Likumprojekts

2003-11-20

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi

likumprojekta “Grozījumi likumā “Par dabas resursu nodokli”” izskatīšanai 2.lasījumā

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā “Par dabas resursu nodokli” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 22.nr.; 1997, 3.nr.; 2000, 10.nr.; 2002, 3.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā “Par dabas resursu nodokli” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 22.nr.; 1997, 3.nr.; 2000, 10.nr.; 2002, 3.nr.) šādus grozījumus:

 

1.Aizstāt visā likumā vārdu “ finansu” ar vārdu “finanšu” .

     

1.Aizstāt visā likumā vārdu “ finansu” ar vārdu “finanšu” .

 

2.Aizstāt visā likumā un 1. pielikumā vārdus ”Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Vides ministrija” (attiecīgā locījumā).

     

2.Aizstāt visā likumā un 1. pielikumā vārdus ”Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Vides ministrija” (attiecīgā locījumā).

3. pants. Nodokļa ieņēmumu izmantošana

(1) Visi no nodokļa maksājumiem iegūtie līdzekļi izmantojami tikai tādu pasākumu un projektu finansēšanai, kas tieši saistīti ar vides aizsardzību, sanāciju, rekultivēšanu, videi un cilvēka veselībai kaitīgu atkritumu utilizāciju vai pārstrādi, bīstamo atkritumu sadedzināšanu, radioaktīvo atkritumu uzglabāšanu radioaktīvo atkritumu apglabāšanas vai pārvaldības uzņēmumā līdz to apglabāšanai un apglabāšanu, dabas resursu izpēti vai atjaunošanu.

(2) Nodokļa ieņēmumi tiek ieskaitīti valsts vides aizsardzības speciālajā budžetā un pašvaldību vides aizsardzības speciālajos budžetos atbilstoši šā likuma 11. pantā noteiktajam sadalījumam.

(3) Valsts vides aizsardzības speciālajā budžetā ieskaitītos līdzekļus pārvalda Latvijas vides aizsardzības fonds. Latvijas vides aizsardzības fonds ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esoša valsts institūcija. Ministru kabinets apstiprina fonda nolikumu un reglamentē nosacījumus un kārtību fonda līdzekļu izmantošanai šā panta pirmajā daļā noteikto pasākumu un projektu finansējumam gadskārtējā valsts budžeta likuma ietvaros.

3. Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

„(1) Visi no nodokļa maksājumiem iegūtie līdzekļi izmantojami tikai tādu pasākumu un projektu finansēšanai, kas saistīti ar vides aizsardzību, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, vides monitoringu, vides aizsardzības iestāžu veiktspējas stiprināšanu, vides izglītību un saziņu, atkritumu apsaimniekošanu, radioaktīvo atkritumu pārvaldību, dabas resursu izpēti vai atjaunošanu.

(2) Nodokļa ieņēmumi tiek ieskaitīti valsts pamatbudžetā un pašvaldību vides aizsardzības speciālajos budžetos atbilstoši šā likuma 11. pantā noteiktajam sadalījumam.  Ministru kabinets, iesniedzot Saeimā gadskārtējā valsts budžeta likumprojektu (likumprojektu paketi), valsts budžeta programmas "Latvijas vides aizsardzības fonds" (turpmāk – fonds) finansējumu paredz ne mazāku kā iepriekšējā budžeta gadā.”

1

Deputāts P.Maksimovs

Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

„(1) Visi no nodokļa maksājumiem iegūtie līdzekļi izmantojami tikai tādu pasākumu un projektu finansēšanai, kas tieši saistīti ar vides aizsardzību, sanāciju, rekultivēšanu, videi un cilvēka veselībai kaitīgu atkritumu utilizāciju vai pārstrādi, bīstamo atkritumu sadedzināšanu, radioaktīvo atkritumu uzglabāšanu radioaktīvo atkritumu apglabāšanas vai pārvaldības uzņēmumā līdz to apglabāšanai un apglabāšanu, dabas resursu izpēti un atjaunošanu.

(2) Nodokļa ieņēmumi tiek ieskaitīti valsts vides aizsardzības speciālajā budžetā un pašvaldību vides aizsardzības speciālajos budžetos atbilstoši šā likuma 11. pantā noteiktajam sadalījumam.

