Likumprojekts "Grozījums likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

"Grozījumi likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"" (reģ.nr.469) 2.lasījumam.

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 20.nr.; 1997, 10.nr.; 1998, 2., 7., 23.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 2., 12.nr.; 2002, 16.nr.; 2003, 14.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 20.nr.; 1997, 10.nr.; 1998, 2., 7., 23.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 2., 12.nr.; 2002, 16.nr.; 2003, 14.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

17) parādnieks - šā likuma izpratnē: uzņēmums vai uzņēmējsabiedrība, kas nespēj nokārtot savas parādu saistības;

1. Papildināt likuma 1.panta 17.punktu pēc vārda „uzņēmējsabiedrība” ar vārdiem „un individuālais komersants”.

1

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 1. pantu.

Atbalstīt

 

2.pants. Likuma subjekti

(1) Šis likums attiecas uz visiem Uzņēmumu reģistrā reģistrētajiem uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām.

(2) Kredītiestāžu maksātnespējas procesā nav piemērojami šā likuma noteikumi.

(3) Apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas brokeru sabiedrību maksātnespējas procesā piemērojami šā likuma noteikumi, ievērojot tos izņēmumus un papildu noteikumus, kas norādīti Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā.

(4) Ja Saeimas apstiprinātajos starptautiskajos līgumos ir paredzēta citāda kārtība nekā šajā likumā, tiek piemērotas starptautisko līgumu normas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.06.2000. likumu un 29.05.2003. likumu, kas stājas spēkā no 03.07.2003.)

2. Papildināt likuma 2.panta pirmo daļu pēc vārda „uzņēmējsabiedrībām” ar vārdiem „un individuālajiem komersantiem”.

2

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 2. pantu.

Atbalstīt

 
   

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Deputāte I.Labucka

Papildināt likumu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“131.pants. Administratoru pārstāvība

Administratoru pārstāvību attiecībās ar valsts institūcijām un citu valstu administratoru organizācijām (apvienībām) realizē Sabiedriska organizācija “Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija”.”

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt likumu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“41.pants. Administratoru konsultatīvā pārstāvība

Administratoru konsultatīvo koleģiālo pārstāvību attiecībās ar valsts un pašvaldību institūcijām var īstenot tās administratoru profesionālās biedrības (apvienības), kuras katra apvieno ne mazāk kā vienu ceturto daļu no sertificēto maksātnespējas procesa administratoru kopskaita.”

Daļēji iestrādāts Budžeta komisijas priekšliku-mā (nr.4)

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

1. Papildināt likumu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“41.pants. Administratoru konsultatīvā pārstāvība

Administratoru konsultatīvo koleģiālo pārstāvību attiecībās ar valsts un pašvaldību institūcijām var īstenot tās administratoru profesionālās biedrības (apvienības), kuras katra apvieno ne mazāk kā vienu ceturto daļu no sertificēto maksātnespējas procesa administratoru kopskaita.”

16.pants. Administratora iecelšana

(1) Administratoru ieceļ tiesa pēc Aģentūras priekšlikuma tūlīt pēc maksātnespējas lietas ierosināšanas.

(2) Aģentūra vērtē un izvēlas administratora kandidātu (kandidātus) no sertificēto administratoru vidus administratora pienākumu veikšanai, visos gadījumos savu viedokli paužot uz koleģiāla lēmuma pamata.

(3) Ja likumā paredzētajos gadījumos tiesa izvirzīto administratora kandidātu neapstiprina, Aģentūra triju dienu laikā tiesai iesaka citu administratora kandidātu.

