Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”

 

Izdarīt likumā “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 20.nr.; 1997, 10.nr.; 1998, 2., 7., 23.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 2., 12.nr.; 2002, 16.nr.; 2003, 14.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt likuma 1.panta 17.punktu pēc vārda „uzņēmējsabiedrība” ar vārdiem „un individuālais komersants”.

2. Papildināt likuma 2.panta pirmo daļu pēc vārda „uzņēmējsabiedrībām” ar vārdiem „un individuālajiem komersantiem”.

3. Aizstāt likuma 16.panta trešajā daļā vārdu „neapstiprina” ar vārdu „neieceļ”.

4. Izslēgt 24.panta sesto daļu.

5. Izslēgt 32.pantu.

6. Izteikt 32.2 panta trešās daļas 3., 4.un 5.punktu šādā redakcijā:

“3) šā likuma 28.pantā noteiktajos gadījumos iesniegt tiesā pieteikumu par administratora atcelšanu;

4) administratoram uzlikt par pienākumu novērst Aģentūras konstatētos pārkāpumus administratora rīcībā un lēmumos;

5) administratoram uzlikt par pienākumu pārsūdzēt kreditoru sapulces lēmumu, ja Aģentūra konstatē, ka, pieņemot kreditoru sapulces lēmumu, pārkāptas maksātnespēju regulējošo normatīvo aktu prasības.” 

7. Izteikt 33.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Parādnieka pārstāvjus, kuru piedalīšanās maksātnespējas procesā ir obligāta, nosaka tiesa.”

8. Izteikt 47.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Mantiskās tiesības, kuras radušās kreditoram vai trešajām personām šā panta pirmajā daļā minēto kreditoru darbību rezultātā, uz administratora, parādnieka vai cita kreditora vai kreditoru grupas prasības pamata tiesa atzīst par spēkā neesošām."

9. Papildināt ar 49.1 pantu šādā redakcijā:

„49.1 pants. Parādnieka statuss pēc pasludināšanas par maksātnespējīgu

Pēc tam, kad tiesa ir pasludinājusi parādnieku par maksātnespējīgu, administrators nodrošina vārda "maksātnespējīgais" vai "maksātnespējīgā" lietošanu pirms nosaukuma.”

10. Papildināt 52.pantu ar 7.punktu šādā redakcijā:

“7) pasludina līdzšinējos parādnieka zīmogus par nederīgiem.”

11. Papildināt 54.panta otro daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4) jānorāda, ka parādnieka zīmogi ir nederīgi.”

12. 55.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Administrators grupē kreditoru prasījumus šajā likumā noteiktajā parādu segšanas secībā, pārbauda to formāli juridisko atbilstību normatīvo aktu prasībām, un, ja nepieciešams, pieprasa prasījuma iesniedzējam prasījumu pamatojošas papildu ziņas un dokumentus. Lēmumu par prasījumu atzīšanu vai noraidīšanu pieņem administrators. Administratoram nav tiesību noraidīt kreditoru prasījumus, par kuru apmierināšanu ir stājies spēkā tiesas nolēmums.”

papildināt ar (4)1 un (4)2daļu šādā redakcijā:

“(4)1 Ja kreditors pieteicis kreditoru prasījumu noteiktajā termiņā, administrators lēmumu par prasījuma atzīšanu vai noraidīšanu pieņem līdz pirmajai kreditoru sapulcei.

(4)2 Ja kreditors pieteicis kreditora prasījumu pēc noteiktā termiņa vai administrators pieprasījis papildu ziņas un dokumentus, kas pamatotu pieteikto prasījumu, un minētie dokumenti nav iesniegti līdz pirmajai kreditoru sapulcei, administrators lēmumu par prasījuma atzīšanu vai noraidīšanu pieņem līdz nākošajai kreditoru sapulcei.”

13.Izteikt 57.panta devīto daļu šādā redakcijā:

„(9) Noraidīto prasījumu iesniedzējs saglabā savas balsstiesības kreditoru sapulcē līdz sūdzības galīgai izskatīšanai tiesā. Ja noraidīto prasījumu iesniedzējs neiesniedz tiesā sūdzību šā panta astotajā daļā noteiktajā termiņā, pēc šā termiņa izbeigšanās viņam zūd balsstiesības.”

14. 61.panta sestajā daļā vārdus „anulēt administratora sertifikātu vai iesniegt tiesā pieteikumu par administratora atcelšanu,” aizstāt ar vārdiem „anulēt, apturēt vai iesniegt tiesā pieteikumu par administratora atcelšanu”.

15. Izslēgt 101.pantu.

16. 107.panta trešajā daļā:

izslēgt 1.punktā vārdus „valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas nodrošina tiesības uz bezdarbnieka pabalsta saņemšanu”;

aizstāt 3. un 5.punktā vārdus „sociālā nodokļa” ar vārdiem „valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu”.

17. 108.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Ja no parādnieka līdzekļiem nav iespējams segt maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas, kreditoru sapulce var lemt par maksātnespējas procesa finansēšanu no kreditoru līdzekļiem.”;

izslēgt piekto daļu;

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

„(6) Ministru kabineta noteiktajos gadījumos, kārtībā un apmērā Aģentūra lemj par maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu segšanu to līdzekļu ietvaros, kuri Aģentūrai kārtējam gadam piešķirti šim mērķim.”