(3) Valsts vides aizsardzības speciālajā budžetā ieskaitītos līdzekļus pārvalda Latvijas vides aizsardzības fonds. Latvijas vides aizsardzības fonds ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esoša valsts institūcija. Ministru kabinets apstiprina fonda nolikumu un reglamentē nosacījumus un kārtību fonda līdzekļu izmantošanai šā panta pirmajā daļā noteikto pasākumu un projektu finansējumam gadskārtējā valsts budžeta likuma ietvaros.”

Neatbalstīt

3. Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

“(1) Nodokļa ieņēmumi tiek ieskaitīti valsts pamatbudžetā un pašvaldību vides aizsardzības speciālajos budžetos atbilstoši šā likuma 11.pantā noteiktajam sadalījumam. Valsts budžeta programmai “Latvijas vides aizsardzības fonds” (turpmāk – fonds) piešķirtās dotācijas no valsts pamatbudžeta vispārējiem ieņēmumiem apmērs ir ne mazāks kā iepriekšējā budžeta gadā.

(2) Fondam piešķirtā dotācija no valsts pamatbudžeta vispārējiem ieņēmumiem un pašvaldību vides aizsardzības speciālo budžetu līdzekļi izmantojami tādu pasākumu un projektu finansēšanai, kas saistīti ar vides aizsardzību, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, vides monitoringu, vides aizsardzības iestāžu veiktspējas stiprināšanu, vides izglītību un saziņu, atkritumu apsaimniekošanu, radioaktīvo atkritumu pārvaldību, dabas resursu izpēti vai atjaunošanu.”

   

2

Deputāts I.Emsis

Izteikt 3.panta otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Valsts budžeta programmas “Latvijas vides aizsardzības fonds” (turpmāk fonds) valsts budžeta piešķīrums nevar būt mazāks kā iepriekšējā budžeta gadā.”

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(3)

 
   

3

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

“(1) Nodokļa ieņēmumi tiek ieskaitīti valsts pamatbudžetā un pašvaldību vides aizsardzības speciālajos budžetos atbilstoši šā likuma 11.pantā noteiktajam sadalījumam. Valsts budžeta programmai “Latvijas vides aizsardzības fonds” (turpmāk – fonds) piešķirtās dotācijas no valsts pamatbudžeta vispārējiem ieņēmumiem apmērs ir ne mazāks kā iepriekšējā budžeta gadā.

(2) Fondam piešķirtā dotācija no valsts pamatbudžeta vispārējiem ieņēmumiem un pašvaldību vides aizsardzības speciālo budžetu līdzekļi izmantojami tādu pasākumu un projektu finansēšanai, kas saistīti ar vides aizsardzību, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, vides monitoringu, vides aizsardzības iestāžu veiktspējas stiprināšanu, vides izglītību un saziņu, atkritumu apsaimniekošanu, radioaktīvo atkritumu pārvaldību, dabas resursu izpēti vai atjaunošanu.”

Atbalstīt

 
 

4. Papildināt likumu ar 3.1 pantu šādā redakcijā:

“3.1 pants. Fonda finansējuma izlietojums

(1) Fonda finansējuma izlietojumu nosaka Latvijas vides aizsardzības fonda padome (turpmāk – fonda padome). Vides ministrs izveido fonda padomi, apstiprina tās nolikumu un personālsastāvu. Vides ministrs ir fonda padomes priekšsēdētājs.

4

 

5

Deputāts P.Maksimovs

Izslēgt 3.1 pantu.

Deputāts I.Emsis

3.1 panta pirmās daļas pirmo teikumu papildināt ar vārdiem “ievērojot fonda padomes nolikumā noteikto kārtību.”

Neatbalstīt

 

Atbalstīt

4. Papildināt likumu ar 3.1 pantu šādā redakcijā:

“3.1 pants. Fonda finansējuma izlietojums

(1) Fonda finansējuma izlietojumu nosaka Latvijas vides aizsardzības fonda padome (turpmāk – fonda padome), ievērojot fonda padomes nolikumā noteikto kārtību. Vides ministrs izveido fonda padomi, apstiprina tās nolikumu un personālsastāvu. Vides ministrs ir fonda padomes priekšsēdētājs.

 

(2) Fonda līdzekļu turētājs ir Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija (turpmāk- fonda administrācija). Fonda administrācija ir Vides ministrijas pakļautībā esoša valsts pārvaldes iestāde. Ministru kabinets apstiprina fonda administrācijas nolikumu.