3. Aizstāt 16.panta trešajā daļā vārdu “neapstiprina” ar vārdu “neieceļ”.

 

     

2. Aizstāt 16.panta trešajā daļā vārdu “neapstiprina” ar vārdu “neieceļ”.

 

24.pants. Administratora atlīdzība

(6) Ja no parādnieka līdzekļiem administratoram nav iespējams pilnībā vai daļēji saņemt šajā likumā paredzēto atlīdzību un ja kreditoru sapulce ir nolēmusi, ka maksātnespējas process netiek finansēts no kreditoru līdzekļiem, Aģentūra lemj par atlīdzības izmaksāšanu administratoram pēc šajā likumā noteiktās fiksētās takses to līdzekļu ietvaros, kuri Aģentūrai kārtējam gadam piešķirti šiem mērķiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.06.2002. likumu un 29.05.2003. likumu, kas stājas spēkā no 03.07.2003.)

4. Izslēgt 24.panta sesto daļu.

 

5

 

 

 

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt likuma 24. panta sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Aģentūra, Ministru kabineta noteiktajos gadījumos, kārtībā un apmērā lemj par atlīdzības izmaksāšanu administratoram to līdzekļu ietvaros, kuri Aģentūrai kārtējam gadam piešķirti šiem mērķiem.”

 

Atbalstīt

3. Izteikt likuma 24. panta sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Aģentūra, Ministru kabineta noteiktajos gadījumos, kārtībā un apmērā lemj par atlīdzības izmaksāšanu administratoram to līdzekļu ietvaros, kuri Aģentūrai kārtējam gadam piešķirti šiem mērķiem.”

27.pants. Administratora pienākumu izbeigšanās

(1) Administratora pienākumi izbeidzas:

1) ja administrators tiek atcelts saskaņā ar šā likuma 28.pantu;

2) ja administrators atkāpjas saskaņā ar šā likuma 29.pantu;

3) ja tiek izbeigts maksātnespējas process saskaņā ar šā likuma 62.pantu;

4) administratora nāves gadījumā.

(2) Izbeidzoties administratora pilnvarām, administratora apliecība zaudē spēku.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.10.98. likumu un 13.06.2002. likumu, kas stājas spēkā no 01.07.2002.)

 

6

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izslēgt likuma 27. panta otro daļu.

Atbalstīt

4. Izslēgt likuma 27. panta otro daļu.

 

 

28.pants. Administratora atcelšana

(1) Administratoru atceļ tiesa, pamatojoties uz kreditoru sapulces lēmumu par neuzticības izteikšanu administratoram vai pēc Aģentūras pieteikuma, ja:

1) administrators neatbilst šā likuma 13.panta noteikumiem vai, to ieceļot, nav ievēroti šā likuma 14.pantā noteiktie ierobežojumi;

2) administrators neievēro likuma prasības;

3) administrators ļaunprātīgi izmanto savas pilnvaras;

4) pēc Aģentūras lēmuma par sertifikāta anulēšanu vai tā darbības apturēšanu.

(2) Kreditoru sapulce var izteikt administratoram neuzticību, ja jautājums par administratora atcelšanu ir bijis iepriekš iekļauts sapulces darba kārtībā. Ja šis jautājums iekļauts darba kārtībā kreditoru sapulces gaitā, tā izskatīšanai divu nedēļu laikā sasaucama cita kreditoru sapulce.

(3) Ja kreditoru sapulce izsaka neuzticību administratoram, tā lūdz tiesu atcelt šo administratoru un iecelt citu un informē par to Aģentūru. Atcelšanas gadījumā administrators saņem atlīdzību saskaņā ar šā likuma 24.pantu.

(4) Ja kreditoru sapulce izteikusi neuzticību administratoram, viņam ir tiesības piecpadsmit dienu laikā apstrīdēt šo lēmumu tiesā.

(5) (Izslēgta ar 22.10.98. likumu).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.10.98. likumu un 13.06.2002. likumu, kas stājas spēkā no 01.01.2003.)

 

7

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt likuma 28. panta pirmās daļas 4. punktu šādā redakcijā:

“4) administratora sertifikāts ir anulēts vai tā darbība ir apturēta.”

