Saeimas Prezidijam

Saeimas Prezidijam

 

Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut Saeimas plenārsēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā”” (reģ.nr. 485) izskatīšanai pirmajā lasījumā.

Komisija izskatīja minēto likumprojektu šā gada 13.novembra sēdē un nolēma to konceptuāli atbalstīt.

Komisija ierosina minēto likumprojektu atzīt par steidzamu.

 

 

Patiesā cieņā!

 

priekšsēdētāja J.Stalidzāne

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā

Izdarīt Valsts sociālo pabalstu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 2.nr.) šādus grozījumus:

1.  3.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8) bērna aprūpes pabalsts.";

papildināt otro daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) bērna adopcijas pabalsts."

2. Izteikt 4.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Tiesības uz bērna piedzimšanas, bērna kopšanas, bērna aprūpes, bērna adopcijas un ģimenes valsts pabalstu ir visām šā panta pirmajā daļā minētajām personām, ja viņu bērniem vai viņu adoptētajiem bērniem ir piešķirts personas kods."

3. Papildināt likumu ar 6.1 pantu šādā redakcijā:

"6.1 pants. Bērna aprūpes pabalsts

(1) Bērna aprūpes pabalstu piešķir adoptētājam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmumu nodots adoptējamais bērns, ja adoptētājs nav nodarbināts (nav uzskatāms par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu") vai ir nodarbināts un atrodas bērna aprūpes atvaļinājumā, vai atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai strādā nepilnu darba laiku.

(2) Bērna aprūpes pabalsta apmērs nav atkarīgs no bērnu skaita.

(3) Bērna aprūpes pabalsta piešķiršanas, izmaksas un pārskatīšanas kārtību, kā arī bērna aprūpes pabalsta apmēru nosaka Ministru kabinets."

4. Izslēgt 8.panta pirmās daļas 2.punktā vārdus "adoptējusi vai".

5. Papildināt likumu ar 8.1 pantu šādā redakcijā:

"8.1 pants. Bērna adopcijas pabalsts

(1) Bērna adopcijas pabalstu piešķir pēc tiesas sprieduma par adopcijas apstiprināšanu spēkā stāšanās.

(2) Bērna adopcijas pabalstu izmaksā par katru adoptēto bērnu, kurš atradies ārpusģimenes aprūpē, tādā apmērā, kāds bijis noteikts dienā, kad stājās spēkā tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu.

(3) Bērna adopcijas pabalsta piešķiršanas, izmaksas un pārskatīšanas kārtību, kā arī bērna adopcijas pabalsta apmēru nosaka Ministru kabinets."

6.  16.pantā:

papildināt panta pirmo daļu aiz skaitļa "8." ar skaitli "8.1";

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Šā likuma 6.1 pantā noteikto pabalstu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā piešķir vienam no adoptētājiem, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmumu nodots adoptējamais bērns."

7. Papildināt 20.panta otro daļu aiz skaitļa "6." ar skaitli "6.1".

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.