinārmedicīnas preču piegādēm un veterinārmedicīnas pakalpojumiem saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto sarakstu;
  3. zīdaiņiem paredzēto specializēto produktu piegādēm saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto sarakstu;
  4. grāmatu piegādēm.

 

Likumprojekta

Grozījumi likumā “Par pievienotās vērtības nodokli”

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

1995. gada 1. maijā stājās spēkā likums “Par pievienotās vērtības nodokli”. Likums nosaka ar pievienotās vērtības nodokli apliekamos darījumus un to apliekamo vērtību, nodokļa likmes preču piegādēm un pakalpojumiem, nodokļu aprēķināšanas un maksāšanas kārtību.

Likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 61. pants nosaka, ka nodokļa 9 procentu likmi piemēro medikamentu, medicīnisko ierīču un medicīnas preču piegādēm, veterināro medikamentu un veterinārmedicīnas preču piegādēm, veterinārmedicīnas pakalpojumiem, zīdaiņiem paredzēto specializēto produktu piegādēm, grāmatu piegādēm, masu informācijas līdzekļu piegādēm (izņemot erotiska un pornogrāfiska rakstura masu informācijas līdzekļus), viesu izmitināšanas pakalpojumiem viesu izmitināšanas mītnēs (viesnīcās, moteļos, viesu mājās, lauku tūrismam izmantojamās mājās, kempingos, tūrisma mītnēs), ūdens piegādei centralizētā ūdensapgādes sistēmā, kanalizācijas pakalpojumiem un sadzīves atkritumu savākšanas, pārvadāšanas un apglabāšanas pakalpojumiem.

Likuma 61. pantā minēto pakalpojumu un preču piegāžu aplikšana ar nodokļa 9 procentu likmi tos būtiski sadārdzina, kas

turklāt nozīmē to, ka sociāli visneaizsargātākajām iedzīvotāju grupām, kā, piemēram, pensionāriem, bērniem, invalīdiem, situācijā, kad strauji aug tarifi elektrībai, gāzei, apkurei u.c., izdzīvot kļūst vēl grūtāk.

Skatot, medikamentu jautājumu, tad šobrīd, 2003. gadā, zāļu tirgus ietilpība ir apmēram 110 miljonu latu un Latvijā šobrīd ir nepilni 2,4 miljoni iedzīvotāji, tātad katram Latvijas iedzīvotājiem medikamentu izmaksas sastāda vidēji 50 lati. Līdz ar to nodokļa 9 procentu likme sadārdzina izdevumus medikamentiem vidēji par 3 – 4 latiem. Turklāt, neapšaubāmi, ka invalīdi un pensionāri patērē vairāk medikamentus, līdz ar to šo sociālo grupu izmaksas ir vēl lielākas, piemērojot nodokļa 9 procentu likmi.

 

2. Tiesību akta projekta būtība

 

Likums “Par pievienotās vērtības nodokli” neparedz nodokļu likmes ievērojamus atvieglojumus medikamentu, medicīnisko ierīču, medicīnas preču piegādēm, veterināro medikamentu, veterinārmedicīnas preču piegādēm, zīdaiņiem paredzēto specializēto produktu piegādēm un grāmatu piegādēm.

Likumprojekts Grozījumi likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” ievieš ievērojamus nodokļu likmes atvieglojumus medikamentiem, medicīnisko ierīču, medicīnas preču piegādēm, veterināro medikamentu, veterinārmedicīnas preču piegādēm, zīdaiņiem paredzēto specializēto produktu piegādēm un grāmatu piegādēm, respektīvi, tiek noteikta nodokļu 5 procentu likme iepriekš minētajiem pakalpojumiem un preču piegādēm.

Turklāt nodokļu 5 procentu likme atbilst Eiropas Savienības direktīvai un ir pamatā visās Eiropas Savienības valstīs. Arī Lietuvā un Igaunijā pastāv nodokļu 5 procentu likme.

II. Kāda var būt tiesību akta

ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts Grozījumi likumā “Par pievienotās vērtības nodokli”, nosakot nodokļu 5 procentu likmi būtiski samazinās daudzu visneaizsargātāko sociālo grupu izdevumu līmeni.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt tiesību akta ietekme

uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Rādītāji

Kārtējais gads

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

Zāļu tirgus ietilpība šobrīd, 2003. gadā, ir 110 miljoni latu. Ieviešot nodokļu 9 procentu likmi izdevumi no veselības budžeta medikamentiem pieaugs par ne mazāk kā 4,4 miljoniem latu. Pārejot uz nodokļu 5 procentu likmi šis izdevumu pieaugums nav sagaidāms. Tātad ieņēmumu izdevumu bilance varētu būt pozitīva par 4,4 miljoniem latu.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

IV. Kāda var būt tiesību akta

ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām

saistībām atbilst tiesību akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Nodokļu 5 procentu likme atbilst Eiropas Savienības direktīvai.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Atbilstības izvērtējuma tabula

 

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst, neatbilst)

Komentāri

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,

sagatavojot tiesību akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Ir notikusi informācijas apmaiņa ar Latvijas Farmaceitu biedrību, Latvijas Zāļu ražotāju asociāciju, Ārvalstu farmaceitisko firmu pārstāvniecību asociāciju, Latvijas Aptiekāru asociāciju, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociāciju, Latvijas zāļu lieltirgotāju asociāciju un Aptieku savienību.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Atbalsta grozījumus likumā “Par pievienotās vērtības nodokli”.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis?

Par Likumprojektu ir notikušas diskusijas un ir informētu masu mēdiji.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

VII. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekta izpilde tiks nodrošināta esošā valsts institucionālā mehānisma ietvaros.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par likuma ieviešanu

Likums tiks publicēts noteiktajā kārtībā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.