Saeimas Prezidijam

Saeimas Prezidijam

 

Augsti godātie Saeimas Prezidija locekļi!

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija, izskatījusi likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”’” (reģ. nr. 471), nolēma atbalstīt minēto likumprojektu un virzīt izskatīšanai Saeimā 1.lasījumā.

 

 

Ar cieņu

Valsts pārvaldes un pašvaldības

komisijas priekšsēdētājs Staņislavs Šķesters

 

 

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību

dzīvojamo māju privatizāciju"

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 16.nr.; 1996, 19.nr.; 1997, 2., 14.nr.; 1998, 12.nr.; 2000, 2., 17., 23.nr.; 2001, 3., 16.nr.; 2002, 16.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1.pantu ar 21.punktu šādā redakcijā:

"21) privatizācijas ierosinājums – personas iesniegums, kurā norādīta vēlme iegūt savā īpašumā dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai viendzīvokļa māju, ja tā iesniegšanas brīdī pastāv šķēršļi objekta privatizācijai šajā likumā noteiktajā kārtībā."

2.  34.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Īrnieka un viņa ģimenes locekļu atteikums privatizēt piedāvāto objektu neliedz viņiem tiesības iesniegt privatizācijas pieteikumu vēlākā periodā, bet ne vēlāk kā līdz 2005.gada 31.decembrim.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Dzīvokļa, viendzīvokļa mājas vai mākslinieka darbnīcas privatizācijas pieteikums ir iesniedzams šā likuma pārejas noteikumu 35.punktā paredzētajā termiņā, ja par attiecīgo privatizācijas objektu pārejas noteikumos noteiktajā termiņā un kārtībā ir iesniegts privatizācijas ierosinājums."

3. Papildināt 74.pantu ar desmito daļu šādā redakcijā:

"(10) Likumā "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" paredzētajos gadījumos un noteiktajā kārtībā izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai, un tās nevar iegūt īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai."

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35. un 36.punktu šādā redakcijā:

"28. Dzīvokļa vai viendzīvokļa mājas īrniekam, viņa ģimenes locekļiem, mākslinieka darbnīcas nomniekam, kā arī personai, kura ar īrnieku un viņa ģimenes locekļiem ir noslēgusi notariāli apliecinātu vienošanos par dzīvokļa privatizāciju, ir tiesības līdz 2005.gada 31.decembrim iesniegt privatizācijas komisijā privatizācijas ierosinājumu.

29. Privatizācijas ierosinājumā jānorāda:

1) objekta adrese un platība;

2) personas vārds un uzvārds, kura vēlas iegūt savā īpašumā dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai viendzīvokļa māju;

3) objekta privatizācijas šķēršļi.

30. Privatizācijas komisija mēneša laikā no privatizācijas ierosinājuma saņemšanas dienas sniedz privatizācijas ierosinājuma iesniedzējam rakstisku atbildi, kurā ietverta šāda informācija:

1) privatizācijas ierosinājuma saņemšanas apliecinājums;

2) informācija par privatizācijas ierosinājumu iesniegušās personas tiesībām un iespējām iegūt īpašumā dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai viendzīvokļa māju;

3) sekas, kādas iestāsies, ja noteiktajā termiņā persona neizmantos tai rezervētās privatizācijas iespējas.

31. Privatizācijas ierosinājumus reģistrē privatizācijas komisija Ministru kabineta noteiktā kārtībā.

32. Ja objekts, par kura privatizāciju ir iesniegts privatizācijas ierosinājums, nav pakļauts privatizācijai saskaņā ar šo likumu, privatizācijas komisija nereģistrē privatizācijas ierosinājumu un divu nedēļu laikā privatizācijas ierosinājuma iesniedzējam rakstiski sniedz motivētu atbildi.

33. No 2006.gada 1.janvāra dzīvojamās mājas un tajās esošie privatizācijas objekti tiek atsavināti Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, izņemot šā likuma pārejas noteikumu 34. un 35.punktā paredzētos gadījumus.

34. Ja dzīvojamo māju privatizācijas objekta privatizācijas pieteikums ir iesniegts līdz 2005.gada 31.decembrim, tad attiecīgais objekts, pamatojoties uz iesniegto privatizācijas pieteikumu, ir privatizējams saskaņā ar šo likumu arī pēc 2005.gada 31.decembra.

35. Ja dzīvojamo māju privatizācijas objekta privatizācijas ierosinājums ir iesniegts līdz 2005.gada 31.decembrim, tad attiecīgais objekts ir privatizējams saskaņā ar šo likumu arī pēc 2005.gada 31.decembra, iesniedzot privatizācijas pieteikumu ne vēlāk kā:

1) līdz 2006.gada 1.jūlijam, ja privatizācijas komisija pieņēmusi lēmumu par dzīvojamās mājas privatizācijas uzsākšanu līdz 2005.gada 31.decembrim;

2) sešu mēnešu laikā pēc privatizācijas komisijas lēmuma par dzīvojamās mājas privatizācijas uzsākšanu, ja tas pieņemts pēc 2005.gada 31.decembra;

3) sešu mēnešu laikā pēc tiesas sprieduma spēkā stāšanās, ja privatizācija nav bijusi iespējama sakarā ar tiesvedību.

36. Ja privatizācijas pieteikums netiek iesniegts pārejas noteikumu 35.punktā noteiktajā termiņā vai ir kļuvis zināms, ka objekts nav pakļauts privatizācijai šajā likumā noteiktajā kārtībā, reģistrētais privatizācijas ierosinājums tiek dzēsts un par to paziņo tā iesniedzējam."