Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā (reģ. nr. 479)

Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma attiecīgie panti vai to daļas

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts (dok nr. 1457)

 

nr.

Otrajam lasījumam iesniegtie priekšlikumi

Komisijas

atzinums

Atbildīgās komisijas otrajam lasījumam sagatavotais likumprojekts

 

Izdarīt Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs 1995, 17. nr; 2002, 14. nr.) šādus grozījumus:

   

 

 

 

 

 

 

Izdarīt Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 17. nr.; 2002, 14. nr.) šādus grozījumus:

2.pants. Finansēšanas avoti

(1) Politiskās organizācijas (partijas) var finansēt no:

1) biedru naudas un iestāšanās naudas;

2) fizisko un juridisko personu dāvinājumiem (ziedojumiem);

3) ienākumiem, ko dod attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) saimnieciskā darbība, vai ienākumiem (dividendēm), ko dod ieguldījumi kapitālsabiedrībās;

4) citiem finansēšanas avotiem, izņemot tos, no kuriem ar likumu ir aizliegts finansēt politiskās organizācijas (partijas).

(2) Par dāvinājumu (ziedojumu) šā likuma izpratnē uzskatāmi jebkuri mantiski vai citāda veida bezatlīdzības labumi, tai skaitā pakalpojumi, tiesību nodošana, politiskās organizācijas (partijas) atsvabināšana no pienākuma, atteikšanās no kādas tiesības par labu politiskajai organizācijai (partijai), kā arī citas darbības, ar kurām politiskajai organizācijai (partijai) tiek piešķirts kāds labums. Par dāvinājumu (ziedojumu) šā likuma izpratnē tiek uzskatīta arī kustamas vai nekustamas mantas nodošana politiskās organizācijas (partijas) īpašumā un pakalpojumu sniegšana politiskajai organizācijai (partijai) par maksu, kas ir zemāka par attiecīgās kustamas vai nekustamas mantas vai pakalpojuma tirgus vērtību.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 2.pantā:

papildināt ar trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

„(3) Ziedotājam pēc Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pieprasījuma ir pienākums iesniegt informāciju par saviem ienākumiem, naudas uzkrājumiem un īpašumiem.

 

(4) Informācijā par saviem ienākumiem, naudas uzkrājumiem un īpašumiem norādāms katra finansēšanas avota veids, apmērs, gūšanas vieta un datums.

(5) Ja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs uzskata par nepieciešamu, tad ziedotājam sniegtajai informācijai par saviem ienākumiem, naudas uzkrājumiem un īpašumiem ir jāpievieno dokumenti, kas apliecina finansēšanas avotu izcelsmes likumību.”

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

ZZS frakcija

Izslēgt likuma 2. panta pirmajā daļā vārdus “un juridisko”.

Deputāti A. Latkovskis, I. Labucka, M. Grīnblats, I. Ūdre

Izslēgt likuma 2. panta pirmajā daļā vārdus “un juridisko”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts J. Lagzdiņš

Papildināt 2. panta trešo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs šādu informāciju var pieprasīt, ja ziedotājs, veicot dāvinājumu (ziedojumu) ir pārkāpis likumu vai arī dāvinājuma (ziedojuma) summa pārsniedz ziedotāja ienākumus attiecīgajā kalendārajā gadā.”

Deputāts I. Latkovskis

Papildināt likuma 2. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Fiziskās personas drīkst veikt dāvinājumus (ziedojumus) no ienākumiem, kuri gūti iepriekšējos trīs taksācijas gados un kuru veidi noteikti likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8. pantā (gada apliekamā ienākuma avoti) un 9. pantā (ar nodokli neapliekamo ienākumu veidi).”

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 1. lasījumā pieņemto 2. panta trešo, ceturto un piekto daļu kā ceturto, piekto un sesto daļu.

 

atbalstīt

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

1. 2.pantā:

izslēgt pirmās daļas 2. punktā vārdus “un juridisko”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar trešo, ceturto, piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

“(3) Fiziskās personas drīkst veikt dāvinājumus (ziedojumus) no ienākumiem, kuri gūti iepriekšējos trijos taksācijas gados un kuru veidi noteikti likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8. pantā (gada apliekamā ienākuma avoti) un 9. pantā (ar nodokli neapliekamo ienākumu veidi).

(4) Ziedotājam pēc Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pieprasījuma ir pienākums iesniegt informāciju par saviem ienākumiem, naudas uzkrājumiem un īpašumiem.

(5) Informācijā par saviem ienākumiem, naudas uzkrājumiem un īpašumiem norādāms katra finansēšanas avota veids un apmērs, gūšanas vieta un laiks.

(6) Ja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs uzskata par nepieciešamu, ziedotājam papildus viņa sniegtajai informācijai par saviem ienākumiem, naudas uzkrājumiem un īpašumiem jāpievieno dokumenti, kas apliecina finansēšanas avotu izcelsmes likumību.”

3.pants. Biedru nauda un iestāšanās nauda

(1) Biedru naudas un iestāšanās naudas lielums un tās maksāšanas kārtība tiek reglamentēta attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) statūtos.

(2) Ienākumi, ko politiskās organizācijas (partijas) ir guvušas no biedru naudas un iestāšanās naudas, nav apliekami ar nodokļiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Deputāti A. Latkovskis, I. Labucka, M. Grīnblats, I. Ūdre

Papildināt likuma 3. panta pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Partijas biedra kopējās kalendārā gada iemaksas biedru naudas, iestāšanās naudas un dāvinājumu (ziedojumu) veidā nedrīkst pārsniegt 10 tūkstošus latu.”

 

 

atbalstīt,

papildināt

lik.pr. ar

jaunu pantu

 

2. Papildināt 3. panta pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Partijas biedra kopējās iemaksas kalendārā gada laikā biedru naudas, iestāšanās naudas un dāvinājumu (ziedojumu) veidā nedrīkst pārsniegt 10 tūkstošus latu.”

