Saeimas Prezidijam

Saeimas Prezidijam

 

Augsti godājamie Saeimas Prezidija locekļi!

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija izskatīja Korupcijas, kontrabandas un organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas uzraudzības komisijas iesniegto likumprojektu “Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā” (reģ. nr. 479, dok. nr. 1457). Komisija pieņēma lēmumu atbalstīt minēto likumprojektu un virzīt izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā.

 

 

 

Cieņā

Valsts pārvaldes un pašvaldības

komisijas priekšsēdētājs Staņislavs Šķesters

 

 

 

Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā

Izdarīt Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 1995, 17.nr.; 2002, 14.nr.) šādus grozījumus:

1. 2.pantā:

papildināt ar trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

„(3) Ziedotājam pēc Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pieprasījuma ir pienākums iesniegt informāciju par saviem ienākumiem, naudas uzkrājumiem un īpašumiem.

(4) Informācijā par saviem ienākumiem, naudas uzkrājumiem un īpašumiem norādāms katra finansēšanas avota veids, apmērs, gūšanas vieta un datums.

(5) Ja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs uzskata par nepieciešamu, tad ziedotājam sniegtajai informācijai par saviem ienākumiem, naudas uzkrājumiem un īpašumiem ir jāpievieno dokumenti, kas apliecina finansēšanas avotu izcelsmes likumību.”

2. 6.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Aizliegts finansēt politiskās organizācijas (partijas), izmantojot trešo personu starpniecību. Politiskās organizācijas (partijas) finansēšana, izmantojot trešo personu starpniecību, ir gadījumā, ja īstenojot savas personiskās intereses finansēt politisko organizāciju (partiju), tiek izmantoti citas personas identitātes dati, vai, ja politiskajai organizācijai (partijai) tiek ziedots, izmantojot citu personu. Par starpniecību šā likuma izpratnē netiek uzskatīts, ja persona ziedo, izmantojot citu personu, kurai ir izsniegta notariāli apstiprināta pilnvara, kas dod tiesības ziedot attiecīgajai partijai konkrētu summu vai mantisku vērtību. Šādu pilnvarojumu aizliegts nodot citai personai”;

papildināt ar sesto daļu šādā redakcijā:

„(6) Politiskajām organizācijām (partijām) aizliegts izsniegt jebkāda veida aizdevumus un dot galvojumus vai garantijas.”

3. 7.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdu „Anonīmu” ar vārdu „Pretlikumīgu”;

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Ja politiskā organizācija (partija) saņem anonīmu dāvinājumu (ziedojumu) vai dāvinājumu (ziedojumu), kas ir pretrunā ar šā likuma 4. un 6.panta noteikumiem, finanšu līdzekļi piecu dienu laikā pēc saņemšanas jāpārskaita valsts budžetā, bet manta jānodod valsts īpašumā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā”;

izslēgt 7.panta ceturto un piekto daļu.

 

 

4. Izteikt 8.2 pantu šādā redakcijā:

„8.2 pants. Vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācija

(1) Politiskās organizācijas (partijas), kas iesniegušas deputātu kandidātu sarakstus Saeimas vai pašvaldības domes (padomes) vēlēšanām, 30 dienu laikā pēc Saeimas, pašvaldību vai Eiropas Parlamenta vēlēšanām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vadītāja parakstītu vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju.

(2) Vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijā norāda visus ieņēmumus un izdevumus, kas politiskajai organizācijai (partijai) radušies laika posmā no 270.dienas pirms vēlēšanām līdz vēlēšanu dienai, kā arī izdevumus, kas radīsies, pēc vēlēšanām maksājot rēķinus par šā likums 8.1 panta otrajā daļā minētajām darbībām.”

5. Papildināt ar 8.3 pantu šādā redakcijā:

„8.3 pants. Finansiālās darbības deklarācijas iesniegšanas kārtība

Ministru kabinets nosaka finansiālās darbības deklarācijas, priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarācijas, paziņojuma par plānotājiem vēlēšanu izdevumiem un vēlēšanu izdevumu deklarācijas veidlapu formu un aizpildīšanas kārtību.”

6. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

„10.pants. Atbildība pat šā likuma prasību neievērošanu

(1) Ja politiskā organizācija (partija) neiesniedz šā likuma 8., 8.1 un 8.2 pantā minētās deklarācijas vai paziņojumu līdz likumā noteiktajam termiņam vai tajās nav norādītas likumā prasītās ziņas, vai tajā norādītas nepatiesas ziņas, vai ja netiek pildīti šā likuma 4.panta trešās un ceturtās daļas, 6.panta otrās daļas vai 7.panta pirmās daļas noteiktumi, politiskā organizācija (partija) likumā noteiktajā kārtībā tiek saukta pie administratīvās atbildības.

(2) Ja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs konstatē šā likuma 2.panta ceturtās daļas, 6.panta pirmās un trešās daļas noteikumu pārkāpumu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam ir pienākums uzdot politiskai organizācijai (partijai) 30 dienu laikā pretlikumīgi iegūtos finanšu līdzekļus ieskaitīt valsts budžetā.

(3) Ja Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja noteiktajā termiņā politiskā organizāciju (partija) nepilda šā panta otrajā daļā noteikto pienākumu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam ir pienākums likumā noteiktajā kārtībā ierosināt attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) darbības apturēšanu tiesas ceļā.

(4) Ja politiskā organizācija (partija) nepilda tiesas lēmumu par darbības apturēšanu vai tiesas noteiktajā termiņā nenovērš likuma pārkāpumu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam ir pienākums likumā noteiktajā kārtībā ierosināt attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) darbības izbeigšanu tiesas ceļā.”

7. Aizstāt 11.panta pirmajā daļā vārdus „neatkarīga auditorfirma” ar vārdiem „zvērināts revidents”.

8. Izslēgt 12.pantā skaitļus un vārdus „7.panta trešās daļas, 8., 8.1 un 8.2 panta”.

9. Papildināt 13.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

(2) Lai nodrošinātu šā panta pirmās daļas izpildi, politiskā organizācija (partija) septiņu dienu laikā pēc augstākās lēmējinstitūcijas sanākšanas iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam un attiecīgajam reģistra turētajam sēdes protokola norakstu par izmaiņām politiskās organizācijas (partijas) pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijā.”