Saeimas Prezidijam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija šā gada 12. novembra sēdē izskatīja likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"" (Reģ. nr.481) (Dok. nr.1460, 1460A)         un pieņēma lēmumu atbalstīt minēto likumprojektu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

Indulis Emsis

 

 

Likumprojekts

Grozījumi likumā

"Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 6., 14.nr.; 1996, 23.nr.; 1997, 15.nr.; 1998, 9.nr.; 1999, 8., 24.nr.; 2002, 5.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 2.panta pirmo daļu ar vārdiem "vienlaikus nodrošinot iespējami lielus naudas ieņēmumus no privatizācijas".

2. 6.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"1. Maksājumi par valsts un pašvaldību īpašuma objektiem izdarāmi latos un privatizācijas sertifikātos. Privatizācijas sertifikātus kā maksāšanas līdzekli privatizējamā valsts vai pašvaldības īpašuma objekta iegādei pieņem šajā likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī privatizācijas noteikumos (privatizācijas projektā) noteiktajā kārtībā un apjomā.";

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"6. Privatizācijas sertifikātus kā maksāšanas līdzekli izmanto, ja tas ir paredzēts privatizācijas noteikumos (privatizācijas projektā) un pirkuma līgums noslēgts vai privatizācijas noteikumos (privatizācijas projektā) paredzētie maksājumi veikti noteiktā kārtībā un termiņā pirms līguma slēgšanas. Privatizācijas sertifikātu izmantošanas tiesību izbeigšanās termiņu reģistrē tāpat kā privatizācijas ierosinājumu."

3. Svītrot 8.panta pirmās daļas 4.punktā vārdus "un veic visu citu valsts īpašuma objektu novērtēšanu".

4. 12.pantā:

papildināt otro daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Privatizācijas ierosinājumu reģistrācijas kārtību nosaka Ministru kabinets.";

papildināt ceturto daļu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā:

"Ministru kabinets ir tiesīgs nodot privatizācijai arī valsts īpašuma objektu, par kuru nav saņemts privatizācijas ierosinājums."

5. Papildināt 13.panta pirmo daļu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Par valsts īpašuma objekta nodošanu Privatizācijas aģentūrai ir atbildīgs tās valsts institūcijas vadītājs, kuras pārziņā ir privatizējamais valsts īpašuma objekts."

6. Papildināt 31.panta otro daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Privatizācijas ierosinājumu reģistrācijas kārtību nosaka Ministru kabinets."

7. Papildināt 52.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"3. Šā panta otrā daļa nav piemērojama, ja:

1) pircējs valsts vai pašvaldības īpašuma objektu iegādājies, izmantojot pirmpirkuma tiesības;

2) pirkuma objekts ir nekustamais īpašums."

8. Aizstāt 56.panta otrajā daļā vārdus "likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma pārvaldi uzņēmējsabiedrībās"" ar vārdiem "likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"".

9. 65.pantā:

papildināt pirmo daļu ar vārdiem "ņemot vērā šā panta sestās, septītās, astotās un devītās daļas nosacījumus";

papildināt pantu ar sesto, septīto, astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

"6. Ja pēc tam, kad šā panta trešajā daļā minētajā institūcijā saņemts apbūvēta zemesgabala privatizācijas ierosinājums, mainās uz zemesgabala esošā īpašuma objekta īpašnieks, zemesgabals tiek privatizēts tikai tādā gadījumā, ja arī no objekta jaunā īpašnieka tiek saņemts šā zemesgabala privatizācijas ierosinājums.

7. Ja pēc tam, kad šā panta trešajā daļā minētajā institūcijā saņemts apbūvēta zemesgabala privatizācijas ierosinājums, uz zemesgabala esošais īpašuma objekts tiek sadalīts (to sadalot vai no tā nodalot), tad sadala arī zemesgabalu. Jaunizveidotais zemesgabals tiek privatizēts tikai tādā gadījumā, ja arī no sadalīšanas rezultātā izveidotā objekta īpašnieka tiek saņemts lūgums sadalīt zemesgabalu un privatizācijas ierosinājums attiecībā uz to zemesgabalu, uz kuru viņam ir pirmpirkuma tiesības. Zemesgabala sadalīšanas izdevumus proporcionāli sadalītā zemesgabala lielumam sedz personas, kuras lūdz sadalīt zemesgabalu.

8. Ja pēc tam, kad šā panta trešajā daļā minētajā institūcijā saņemts apbūvēta zemesgabala privatizācijas ierosinājums, uz zemesgabala esošais īpašuma objekts kļūst par kopīpašumu, zemesgabals tiek privatizēts tikai tādā gadījumā, ja arī no kopīpašnieka tiek saņemts privatizācijas ierosinājums attiecībā uz tam piekrītošo zemesgabala domājamo daļu, uz kuru attiecīgajam kopīpašniekam ir pirmpirkuma tiesības.