4.pants. Dāvinājumi (ziedojumi)

(1) Dāvinājumus (ziedojumus) politiskās organizācijas (partijas), ievērojot šā likuma 6.pantā minētos ierobežojumus, var pieņemt no:

1) Latvijas pilsoņiem;

2) personām, kurām saskaņā ar likumu ir tiesības saņemt Latvijas Republikas nepilsoņa pasi;

3) Latvijā reģistrētām juridiskajām personām.

(2) Fiziskā vai juridiskā persona vienai politiskajai organizācijai (partijai) kalendārā gada laikā var izdarīt dāvinājumu (ziedojumu) par summu, kas nepārsniedz 10 tūkstošus latu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Desmit dienu laikā pēc tam, kad saņemts dāvinājums (ziedojums), politiskā organizācija (partija) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā publicē internetā atsevišķā lapā informāciju par šo dāvinājumu (ziedojumu), norādot tā veidu, summu, saņemšanas datumu, kā arī fizisko vai juridisko personu, kura izdarījusi dāvinājumu (ziedojumu). Izdevumi, kas politiskajām organizācijām (partijām) radušies, publicējot internetā minēto informāciju, tiek segti no valsts budžeta.

(4) Dāvinājums (ziedojums) uzskatāms par pieņemtu, ja politiskā organizācija (partija) 30 dienu laikā pēc dāvinājuma (ziedojuma) saņemšanas to nav pārskaitījusi (atdevusi) atpakaļ dāvinātājam (ziedotājam). Ziņas par nepieņemtajiem dāvinājumiem (ziedojumiem) publicējamas internetā.

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

Deputāti A. Latkovskis, I. Labucka, M. Grīnblats, I. Ūdre

Izslēgt likuma 4. panta pirmās daļas trešo punktu.

 

 

 

ZZS frakcija

Papildināt likuma 4. panta otro daļu ar šādu tekstu:

“Fiziska persona, kura veikusi dāvinājumu (ziedojumu) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam deklarāciju, kurā apliecina, ka tā izdara dāvinājumu (ziedojumu) no saviem līdzekļiem”.

Deputāti A. Latkovskis, I. Labucka, M. Grīnblats, I. Ūdre

Izteikt likuma 4.panta otro daļu šādā redakcijā:

“ (2) Fiziskā persona vienai politiskajai organizācijai (partijai) kalendārā gada laikā var izdarīt dāvinājumu (ziedojumu) par summu, kas nepārsniedz 10 tūkstošus latu. Ja fiziskā persona vienai politiskajai organizācijai (partijai) kalendārā gada laikā izdara dāvinājumu (ziedojumu) par summu, kas pārsniedz 100 latu, šī fiziskā persona ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc dāvinājuma (ziedojuma) veikšanas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam deklarāciju, kurā apliecina, ka tā izdara dāvinājumu (ziedojumu) no saviem līdzekļiem un ka šie līdzekļi ir iegūti legālā veidā. Ja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam šāda deklarācija nav iesniegta, tas 10 dienu laikā rakstiski par to informē attiecīgo politisko organizāciju (partiju).”

 

Deputāts J. Lagzdiņš

Izteikt likuma 4.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja dāvinājuma (ziedojuma) summa pārsniedz ienākumu summu, ko ziedotājs ieguvis attiecīgajā kalendārajā gadā, ziedotājam Ministru kabineta noteiktajā kārtībā jāiesniedz deklarācija, kas apliecina šo finanšu līdzekļu vai mantas izcelsmes likumību. ”

Deputāti A. Latkovskis, I. Labucka, M. Grīnblats, I. Ūdre

Izslēgt likuma 4.panta trešajā daļā vārdus “vai juridisko”;

ZZS frakcija

Izslēgt likuma 4. panta trešajā daļā vārdus “vai juridisko”.

atbalstīt,

papildināt

lik.pr. ar

jaunu pantu

 

daļēji

atbalstīts,

skat. 9.

priekšlik.

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

3. 4. pantā:

izslēgt pirmās daļas 3. punktu;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“ (2) Fiziskā persona vienai politiskajai organizācijai (partijai) kalendārā gada laikā var izdarīt dāvinājumu (ziedojumu) par summu, kas nepārsniedz 10 tūkstošus latu. Ja fiziskā persona vienai politiskajai organizācijai (partijai) kalendārā gada laikā izdara dāvinājumu (ziedojumu) par summu, kas pārsniedz 100 latu, šī fiziskā persona ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc dāvinājuma (ziedojuma) veikšanas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam deklarāciju, kurā apliecina, ka tā izdara dāvinājumu (ziedojumu) no saviem līdzekļiem un ka šie līdzekļi ir iegūti legālā veidā. Ja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam šāda deklarācija nav iesniegta, tas 10 dienu laikā rakstveidā par to informē attiecīgo politisko organizāciju (partiju).”;

izslēgt trešajā daļā vārdus “vai juridisko”.

 

 

5.pants. Nodevu atvieglojumi

Fiziskās un juridiskās personas, kuras, ievērojot šā likuma noteikumus, ir dāvinājušas (ziedojušas) politiskajai organizācijai (partijai) finansu līdzekļus vai mantu, tiek atbrīvotas no attiecīgo valsts nodevu maksāšanas.

 

13.

 

14.

ZZS frakcija

Izslēgt likuma 5. pantā vārdus “un juridiskās”.

Deputāti A. Latkovskis, I. Labucka, M. Grīnblats, I. Ūdre

Izslēgt likuma 5. pantā vārdus “un juridiskās”.

 

atbalstīt

 

atbalstīt,

papildināt

lik.pr. ar

jaunu pantu

 

4. Izslēgt 5. pantā vārdus “un juridiskās”.

6.pants. Finansēšanas ierobežojumi

(1) Politiskās organizācijas (partijas) dāvinājumu (ziedojumu) vai jebkādā citā veidā finansēt ir aizliegts:

1) valstij un pašvaldībām, izņemot likumos īpaši paredzētus gadījumus;

2) valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī kapitālsabiedrībām, kurās kapitāla daļas (akcijas) pieder valstij vai pašvaldībai;

3) citu valstu iestādēm, organizācijām, pilsoņiem, komersantiem(tajā skaitā bankām, apdrošināšanas sabiedrībām u.tml.), kā arī bezvalstniekiem;

4) reliģiskajām organizācijām.