6

Deputāts I.Emsis

Papildināt 3.1 panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Fonda administrācija atbilstoši fonda padomes lēmumiem izsludina konkursus un organizē projektu izvērtēšanu fonda finansējuma saņemšanai.”

Atbalstīt

(2) Fonda līdzekļu turētājs ir Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija (turpmāk- fonda administrācija). Fonda administrācija ir Vides ministrijas pakļautībā esoša valsts pārvaldes iestāde. Ministru kabinets apstiprina fonda administrācijas nolikumu. Fonda administrācija atbilstoši fonda padomes lēmumiem izsludina konkursus un organizē projektu izvērtēšanu fonda finansējuma saņemšanai.

 

 

(3) Atklātuma nodrošināšanai fonda finansējuma izlietojumam vides ministrs izveido fonda konsultatīvo padomi (turpmāk - konsultatīvā padome). Vides ministrs apstiprina konsultatīvās padomes nolikumu un personālsastāvu. Konsultatīvās padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.”.

7

Deputāts I.Emsis

Izteikt 3.1panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Atklātuma nodrošināšanai fonda finansējuma izlietojumam vides ministrs izveido fonda konsultatīvo padomi (turpmāk - konsultatīvā padome). Vides ministrs apstiprina konsultatīvās padomes nolikumu. Konsultatīvās padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.”.

Atbalstīt

(3) Atklātuma nodrošināšanai fonda finansējuma izlietojumam vides ministrs izveido fonda konsultatīvo padomi (turpmāk - konsultatīvā padome). Vides ministrs apstiprina konsultatīvās padomes nolikumu. Konsultatīvās padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.”.

10. pants. Nodokļa aprēķinu un nomaksas kārtība

(2) Pārskatu par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu un nodokļa aprēķinu pirms iesniegšanas Valsts ieņēmumu dienesta iestādēm nodokļa maksātājs saskaņo ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pilnvarotu institūciju. Pārskats par iepriekšējo ceturksni iesniedzams pilnvarotajai institūcijai līdz nākamā mēneša desmitajam datumam. Nodokļa aprēķiniem izmantojami tikai tādi dabas resursu ieguves vai piesārņojuma dati, kas pamatoti ar noteiktā kārtībā akreditētu (atestētu) vai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas novērtētu un atzītu laboratoriju analīžu rezultātiem vai standartizētām aprēķinu metodikām.

5.10. pantā:

papildināt otrās daļas otro teikumu pēc vārda „datumam” ar vārdiem „papīra vai elektroniskā formātā”.

     

5.10. pantā:

papildināt otrās daļas otro teikumu pēc vārda „datumam” ar vārdiem „papīra vai elektroniskā formātā”.

 

 

11. pants. Nodokļa maksājumu ieskaitīšana budžetā

(1) Nodokļa maksājumus par dabas resursu ieguvi vai vides piesārņošanu, izņemot bīstamo atkritumu sadedzināšanu, limitos noteiktajos apjomos ieskaita:

1) 40 procentus - valsts vides aizsardzības speciālajā budžetā;

2) 60 procentus - to pagastu vai pilsētu pašvaldību vides aizsardzības speciālajos budžetos, kuru teritorijā tiek veikta attiecīgā darbība.

3) (izslēgts ar 19.12.96. likumu).

(2) (Izslēgta ar 19.12.96. likumu).

(3) Nodokļa maksājumus par radioaktīvo vielu ievešanu (importu) ieskaita:

1) 70 procentus — valsts vides aizsardzības speciālajā budžetā;

2) 30 procentus — tās pašvaldības vides aizsardzības speciālajā budžetā, kuras teritorijā atrodas radioaktīvo atkritumu apglabāšanas vieta.

(4) Nodokļa maksājumus par bīstamo atkritumu sadedzināšanu ieskaita tā pagasta vai pilsētas pašvaldības vides aizsardzības speciālajā budžetā, kuras teritorijā tiek veikta attiecīgā darbība.

(5) Nodokļa maksājumus par videi kaitīgu preču un produktu realizāciju vai ievešanu (importu), kā arī par dabas resursu ieguvi virs limitos noteiktā apjoma un virslimita piesārņojumu ieskaita valsts vides aizsardzības speciālajā budžetā.

(6) Par šā likuma pārkāpumiem piedzītās soda naudas un nokavējuma naudas ieskaita valsts vides aizsardzības speciālajā budžetā.