Atbalstīt

5. Izteikt likuma 28. panta pirmās daļas 4. punktu šādā redakcijā:

“4) administratora sertifikāts ir anulēts vai tā darbība ir apturēta.”

32.pants. Administratora zīmogs

(1) Administrators izgatavo jaunu zīmogu parādnieka zīmogu aizvietošanai un pasludina līdzšinējos parādnieka zīmogus par nederīgiem.

(2) Jaunajam zīmogam ir būtiski jāatšķiras no līdzšinējiem parādnieka zīmogiem, un tajā parādnieka nosaukums ir jāpapildina ar vārdu “maksātnespējīgais”.

5. Izslēgt 32.pantu.

 

     

6. Izslēgt 32.pantu.

 

32.pants. Aģentūras funkcijas, darbība un tiesības

(3) Aģentūrai ir tiesības:

1) pieprasīt un saņemt jebkuru tās funkciju izpildei nepieciešamo ar maksātnespējas procesiem saistīto informāciju no valsts un pašvaldību institūcijām;

2) pieprasīt no administratora pārskatus par pienākumu veikšanu un maksātnespējas procesa gaitu;

3) sertifikāta anulēšanas vai tā darbības apturēšanas gadījumā — iesniegt tiesā pieteikumu par administratora atcelšanu, kā arī veikt citas šajā likumā un citos likumos paredzētās darbības, kas nepieciešamas tās funkciju izpildei.

(Pirmās daļas 3.punkts, otrās daļas  5., 7. un 8.punkts un trešās daļas 3.punkts stājas spēkā no 01.01.2003.)

6. 32.2 panta trešajā daļā:

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

“3) šā likuma 28.pantā noteiktajos gadījumos iesniegt tiesā pieteikumu par administratora atcelšanu;”;

papildināt daļu ar 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

“4) uzlikt administratoram par pienākumu novērst pārkāpumus, kurus Aģentūra ir konstatējusi viņa rīcībā un lēmumos;

5) uzlikt administratoram par pienākumu pārsūdzēt kreditoru sapulces lēmumu, ja Aģentūra konstatē, ka, pieņemot šo lēmumu, pārkāptas maksātnespēju regulējošo normatīvo aktu prasības.” 

8

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt likumprojekta 6.pantu šādā redakcijā:

“32.2 panta trešajā daļā:

papildināt 2. punktu ar vārdiem “un dot norādījumus, lai novērstu Aģentūras konstatētos pārkāpumus administratora rīcībā un lēmumos”;

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

“3) šā likuma 28. pantā noteiktajos gadījumos iesniegt tiesā pieteikumu par administratora atcelšanu, kā arī veikt citas šajā likumā un citos likumos paredzētās darbības, kas nepieciešamas tās funkciju izpildei;””

Atbalstīt

7. 32.2 panta trešajā daļā:

papildināt 2. punktu ar vārdiem “un dot norādījumus, lai novērstu Aģentūras konstatētos pārkāpumus administratora rīcībā un lēmumos”;

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

“3) šā likuma 28. pantā noteiktajos gadījumos iesniegt tiesā pieteikumu par administratora atcelšanu, kā arī veikt citas šajā likumā un citos likumos paredzētās darbības, kas nepieciešamas tās funkciju izpildei;”

33.pants. Parādnieka pārstāvju pienākumi

(1) Parādnieka pārstāvjus, kuru piedalīšanās maksātnespējas procesā ir obligāta, nosaka administrators.

(2) Parādnieka pārstāvju pienākums ir ierasties uz visām kreditoru sapulcēm un tiesas sēdēm, par kurām tiem ir paziņots, kā arī sniegt nepieciešamo informāciju.

(3) Ja parādnieka pārstāvis maksātnespējas procesa laikā maina dzīvesvietu, tā pienākums ir triju dienu laikā paziņot administratoram jaunās dzīvesvietas adresi.

(4) Parādnieka pārstāvjus, ja tie izvairās no ierašanās tiesā, var atvest uz tiesu piespiedu kārtā.

