Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu"

Izdarīt likumā "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 24.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.pantu šādā redakcijā:

"1.pants. Likumā lietotie termini

Šajā likumā lietotie transportlīdzekļu tipu nosaukumi atbilst standartā LVS 87 "Transportlīdzekļu tipi un to definīcijas" paredzētajai klasifikācijai un transportlīdzekļu uzskaites tehniskajiem datiem."

2. Svītrot pārejas noteikumu 3.punktu.

 

 

 

 

Satiksmes ministrs

R.Zīle

 

 

 

 

 

Normatīvā akta projekta

“Grozījumi likumā “Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu””

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Pašreizējā situācijā Ministru kabinetam likumā “Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu” ir dots deleģējums izstrādāt Latvijas nacionālo transportlīdzekļu tipu un to definīciju standartu, bet tā kā jau pastāv transportlīdzekļu klasifikācijai piemērojamais standarts “LVS 87:1997 “Transportlīdzekļu tipi un to definīcijas””, tad līdz ar to nav nepieciešams uzdot izstrādāt Ministru kabinetam jaunu šāda veida standartu.

 

 

 

 

 

 

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

Normatīvā akta būtība ir novērst situāciju, kad viena spēkā esoša standarta vietā tiek izstrādāts tāds pats jauns standarts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cita informācija

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar

 

3. Sociālo seku izvērtējums

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

 

 

 

 

 

 

-

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtē-jais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budceta izdevumos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

 

1

2

3

4

5

6

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

 

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar

Cita informācija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst tiesību akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar

 

 

 

 

 

 

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.) norādot numuru, pieņemšanas

datumu, nosaukumu un publikāciju

 

 

 

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe

(atbilst/neatbilst)

Komentāri

Likumprojekts šo jomu neskar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

 

5. Cita informācija

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 

 

 

 

 

Ar nevalstiskajām organizācijām konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 

 

 

-

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 

 

 

 

 

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav notikuši

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 

 

 

 

 

 

Konsultācijas ar starptautiskiem konsultantiem nav notikušas

5. Cita informācija

 

 

 

 

 

 

-

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 

Tiesību akta īstenošanai nav nepieciešams izveidot jaunas institūcijas, kā arī nav nepieciešama esošo institūciju funkciju paplašināšana.

 

 

 

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

 

 

Publicējot likumprojektu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

 

 

Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības

4. Cita informācija

 

 

 

-

 

Satiksmes ministrs R.Zīle

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par uzdevumu izpildes kontroli atbildīgā amatpersona

Autosatiksmes departamenta direktors, par projektu atbildīgā amatpersona

 

 

V.Legzdiņš

A.Ļubļina

D.Andersone

T.Straume

2003.09.03. 12:17

T.Straume

7028300, talis@sam.gov.lv