(2) Visi finansu līdzekļu dāvinājumi (ziedojumi), kuru summa pārsniedz 100 latus, tieši jāpārskaita attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) bankas kontā, bet citi dāvinājumi (ziedojumi) tieši un nepastarpināti jānodod, jāpārskaita vai jāiesniedz attiecīgajai politiskajai organizācijai (partijai).

(3) Aizliegts finansēt politiskās organizācijas (partijas), izmantojot trešo personu starpniecību.

(4) Aizliegts politisko organizāciju (partiju) finansēšanai izveidot īpašus fondus - juridiskās personas vai jebkāda cita veida starpniekorganizācijas, kā arī komercsabiedrības.

(5) Politiskajām organizācijām (partijām) aizliegts ņemt aizņēmumus.

 

 

 

 

 

2. 6.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Aizliegts finansēt politiskās organizācijas (partijas), izmantojot trešo personu starpniecību. Politiskās organizācijas (partijas) finansēšana, izmantojot trešo personu starpniecību, ir gadījumā, ja īstenojot savas personiskās intereses finansēt politisko organizāciju (partiju), tiek izmantoti citas personas identitātes dati, vai, ja politiskajai organizācijai (partijai) tiek ziedots, izmantojot citu personu. Par starpniecību šā likuma izpratnē netiek uzskatīts, ja persona ziedo, izmantojot citu personu, kurai ir izsniegta notariāli apstiprināta pilnvara, kas dod tiesības ziedot attiecīgajai partijai konkrētu summu vai mantisku vērtību. Šādu pilnvarojumu aizliegts nodot citai personai”;

papildināt ar sesto daļu šādā redakcijā:

„(6) Politiskajām organizācijām (partijām) aizliegts izsniegt jebkāda veida aizdevumus un dot galvojumus vai garantijas.”

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

17.

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt pirmajā lasījumā pieņemtās 6. panta trešās daļas trešo teikumu šādā redakcijā:

“Par starpniecību šā likuma izpratnē netiek uzskatīts gadījums, kad, pamatojoties uz notariāli apliecinātu pilnvaru, kurā ir norādīta konkrēta ziedojamā summa vai mantiskā vērtība, pilnvarotāja vārdā ziedojumu veic pilnvarnieks.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izslēgt 6. panta ceturto daļu.

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt 6. panta sestajā daļā vārdu “garantijas”.

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

atbalstīt

5. 6.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Aizliegts finansēt politiskās organizācijas (partijas), izmantojot trešo personu starpniecību. Par politiskās organizācijas (partijas) finansēšanu, izmantojot trešo personu starpniecību, uzskatāmi gadījumi, kad, īstenojot savas personiskās intereses finansēt politisko organizāciju (partiju), tiek izmantoti citas personas identitātes dati, vai kad politiskajai organizācijai (partijai) tiek ziedots, izmantojot citas personas starpniecību. Par starpniecību šā likuma izpratnē netiek uzskatīts gadījums, kad, pamatojoties uz notariāli apliecinātu pilnvaru, kurā ir norādīta konkrēta ziedojamā summa vai mantiskā vērtība, pilnvarotāja vārdā ziedojumu veic pilnvarnieks. Šādu pilnvarojumu aizliegts nodot citai personai.”;

izslēgt ceturto daļu;

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

„(6) Politiskajām organizācijām (partijām) aizliegts izsniegt jebkāda veida aizdevumus un dot galvojumus” .

7.pants. Anonīmu dāvinājumu (ziedojumu) aizliegums

(1) Aizliegts, izņemot šā panta ceturtajā daļā minēto gadījumu, finansēt politiskās organizācijas (partijas) anonīmu dāvinājumu (ziedojumu) veidā.

(2) Dāvinājums (ziedojums) šā likuma izpratnē tiek uzskatīts par anonīmu, ja politiskās organizācijas (partijas) grāmatvedības dokumentos attiecībā uz dāvinātāju (ziedotāju) - fizisko personu nav norādīts vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta, bet attiecībā uz juridisko personu - pilns nosaukums, juridiskā adrese, bankas iestāde un konta numurs.

 

 

 

 

(3) Ja politiskā organizācija (partija) saņem anonīmu dāvinājumu (ziedojumu) vai arī dāvinājumu (ziedojumu), kas ir pretrunā ar šā likuma 4. un 6.panta noteikumiem, finansu līdzekļi piecu dienu laikā pēc saņemšanas jāpārskaita Finansu ministrijas norādītajā kontā, bet manta jānodod valsts īpašumā Finansu ministrijas noteiktajā kārtībā.

(4) Šā panta trešajā daļā minētajā kontā pārskaitītās summas veido fondu, kura finansu līdzekļus Finansu ministrija ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc Saeimas vēlēšanām pārskaita tām politiskajām organizācijām (partijām), kuru pieteiktie kandidāti ir ievēlēti Saeimā. Šīm politiskajām organizācijām (partijām) finansu līdzekļi tiek pārskaitīti proporcionāli no attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) Saeimā ievēlēto deputātu skaitam.

(5) Šā panta trešajā daļā minētajā kontā fiziskās un juridiskās personas var pārskaitīt finansu līdzekļus jebkurā daudzumā. Šajā kontā finansu līdzekļus var pārskaitīt arī anonīmi.

3. 7.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdu „Anonīmu” ar vārdu „Pretlikumīgu”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Ja politiskā organizācija (partija) saņem anonīmu dāvinājumu (ziedojumu) vai dāvinājumu (ziedojumu), kas ir pretrunā ar šā likuma 4. un 6.panta noteikumiem, finanšu līdzekļi piecu dienu laikā pēc saņemšanas jāpārskaita valsts budžetā, bet manta jānodod valsts īpašumā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā”;

 

izslēgt 7.panta ceturto un piekto daļu.

 

 

 

18.

 

 

 

 

19.