7. Izteikt 33.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Parādnieka pārstāvjus, kuru piedalīšanās maksātnespējas procesā ir obligāta, nosaka tiesa.”

 

     

8. Izteikt 33.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Parādnieka pārstāvjus, kuru piedalīšanās maksātnespējas procesā ir obligāta, nosaka tiesa.”

47.pants. Kreditora individuālo darbību ierobežošana maksātnespējas procesā

(1) Līdz ar maksātnespējas lietas ierosināšanu kreditoram ir aizliegts veikt individuālas darbības, ar kurām tiek nodarīti zaudējumi kreditoru kopuma interesēm.

(2) Mantiskās tiesības, kuras radušās kreditoram vai trešajām personām šā panta pirmajā daļā minēto kreditora darbību rezultātā, uz administratora, parādnieka vai cita kreditora vai kreditoru grupas iesnieguma pamata atzīstamas par spēkā neesošām.

(3) Šā panta noteikumi neattiecas uz darbībām, kuras veiktas šā likuma 21.panta otrās daļas 20.punktā noteiktajos gadījumos, un uz šo darbību rezultātā iegūtajām tiesībām.

8. Izteikt 47.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Mantiskās tiesības, kuras radušās kreditoram vai trešajām personām šā panta pirmajā daļā minēto kreditora darbību rezultātā, uz administratora, parādnieka vai cita kreditora vai kreditoru grupas prasības pamata tiesa atzīst par spēkā neesošām.”

 

     

9. Izteikt 47.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Mantiskās tiesības, kuras radušās kreditoram vai trešajām personām šā panta pirmajā daļā minēto kreditora darbību rezultātā, uz administratora, parādnieka vai cita kreditora vai kreditoru grupas prasības pamata tiesa atzīst par spēkā neesošām.”

 

9. Papildināt likumu ar 49.1 pantu šādā redakcijā:

“49.pants. Parādnieka statuss pēc viņa pasludināšanas par maksātnespējīgu

Pēc tam, kad tiesa pasludinājusi parādnieku par maksātnespējīgu, administrators nodrošina vārda “maksātnespējīgais” vai “maksātnespējīgā” lietošanu pirms nosaukuma

9

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 9. pantā vārdus “lietošanu pirms nosaukuma” ar vārdiem “lietošanu visos parādnieka rekvizītos”.

Atbalstīt

10. Papildināt likumu ar 49.1 pantu šādā redakcijā:

“49.pants. Parādnieka statuss pēc viņa pasludināšanas par maksātnespējīgu

Pēc tam, kad tiesa pasludinājusi parādnieku par maksātnespējīgu, administrators nodrošina vārda “maksātnespējīgais” vai “maksātnespējīgā” lietošanu visos parādnieka rekvizītos.”

52.pants. Administratora darbības pēc parādnieka pasludināšanas par maksātnespējīgu

Pēc parādnieka pasludināšanas par maksātnespējīgu administrators veic šādas darbības:

1) sniedz Uzņēmumu reģistram, bet gadījumos, kad parādniekam pieder nekustamais īpašums, - arī attiecīgajai Zemesgrāmatu nodaļai šā likuma 53.pantā noteikto informāciju par parādnieka pasludināšanu par maksātnespējīgu;

2) iesniedz publicēšanai presē paziņojumu par parādnieka maksātnespēju;

3) sasauc pirmo kreditoru sapulci;

4) veic parādnieka mantas un dokumentu pilnu revīziju;

5) sastāda tās parādnieka mantas sarakstu, uz kuru vēršami kreditoru prasījumi;

6) pieņem un reģistrē kreditoru prasījumus un pārbauda tos.

10. Papildināt 52.pantu ar 7.punktu šādā redakcijā:

“7) pasludina līdzšinējos parādnieka zīmogus par nederīgiem.”

