LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

Jēkaba iela 10/12 LV 1811 tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2003. gada ____. novembrī

Nr.9/2-

Saeimas Prezidijam

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz iekļaut Saeimas

kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojekta ”Grozījumi likumā “Par zvērinātiem revidentiem”” (Reģ. nr. 461, dok. nr. 1372; 1372A) izskatīšanu 1. lasījumā.

Komisija izskatīja minēto likumprojektu šā gada 11. novembra sēdē un atbalstīja to.

 

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētāja B. Brigmane

 

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par zvērinātiem revidentiem"

Izdarīt likumā "Par zvērinātiem revidentiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 12.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

2.  1.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1) atzinums – zvērināta revidenta ziņojuma neatņemama daļa, kurā skaidri izteikts viedoklis par to, vai gada pārskatā, arī konsolidētajā gada pārskatā, ietvertie finanšu pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par attiecīgā klienta finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un naudas plūsmu saskaņā ar attiecīgajiem finanšu pārskatu sastādīšanas principiem (standartiem) un atbilst normatīvajiem aktiem. Var būt atzinums bez iebildēm, atzinums ar iebildēm un negatīvs atzinums;";

izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7) revidenta ziņojums – zvērināta revidenta sagatavots dokuments, kas sastāv no:

a) ievada, kurā identificēti revidētie finanšu pārskati un ietvertas ziņas par klienta un zvērināta revidenta atbildību,

b) veiktā revīzijas darba apjoma apraksta un atsauces uz revīzijā ievērotajiem revīzijas standartiem,

c) zvērināta revidenta atzinuma vai atteikuma sniegt atzinumu,

d) norādījuma uz visiem apstākļiem, kuriem zvērināts revidents vēlas pievērst uzmanību,

e) zvērināta revidenta viedokļa par to, vai vadības ziņojums atbilst finanšu pārskatiem, bet attiecīgos gadījumos –, vai konsolidētais ziņojums atbilst konsolidētajiem finanšu pārskatiem;";

papildināt pantu ar 12.punktu šādā redakcijā:

"12) Latvijā atzītie starptautiskie revīzijas standarti – Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas apstiprināti Starptautiskās grāmatvežu federācijas izdotie starptautiskie revīzijas standarti."

3.  10.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas noteiktajā kārtībā" ar vārdiem "Ministru kabineta noteiktajā kārtībā";

aizstāt otrajā daļā vārdus "Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas" ar vārdiem "Ministru kabineta";

papildināt sesto daļu aiz vārda "valde" ar vārdiem "pēc saskaņošanas ar Finanšu ministriju".

4. Papildināt 11.panta trešo daļu aiz vārda "valde" ar vārdiem "pēc saskaņošanas ar Finanšu ministriju".

5. Papildināt 12.panta otro daļu aiz vārda "asociācija" ar vārdiem "pēc saskaņošanas ar Finanšu ministriju".

6. Papildināt 15.panta ceturto daļu aiz vārda "sūdzību" ar vārdiem "atbildīgajai Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas pastāvīgajai komitejai".

7. Izteikt 17.panta otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) pārkāpušas šā likuma, Latvijā atzīto starptautisko revīzijas standartu, zvērinātu revidentu profesionālo darbību reglamentējošo norādījumu prasības vai nav ievērojušas profesionālās ētikas kodeksa normas."

8. Izteikt 18.panta otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) atkārtoti pārkāpušas šā likuma vai citu zvērinātu revidentu profesionālo darbību reglamentējošo normatīvo aktu, norādījumu un Latvijā atzīto starptautisko revīzijas standartu prasības vai nav ievērojušas profesionālās ētikas kodeksa normas vai kuru izdarītais pārkāpums vai uzlikto pienākumu nepildīšana nav savienojama ar zvērināta revidenta darbību."

9.  22.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Lai saņemtu licenci, tās pieprasītājs – zvērinātu revidentu komercsabiedrība – iesniedz Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijā licences pieteikumu un citus Ministru kabineta noteiktos dokumentus. Dokumentu iesniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.";

izslēgt trešo daļu;

papildināt ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Maksas apmēru Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija saskaņo ar Finanšu ministriju."

10. Izslēgt 23.panta sesto daļu.

11. Papildināt 27.panta otro teikumu aiz vārdiem "trešajā daļā" ar vārdiem "un likumā "Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu"".

12. Papildināt 28.panta pirmo daļu aiz vārda "noteikumiem" ar vārdiem "ievērojot Latvijā atzīto starptautisko revīzijas standartu prasības".

13. Papildināt 34.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Revīzijas darba dokumenti ir pieejami revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles vajadzībām. Uz personām, kas veic revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroli, attiecas tās pašas konfidencialitātes prasības, kas attiecas uz zvērinātu revidentu."

14. Papildināt VII nodaļu ar 35.1 pantu šādā redakcijā:

"35.1 pants. Revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontrole

  1. (1) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija nodrošina revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroli, lai tiktu ievērotas normatīvo aktu un Latvijā atzīto starptautisko revīzijas standartu prasības, profesionālās ētikas normas un neatkarība.

(2) Revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontrolei ne retāk kā reizi piecos gados ir pakļautas visas zvērinātu revidentu komercsabiedrības un zvērināti revidenti, kuri veic profesionālo darbību kā individuālie komersanti vai pašnodarbinātas personas.

(3) Revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroli veic saskaņā ar nolikumu, ko pēc saskaņošanas ar Finanšu ministriju apstiprina Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija."

15. Izslēgt 36.panta otrās daļas otro teikumu.

16. Izteikt 37.pantu šādā redakcijā:

"37.pants. Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas valstiskā uzraudzība

(1) Jautājumos, kas saistīti ar zvērinātu revidentu sertificēšanu, zvērinātu revidentu komercsabiedrību licencēšanu un citiem ar šo likumu Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijai deleģētajiem uzdevumiem, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija atrodas Finanšu ministrijas pārraudzībā.

(2) Finanšu ministrijas pilnvarotie pārstāvji ir tiesīgi piedalīties Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas kopsapulcēs, valdes sēdēs un komisiju sēdēs, kā arī iepazīties ar asociācijas pieņemtajiem lēmumiem.

(3) Finanšu ministrijas pilnvarotajiem pārstāvjiem ir tiesības pieprasīt no Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas visas ziņas, dokumentus un paskaidrojumus, kas nepieciešami pārraudzības nodrošināšanai."

17. Izteikt IX nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"IX nodaļa

Atbildība, sūdzību un strīdu izskatīšanas kārtība".

18. Izslēgt 38. un 39.pantu.

19. Izteikt 40.pantu šādā redakcijā:

"40.pants. Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana

(1) Sūdzības par Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas nelikumīgu vai statūtiem neatbilstošu darbību izskata tiesa.

(2) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas lēmumus, kas saistīti ar zvērinātu revidentu sertificēšanu, zvērinātu revidentu komercsabiedrību licencēšanu un citiem šajā likumā tai deleģētajiem uzdevumiem, var apstrīdēt Finanšu ministrijā. Finanšu ministrijas lēmumu likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt tiesā."

20. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 84/253/EEC, 89/48/EEC un 95/26/EEC."