Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija   

Likumprojekts trešajam lasījumam

 

             Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

«Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”» trešajam lasījumam (reģ. nr. 473)

 

 

Spēkā esošā redakcija

 

 

Otrā lasījuma redakcija

 

 

Nr.

p.k.

 

Iesniegtie priekšlikumi

 

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu trešajā lasījumā

1

2

3

4

5

6

Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām

 

Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"

 

 

 

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"

 

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 21.nr.; 2003, 6., 15.nr., Latvijas Vēstnesis, 2004, 183.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 21.nr.; 2003, 6., 15.nr., Latvijas Vēstnesis, 2004, 183.nr.) šādus grozījumus:

C sadaļa. Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības

 

I nodaļa. Kapitālsabiedrību vispārīgie noteikumi

 

 

 

 

 

22.pants. Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību kapitāla daļas un akcijas

(1) Valsts un pašvaldību sabiedrību ar ierobežotu atbildību kapitāla daļas nav vērtspapīri, un līdz šo daļu privatizācijai vai atsavināšanai tās nevar būt par publiskās apgrozības objektu.

 

 

 

 

 

(2) Valsts un pašvaldību akciju sabiedrību akcijas ir vērtspapīri, bet līdz šo akciju privatizācijai vai atsavināšanai tās nevar būt par publiskās apgrozības objektu.

 

 

 

 

 

23.pants. Kapitālsabiedrība ar papildu atbildību

Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības nevar dibināt kā kapitālsabiedrības ar papildu atbildību.

 

 

 

 

 

23.1 pants. Valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrības firma

(1) Valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrības firmā var ietvert attiecīgi vārdu “valsts” vai “pašvaldība”, ja šai kapitālsabiedrībai saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu ir deleģēts veikt valsts pārvaldes uzdevumu. Uz šādām kapitālsabiedrībām neattiecas Komerclikuma 29.panta piektā daļa. Ja valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrības firmā tiek ietverts vārds “valsts” vai “pašvaldība”, Uzņēmumu reģistram iesniedzams dokuments, kurā norādīts valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanas tiesiskais pamats.

 

1.

(Finanšu ministrs O. Spurdziņš)

 

Papildināt likuma C sadaļas I nodaļu ar jaunu punktu “Firmā ir atļauts ietvert vārdu “valsts””.

 

 

Neatbalstīt

 

(2) Ja valsts kapitālsabiedrība atbilst šā panta pirmajā daļā noteiktajam, sabiedrības ar ierobežotu atbildību firmā ietver norādi “valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību” vai tās saīsinājumu “VSIA”, bet akciju sabiedrības firmā norādi “valsts akciju sabiedrība” vai tās saīsinājumu “VAS”.

 

 

 

 

 

(3) Ja pašvaldības kapitālsabiedrība atbilst šā panta pirmajā daļā noteiktajam, sabiedrības ar ierobežotu atbildību firmā ietver norādi “pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību” vai tās saīsinājumu “PSIA”, bet akciju sabiedrības firmā norādi “pašvaldības akciju sabiedrība” vai tās saīsinājumu “PAS”.”

 

 

 

 

 

28.pants. Kapitālsabiedrības statūti

 

 

 

 

 

(1) Gan valsts, gan pašvaldības kapitālsabiedrība darbojas, pamatojoties uz statūtiem, kurus izstrādā saskaņā ar valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrības tipveida statūtiem (turpmāk — tipveida statūti).

 

 

 

 

 

(2) Tipveida statūtus apstiprina Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

(3) Tipveida statūtu nosacījumi drīkst atšķirties no šā likuma un Komerclikuma noteikumiem tikai tad, ja šie likumi šādu atšķirību tieši atļauj.

 

 

 

 

 

(4) Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību statūtu nosacījumi drīkst atšķirties no tipveida statūtu noteikumiem tikai tad, ja tipveida statūti šādu atšķirību tieši atļauj.

 

2.