     

11. Papildināt 52.pantu ar 7.punktu šādā redakcijā:

“7) pasludina līdzšinējos parādnieka zīmogus par nederīgiem.”

54.pants. Paziņojuma publicēšana presē

(1) Triju dienu laikā pēc parādnieka pasludināšanas par maksātnespējīgu administrators iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" attiecīgu paziņojumu. Administrators ir tiesīgs iesniegt paziņojumu par maksātnespēju publicēšanai arī citos laikrakstos.

(2) Paziņojumā:

1) jānorāda tiesas nosaukums un sprieduma pasludināšanas diena;

2) jānorāda administratora vārds, uzvārds (nosaukums un pilnvarotā pārstāvja vārds un uzvārds, ja administrators ir juridiskā persona), darbības vieta un tālruņa numurs;

3) jāuzaicina kreditori pieteikt savus prasījumus, jānorāda kreditoru pieteikumu pieņemšanas vieta un termiņš un termiņa nokavēšanas sekas.

11. Papildināt 54.panta otro daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4) jānorāda, ka parādnieka zīmogi ir nederīgi.”

 

10

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Aizstāt likumprojekta 11.pantā vārdus “parādnieka zīmogi” ar vārdiem “līdzšinējie parādnieka zīmogi”

Atbalstīt

12. Papildināt 54.panta otro daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4) jānorāda, ka līdzšinējie parādnieka zīmogi ir nederīgi.”

55.pants. Kreditoru prasījumu reģistrācija

(1) Kreditoru prasījumi pret parādnieku iesniedzami administratoram triju mēnešu laikā no dienas, kad laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicēts paziņojums par parādnieka pasludināšanu par maksātnespējīgu, ja tiesa nav noteikusi īsāku termiņu. Personas, kuras iegūst kreditora statusu pēc šā termiņa izbeigšanās, iesniedz savus prasījumus administratoram līdz administrācijas izmaksu un parādu segšanas kārtības noteikšanai saskaņā ar šā likuma 107.pantu.

(2) Aģentūra kļūst par kreditoru brīdī, kad ir apmierināti parādnieka darbinieku prasījumi, un uz to netiek attiecināti šā panta pirmās daļas noteikumi.

(3) Administrators apkopo pieteiktos un parādnieka grāmatvedībā atspoguļotos kreditoru prasījumus un sastāda nodrošināto kreditoru prasījumu sarakstu, nenodrošināto kreditoru prasījumu sarakstu un trešo personu sarakstu, pret kurām parādniekam ir prasījuma tiesības, norādot katra prasījuma summu. Nenodrošināto kreditoru prasījumu sarakstā administrators norāda prasījumu summai atbilstošo katra nenodrošinātā kreditora balsu skaitu pirmajā kreditoru sapulcē.

(4) Administrators grupē kreditoru prasījumus šajā likumā noteiktajā parādu segšanas secībā, pārbauda to formāli juridisko atbilstību normatīvo aktu prasībām un, ja nepieciešams, pieprasa prasījuma iesniedzējam vai parādniekam papildu ziņas un dokumentus. Lēmumu par prasījumu atzīšanu vai noraidīšanu pieņem administrators. Administratoram nav tiesību noraidīt kreditoru prasījumus, par kuru apmierināšanu ir stājies spēkā tiesas nolēmums.

(5) Pēc nodrošināto kreditoru prasījumu pamatotības pārbaudes administrators šo prasījumu nodrošināšanai ieķīlāto mantu izslēdz no tās mantas saraksta, uz kuru vēršami kreditoru prasījumi.

