Saeimas Prezidijam

Saeimas Prezidijam

 

 

Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut Saeimas plenārsēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi Darba likumā” (reģ.nr. 486) izskatīšanai pirmajā lasījumā.

Komisija izskatīja minēto likumprojektu šā gada 13.novembra sēdē un nolēma to konceptuāli atbalstīt.

.

Patiesā cieņā!

 

priekšsēdētāja J.Stalidzāne

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi Darba likumā

Izdarīt Darba likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 15.nr.; 2003, 2.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt likumu ar 154.1 pantu šādā redakcijā:

"154.1 pants. Bērna aprūpes atvaļinājums

(1) Ikvienam darbiniekam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas ar bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmumu nodots adoptējamais bērns, ir tiesības uz bērna aprūpes atvaļinājumu. Šādu atvaļinājumu piešķir uz laiku, kāds noteikts bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmumā par adoptējamā bērna aprūpi un uzraudzību. Ja bāriņtiesa (pagasttiesa) pieņem lēmumu par aprūpes un uzraudzības termiņa pagarināšanu, atvaļinājumu pagarina līdz tiesas sprieduma par adopcijas apstiprināšanu spēkā stāšanās laikam.

(2) Laiku, kuru darbinieks pavada bērna aprūpes atvaļinājumā, ieskaita kopējā darba stāžā.

(3) Darbiniekam, kurš izmanto bērna aprūpes atvaļinājumu, tiek saglabāts iepriekšējais darbs. Ja tas nav iespējams, darba devējs nodrošina līdzvērtīgu vai līdzīgu darbu.

(4) Bērna aprūpes atvaļinājumu ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā neieskaita."

2.  155.pantā:

izslēgt panta nosaukumā vārdu "adoptētājiem";

izslēgt ceturto un piekto daļu.

 

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.