Saeimas Prezidijam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija šā gada 12. novembra sēdē izskatīja likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās"" (Reģ. nr.482)        (Dok. nr.1461, 1461A)          un pieņēma lēmumu atbalstīt minēto likumprojektu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

Indulis Emsis

 

 

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās"

Izdarīt likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 49./50.nr.; 1993, 18./19.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 9.nr.; 1995, 2., 24.nr.; 1997, 12.nr.; 1999, 11.nr.; 2001, 23.nr.) šādus grozījumus:

1. 27.pantā:

papildināt pirmās daļas 4.punktu pēc vārdiem "zemes privatizācijas" ar vārdiem "un atsavināšanas";

aizstāt trešajā daļā vārdus "likums "Par valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas kārtību"" ar vārdiem "Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums".

2. 30.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda "novērtēšanu" ar vārdiem "un ņemot vērā šā panta ceturtajā daļā noteikto";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Atsevišķu apbūvētu zemes gabalu Rīgas un Jūrmalas pilsētas teritorijā un zemes gabalu kopā ar privatizējamo vai atsavināmo īpašuma objektu, kā arī neapbūvētu zemes gabalu privatizē vai atsavina par cenu, kas nav mazāka par vērtību, kura noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā noteiktajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem."

3. Svītrot 31.panta trešo un ceturto daļu.

4. Aizstāt vārdus "Pārejas noteikums" ar vārdiem "Pārejas noteikumi".

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Neapbūvētu valsts vai pašvaldības zemes gabalu un valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma sastāvā esošu zemi, ja konkrētais zemes gabals vai nekustamais īpašums kopā ar zemi nodots atsavināšanai saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu vai pašvaldības domes lēmumu vai tā privatizācijas noteikumi (privatizācijas projekts) apstiprināti pēc 2003.gada 31.decembra, privatizē vai atsavina tikai par naudu."