12. 55.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Administrators grupē kreditoru prasījumus šajā likumā noteiktajā parādu segšanas secībā, pārbauda to formāli juridisko atbilstību normatīvo aktu prasībām un, ja nepieciešams, pieprasa prasījuma iesniedzējam pieteikto prasījumu pamatojošas papildu ziņas un dokumentus. Lēmumu par prasījumu atzīšanu vai noraidīšanu pieņem administrators. Administratoram nav tiesību noraidīt kreditoru prasījumus, par kuru apmierināšanu stājies spēkā tiesas nolēmums.”;

papildināt pantu ar 4.1 un 4.daļu šādā redakcijā:

“(41) Ja kreditors ir pieteicis kreditoru prasījumu noteiktajā termiņā, administrators lēmumu par prasījuma atzīšanu vai noraidīšanu pieņem līdz pirmajai kreditoru sapulcei.

(42) Ja kreditors ir pieteicis kreditoru prasījumu pēc noteiktā termiņa vai administrators pieprasījis pieteikto prasījumu pamatojošas papildu ziņas un dokumentus un minētie dokumenti nav iesniegti līdz pirmajai kreditoru sapulcei, administrators lēmumu par prasījuma atzīšanu vai noraidīšanu pieņem līdz nākamajai kreditoru sapulcei.”

     

13. 55.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Administrators grupē kreditoru prasījumus šajā likumā noteiktajā parādu segšanas secībā, pārbauda to formāli juridisko atbilstību normatīvo aktu prasībām un, ja nepieciešams, pieprasa prasījuma iesniedzējam pieteikto prasījumu pamatojošas papildu ziņas un dokumentus. Lēmumu par prasījumu atzīšanu vai noraidīšanu pieņem administrators. Administratoram nav tiesību noraidīt kreditoru prasījumus, par kuru apmierināšanu stājies spēkā tiesas nolēmums.”;

papildināt pantu ar 4.1 un 4.daļu šādā redakcijā:

“(41) Ja kreditors ir pieteicis kreditoru prasījumu noteiktajā termiņā, administrators lēmumu par prasījuma atzīšanu vai noraidīšanu pieņem līdz pirmajai kreditoru sapulcei.

(42) Ja kreditors ir pieteicis kreditoru prasījumu pēc noteiktā termiņa vai administrators pieprasījis pieteikto prasījumu pamatojošas papildu ziņas un dokumentus un minētie dokumenti nav iesniegti līdz pirmajai kreditoru sapulcei, administrators lēmumu par prasījuma atzīšanu vai noraidīšanu pieņem līdz nākamajai kreditoru sapulcei.”

57.pants. Kreditoru prasījumu izskatīšana

(9) Noraidīto prasījumu iesniedzējs saglabā savas balsstiesības kreditoru sapulcē līdz strīda galīgai izšķiršanai tiesā. Ja noraidīto prasījumu iesniedzējs neiesniedz tiesā sūdzību šā panta astotajā daļā noteiktajā termiņā, pēc šā termiņa izbeigšanās viņam zūd balsstiesības.

13. Izteikt 57.panta devīto daļu šādā redakcijā:

“(9) Noraidīto prasījumu iesniedzējs saglabā savas balsstiesības kreditoru sapulcē līdz sūdzības galīgai izskatīšanai tiesā. Ja noraidīto prasījumu iesniedzējs neiesniedz tiesā sūdzību šā panta astotajā daļā noteiktajā termiņā, pēc šā termiņa izbeigšanās viņam zūd balsstiesības.”

     

14. Izteikt 57.panta devīto daļu šādā redakcijā:

“(9) Noraidīto prasījumu iesniedzējs saglabā savas balsstiesības kreditoru sapulcē līdz sūdzības galīgai izskatīšanai tiesā. Ja noraidīto prasījumu iesniedzējs neiesniedz tiesā sūdzību šā panta astotajā daļā noteiktajā termiņā, pēc šā termiņa izbeigšanās viņam zūd balsstiesības.”

61.pants. Sūdzību un strīdu izskatīšana maksātnespējas lietā

(6) Ja ir konstatēts, ka administrators izdarījis pārkāpumu, Aģentūra var lemt par brīdinājuma vai aizrādījuma izteikšanu administratoram, bet atkārtotu pārkāpumu gadījumā — anulēt administratora sertifikātu vai iesniegt tiesā pieteikumu par administratora atcelšanu, visos gadījumos savu viedokli paužot uz koleģiāla lēmuma pamata.

