Līgums latviešu valodā

Līgums latviešu valodā

Līgums angļu valodā

Anotācija

 

Likumprojekts

Par Latvijas Republikas valdības un Mongolijas valdības līgumu par sadarbību kultūrā, izglītībā un zinātnē

1.pants. 2003.gada 1.jūlijā Rīgā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Mongolijas valdības līgums par sadarbību kultūrā, izglītībā un zinātnē (turpmāk – līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms līgums latviešu un angļu valodā.

3.pants. Līgums stājas spēkā tā 12.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

 

 

 

 

Izglītības un zinātnes ministrs

K.Šadurskis

 

 

 

 

 

Latvijas Republikas valdības un

Mongolijas valdības līgums

par sadarbību kultūrā, izglītībā un zinātnē

Latvijas Republikas valdība un Mongolijas valdība, turpmāk tekstā – Puses,

vēloties sekmēt tālāku sadarbību kultūrā, izglītībā un zinātnē starp abām valstīm,

pārliecībā, ka minētā sadarbība veicinās labāku sapratni abu valstu tautu starpā,

vienojas par sekojošo:

I. Kultūra

1.pants

Puses veicina sadarbības tālāku attīstību kultūrā un mākslā.

2.pants

Lai izplatītu zināšanas par otras valsts kultūru un mākslu, Puses veicina:

a) tiešu kontaktu veidošanu starp ieinteresētām kultūras un mākslas institūcijām, kā arī kultūras un mākslas jomā aktīvi strādājošu personu, ieskaitot amatierus, apmaiņu;

b) mākslas un foto izstāžu organizēšanu, mūzikas pasākumu, aktieru trupu un teātru izrāžu apmaiņu;

c) sadarbību starp bibliotēkām, muzejiem un citām kultūras institūcijām, kā arī audio un video ierakstu, grāmatu, filmu un preses materiālu apmaiņu;

d) informācijas apmaiņu par starptautiskiem konkursiem un festivāliem, ko organizē otra valsts, kā arī ielūdz otru Pusi piedalīties šajos pasākumos;

e) tādu pasākumu kopīgu organizēšanu, par kuru tēmu ir noslēgta iepriekšēja vienošanās.

II.Izglītība un zinātne

3.pants

Puses sekmē sadarbības attīstību un pieredzes apmaiņu izglītībā un zinātnē:

a) īstenojot tiešu kontaktu veidošanos starp abu valstu izglītības un pētniecības institūcijām un veicinot sadarbības attīstību starp abu valstu zinātniskajām organizācijām;

b) atbalstot akadēmiskā personāla apmaiņu zinātniski pētnieciskā darba veikšanai;

c) veicot Mongolijas studiju speciālistu apmaiņu vieslekcijām programmas ietvaros;

d) atbalstot tiešu kontaktu nodibināšanu starp Latvijas Zinātņu akadēmiju un Mongolijas Zinātņu akadēmiju.

4.pants

Puses uz vienlīdzības un abpusības pamata piedāvā ik gadus piecas (5) stipendijas bakalaura studentiem vai maģistrantiem pilnam mācību gadam.

Abu valstu attiecīgās ministrijas vienojas par studiju kursu sarakstu un to finansēšanas nosacījumiem līdz katra gada 30.maijam.

5.pants

Puses veic izglītības speciālistu apmaiņu, kuras kopējais ilgums nepārsniedz trīs (3) mēnešus gadā.

6.pants

Puses veic studentu apmaiņu, kuras kopējais ilgums nepārsniedz sešus (6) mēnešus gadā.

7.pants

Puses veicina sadarbību starp Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas Republikas Kultūras ministriju un Mongolijas Zinātnes, tehnoloģijas, izglītības un kultūras ministriju.

III. Vispārīgie un finansiālie nosacījumi

8.pants

Visas aktivitātes, kuras paredz šis līgums, tiek īstenotas pa diplomātiskiem kanāliem saskaņā ar Pušu normatīvajiem aktiem.

Līgums neizslēdz iespēju īstenot citas apmaiņas kultūrā, izglītībā un zinātnē, kuras nav paredzētas līgumā, Pusēm par to iepriekš vienojoties pa diplomātiskiem kanāliem.