6. 11.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Nodokļa maksājumus par dabas resursu ieguvi un lietošanu vai vides piesārņošanu, izņemot šā panta ceturtajā daļā minēto gadījumu, limitos noteiktajos apjomos ieskaita:

1) 40 procentus – valsts pamatbudžetā;

2) 60 procentus – tās pašvaldības vides aizsardzības speciālajā budžetā, kuras teritorijā tiek veikta attiecīgā darbība.";

aizstāt trešās daļas pirmajā punktā, piektajā un sestajā daļā vārdus “valsts vides aizsardzības speciālajā budžetā” ar vārdiem “valsts pamatbudžetā”;

8

Deputāts P.Maksimovs

Izteikt 11.panta 1.punktu šādā redakcijā:

“1) 40 procentus - valsts vides aizsardzības speciālajā budžetā;”

Aizstāt trešās daļas pirmajā punktā, piektajā un sestajā daļā vārdus “valsts pamatbudžetā” ar vārdiem “valsts vides aizsardzības speciālajā budžetā”.

Neatbalstīt

6. 11.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Nodokļa maksājumus par dabas resursu ieguvi un lietošanu vai vides piesārņošanu, izņemot šā panta ceturtajā daļā minēto gadījumu, limitos noteiktajos apjomos ieskaita:

1) 40 procentus – valsts pamatbudžetā;

2) 60 procentus – tās pašvaldības vides aizsardzības speciālajā budžetā, kuras teritorijā tiek veikta attiecīgā darbība.";

aizstāt trešās daļas pirmajā punktā, piektajā un sestajā daļā vārdus “valsts vides aizsardzības speciālajā budžetā” ar vārdiem “valsts pamatbudžetā”;

16. pants. Nodokļa atlaides

(2) Nodokļa maksātājs, kuram nav nodokļu parādu, var saņemt nodokļa atlaidi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Lēmumu par atlaides piešķiršanu no valsts vides aizsardzības speciālā budžeta pieņem Finansu ministrija, bet no pašvaldības vides aizsardzības speciālā budžeta - attiecīgā pašvaldība, balstoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumu.

7. Aizstāt 16 panta otrajā daļā vārdus “no valsts vides aizsardzības speciālā budžeta” ar vārdiem “no valsts pamatbudžeta”.

9

Deputāts P.Maksimovs

Izslēgt 16.panta otrajā daļā vārdus “no valsts pamatbudžeta”, aizstāt ar vārdiem “no valsts vides aizsardzības speciālā budžeta”

Neatbalstīt

7. Aizstāt 16 panta otrajā daļā vārdus “no valsts vides aizsardzības speciālā budžeta” ar vārdiem “no valsts pamatbudžeta”.

16.1 pants. Nodokļa atvieglojumi uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuri realizē brīvprātīgas izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas programmas

 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz Iepakojuma apsaimniekošanas padomes ieteikumu, ir tiesīga noteikt nodokļa atvieglojumus līdz 80 procentiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuri realizē brīvprātīgu izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas programmu saskaņā ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra noteiktajiem kritērijiem un prasībām. Ministru kabinets nosaka nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtību.

8. Aizstāt 16.1 pantā vārdus "vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra" ar vārdiem "vides ministra".

     

8. Aizstāt 16.1 pantā vārdus "vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra" ar vārdiem "vides ministra".

   17.pants. Nodokļa atmaksāšanas kārtība

(3) Maksājumi, kas ieskaitīti valsts vides aizsardzības speciālajā budžetā par radioaktīvo vielu ievešanu (importu), atmaksājami nodokļa maksātājam, ja slēgts starojuma avots, kas satur attiecīgās radioaktīvās vielas, pēc tā lietošanas beigšanas tiek nosūtīts atpakaļ uz valsti, kurā atrodas attiecīgā lietotā jonizējošā starojuma avota ražotājs vai piegādātājs.

(4) Maksājumi, kas ieskaitīti valsts vides aizsardzības speciālajā budžetā par radioaktīvo vielu ievešanu (importu), atmaksājami šā likuma 17.2 panta pirmajā un otrajā daļā minētajām institūcijām un iestādēm un normatīvajos aktos noteiktajiem radioaktīvo atkritumu apglabāšanas vai pārvaldības uzņēmumiem, ja tie nav ieveduši (importējuši) radioaktīvās vielas vai ir pierādījuši, ka radioaktīvās vielas ir saņemtas un izmantotas šā likuma 17.2 panta pirmajā un otrajā daļā minētajām darbībām.