14. 61.panta sestajā daļā vārdus „anulēt administratora sertifikātu vai iesniegt tiesā pieteikumu par administratora atcelšanu,” aizstāt ar vārdiem „anulēt, apturēt vai iesniegt tiesā pieteikumu par administratora atcelšanu.”

11

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 14. pantu šādā redakcijā:

“Aizstāt 61. panta sestajā daļā vārdus “anulēt administratora sertifikātu” ar vārdiem “anulēt administratora sertifikātu, apturēt sertifikāta darbību”.

Atbalstīt

15. Aizstāt 61. panta sestajā daļā vārdus “anulēt administratora sertifikātu” ar vārdiem “anulēt administratora sertifikātu, apturēt sertifikāta darbību”.

63.pants. Maksātnespējas procesa izbeigšanas sekas

(1) Ja maksātnespējas process tiek izbeigts sakarā ar parādnieka faktiskās maksātspējas atjaunošanos, administratora pilnvaras attiecīgajā maksātnespējas procesā izbeidzas un atjaunojas parādnieka tiesības pārvaldīt savu mantu, kā arī atjaunojas parādnieka pārvaldes institūciju darbība.

(2) Ja maksātnespējas process tiek izbeigts sakarā ar parādnieka bankrotu, administratora pilnvaras izbeidzas līdz ar tiesas lēmuma pieņemšanu par bankrota procedūras pabeigšanu.

(3) Izbeidzoties administratora pilnvarām, administratora apliecība un zīmogs nododami tiesā.

 

12

 

 

 

 

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izslēgt likuma 63. panta trešo daļu.

 

Atbalstīt

16. Izslēgt likuma 63. panta trešo daļu.

101.pants. Parādnieka statuss bankrota gadījumā

Pēc tam, kad kreditoru sapulce pieņēmusi lēmumu par bankrota procedūras uzsākšanu, administrators nodrošina vārda "likvidējamais" vai "likvidējamā" lietošanu visos parādnieka rekvizītos.

15. Izslēgt 101.pantu.

     

17. Izslēgt 101.pantu.

107.pants. Maksājumu secība

(3) Pēc administrācijas izmaksu segšanas atlikušie līdzekļi pirmajā kārtā tiek sadalīti prioritāro kreditoru prasījumu (tikai parādu pamatsummas bez procentiem) apmierināšanai šādās grupās:

1) darbinieku prasījumi attiecībā uz darba samaksu par pēdējiem trim darba tiesisko attiecību mēnešiem 12 mēnešu periodā pirms tiesas sprieduma par parādnieka maksātnespēju pasludināšanas; attiecībā uz atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, uz kuru tiesības iegūtas 12 mēnešu periodā pirms tiesas sprieduma par parādnieka maksātnespēju pasludināšanas; attiecībā uz atlīdzību par cita veida apmaksātu prombūtni pēdējo triju darba tiesisko attiecību mēnešos 12 mēnešu periodā pirms tiesas sprieduma par parādnieka maksātnespēju pasludināšanas; attiecībā uz atlaišanas pabalstu likumā noteiktajā minimālajā apmērā; attiecībā uz kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību par visu nesamaksāto periodu un šīs atlīdzības summu par trim gadiem uz priekšu, ja nelaimes gadījums darbā noticis vai arodslimība iegūta līdz 1997.gada 1.janvārim, kā arī gadījumos, ja bijušajam darbiniekam, kurš nav uzskatāms par apdrošināto personu saskaņā ar likumu “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām”, arodslimība, kuras cēlonis ir šā darbinieka veiktais darbs veselībai kaitīgos darba apstākļos līdz 1997.gada 1.janvārim, konstatēta pēc 1997.gada 1.janvāra; valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi, kas saistīti ar šajā punktā minētajām izmaksām; valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas nodrošina tiesības uz bezdarbnieka pabalsta saņemšanu, vai Aģentūras prasījumi, ja tā ir apmierinājusi iepriekšminētos prasījumus.