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

 

Deputāti A. Latkovskis, I. Labucka, M. Grīnblats, I. Ūdre

Izteikt 7. panta nosaukumu šādā redakcijā:

‘’Anonīmu dāvinājumu

(ziedojumu) aizliegums’’ .

Juridiskais birojs

Ierosinām negrozīt 7. panta nosaukumu un atstāt to spēkā esošajā redakcijā.

ZZS frakcija

Izslēgt likuma 7. panta otrajā daļā vārdkopu “bet attiecībā uz juridisko personu - pilns nosaukums, juridiskā adrese, bankas iestāde un konta numurs”.

Deputāti A. Latkovskis, I. Labucka, M. Grīnblats, I. Ūdre

Izslēgt likuma 7. panta otrajā daļā vārdkopu “bet attiecībā uz juridisko personu - pilns nosaukums, juridiskā adrese, bankas iestāde un konta numurs”.

Deputāti A. Latkovskis, I. Labucka, M. Grīnblats, I. Ūdre

Izslēgt no pirmā lasījumā pieņemtās 7. panta trešās daļas vārdus ‘’ vai dāvinājumu (ziedojumu), kas ir pretrunā ar šā likuma 4. un 6. panta noteikumiem’’

Juridiskais birojs

Izslēgt no pirmā lasījumā pieņemtās 7. panta trešās daļas vārdus ‘’ vai dāvinājumu (ziedojumu), kas ir pretrunā ar šā likuma 4. un 6. panta noteikumiem’’

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

6. 7. pantā:

izslēgt otrajā daļā vārdus “bet attiecībā uz juridisko personu - pilns nosaukums, juridiskā adrese, bankas iestāde un konta numurs”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Ja politiskā organizācija (partija) saņem anonīmu dāvinājumu (ziedojumu), finanšu līdzekļi piecu dienu laikā pēc to saņemšanas jāpārskaita valsts budžetā, bet manta jānodod valsts īpašumā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”;

izslēgt ceturto un piekto daļu.

 

8.pants. Ikgadējā finansiālās darbības deklarācija

(1) Katru gadu ne vēlāk kā līdz 1.martam politiskā organizācija (partija) iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vadītāja parakstītu ikgadējo finansiālās darbības deklarāciju.

(2) Finansiālās darbības deklarācijā norāda politiskās organizācijas (partijas) ienākumus iepriekšējā kalendārajā gadā:

1) biedru naudas un iestāšanās naudas veidā saņemtus finansu līdzekļus;

2) dāvinājumus (ziedojumus), atsevišķi norādot dāvinājumus (ziedojumus), kas saņemti:

a) finansu līdzekļu veidā,

b) kustamas vai nekustamas mantas veidā, ja manta nodota politiskās organizācijas (partijas) īpašumā bez maksas vai par maksu, kas ir zemāka par attiecīgās kustamas vai nekustamas mantas tirgus vērtību,

c) bezatlīdzības pakalpojumu veidā vai tādu pakalpojumu veidā, kurus politiskā organizācija (partija) saņēmusi par maksu, kas ir zemāka par attiecīgā pakalpojuma tirgus vērtību,

d) nododot politiskajai organizācijai (partijai) kādu tiesību, ja politiskajai organizācijai (partijai) no tā radies kāds labums,

e) atsvabinot politisko organizāciju (partiju) no pienākuma, ja politiskajai organizācijai (partijai) no tā radies kāds labums,

f) citu darbību veidā, ja politiskajai organizācijai (partijai) no tā radies kāds labums;

3) mantošanas veidā saņemtus mantiskus labumus (finansu līdzekļus, kustamu vai nekustamu mantu un citus labumus);

4) saimnieciskās darbības rezultātā gūtus ienākumus vai ienākumus (dividendes) no ieguldījumiem kapitālsabiedrībās;

5) cita veida ienākumus.

(3) Finansiālās darbības deklarācijā norāda politiskās organizācijas (partijas) izdevumus iepriekšējā kalendārajā gadā, kas radušies:

1) maksājot par šādiem pakalpojumiem:

a) telpu īri un pakalpojumiem, kas saistīti ar telpu īri,

b) citas nekustamas, kā arī kustamas mantas nomu,

c) sakaru un interneta pakalpojumiem,

d) transporta pakalpojumiem,

e) reklāmas pakalpojumiem,

f) citiem pakalpojumiem, norādot izdevumus pa atsevišķiem pakalpojumu veidiem;

2) iegādājoties kustamu un nekustamu mantu;

3) maksājot darba algu un izdarot citus maksājumus fiziskajām personām, izņemot šīs daļas 6.punktā paredzētos gadījumus;

4) izdodot laikrakstus, žurnālus, biļetenus, grāmatas un citus iespieddarbus;

5) organizējot sabiedriskos pasākumus;

6) finansējot labdarības pasākumus, izmaksājot pabalstus un izdarot dāvinājumus (ziedojumus);

7) citādā veidā, norādot izdevumus pa atsevišķiem veidiem.

 

 

(4) Finansiālās darbības deklarācijā norādāms katra dāvinājuma (ziedojuma) veids, vērtība, saņemšanas datums, kā arī fiziskā un juridiskā persona, kas izdarījusi dāvinājumu (ziedojumu).

(5) Finansiālās darbības deklarācijā norādāms katra mantojuma pieņemšanas datums, tā masa, vērtība un persona, kas atstājusi mantojumu politiskajai organizācijai (partijai).

(6) Finansiālās darbības deklarācijā norādāmas tās kapitālsabiedrības, no kurām politiskā organizācija (partija) pārskata periodā guvusi ienākumus (dividendes), un attiecīgie ienākumi (dividendes) no katras kapitālsabiedrības.

(7) Ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas viens eksemplārs glabājas Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, bet otrs — attiecīgajā politiskajā organizācijā (partijā).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

 

25.

 

 

 

 

26.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZZS frakcija

Izslēgt likuma 8. panta ceturtajā daļā vārdus “un juridiskā”.

Deputāti A. Latkovskis, I. Labucka, M. Grīnblats, I. Ūdre

Izslēgt likuma 8. panta ceturtajā daļā vārdus “un juridiskā”.