9.pants

Visas aktivitātes un apmaiņas, kuras paredz šī līguma 3., 4., 5.un 6.pants, tiek īstenotas saskaņā ar šādiem finansiāliem nosacījumiem:

a) uzņēmēja Puse atbrīvo personas, kuras šī līguma ietvaros iegūst izglītību, no mācību maksas un nodrošina ar izmitināšanu kopmītnē (viesnīcas tipa iestādē) un stipendiju saskaņā ar uzņēmējas valsts normatīvajiem aktiem;

b) nosūtītāja Puse sedz uzņēmējas Puses apstiprinātiem izglītības kursu kandidātiem un institūciju apmaiņas grupām ceļojuma izmaksas līdz uzņēmējas Puses galvaspilsētai un atpakaļ;

c) uzņēmēja Puse sedz iekšzemes transporta izdevumus.

10.pants

Līguma paredzētās izstāžu apmaiņas notiek pa diplomātiskiem kanāliem un sasakaņā ar šādiem finansiāliem nosacījumiem:

a) nosūtītāja Puse sedz izstādes eksponātu apdrošināšanas un transportēšanas izmaksas līdz uzņēmējas Puses pirmās izstādes vietai un atpakaļ no uzņēmējas Puses pēdējai izstādes vietai līdz nosūtītājai Pusei;

b) uzņēmēja Puse nodrošina izstādes un vietējās transportēšanas, kā arī reklāmas drukāšanas, apsardzes un izstādes apdrošināšanas izmaksas;

c) uzņēmēja Puse nodrošina muitas formalitāšu nokārtošanu iespējami īsākā laika posmā.

11.pants

Priekšlikumus par māksliniecisko grupu apmaiņu, izmantojot diplomātikos kanālus, iesniedz divpadsmit (12) mēnešus pirms plānotās ierašanās. Uzņēmēja Puse atbildi sniedz divu (2) mēnešu laikā pēc pieteikuma saņemšanas.

Nosūtītāja Puse nodrošina uzņēmējas Pusi ar nepieciešamo informāciju par māksliniecisko grupu, tās pogrammu, preses materiāliem, ierašanās un izbraukšanas datumu utt. ne mazāk kā četrus (4) mēnešus iepriekš.

12.pants

Līgumslēdzējas Puses rakstiski paziņo viena otrai, izmantojot diplomātiskos kanālus, ka visas juridiskās prasības, lai šis līgums stātos spēkā, ir izpildītas. Līgums stājas spēkā dienā, kad ir saņemta pēdējā nota.

Izmaiņas un papildinājumus līguma tekstā, kas rodas tā īstenošanas gaitā, Puses rakstiski saskaņo pa diplomātiskiem kanāliem.

Līgums ir spēkā piecus (5) gadus. Tas tiek automātiski pagarināts ik uz pieciem (5) gadiem, ja vien kāda no Pusēm diplomātiskā ceļā ne vēlāk kā sešus (6) mēnešus pirms līguma termiņa beigām nav paziņojusi otrai Pusei par līguma darbības pārtraukšanu.

Līgums ir noslēgts Rīgā 2003. gada 1.jūlijā divos eksemplāros latviešu, mongoļu un angļu valodā, visi teksti ir vienlīdz autentiski. Līguma atšķirīgas interpretācijas gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

 

 

Latvijas Republikas valdības vārdā

__________________

Mongolijas valdības vārdā

_________________

 

 

 

Atbildīgā amatpersona Eiropas integrācijas un starptautisko palīdzības programmu departamenta Starptautisko sakaru nodaļas vecākā referente

Eiropas integrācijas un starptautisko palīdzības programmu departamenta direktore

Administratīvā departamenta direktora vietnieces juridiskos jautājumos p.i.

