Saeimas Prezidijam

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Juridiskā komisija savā š.g. 4. novembra sēdē izskatīja likumprojektu “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” (reģ.nr.477) un nolēma konceptuāli atbalstīt tā virzīšanu izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā.

 

 

Komisijas priekšsēdētāja S.Āboltiņa

 

 

 

Korupcijas, kontrabandas un organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas uzraudzības komisija

Likumprojekts

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Izteikt 166.34 pantu šādā redakcijā:

 

„166.34 pants. Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas noteikumu pārkāpšana

 

Par ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas, priekšvēlēšanu perioda vai vēlēšanu izdevumu deklarācijas aizpildīšanas vai iesniegšanas kārtības neievērošanu, par nepatiesu ziņu norādīšanu deklarācijā vai paziņojuma par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem iesniegšanas kārtības neievērošanu, vai par ziņojuma par saņemtā vai nepieņemtā dāvinājuma (ziedojuma) publicēšanas noteikumu neievērošanu -

uzliek naudas sodu politiskajai organizācijai (partijai) no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem.

Par šā panta pirmajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas –

uzliek naudas sodu politiskajai organizācijai (partijai) no piecsimt līdz piectūkstoš latiem.

Par dāvinājuma (ziedojuma) summas ierobežojuma neievērošanu, par anonīma dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu, dāvinājumu (ziedojumu), kas pārsniedz 100 latus, pieņemšana bez pārskaitījuma attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) kontā, aizņēmumu ņemšanu, vai aizdevumu, galvojumu vai garantiju došanu -

uzliek naudas sodu politiskajai organizācijai (partijai) no piecsimt līdz piectūkstoš latiem, konfiscējot administratīvā pārkāpuma priekšmetus vai bez konfiskācijas.

Par šā panta trešajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas –

uzliek naudas sodu politiskajai organizācijai (partijai) no tūkstoš līdz desmittūkstoš latiem, konfiscējot administratīvā pārkāpuma priekšmetus.

Par politiskās organizācijas (partijas) finansēšanu, izmantojot starpnieku –

uzliek naudas sodu no simts līdz divsimts latiem personai, kura izmantojusi starpnieku vai starpniekam.

2. Papildināt 214.2 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs izskata šā kodeksa 166.6 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas, ja tās ir saistītas ar politisko organizāciju (partiju) finansiālo deklarāciju pārbaudēm, 166.28 - 166.31, 166.33 un 166.34 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.”