 

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

Likumprojekta “Par grozījumiem likumā

“Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju””

Anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

No 1996.gada 12.oktobra ir stājies spēkā 1996.gada 12.septembrī pieņemtais likums „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”.

Laika periodā no likuma pieņemšanas līdz šim brīdim ir pieņemti un stājušies spēkā arī citi normatīvie akti, kas tieši vai netieši regulē uzņēmumu maksātnespējas jomu. Nepilnības un atšķirības normatīvajos aktos nenodrošina vienotu un nepārprotamu likumu normu piemērošanu, kā arī valsts budžeta līdzekļu lietderīgu izmantošanu, īstenojot valsts politiku maksātnespējas procesā, kas saistās ar maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas segšanas kārtību.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts nodrošina paredzēto valsts budžeta līdzekļu lietderīgāku izmantošanu maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas segšanas kārtībā. Likumprojekts paredz, ka valsts aģentūra „Maksātnespējas administrācija” (turpmāk – Aģentūra) lemj par administrācijas izmaksu segšanu Ministru kabineta noteiktajos gadījumos, kārtībā un apmērā.

Likumprojektā ietvertās normas precizē Aģentūras tiesības uzraudzības funkcijas īstenošanā attiecībā uz pārkāpumiem, kas konstatēti administratora rīcībā un lēmumos, paredzot efektīvāku uzraudzības funkcijas īstenošanu, kas nodrošina efektīvu un likumīgu maksātnespējas procesa gaitu.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2001.gada 13.marta spriedumu lietā Nr.2000-08-0109 “Par likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” Pārejas noteikumu 1.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109.pantam, 1966.gada 16.decembra Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām 9.pantam un 11.panta pirmajai daļai”, likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" Pārejas noteikumu 1.punkts atzīts par neatbilstošu Satversmes 109.pantam un par spēkā neesošu no sprieduma publicēšanas dienas attiecībā uz tām obligāti sociāli apdrošināmajām personām, kuras sociālās apdrošināšanas iemaksas veic ar citu personu starpniecību vai par kurām maksājumus izdara citas personas. Tādejādi, pat, ja darba devējs nav veicis obligātos maksājumus par personu, kura ir apdrošināta bezdarba gadījumam saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu”, šī persona nezaudē tiesības uz bezdarbnieka pabalsta saņemšanu. Līdz ar to ir zudis pamats iekļaut valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, kas nodrošina tiesības uz bezdarbnieka pabalsta saņemšanu, parādus parādnieka prioritāro kreditoru pirmajā grupā, bet ir iekļaujami prioritāro kreditoru prasījumu 3.grupā (likuma 107.panta trešā daļa).

Likuma terminoloģija tiek saskaņota ar likumu par „Par valsts sociālo apdrošināšanu” un citiem normatīvajiem aktiem.

Lai novērstu likuma nepilnības neviennozīmīgajā jautājumā par individuālā komersanta pasludināšanu par maksātnespējīgu un nodrošinātu individuālā komersanta darbinieku sociālo aizsardzību maksātnespējas gadījumā, grozījumi paredz, ka likuma normas attiecas arī uz individuālajiem komersantiem.

Lai novērstu nepamatotu kreditoru prasījumu iesniegšanu pret maksātnespējīgo uzņēmumu bez pamatojošu dokumentu iesniegšanas pēc noteiktā termiņa, likums nodala tiesiskās sekas atkarībā no kreditora prasījuma pieteikšanas termiņa.

Grozījumi novērsīs arī pretrunas ar Civilprocesa likuma tiesību normām, kas reglamentē ar maksātnespējas procesa saistītos jautājumus.

II. Kāda var būt normatīvā akta

ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojektā ir paredzēta jauna maksātnespējas administrācijas izmaksu segšanas kārtība, kuru noteiks Ministru kabinets.

Grozījumi neietekmēs Aģentūras funkciju veikšanas apjomu un to izpildes kvalitāti, līdz ar to nav sociālā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1.Izmaiņas budžeta ieņēmumos

t.sk.: -aģentūras uzturēšanas izdevumi

-maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas

1314

649

665

-542

-322

-220

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

-108,4

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

t.sk.: -aģentūras uzturēšanas izdevumi

-maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas

1314

649

665

-542

-322

-220

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

-108,4

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti

Papildus jāizdod Ministru kabineta noteikumi:

“Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 17.septembra noteikumos Nr.425 “Valsts aģentūras “Maksātnespējas administrācija” nolikums””,

“Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 14.novembra noteikumos Nr.397 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli",

Ministru kabineta noteikumi „Par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru un darbinieku prasījumu garantiju fondā ieskaitāmās nodevas daļu 2004.gadā”, kā arī jāizdara attiecīgi grozījumi likumā „Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā””.

Visiem minētie normatīvajiem aktiem jāstājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.

 V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

Likumprojekts šo jomu neskar

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

Projekta izstrādes gaitā notikušas konsultācijas ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas darba devēju konfederācijas un Latvijas zvērinātu advokātu kolēģijas pilnvarotajiem pārstāvjiem. Nevalstisko organizāciju pilnvaroto pārstāvju priekšlikumi iekļauti likumprojekta tekstā.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas netiek radītas, noteikto funkciju ietvaros likumu realizēs Aģentūra.

 

 

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētāja

 

B.Brigmane