Administratīvā departamenta Kontroles nodaļas vadītāja

Valsts sekretāra vietnieks

 

       

I.Neikena

L.Sīka

G.Kušķe

A.Bērziņa

V.Egle

18.06.2003 15:53

I.Neikena

743

7047905, ilze.neikena@izm.gov.lv

 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT

OF THE REPUBLIC OF LATVIA AND THE GOVERNMENT OF MONGOLIA

ON CO-OPERATION IN THE FIELD OF CULTURE,

EDUCATION AND SCIENCE

The Government of the Republic of Latvia and The Government of Mongolia, hereinafter called the “Parties,”

In desire to contribute to further development of co-operation in the field of culture, education and science between the two countries,

Convinced that such co-operation promotes better understanding between the nations of the two countries,

Have agreed upon the following Agreement:

I.CULTURE

Article 1

The Parties shall encourage further development of co-operation in the field of culture and art.

Artice 2

In order to spread the knowledge of culture and art of the other country, the Parties shall promote:

a) direct contacts between interested cultural and artistic institutions and exchange of visits of persons active in these fields, including amateurs;

b) organization of art and photo exhibitions, musical events, exchange of artistic troupes and theatre performances;

c) co-operation between libraries, museums and other cultural institutions as well as exchange of audio and video records, books, films and press materials;

d) exchange of information about international competitions and festivals organized in their countries and invite to participate in them;

e) joint organization of cultural events on previously agreed subjects.

II.SCIENCE AND EDUCATION

Article 3

The Parties shall encourage further development of co-operation and exchange of experience in the field of education and science by:

a) implementing direct contacts between educational institutions and research institutes and further the development of co-operation between scientific organizations in the two countries;

b) exchange of academic staff with the aim to conducting scientific reseach;

c) exchange of specialists in Mongolian studies to give lectures during the programme period;

d) encourage direct contacts between the Latvian Academy of Science and Mongolian Academy of Science.

Article 4

The Parties shall reciprocally exchange yearly five (5) scholarships for bachelor or master students for one academic year.

The respective Ministries of the two countries shall conclude the list of the subject of studies and the financial conditions till May 30 each year.

Article 5

The Parties shall exchange specialists in the field of education for the total period of three (3) months annually.

Article 6

The Parties shall exchange students and graduates for the total period of six (6) months annually.

Article 7

The Parties will encourage the co-operation between the Ministry of Education and Science of the Republic of Latvia, the Ministry of Culture of the Republic of Latvia and the Ministry of Science, Technology, Education and Culture of Mongolia.

III.FINANCIAL AND GENERAL PROVISIONS

Article 8

All activities and exchanges foreseen in this Agreement shall be implemented in accordance the respective laws and regulations of the Parties and through diplomatic channels.

This Agreement does not exclude the implementation of other exchanges, which are not envisaged hereby, in the fields of culture, education and science, to be agreed upon by the Parties through diplomatic channels.

Article 9

All activities and exchanges foreseen in the Articles 3, 4, 5, 6 shall be implemented in accordance with the financial provisions elaborated hereunder:

a) The receiving Party shall exclude the persons undergoing education under this Agreement from educational fees and provide them with hostel accomodation and grants in accordance with the national legislation of the host country;

b) The sending Party shall cover the travel expenses to the capital of the receiving Party and back for the approved candidates for educational courses and for the groups exchanged between the institutions;

c) The receiving Party shall cover the expenses for travel inside its country.

Article 10

The exchange of exhibitions envisaged in this Agreement shall be made through diplomatic channels and according to the financial provisions elaborated hereunder:

a) The sending Party shall meet all the insurance and the transportation expenses of the exhibition material to the first exhibition point in the receiving Party and back to the sending Party from the last exhibition point;

b) The receiving Party shall povide the exhibition and meet local transportation, as well as printing expenses of advertisment, security and insurance of the exhibition;

c) The receiving Party shall provide the fulfilment of customs formalities within the shortest period of time.

Article 11

The proposals conserning the exchange of ensembles shall be made through diplomatic channels at least twelve (12) months in advance. The receiving Party shall give an answer within two (2) months after having received the proposals.

The sending Party will provide the receiving Party with all relevant information concerning the ensembles, programmes, press material, date of arrival and departure ect, at least four (4) months in advance.