2) maksājumi zemnieku saimniecībām, individuālajiem ražotājiem, kooperatīvām un statūtsabiedrībām par pārstrādes uzņēmumiem piegādāto lauksaimniecības produkciju;

3) prasījumi par sociālā nodokļa parādu nomaksu par vienu gadu līdz maksātnespējas lietas ierosināšanai;

4) valsts prasījumi par valsts garantēto kredītu atmaksu;

5) prasījumi par citu nodokļu un nodevu parādu atmaksu, ieskaitot atlikušos sociālā nodokļa parādus, izņemot atliktos maksājumus.

16. 107.panta trešajā daļā:

izslēgt 1.punktā vārdus “valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas nodrošina tiesības uz bezdarbnieka pabalsta saņemšanu”;

aizstāt 3. un 5.punktā vārdus “sociālā nodokļa” ar vārdiem “valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu”.

     

18. 107.panta trešajā daļā:

izslēgt 1.punktā vārdus “valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas nodrošina tiesības uz bezdarbnieka pabalsta saņemšanu”;

aizstāt 3. un 5.punktā vārdus “sociālā nodokļa” ar vārdiem “valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu”.

108.pants. Maksātnespējas procesa finansēšanas avoti

(1) Maksātnespējas process tiek finansēts no parādnieka līdzekļiem.

(2) Administrācijas izmaksas, izņemot 109. panta 6. un 7. punktā paredzētos līdzekļus, tiesa var solidāri piedzīt no parādnieka kapitāla daļu turētājiem un pārvaldes institūciju locekļiem kriminālsodāma bankrota gadījumā un citos likumā paredzētajos gadījumos.

(3) Kreditoru sapulce var lemt par maksātnespējas procesa finansēšanu no kreditoru līdzekļiem.

(4) To līgumu izpildes turpināšana, kuri nav izbeigti likumā paredzētajos gadījumos, kā arī to līgumu izpilde, kurus maksātnespējas procesa gaitā administrators noslēdzis parādnieka vārdā ar trešajām personām, tiek finansēta pilnā apjomā no parādnieka līdzekļiem. No parādnieka līdzekļiem pilnā apjomā tiek maksāti ar šo līgumu izpildi saistītie nodokļu maksājumi.

(5) Ja no parādnieka līdzekļiem nav iespējams segt maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas, tās sedz no kreditoru naudas līdzekļiem.

(6) Ja kreditoru sapulce ir nolēmusi, ka maksātnespējas process netiek finansēts no kreditoru līdzekļiem, Aģentūra pēc administratora pieprasījuma lemj par maksātnespējas procesa izmaksu segšanu to līdzekļu ietvaros, kuri Aģentūrai kārtējam gadam piešķirti šim mērķim.

17. 108.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja no parādnieka līdzekļiem nav iespējams segt maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas, kreditoru sapulce var lemt par maksātnespējas procesa finansēšanu no kreditoru līdzekļiem.”;

izslēgt piekto daļu;

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Ministru kabineta noteiktajos gadījumos, kārtībā un apmērā Aģentūra lemj par maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu segšanu to līdzekļu ietvaros, kuri Aģentūrai kārtējam gadam piešķirti šim mērķim.”

     

19. 108.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja no parādnieka līdzekļiem nav iespējams segt maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas, kreditoru sapulce var lemt par maksātnespējas procesa finansēšanu no kreditoru līdzekļiem.”;

izslēgt piekto daļu;

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Ministru kabineta noteiktajos gadījumos, kārtībā un apmērā Aģentūra lemj par maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu segšanu to līdzekļu ietvaros, kuri Aģentūrai kārtējam gadam piešķirti šim mērķim.”

 

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.

     

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.