(Finanšu ministrs O. Spurdziņš)

 

Izslēgt 28. panta ceturto daļu.

 

 

Neatbalstīt

 

(5) Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību statūtus apstiprina kapitāla daļu turētājs. Šādā gadījumā valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrības statūtus (arī to grozījumus) paraksta kapitāla daļu turētāja pārstāvis.

 

 

 

 

 

(6) Ministru kabinets valsts kapitālsabiedrības statūtus apstiprina gadījumos, kad tas paredzēts kādā citā likumā. Šādā gadījumā valsts kapitālsabiedrības statūtus (arī to grozījumus) paraksta tas ministrs, kura vadītā ministrija ir valsts kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja.

 

 

 

 

 

(7) Šā panta piektajā un sestajā daļā minēto amatpersonu paraksts nav publiski jāapliecina (Komerclikuma 144.panta trešās daļas otrais teikums).

 

 

 

 

 

93.pants. Akciju sabiedrības valde

 

(1) Valdes locekļi pārstāv sabiedrību kopīgi.

 

3.

(Finanšu ministrs O. Spurdziņš)

 

Papildināt 93. panta pirmo daļu ar vārdiem “ja statūtos nav noteikts citādi”.

Neatbalstīt

 

(2) Tipveida statūtos un sabiedrības statūtos nevar paredzēt, ka valdes locekļi pārstāv sabiedrību kopīgi ar prokūristu.

 

 

 

 

 

122.pants. Kapitāla daļu pārdošanas nosacījumi

(1) Ministru kabinets var noteikt valsts kapitālsabiedrībā valstij piederošo kapitāla daļu pārdošanas nosacījumus vai mainīt tos līdz šo kapitāla daļu pārdošanas noteikumu apstiprināšanai.

 

 

 

 

 

(2) Pašvaldības dome (padome) var noteikt pašvaldības kapitālsabiedrībā pašvaldībai piederošo kapitāla daļu pārdošanas nosacījumus vai mainīt tos līdz šo kapitāla daļu pārdošanas noteikumu apstiprināšanai.

 

 

 

 

 

(3) Kapitālsabiedrības darbiniekiem pārdodamās kapitāla daļas nedrīkst pārsniegt 20 procentus no kapitālsabiedrības pamatkapitāla.

 

 

 

 

 

 

papildināt 122.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Pārdodot valsts vai pašvaldības kapitāla daļas šajā likumā noteiktajā kārtībā, par maksāšanas līdzekli izmantojami lati.”

 

 

 

1. Papildināt 122.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Pārdodot valsts vai pašvaldības kapitāla daļas šajā likumā noteiktajā kārtībā, par maksāšanas līdzekli izmantojami lati.”

Pārejas noteikumi

1. Šā likuma A sadaļas 2. — 4.nodaļas un B sadaļas normas regulē arī valsts un pašvaldību kapitāla daļu pārvaldi valsts un pašvaldību statūtsabiedrībās un privātajās statūtsabiedrībās ar valsts un pašvaldību kapitāla daļu.

 

 

 

 

 

2. Šā likuma H sadaļas normas regulē arī kapitāla daļu pārdošanu valsts un pašvaldību statūtsabiedrībās un privātajās statūtsabiedrībās ar valsts un pašvaldību kapitāla daļu.

 

 

 

 

 

3. Līdz dienai, kad stājas spēkā attiecīgi grozījumi citos normatīvajos aktos, tajos lietotie termini Komerclikuma izpratnē saprotami atbilstoši Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma 4.pantā noteiktajam.

 

 

 

 

 

 4. Sešu mēnešu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās Ministru kabinets izdod rīkojumu vai pašvaldības dome (padome) pieņem lēmumu par kapitāla daļu turētāja iecelšanu atbilstoši šā likuma prasībām, ja valsts vai pašvaldības kapitāla daļa izveidojusies pirms šā likuma spēkā stāšanās un tās turētājs neatbilst šā likuma 10. un 11.pantā noteiktajam.

