LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

Jēkaba iela 10/12 LV 1811 tālr. 708 7318, fakss 708 7317

___________________________________________________________________

Rīgā

2003. gada 16. oktobrī

Nr.9/2 – 3 - 243

Saeimas Prezidijam

Nosūtam iekļaušanai kārtējās Saeimas sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījums likumā “Preču un pakalpojumu loteriju likums”” (Reģ.nr. 466; dok. nr. 1399).

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija izskatīja minēto likumprojektu šā gada 16. oktobra sēdē, atbalsta to un lūdz izskatīt kā steidzamu.

Pielikumā:

likumprojekta ““Grozījums likumā “Preču un pakalpojumu loteriju likums”” anotācija.

 

 

 

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētāja B. Brigmane

 

 

 

 

LIKUMPROJEKTS

 

 

 

Grozījums likumā “Preču un pakalpojumu loteriju likums”

 

 

Izdarīt likumā “Preču un pakalpojumu loteriju likums” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, Nr.15.) grozījumu un izteikt Pārejas noteikumu 4. punktu šādā redakcijā:

“4. Šā likuma noteikumi nav attiecināmi uz tām reklāmas akcijām, kuras atbilst preču vai pakalpojumu loterijas definīcijai un uzsāktas pirms šā likuma spēkā stāšanās dienas, taču šīs reklāmas akcijas nedrīkst ilgt ilgāk par 2004. gada 1.martu.

Likums stājas spēkā 2004. gada 1. janvārī.”

 

 

 

Likumprojekta “Grozījums Preču un pakalpojumu loteriju likumā”

Anotācija

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs

Pašlaik Preču un pakalpojumu loteriju likuma Pārejas noteikumu 4. punkts paredz, ka uz loterijām, kuras ir uzsāktas pirms Preču un pakalpojumu loteriju likuma spēkā stāšanās dienas neattiecas šī likuma noteikumi. Tādejādi ir noteikts, ka likums netiek piemērots pirms tā spēkā stāšanās, taču vienlaicīgi ir pārāk plašas iespējas apiet Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteiktos aizliegumus un prasības, tai skaitā likumā noteikto loterijas maksimālo ilgumu – 6 mēnešus.

Lai novērstu šo t.s. “likuma robu” ir sagatavots likumprojekts “Grozījums Preču un pakalpojumu loteriju likumā”, kas tāpat kā līdz šim paredz to, ka uz 2003. gadā uzsāktajām reklāmas akcijām, kas atbilst preču vai pakalpojumu loterijas definīcijai netiks attiecinātas likuma normas, kas stājas spēkā 2004. gada 1. janvārī, taču, lai visiem komersantiem būtu vienādi konkurences apstākļi, tiek ierobežots šādu reklāmas akciju ilgums – 2003. gadā iesāktās reklāmas akcijas drīkst organizēt tikai līdz 2004. gada 1. martam.

2. Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

Likuma pieņemšana radīs vienlīdzīgākus apstākļus visiem komersantiem, neradot būtisku kaitējumu tautsaimniecības attīstībai vai patērētāju interesēm.

3. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Valsts un pašvaldību budžeta ieņēmumus un izdevumus likums ietekmē minimāli.

4. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Likums nav pretrunā ar Latvijā spēkā esošo tiesību normu sistēmu.

5. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts

Likumprojekts nav pretrunā ar Latvijas starptautiskajām saistībām.

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu

Nav notikušas.

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde

Likuma izpilde tiks nodrošināta tādā pašā kārtībā kādā paredzēts nodrošināt Preču un pakalpojumu loteriju likuma izpildes nodrošināšanu.

 

 

Komisijas priekšsēdētāja

B.Brigmane