(5) Maksājumi par radioaktīvo vielu ievešanu (importu) atmaksājami 80 procentu apmērā no valsts vides aizsardzības speciālajā budžetā ieskaitītajiem nodokļa ieņēmumiem par šajā panta daļā minēto vielu ievešanu (importu) normatīvajos aktos noteiktajiem radioaktīvo atkritumu apglabāšanas vai pārvaldības uzņēmumiem, lai apglabātu un uzglabātu visus radioaktīvos atkritumus, kas radušies attiecīgajā kalendāra gadā, un nodrošinātu radioaktīvo atkritumu apglabāšanas tvertnēs tādu brīvā tilpuma rezervi, kas pietiekama, lai apglabātu vai uzglabātu radioaktīvos atkritumus, kuri var rasties piecu gadu laikā.

9.Aizstāt 17. panta trešajā, ceturtajā un piektajā daļā vārdus “valsts vides aizsardzības speciālais budžets” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “valsts pamatbudžets” (attiecīgā locījumā).

10

Deputāts P.Maksimovs

Aizstāt 17.panta trešajā, ceturtajā un piektajā daļā vārdus “valsts pamatbudžets” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “valsts vides aizsardzības speciālais budžets” (attiecīgā locījumā).

Neatbalstīt

9.Aizstāt 17. panta trešajā, ceturtajā un piektajā daļā vārdus “valsts vides aizsardzības speciālais budžets” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “valsts pamatbudžets” (attiecīgā locījumā).

 

 

 

10. Papildināt pārejas noteikumus ar 6. punktu šādā redakcijā:

“6. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2004. gada 1.jūnijam, spēkā ir Ministru kabineta 2002. gada 18. jūnija noteikumi Nr. 244 “Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”

     

10. Papildināt pārejas noteikumus ar 6. punktu šādā redakcijā:

“6. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2004. gada 1.jūnijam, spēkā ir Ministru kabineta 2002. gada 18. jūnija noteikumi Nr. 244 “Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”

Likuma “Par dabas resursu nodokli”

9.pielikums

Nodokļa likmes par radioaktīvo vielu ievešanu (importu)

1. 1.radionuklīdu grupa (pieļaujamā kopējā

  radioaktivitāte 1 m3 atkritumu > 1012 Bq),

  slēgts starojuma avots

2. 2.radionuklīdu grupa (pieļaujamā kopējā

  radioaktivitāte 1 m3 atkritumu > 1012 Bq),

  vaļējs starojuma avots

3. 3.radionuklīdu grupa (pieļaujamā kopējā

  radioaktivitāte 1 m3 atkritumu

  109–1012 Bq), slēgts starojuma avots

4. 4.radionuklīdu grupa (pieļaujamā kopējā

  radioaktivitāte 1 m3 atkritumu

  109–1012 Bq), vaļējs starojuma avots

5. 5.radionuklīdu grupa (pieļaujamā kopējā

  radioaktivitāte 1 m3 atkritumu

  106–109 Bq), slēgts starojuma avots

6. 6.radionuklīdu grupa (pieļaujamā kopējā

  radioaktivitāte 1 m3 atkritumu

  106–109 Bq), vaļējs starojuma avots

7. 7.grupa, jonizējošā starojuma avoti, kuros

  jebkura radionuklīda aktivitāte pārsniedz

  pieļaujamos limitus 1 m3 atkritumu

11. Likuma 9.pielikumā:

izteikt pielikuma nosaukumu šādā redakcijā:

“Nodokļa likmes par radioaktīvām vielām”.

aizstāt tabulas 1., 2., 3. un 4. rindā skaitli “1012” ar skaitli “10 12”;

aizstāt tabulas 3., 4., 5. un 6. rindā skaitli “109” ar skaitli “109”;

aizstāt tabulas 5. un 6. rindā skaitli “106” ar skaitli “106”.

     

11. Likuma 9.pielikumā:

izteikt pielikuma nosaukumu šādā redakcijā:

“Nodokļa likmes par radioaktīvām vielām”.

aizstāt tabulas 1., 2., 3. un 4. rindā skaitli “1012” ar skaitli “10 12”;

aizstāt tabulas 3., 4., 5. un 6. rindā skaitli “109” ar skaitli “109”;

aizstāt tabulas 5. un 6. rindā skaitli “106” ar skaitli “106”.

 

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums ”Par Latvijas vides aizsardzības fonda padomi” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 9.nr.; 2001, 23.nr.).