 

 

 

 

 

5. Šajā likumā paredzētās valsts kapitāla daļu atsavināšanu veicošās institūcijas funkcijas pilda bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība “Privatizācijas aģentūra” līdz brīdim, kad Ministru kabinets pieņems lēmumu par valsts kapitāla daļu atsavināšanu veicošo institūciju un bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība “Privatizācijas aģentūra” saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu būs nodevusi tai šīs funkcijas.

 

4

Atbildīgā komisija

Izslēgt pārejas noteikumu 5.punktā vārdus “bezpeļņas organizācija”.

Atbalstīt

2. Izslēgt pārejas noteikumu 5.punktā izslēgt vārdus “bezpeļņas organizācija”.

6. Valsts un pašvaldību kapitāla daļu atsavināšana privatizācijai nodotās privātās statūtsabiedrībās notiek saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” un atbilstoši tam izdotajiem tiesību aktiem.

 

 

 

 

 

7. Šo pārejas noteikumu 6.punkta nosacījumi attiecas arī uz gadījumu, kad privātā statūtsabiedrība ar valsts vai pašvaldības kapitāla daļu ir ierakstīta komercreģistrā kā kapitālsabiedrība.

 

 

 

 

 

8. Kapitāla daļu atsavināšana privatizācijai nodotās valsts un pašvaldību statūtsabiedrībās notiek saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” un atbilstoši tam izdotajiem tiesību aktiem, ievērojot Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma nosacījumus.

 

 

 

 

 

9. Šo pārejas noteikumu 8.punkta nosacījumi attiecas arī uz gadījumu, kad valsts vai pašvaldības statūtsabiedrība ir ierakstīta komercreģistrā kā kapitālsabiedrība.

 

 

 

 

 

10. Ministru kabinets līdz 2002.gada 31.decembrim sagatavo un iesniedz Saeimai grozījumus likumā “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”, kas nepieciešami, lai nodrošinātu to, ka pēc šā likuma spēkā stāšanās valsts un pašvaldību kapitāla daļas netiktu nodotas privatizācijai likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” izpratnē.

 

 

 

 

 

11. Ja valsts vai pašvaldības statūtsabiedrība vai kapitālsabiedrība ir izveidojusies privatizācijas rezultātā, šīs statūtsabiedrības vai kapitālsabiedrības kapitāla daļu atsavināšana notiek saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”, ievērojot Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma nosacījumus.

 

 

 

 

 

11.1 Ja valsts kapitālsabiedrības kapitāla daļas ir nodotas atsavināšanai vai privatizācijai un normatīvie akti paredz, ka atsavināšanas vai privatizācijas procesā noteikts kapitāla daļu (akciju) daudzums nododams valsts pensiju speciālajam budžetam, tad šo kapitāla daļu turētājs ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, bet pārējo vēl neatsavināto vai neprivatizēto valsts kapitāla daļu turētājs ir valsts kapitāla daļu atsavināšanu veicošā institūcija.

(2003.gada 12.jūnija likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 18.07.2003.)

 

 

 

 

 

12. Ministru kabinets izstrādā un līdz 2002.gada 31.decembrim publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību tipveida statūtus.

 

 

 

 

 

 13. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļu pārvaldi uzņēmējsabiedrībās” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 22.nr.; 1997, 3., 22.nr.; 1998, 15.nr.; 2001, 1.nr.).

 

 

 

 

 

14. Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām, kuras līdz 2004.gada 25.novembrim ierakstītas komercreģistrā ar firmā attiecīgi ietvertu vārdu “valsts” vai “pašvaldība” un kurām saskaņā ar šā likuma 23.1 pantu nav deleģējuma veikt valsts pārvaldes uzdevumu, ne vēlāk kā līdz 2006.gada 31.decembrim jāizdara attiecīgi grozījumi kapitālsabiedrības statūtos, izslēdzot no kapitālsabiedrības firmas vārdu “valsts” vai “pašvaldība”.