Deputāts M. Grīnblats

Papildināt 8. pantu ar jaunu daļu šādā redakcijā:

“Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs veic ikgadējo finansiālās darbības deklarāciju pārbaudi un savu atzinumu par veikto pārbaudi publisko reizē par visām iesniegtajām deklarācijām sešu mēnešu laikā.”

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt 8. pantu ar jaunu daļu šādā redakcijā:

“(8)Katru gadu ne vēlāk kā līdz 1. martam politiskā organizācija (partija) iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vadītāja parakstītu iestāšanās naudas un biedru naudas sarakstu, norādot katra maksājumu veikušā biedra vārdu un uzvārdu, kā arī iestāšanās naudas un biedru naudas saņemšanas datumu un apmēru.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

atbalstīt

papildināt

lik.pr. ar

jaunu pantu

 

neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 8. pantā:

izslēgt ceturtajā daļā vārdus “un juridiskā”;

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

“(8) Katru gadu ne vēlāk kā līdz 1. martam politiskā organizācija (partija) iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vadītāja parakstītu iestāšanās naudas un biedru naudas sarakstu, norādot katra maksājumu veikušā biedra vārdu un uzvārdu, kā arī iestāšanās naudas un biedru naudas saņemšanas datumu un apmēru.”

8.1 pants. Priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarācija un paziņojums par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem

(1) Politiskās organizācijas (partijas), kas iesniegušas deputātu kandidātu sarakstus Saeimas vai pašvaldības domes (padomes) vēlēšanām, ne vēlāk kā 30 dienas pirms vēlēšanām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vadītāja parakstītu politiskās organizācijas (partijas) priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarāciju.

(2) Priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarācijā norādāmi visi izdevumi, kas politiskajai organizācijai (partijai) radušies laika posmā no 270.dienas līdz 50.dienai pirms vēlēšanām:

1) maksājot par reklāmas izvietošanu:

a) sabiedriskajā televīzijā,

b) sabiedriskajā radio,

c) komerciālajā televīzijā,

d) komerciālajā radio,

e) laikrakstos, žurnālos, biļetenos un citos likumā noteiktajā kārtībā reģistrētajos periodiskajos izdevumos, kuri tiek sagatavoti iespiedtehnikā un plaši izplatīti visā valsts teritorijā,

f) laikrakstos, žurnālos, biļetenos un citos likumā noteiktajā kārtībā reģistrētajos periodiskajos izdevumos, kuri tiek sagatavoti iespiedtehnikā un kuru tirāžas lielākā daļa tiek izplatīta vienas republikas pilsētas vai rajona teritorijā,

g) internetā,

h) telpās un publiskajās vietās (laukumos, skvēros, ielās, uz tiltiem un citās tamlīdzīgās vietās);

2) izmantojot pasta (arī elektroniskā pasta) pakalpojumus, lai ar tā palīdzību nosūtītu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus;

3) maksājot juridiskajām personām par visu veidu reklāmas materiālu (videomateriāli, audiomateriāli, plakāti u.c.) sagatavošanu, lai tos izplatītu šīs daļas 1. un 2.punktā paredzētajā veidā;

4) maksājot juridiskajām personām par vēlēšanu kampaņas plānošanu, sagatavošanu un organizēšanu;

5) maksājot vēlēšanu kampaņā iesaistītajām personām darba algu un izdarot citus maksājumus fiziskajām personām, izņemot šīs daļas 8.punktā paredzētos gadījumus;

6) īrējot vēlēšanu kampaņas vajadzībām kustamu un nekustamu mantu;

7) izdodot vēlēšanu kampaņas vajadzībām laikrakstus, žurnālus, biļetenus, grāmatas un citus izdevumus, kas tiek sagatavoti iespiedtehnikā;

8) finansējot ar vēlēšanu kampaņu saistītus labdarības pasākumus, izmaksājot pabalstus un izdarot dāvinājumus (ziedojumus);

9) sedzot citus ar vēlēšanu kampaņu saistītus izdevumus, tos norādot pa atsevišķiem veidiem;

10) sedzot pārējos izdevumus.

(3) Politiskās organizācijas (partijas), kas iesniegušas deputātu kandidātu sarakstus Saeimas vai pašvaldības domes (padomes) vēlēšanām, ne vēlāk kā 30 dienas pirms vēlēšanām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vadītāja parakstītu paziņojumu, kurā norādīta attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) plānotā vēlēšanu izdevumu kopējā summa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts M. Grīnblats

Papildināt 8.1 pantu ar jaunu daļu šādā redakcijā:

“Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs veic priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarāciju pārbaudi un savu atzinumu par veikto pārbaudi publisko reizē par visām iesniegtajām deklarācijām 30 dienu laikā.”

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt 8.1 pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs veic priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarāciju pārbaudi un savu atzinumu par veikto pārbaudi publisko 90 dienu laikā vienlaikus par visām iesniegtajām deklarācijām.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt daļēji ,

skat. 29.

priekšlik

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt,

papildināt

lik.pr. ar

jaunu pantu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Papildināt 8.1 pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs veic priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarāciju pārbaudi un savu atzinumu par veikto pārbaudi publisko 90 dienu laikā vienlaikus par visām iesniegtajām deklarācijām .”

8.2 pants. Vēlēšanu izdevumu deklarācija

(1) Politiskās organizācijas (partijas), kas iesniegušas deputātu kandidātu sarakstus Saeimas vai pašvaldības domes (padomes) vēlēšanām, 30 dienu laikā pēc Saeimas vai pašvaldību vēlēšanām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vadītāja parakstītu vēlēšanu izdevumu deklarāciju.

(2) Vēlēšanu izdevumu deklarācijā norāda visus izdevumus, kas politiskajai organizācijai (partijai) radušies laika posmā no 270.dienas pirms vēlēšanām līdz vēlēšanu dienai, kā arī izdevumus, kas radīsies, pēc vēlēšanām maksājot rēķinus par šā likuma 8.1 panta otrajā daļā minētajām darbībām.

