Projekts

Projekts

 

 

 

Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2003.gadam”

 

 

Izdarīt likumā “Par valsts budžetu 2003.gadam” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 7., 17. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1., 2. un 3.pantu šādā redakcijā:

“1.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2003.gadam ieņēmumos 1 702 633 277 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.

2.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2003.gadam izdevumos 1 871 970 841 latu apmērā un tīrajos aizdevumos — 277 808 latu apmērā saskaņā ar 1., 3., 4. un 5.pielikumu.

3.pants. Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām 134 636 898 latu apmērā, tajā skaitā:

1) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 94 693 284 latu apmērā saskaņā ar 6., 7., 8. un 9.pielikumu;

2) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 23 781 578 latu apmērā saskaņā ar 10.pielikumu;

3) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 6 042 944 latu apmērā saskaņā ar 11.pielikumu;

4) pašvaldību tautas mākslas pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 349 874 latu apmērā saskaņā ar 12.pielikumu;

5) pašvaldību administratīvo teritoriju attīstības plānu izstrādāšanai 449 182 latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;

6) investīcijām pašvaldībām 8 821 992 latu apmērā saskaņā ar 13.pielikumu;

7) pašvaldību apvienošanās (sadarbības) projektu sagatavošanai un administratīvo teritoriju izpētei 100 000 latu apmērā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

8) Rīgas Domei pievienotās vērtības nodokļa samaksai par tehnoloģiskajām iekārtām Latvijas Nacionālā teātra rekonstrukcijai 398 044 latu apmērā.”

2. Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

“5.pants. Apstiprināt valsts nozīmes pasākumu veikšanai bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai “Valsts informācijas tīkla aģentūra” valsts budžeta finansētos ieņēmumus un izdevumus 2 500 595 latu apmērā saskaņā ar 14.pielikumu.”

3. Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

“9.pants. Noteikt maksimālo valsts parādu gada beigās 921 500 000 latu apmērā. Noteikt, ka finanšu ministrs 2003.gadā var sniegt valsts galvojumus 45 440 000 latu apmērā saskaņā ar 16.pielikumu.”

4. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

“14.pants. Apstiprināt izdevumus programmai “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” 2003.gadā 110 268 800 latu apmērā saskaņā ar 17.pielikumu.”

5. Papildināt likumu ar 30.pantu šādā redakcijā:

“30.pants. Noteikt, ka valsts pamatbudžeta ieņēmumos (pārējie nenodokļu ieņēmumi) iemaksātie naudas līdzekļi no intervencē iepirkto produktu realizācijas ieņēmumiem 1 700 000 latu apmērā 2003.gadā tiek novirzīti subsīdijām lauksaimniecības produkcijas ražotājiem Zemkopības ministrijas budžeta apakšprogrammas 21.01.00 “Subsīdijas lauksaimniecības produkcijas ražotājiem” ietvaros.”

6. Papildināt likumu ar 31.pantu šādā redakcijā:

“31.pants.  Atļaut finanšu ministram apstiprināt valsts bezpeļņas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas Televīzija” ilgtermiņa aizņēmumu no kredītiestādēm 400 000 latu apmērā īstermiņa saistību pārkreditēšanai.”

7. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2003.gadam” 1.pielikumu šā likuma 1.pielikumā dotajā redakcijā.

8. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2003.gadam” 2.pielikumu šā likuma 2.pielikumā dotajā redakcijā.

9. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2003.gadam” 3.pielikumu šā likuma 3.pielikumā dotajā redakcijā.

10. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2003.gadam” 4.pielikumu šā likuma 4.pielikumā dotajā redakcijā.

11. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2003.gadam” 5.pielikumu šā likuma 5.pielikumā dotajā redakcijā.

12. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2003.gadam” 6.pielikumu šā likuma 6.pielikumā dotajā redakcijā.

13. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2003.gadam” 11.pielikumu šā likuma 7.pielikumā dotajā redakcijā.

14. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2003.gadam” 14.pielikumu šā likuma 8.pielikumā dotajā redakcijā.

15. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2003.gadam” 15.pielikumu šā likuma 9.pielikumā dotajā redakcijā.

16. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2003.gadam” 17.pielikumu šā likuma 10.pielikumā dotajā redakcijā.

 

 

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

Saturs

1.-5. pielikums

6.-7. pielikums

8. pielikums

9.pielikums

10.pielikums

Paskaidrojumi

Anotācija