9. Lēmumu par šajā pantā minēto zemesgabala sadalīšanu un par attiecīgā zemesgabala vai zemesgabala domājamo daļu privatizācijas uzsākšanu pieņem institūcija, kas veic privatizāciju. Lēmumu par jauno zemesgabalu privatizācijas uzsākšanu, ja zemesgabals tiek sadalīts, institūcija, kas veic privatizāciju, pieņem pēc tam, kad ir samaksāti zemesgabala sadalīšanas izdevumi."

10. Svītrot 66.panta trešo un ceturto daļu.

11. 71.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"1. Zemesgabalu privatizē par cenu, kas nav mazāka par zemes kadastrālo vērtību, kuru nosaka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par zemes kadastrālo vērtēšanu, kā arī ņemot vērā šā panta piektajā daļā noteikto.";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"5. Atsevišķu apbūvētu zemesgabalu Rīgas un Jūrmalas pilsētas teritorijā un zemesgabalu kopā ar privatizējamo objektu, kā arī neapbūvētu zemesgabalu privatizē par cenu, kas nav mazāka par vērtību, kura noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā noteiktajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem."

12. Papildināt 85.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"6. Ja persona, kurai ir šā panta pirmajā daļā minētās valstij vai pašvaldībai piederoša apbūvēta zemesgabala pirmpirkuma tiesības, sešu mēnešu laikā no minētā zemesgabala privatizācijas noteikumu apstiprināšanas dienas nenoslēdz zemesgabala pirkuma līgumu, šā valstij vai pašvaldībai piederošā zemesgabala privatizācijas noteikumi zaudē spēku."

13. Svītrot pārejas noteikumu 4.punktu.

14. Izteikt pārejas noteikumu 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Ministru kabinets rīkojumu par Privatizācijas aģentūras likvidāciju var izdot tikai:

1) pēc šā likuma pārejas noteikumu 5.punktā paredzētās Privatizācijas aģentūras funkciju nodošanas citām institūcijām;

2) pēc tam, kad Privatizācijas aģentūra ir pabeigusi visu privatizācijai nodoto valsts īpašuma objektu privatizāciju."

15. Papildināt pārejas noteikumus ar 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. un 17.punktu šādā redakcijā:

"9. Pēc šajā likumā noteiktā privatizācijas ierosinājuma iesniegšanas termiņa beigām privatizācijas sertifikātus kā maksāšanas līdzekli privatizācijas ierosinājumā minētā valsts vai pašvaldības īpašuma objekta privatizācijā ir tiesīga izmantot persona, kas minētajā termiņā iesniegusi privatizācijas ierosinājumu un likumā noteiktajos gadījumos nav zaudējusi tiesības izmantot privatizācijas sertifikātus kā maksāšanas līdzekli ierosinājumā minētā objekta privatizācijā.

10. Privatizācijas aģentūra valsts īpašuma objektu privatizācijas ierosinājumus saskaņā ar šā likuma 12.panta pirmo daļu pieņem līdz 2003.gada 31.decembrim.

11. Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamā īpašuma aģentūra" pēc 2003.gada 31.decembra šā likuma pārejas noteikumu 10.punktā minēto valsts mantu, uz kuru nav attiecināms šā likuma pārejas noteikumu 13.punkts, atsavina saskaņā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu.

12. Pašvaldība pašvaldības īpašuma privatizācijas ierosinājumus saskaņā ar šā likuma 31.pantu pieņem līdz 2004.gada 31.decembrim.

13. Līdz 2003.gada 31.decembrim saņemtos valsts īpašuma objektu privatizācijas ierosinājumus un līdz 2002.gada 5.martam saņemtos privatizācijas ierosinājumus attiecībā uz pašvaldību nekustamajiem īpašumiem, kas nav pašvaldības uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) mantas sastāvā, kā arī līdz 2004.gada 31.decembrim saņemtos cita pašvaldības īpašuma objekta privatizācijas ierosinājumus izskata un attiecīgo lēmumu pieņem saskaņā ar šo likumu un tam atbilstošajiem normatīvajiem aktiem.

14. Ja šajā likumā noteiktajā kārtībā tiek pieņemts lēmums par valsts vai pašvaldības īpašuma objekta privatizācijas uzsākšanu, to privatizē šajā likumā noteiktajā kārtībā.

15. Ja privatizācijas noteikumos (privatizācijas projektā) nav noteikts pirkuma līguma noslēgšanas termiņš, šā likuma 6.panta sestās daļas pirmajā teikumā minētais termiņš beidzas 2004.gada 31.decembrī.

16. Šā likuma 52.panta otrajā daļā noteiktās maksāšanas līdzekļu proporcijas maiņas nosacījumus piemēro, ja valsts vai pašvaldības īpašuma objekta pircējs šā likuma 52.panta otrajā daļā minētos nosacījumus ir izpildījis un iesniegumu par maksāšanas līdzekļu proporcijas maiņu iesniedzis līdz 2003.gada 31.decembrim.

17. Pašvaldības zemesgabala cenas noteikšanai šā likuma 71.panta piekto daļu piemēro, ja konkrētā zemesgabala privatizācijas ierosinājums iesniegts un noteiktā kārtībā reģistrēts pēc 2003.gada 31.decembra."