(3) Vēlēšanu izdevumu deklarācijā ziņas norādāmas kārtībā, kāda noteikta šā likuma 8.1 panta otrajā daļā.

 

 

4. Izteikt 8.2 pantu šādā redakcijā:

„8.2 pants. Vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācija

(1) Politiskās organizācijas (partijas), kas iesniegušas deputātu kandidātu sarakstus Saeimas vai pašvaldības domes (padomes) vēlēšanām, 30 dienu laikā pēc Saeimas, pašvaldību vai Eiropas Parlamenta vēlēšanām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vadītāja parakstītu vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju.

(2) Vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijā norāda visus ieņēmumus un izdevumus, kas politiskajai organizācijai (partijai) radušies laika posmā no 270.dienas pirms vēlēšanām līdz vēlēšanu dienai, kā arī izdevumus, kas radīsies, pēc vēlēšanām maksājot rēķinus par šā likums 8.1 panta otrajā daļā minētajām darbībām.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts M. Grīnblats

Papildināt 8.2 pantu ar jaunu daļu šādā redakcijā:

“Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs veic vēlēšanu izdevumu deklarāciju pārbaudi un savu atzinumu par veikto pārbaudi publisko reizē par visām iesniegtajām deklarācijām sešu mēnešu laikā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neatbalstīt

9. Izteikt 8.2 pantu šādā redakcijā:

„8.2 pants. Vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācija

(1) Politiskās organizācijas (partijas), kas iesniegušas deputātu kandidātu sarakstus Saeimas vai pašvaldības domes (padomes) vēlēšanām, 30 dienu laikā pēc Saeimas, pašvaldību vai Eiropas Parlamenta vēlēšanām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vadītāja parakstītu vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju.

(2) Vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijā norāda visus ieņēmumus un izdevumus, kas politiskajai organizācijai (partijai) radušies laika posmā no 270.dienas pirms vēlēšanām līdz vēlēšanu dienai, kā arī izdevumus, kas radīsies, pēc vēlēšanām maksājot rēķinus par šā likums 8.1 panta otrajā daļā minētajām darbībām.”

 

5. Papildināt ar 8.3 pantu šādā redakcijā:

„8.3 pants. Finansiālās darbības deklarācijas iesniegšanas kārtība

Ministru kabinets nosaka finansiālās darbības deklarācijas, priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarācijas, paziņojuma par plānotājiem vēlēšanu izdevumiem un vēlēšanu izdevumu deklarācijas veidlapu formu un aizpildīšanas kārtību.”

 

31.

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt 8.3 pantu pēc vārda “nosaka” ar vārdu “ikgadējās” un aizstāt vārdus ‘’vēlēšanu izdevumu’’ ar vārdiem ‘’vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu’’.

atbalstīt

10. Papildināt likumu ar 8.3 , 8.4 un 8.5 pantu šādā redakcijā:

„8.3 pants. Finansiālās darbības deklarācijas iesniegšanas kārtība

Ministru kabinets nosaka ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas, priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarācijas, paziņojuma par plānotājiem vēlēšanu izdevumiem un vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas veidlapu formu un aizpildīšanas kārtību.

   

32.

 

 

 

 

 

 

33.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZZS frakcija

Papildināt likumu ar 8. 4 pantu šādā redakcijā:

“Politiskās organizācijas (partijas), kas iesniegušas deputātu kandidātu sarakstu Saeimas vai pašvaldību domes (padomes) vēlēšanām, kampaņai drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz 100 000 Ls, pusi no šīs summas ir jāsastāda partijas biedru naudām vai iestāšanās naudām.”

Deputāti A. Latkovskis, I. Labucka, M. Grīnblats, I. Ūdre

Papildināt likumu ar 8. 4 pantu šādā redakcijā:

“8.4. pants. Priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ierobežojumi

(1) Politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība, kas iesniegusi savu deputātu kandidātu sarakstu Saeimas vēlēšanām piecos vēlēšanu apgabalos, Saeimas vēlēšanām drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz 0,20 Ls uz katru pēdējās Saeimas vēlēšanās balsstiesīgo vēlētāju. Ja politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība iesniedz savu kandidātu sarakstu tikai atsevišķos vēlēšanu apgabalos, tā priekšvēlēšanu izdevumiem drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz 0,20 Ls uz katru pēdējās Saeimas vēlēšanās attiecīgā vēlēšanu apgabala vēlētāju.

(2) Politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) reģistrēta vai nereģistrēta apvienība, kas iesniegusi savu deputātu kandidātu sarakstu pašvaldības domes (padomes) vēlēšanām, attiecīgās domes (padomes) vēlēšanu izdevumiem drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz 0,20 Ls uz katru pēdējās pašvaldības domes (padomes) balsstiesīgo vēlētāju.

(3) Politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība, kas iesniegusi savu deputātu kandidātu sarakstu Eiropas Parlamenta vēlēšanām, priekšvēlēšanu izdevumiem drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz 0,20 Ls uz katru pēdējās Saeimas vēlēšanās balsstiesīgo vēlētāju.

(4) Ja deputātu kandidātu sarakstu iesniedz politisko organizāciju (partiju) reģistrēta vai nereģistrēta apvienība, tad par tās priekšvēlēšanu izdevumiem uzskatāmi arī tie izdevumi, kurus šim nolūkam veikušas šo apvienību izveidojušas politiskās organizācijas (partijas).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

daļēji

atbalstīt,

skat. 33.

priekšlik.

 

 

 

atbalstīt

precizētā

redakcijā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4. pants. Priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ierobežojumi

(1) Politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība, kas iesniegusi savu deputātu kandidātu sarakstu Saeimas vēlēšanām piecos vēlēšanu apgabalos, Saeimas vēlēšanām drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz 0,20 latus uz katru vēlētāju iepriekšējās Saeimas vēlēšanās. Ja politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība iesniedz savu kandidātu sarakstu tikai atsevišķos vēlēšanu apgabalos, tā priekšvēlēšanu izdevumiem drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz 0,20 latus uz katru attiecīgā vēlēšanu apgabala vēlētāju iepriekšējās Saeimas vēlēšanās.

