Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījums Alternatīvā dienesta likumā

Izdarīt Alternatīvā dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 14.nr.) šādu grozījumu:

Izteikt 6.panta astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Alternatīvajā dienestā norīkotajām personām darba devējs izmaksā atlaišanas pabalstu mēneša vidējās izpeļņas apmērā, un tām pēc dienesta pabeigšanas vienu mēnesi tiek garantētas tiesības atgriezties iepriekšējā darba vietā (amatā)."

 

Labklājības ministre

D.Staķe

 

 

 

 

Likumprojekta

“Grozījums Alternatīvā dienesta likumā”

ANOTĀCIJA

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saskaņā ar Alternatīvā dienesta likuma 6.panta astoto daļu alternatīvajā dienestā norīkotajām personām darba devējs izmaksā atlaišanas pabalstu mēneša vidējās izpeļņas apmērā, un tām tiek garantētas tiesības pēc dienesta pabeigšanas atgriezties iepriekšējā darba vietā (amatā).

Tiesības pēc dienesta pabeigšanas atgriezties iepriekšējā darba vietā (amatā) diemžēl nav terminētas, kas darba devējiem rada neprognozējamību saistībā ar darba vietu plānošanu.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Grozījums nosaka termiņu, kura laikā jāizlieto tiesības atgriezties darba vietā (amatā), proti, vienu mēnesi pēc dienesta pabeigšanas.

3. Cita informācija

Grozījumu ierosinājuši sociālie partneri – Latvijas Darba devēju konfederācija sadarbībā ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību.

 

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekta ieviešanai būs pozitīva ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, jo darba devēji vairs nebūs saistīti ar līdz šim likumā uzlikto pienākumu obligāti saglabāt darbavietu (amatu) šādiem darbiniekiem un varēs savlaicīgi plānot izmaksas saistībā ar brīvajām darba vietām.

3. Sociālo seku izvērtējums

 

 

 

Normatīvā akta projektam nav ietekmes uz iedzīvotāju dzīves līmeni un uz darba tirgu, jo personām garantētās tiesības joprojām saglabājas.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Cita informācija

Analoģisks grozījums vienlaicīgi tiek izdarīts arī Obligātā militārā dienesta likumā (VSS-1020).

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

 

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 

 

 

 

 

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe

Komentāri

       VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Grozījumu ierosinājuši sociālie partneri – Latvijas Darba devēju konfederācija sadarbībā ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Grozījumu ierosinājuši sociālie partneri – Latvijas Darba devēju konfederācija sadarbībā ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem

konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 

Likumprojekta normu izpildei netiek radītas jaunas valsts institūcijas. Normatīvā akta izpildes uzraudzība tiks veikta saskaņā ar Valsts darba inspekcijas likumu.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

Likumprojekts pēc tā pieņemšanas Saeimā tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un periodiskajā izdevumā “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

 

Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības.

4. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.


Labklājības ministre D.Staķe

27.08.2003 15:04

618

Sanita Skripka

7021570, Sanita.Skripka@lm.gov.lv

Valsts sekretāre

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Juridiskā dienesta vadītājs

Atbildīgā amatpersona

       

B.Paševica

Z.Uzuliņa

M.Badovskis

S.Skripka