11

 

 

12

 

 

 

 

 

13

Deputāts P.Maksimovs

Izslēgt likumprojekta pārejas noteikumus

Juridiskais birojs

Ierosinām iekļaut patreizējos likumprojekta pārejas noteikumus likumprojekta 10. pantā, kā papildinājumu likuma pārejas noteikumiem.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt likuma pārejas noteikumus ar 7.punktu šādā redakcijā:

“7. Ar 2004.gada 1.janvāri spēku zaudē likums ”Par Latvijas vides aizsardzības fonda padomi” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 9.nr.; 2001, 23.nr.)”.

Neatbalstīt

 

 

Iestrādāts komisijas priekšlikumos

(13, 15, 16, 18)

 

Atbalstīt

 

Papildināt likuma pārejas noteikumus ar 7.punktu šādā redakcijā:

“7. Ar 2004.gada 1.janvāri spēku zaudē likums ”Par Latvijas vides aizsardzības fonda padomi” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 9.nr.; 2001, 23.nr.).”

 

2. Līdz 2004. gada 1.janvārim tiek likvidēta Vides ministrijas pakļautībā esoša valsts institūcija Latvijas vides aizsardzības fonds un izveidota Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija. Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija ir Latvijas vides aizsardzības fonda saistību, mantas un finanšu līdzekļu pārņēmējs.

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt līdzšinējo pārejas noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:

‘’Vides ministrijas pakļautībā esošo valsts institūciju Latvijas vides aizsardzības fonds likvidē ar Ministru kabineta rīkojumu. Ministru kabinets nosaka arī kārtību, kādā likvidējams Latvijas vides aizsardzības fonds un dienu, no kuras tas uzskatāms par likvidētu. Latvijas Vides aizsardzības fonda saistības Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pārņem Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija.’’

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt likuma pārejas noteikumus ar 8.punktu šādā redakcijā:

“8. ’Vides ministrijas pakļautībā esošo valsts institūciju Latvijas vides aizsardzības fonds likvidē ar Ministru kabineta rīkojumu. Ministru kabinets nosaka arī kārtību, kādā likvidējams Latvijas vides aizsardzības fonds un dienu, no kuras tas uzskatāms par likvidētu. Latvijas Vides aizsardzības fonda saistības Ministru kab ineta noteiktajā kārtībā pārņem Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija.”.

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

Papildināt likuma pārejas noteikumus ar 8.punktu šādā redakcijā:

8. Vides ministrijas pakļautībā esošo valsts institūciju Latvijas vides aizsardzības fonds likvidē ar Ministru kabineta rīkojumu. Ministru kabinets nosaka arī kārtību, kādā likvidējams Latvijas vides aizsardzības fonds un dienu, no kuras tas uzskatāms par likvidētu. Latvijas Vides aizsardzības fonda saistības Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pārņem Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija.”.

 

3. Līdz 2004. gada 1.janvārim Ministru kabinets izdod šā likuma 3.1 panta otrajā daļā minētos noteikumus.

16

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt likuma pārejas noteikumus ar 9.punktu šādā redakcijā:

“9. Līdz 2004. gada 1.janvārim Ministru kabinets izdod šā likuma 3.1 panta otrajā daļā minētos noteikumus.”

Atbalstīt

Papildināt likuma pārejas noteikumus ar 9.punktu šādā redakcijā:

“9. Līdz 2004. gada 1.janvārim Ministru kabinets izdod šā likuma 3.1 panta otrajā daļā minētos noteikumus.”

   

17

 

 

 

 

 

 

 

18

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt pārejas noteikumus ar jaunu punktu šādā redakcijā:

‘’Šā likuma 3.1 pantā paredzētās funkcijas Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija uzsāk pildīt no .........’’.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar jaunu 10. punktu šādā redakcijā:

‘’10. Šā likuma 3.1 pantā paredzētās funkcijas Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija uzsāk pildīt no 2004.gada 1.janvāra’’.

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(18)

 

 

 

 

Atbalstīt

Papildināt pārejas noteikumus ar 10. punktu šādā redakcijā:

‘’10. Šā likuma 3.1 pantā paredzētās funkcijas Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija uzsāk pildīt no 2004.gada 1.janvāra’’.

 

Likums stājas spēkā ar 2004.gada 1.janvāri.

     

Likums stājas spēkā ar 2004.gada 1.janvāri.