(2) Politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) reģistrēta vai nereģistrēta apvienība, kas iesniegusi savu deputātu kandidātu sarakstu pašvaldības domes (padomes) vēlēšanām, attiecīgās domes (padomes) vēlēšanu izdevumiem drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz 0,20 latus uz katru vēlētāju iepriekšējās pašvaldības domes (padomes) vēlēšanās.

(3) Politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība, kas iesniegusi savu deputātu kandidātu sarakstu Eiropas Parlamenta vēlēšanām, priekšvēlēšanu izdevumiem drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz 0,20 latus uz katru vēlētāju iepriekšējās Saeimas vēlēšanās.

(4) Ja deputātu kandidātu sarakstu iesniedz politisko organizāciju (partiju) reģistrēta vai nereģistrēta apvienība, tad par tās priekšvēlēšanu izdevumiem uzskatāmi arī tie izdevumi, kurus šim nolūkam veikušas šo apvienību izveidojušas politiskās organizācijas (partijas).

   

 

34.

Deputāts I. Latkovskis

Papildināt likumu ar 8. 4 pantu šādā redakcijā:

“8.4. pants. Gada pārskats

Politiskās organizācijas (partijas) ne vēlāk kā divus mēnešus pēc pārskata gada beigām iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam vienu gada pārskata eksemplāru un zvērināta revidenta ziņojuma norakstu. Politiskās organizācijas (partijas) ir atbildīgas par to, lai nosūtītie dokumenti tiktu saņemti.”

 

 

atbalstīt,

skat.

8.5 pantu

8.5 pants. Gada pārskats

Politiskās organizācijas (partijas) ne vēlāk kā divus mēnešus pēc pārskata gada beigām iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam vienu gada pārskata eksemplāru un zvērināta revidenta ziņojuma norakstu. Politiskās organizācijas (partijas) ir atbildīgas par to, lai nosūtītie dokumenti tiktu saņemti.”

9.pants. Finansiālās un saimnieciskās darbības atklātums

(1) Politisko organizāciju (partiju) finansiālā un saimnieciskā darbība ir atklāta un publiski pieejama.

(2) Ikvienai personai ir tiesības vērsties Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā un attiecīgajā politiskajā organizācijā (partijā), lai iepazītos ar tās ikgadējo finansiālās darbības deklarāciju, priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarāciju, vēlēšanu izdevumu deklarāciju un paziņojumu par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem.

(3) Šā panta otrajā daļā minētās deklarācijas un paziņojumu ne vēlāk kā 10 dienas pēc to iesniegšanas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un internetā.

 

 

 

 

 

35.

 

 

 

Deputāts I. Latkovskis

Izteikt likuma 9. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ikvienai personai ir tiesības vērsties Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā un attiecīgajā politiskajā organizācijā (partijā), lai iepazītos ar tās gada pārskatu, ikgadējo finansiālās darbības deklarāciju, priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarāciju, vēlēšanu izdevumu deklarāciju un paziņojumu par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem.”

 

 

 

 

 

atbalstīt

precizētā redakcijā

11. Izteikt 9. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ikvienai personai ir tiesības vērsties Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā un attiecīgajā politiskajā organizācijā (partijā), lai iepazītos ar tās gada pārskatu, ikgadējo finansiālās darbības deklarāciju, priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarāciju, vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju un paziņojumu par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem.”

   

 

36.

Deputāts I. Latkovskis

Papildināt likumu ar 9.1 pantu šādā redakcijā:

“9.1 pants. Grāmatvedības uzskaites noteikumi

Politiskās organizācijas (partijas) kārto grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.”

 

atbalstīt

papildināt

lik.pr. ar

jaunu pantu

12. Papildināt likumu ar 9.1 pantu šādā redakcijā:

“9.1pants. Grāmatvedības uzskaites noteikumi

Politiskās organizācijas (partijas) kārto grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.”

10.pants. Finansiālās darbības deklarācijas neiesniegšanas sekas

(1) Ja politiskā organizācija (partija) neiesniedz šā likuma 8., 8.1 un 8.2 pantā minētās deklarācijas vai paziņojumu līdz likumā noteiktajam termiņam vai tajās nav norādītas likumā prasītās ziņas, vai arī netiek pildīti šā likuma 4.panta trešās daļas noteikumi, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja direktoram ir pienākums septiņu dienu laikā rakstveidā brīdināt attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vadītāju.

(2) Ja mēneša laikā pēc brīdinājuma nosūtīšanas politiskā organizācija (partija) neiesniedz finansiālās darbības deklarāciju vai iesniegtajā deklarācijā nav norādītas likumā prasītās ziņas, vai arī politiskā organizācija (partija) turpina nepildīt šā likuma 4.panta trešās daļas noteikumus, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja direktoram ir pienākums divu nedēļu laikā likumā noteiktajā kārtībā ierosināt attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) darbības apturēšanu tiesas ceļā.

6. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

„10.pants. Atbildība par šā likuma prasību neievērošanu

(1) Ja politiskā organizācija (partija) neiesniedz šā likuma 8., 8.1 un 8.2 pantā minētās deklarācijas vai paziņojumu līdz likumā noteiktajam termiņam vai tajās nav norādītas likumā prasītās ziņas, vai tajā norādītas nepatiesas ziņas, vai ja netiek pildīti šā likuma 4.panta trešās un ceturtās daļas, 6.panta otrās daļas vai 7.panta pirmās daļas noteikumi, politiskā organizācija (partija) likumā noteiktajā kārtībā tiek saukta pie administratīvās atbildības.

(2) Ja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs konstatē šā likuma 2.panta ceturtās daļas, 6.panta pirmās un trešās daļas noteikumu pārkāpumu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam ir pienākums uzdot politiskai organizācijai (partijai) 30 dienu laikā pretlikumīgi iegūtos finanšu līdzekļus ieskaitīt valsts budžetā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Ja Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja noteiktajā termiņā politiskā organizāciju (partija) nepilda šā panta otrajā daļā noteikto pienākumu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam ir pienākums likumā noteiktajā kārtībā ierosināt attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) darbības apturēšanu tiesas ceļā.

