Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā

Izdarīt Nacionālo bruņoto spēku likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 24.nr.; 2001, 21.nr.; 2002, 3.nr.) šādu grozījumu:

Aizstāt 10.panta pirmās daļas 4.punktā vārdus "Speciālo operāciju spēku komandiera" ar vārdiem "Ministru kabineta".

 

 

 

 

Iekšlietu ministra vietā –

īpašu uzdevumu ministrs

sabiedrības integrācijas lietās

N.Muicnieks

 

 

 

 

Likumprojekta „Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā”

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku likuma 10.panta pirmās daļas 4.punktu Saeimas un Valsts prezidenta uzaicināto ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvju aizsardzība tiek veikta Nacionālo bruņoto spēku Speciālo operāciju spēku komandiera noteiktā kārtībā. Minētās aizsardzības nodrošināšanai bieži vien tiek pieaicināti citu ministriju pārraudzībā esošo dienestu spēki (piemēram, transportlīdzekļa eskortam – Valsts policija).

Nacionālo bruņoto spēku Speciālo operāciju spēku komandiera noteiktā kārtība ir iekšējs normatīvs akts un saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta ceturto daļu iekšējais normatīvais akts ir saistošs iestādei (tās struktūrvienībai, darbiniekam) vai amatpersonām, attiecībā uz kurām tas izdots. Iekšējais normatīvais akts nevar noteikt pienākumus un uzdevumus citai valsts pārvaldes iestādei (piemēram, citas ministrijas pārraudzībā esošai iestādei).

Šobrīd neviens ārējs normatīvs akts nenosaka nedz Valsts policijas pienākumu nodrošināt Saeimas un Valsts prezidenta uzaicināto ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvju transportlīdzekļa eskortu, nedz gadījumus, kad šāds eskorts nodrošināms.

Neskatoties uz to, Valsts policija ir nodrošinājusi minēto pārstāvju transportlīdzekļu eskortu. Tomēr šāda palīdzība bieži ir kavējusi Valsts policiju tās tiešo pienākumu veikšanai.

Lai turpmāk kārtību, kādā tiek veikta Saeimas un Valsts prezidenta uzaicināto ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvju aizsardzība (apsardze) noteiktu ārējs normatīvs akts, ir izstrādāts grozījums Nacionālo bruņoto spēku likuma 10.panta pirmās daļas 4.punktā, kas paredz šo kārtību noteikt Ministru kabinetam analoģiski kā tas noteikts Ministru kabineta 2003.gada 25.jūnija noteikumos Nr.340 “Kārtība, kādā Drošības policija veic aizsargājamo amatpersonu aizsardzību (apsardzi)”.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

  

Likumprojekts pilnvaro Ministru kabinetu izstrādāt noteikumus, kas noteiktu Saeimas un Valsts prezidenta uzaicināto ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvju aizsardzības (apsardzes) nodrošināšanas kārtību, paredzot konkrētas iesaistīto iestāžu funkcijas un tiesības, kā arī aizsardzības (apsardzes) apjomu atkarībā no minēto pārstāvju apdraudētības pakāpes. Tas pilnībā palīdzēs atrisināt jautājumu par transportlīdzekļa eskorta nodrošinājumu minētajiem pārstāvjiem, nekavējot Valsts policiju to tiešo pienākumu veikšanā, kā arī atrisinās jautājumu par to, ka šobrīd nav neviens ārējs normatīvs akts, kas regulētu minēto jautājumu.

3. Cita informācija 

 

  

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi 

 Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

  Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums 

 Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi 

 Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija 

 

  III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

 2

 3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos 

Likumprojekts šo jomu neskar.

       

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekts šo jomu neskar.

       

3. Finansiālā ietekme  

Likumprojekts šo jomu neskar.

       

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar.

       

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts šo jomu neskar.

       

6. Cita informācija – Saeimas un Valsts prezidenta uzaicināto ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvju aizsardzībai (apsardzei) nepieciešamais transportlīdzekļa eskorts tiek nodrošināts jau šobrīd no Valsts policijas līdzekļiem. Papildus finansējums nav nepieciešams.

 

 

 

 

 

  

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Papildus jāizdod Ministru kabineta noteikumi, kas noteiktu kārtību, kādā veicama Saeimas un Valsts prezidenta uzaicināto ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvju aizsardzība (apsardze).

Minētie Ministru kabineta noteikumi tiks izstrādāti Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumu Nr.111 “Ministru kabineta kārtības rullis” 219.punktā noteiktajā termiņā.

2. Cita informācija 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību  

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām 

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

Likumprojekts šo jomu neskar.

  4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

5. Cita informācija 

 

   

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas 

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta) 

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis 

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem 

Konsultācijas nav notikušas

5. Cita informācija 

 

  

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas 

 Netiks radītas jaunas institūcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu  

 Laikraksts “Latvijas Vēstnesis”, Normatīvo aktu informācijas sistēma (NAIS) un citi plašsaziņas līdzekļi un sistēmas.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo   

 Persona savas tiesības varēs aizstāvēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija 

 

 

 

Iekšlietu ministrs M. Gulbis

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktora pienākumu izpildītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

J. Rekšņa

I. Šnepsta

S.Vecvagare

V.Voins

 

 

 

25.08.2003. 11:25

845

A.Viļums 7208791

Arnis.Vilums@cpp.vp.gov.lv