(4) Ja politiskā organizācija (partija) nepilda tiesas lēmumu par darbības apturēšanu vai tiesas noteiktajā termiņā nenovērš likuma pārkāpumu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam ir pienākums likumā noteiktajā kārtībā ierosināt attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) darbības izbeigšanu tiesas ceļā.”

 

37.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 10. panta pirmo daļu šādā redakcijā :

“(1) Ja politiskā organizācija (partija) neiesniedz gada pārskatus, vai finansiālās darbības deklarācijas līdz likumā noteiktajam termiņam vai tajās nav norādītas likumā prasītās ziņas, vai tajā norādītas nepatiesas ziņas, vai ja netiek pildīti šā likuma 3. panta pirmās daļas, 4. panta otrās un trešās daļas, 6. panta otrās, piektās un sestās daļas, 7. panta pirmās daļas, 9.1 panta vai 13. panta otrās daļas noteikumi, politisko organizāciju (partiju) likumā noteiktajā kārtībā sauc pie administratīvās atbildības.”

Deputāti A. Latkovskis, I. Labucka, M. Grīnblats, I. Ūdre

Izteikt 10. panta (likumprojekta 6.punkts) jaunās redakcijas otro daļu šādā redakcijā :

“(2) Ja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs konstatē šā likuma 2.panta, 4. panta vai 6.panta noteikumu pārkāpumu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam ir pienākums uzdot politiskajai organizācijai (partijai) 30 dienu laikā pretlikumīgi iegūtos finanšu līdzekļus ieskaitīt valsts budžetā. Pēc attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) motivēta lūguma Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs var finanšu līdzekļu atmaksāšanu sadalīt termiņos vai pagarināt finanšu līdzekļu atmaksāšanas termiņu, bet ne ilgāk kā par 90 dienām.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZZS frakcija

Papildināt likuma 10. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam ir pienākums visu partiju finansēšanas pārbaudes rezultātus paziņot vienlaicīgi.”

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neatbalstīt

13. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

„10.pants. Atbildība par šā likuma prasību neievērošanu

(1) Ja politiskā organizācija(partija) neiesniedz gada pārskatus, vai finansiālās darbības deklarācijas līdz likumā noteiktajam termiņam vai tajās nav norādītas likumā prasītās ziņas vai tajā norādītas nepatiesas ziņas, vai ja netiek pildīti šā likuma 3. panta pirmās daļas, 4. panta otrās un trešās daļas, 6. panta otrās, piektās un sestās daļas, 7. panta pirmās daļas, 9.1 panta vai 13. panta otrās daļas noteikumi, politisko organizāciju (partiju) likumā noteiktajā kārtībā sauc pie administratīvās atbildības.

(2) Ja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs konstatē šā likuma 2.panta, 4. panta vai 6.panta noteikumu pārkāpumu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam ir pienākums uzdot politiskajai organizācijai (partijai) 30 dienu laikā pretlikumīgi iegūtos finanšu līdzekļus ieskaitīt valsts budžetā. Pēc attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) motivēta lūguma Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs var finanšu līdzekļu atmaksāšanu sadalīt termiņos vai pagarināt finanšu līdzekļu atmaksāšanas termiņu, bet ne ilgāk kā par 90 dienām.

(3) Ja Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja noteiktajā termiņā politiskā organizāciju (partija) nepilda šā panta otrajā daļā noteikto prasību, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam ir pienākums likumā noteiktajā kārtībā ierosināt attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) darbības apturēšanu tiesas ceļā.

(4) Ja politiskā organizācija (partija) nepilda tiesas lēmumu par darbības apturēšanu vai tiesas noteiktajā termiņā nenovērš likuma pārkāpumu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam ir pienākums likumā noteiktajā kārtībā ierosināt attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) darbības izbeigšanu tiesas ceļā.

11.pants. Finansiālās un saimnieciskās darbības revīzija

(1) Ne retāk kā reizi gadā katras politiskās organizācijas (partijas) finansiālo un saimniecisko darbību revidē neatkarīga auditorfirma, kuras atzinums par attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) finansiālo un saimniecisko darbību pievienojams ikgadējai finansiālās darbības deklarācijai, kura tiek iesniegta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam.

(2) Šā panta pirmajā daļā paredzētā revīzija tiek finansēta no attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) līdzekļiem.

 

 

7. Aizstāt 11.panta pirmajā daļā vārdus „neatkarīga auditorfirma” ar vārdiem „zvērināts revidents”.

     

 

14. Aizstāt 11.panta pirmajā daļā vārdus „neatkarīga auditorfirma” ar vārdiem „zvērināts revidents”.

12.pants. Atbildība par šā likuma izpildi

Par šā likuma 7.panta trešās daļas, 8., 8.1 un 8.2 panta noteikumu izpildi atbild attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vadītājs.

 

 

 

8. Izslēgt 12.pantā skaitļus un vārdus „7.panta trešās daļas, 8., 8.1 un 8.2 panta”.

 

40.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu likuma 12. pantā šādā redakcijā:

“15. Izslēgt 12.pantu.”

 

 

atbalstīt

15. Izslēgt 12.pantu.

13.pants. Kontrole un uzraudzība par likuma izpildi

Kontroli un uzraudzību par šā likuma izpildi veic Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs.

9. Papildināt 13.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

(2) Lai nodrošinātu šā panta pirmās daļas izpildi, politiskā organizācija (partija) septiņu dienu laikā pēc augstākās lēmējinstitūcijas sanākšanas iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam un attiecīgajam reģistra turētajam sēdes protokola norakstu par izmaiņām politiskās organizācijas (partijas) pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijā.”

     

16. Papildināt 13.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

(2) Lai nodrošinātu šā panta pirmās daļas izpildi, politiskā organizācija (partija) septiņu dienu laikā pēc augstākās lēmējinstitūcijas sanākšanas iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam un attiecīgajam reģistra turētajam sēdes protokola norakstu par izmaiņām politiskās organizācijas (partijas) pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijā.”