Article 12

Contracting Parties shall notify each other through diplomatic channels in writing that all the conditions for entering into force of the Agreement have been met as required by national legislation. The Agreement shall enter into force on the day of the receipt of the last written notification.

Changes and additions to this Agreement during its implementation shall be co-ordinated in writing through diplomatic channels.

This Agreement is concluded for a period of five (5) years. It shall be automatically extended for further five-year (5) periods, unless terminated through diplomatic channels by any of the Parties at no later notice than six (6) months before the conclusion of a validity period.

Done in Riga on this 1st day of July 2003 in two originals, each of them in the Latvian, Mongolian and English languages, all texts being equally binding. In case of differences, the English text shall prevail.

On the behalf of the Government of the Republic of Latvia

On the behalf of Government of Mongolia

 

Atbildīgā amatpersona Eiropas integrācijas un starptautisko palīdzības programmu departamenta Starptautisko sakaru nodaļas vecākā referente

Eiropas integrācijas un starptautisko palīdzības programmu departamenta direktore

Administratīvā departamenta direktora vietnieces juridiskos jautājumos p.i.

Administratīvā departamenta Kontroles nodaļas vadītāja

Valsts sekretāra vietnieks

 

       

I.Neikena

L.Sīka

G.Kušķe

A.Bērziņa

V.Egle

16.06.2003 15:53

I.Neikena

995

7047905, ilze.neikena@izm.gov.lv

 

 

 

 

Likumprojekta

“Par Latvijas Republikas valdības un Mongolijas valdības līgumu par sadarbību kultūrā, izglītībā un zinātnē”

anotācija

I. Kādēļ likums ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Latvijas Republikas sadarbībai ar Mongoliju nav nekāda tiesiskā regulējuma, un tas ir nopietns šķērslis abu valstu tālākai sadarbībai

2. Likuma projekta būtība

Minētais likumprojekts sekmēs sadarbības attīstību kultūrā starp abām valstīm, attīstot tiešu kontaktu veidošanu starp ieinteresētām kultūras institūcijām, kā arī organizējot starptautiskus kultūras pasākumus. Likums uz vienlīdzības un abpusības pamata veicinās abu valstu studentu, izglītības speciālistu, akadēmiskā personāla pieredzes apmaiņu.

3. Cita informācija

-

II. Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likuma izpildes rezultātā tiks veicināta mākslas darbinieku, akadēmiskā personāla un zinātnieku izpratne un zināšanas par Mongolijas un Āzijas reģiona sociāli-ekonomisko potenciālu

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likuma izpilde veicinās zinātnes un kultūras attīstību Latvijā, paplašinot Latvijas zinātnieku, ekspertu starptautiskos kontaktus

3. Sociālo seku izvērtējums

Tiks iegūtas tādas komunikācijas prasmes un iemaņas, kas atvieglos sudentiem, akadēmiskajam personālam, mākslas jomā aktīvi strādājošām personām, ieskaitot amatieriem, to tālāku individuālo un profesionālo izaugsmi

4. Ietekme uz vidi

Neietekmē

5. Cita informācija

Likums veicinās Latvijas kā potenciālās Eiropas Savienības dalībvalsts iespējas piedalīties Eiropas Savienības palīdzības programmās Mongolijai (TACIS, ERASMUS World)

 

III. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Likuma projekts šo jomu neskar

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likuma projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likuma projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Likuma projekts šo jomu neskar

 

 

1

2

3

4

5

6

4. Prognozējamie kompensējamie pasākumi papildu finansēšanai

Likuma projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

I. Lai izpildītu līguma saistības, Izglītības un zinātnes ministrijas un augstākās izglītības iestāžu budžeta ietvaros gadā jāplāno šādas (maksimāli pieļaujamās) izmaksas:

Stipendiju izmaksas:

1. Pieciem (5) bakalaura studentiem vai maģistrantiem pilnam mācību gadam – 70 Ls x 5 studentiem x 9 mēneši = 3150 Ls;

2. Studentu apmaiņai (seši (6) mēneši gadā) – 70 Ls x 6 mēneši=420 Ls;

Stipendijām kopā: 3570 Ls;

Izmitināšana kopmītnē (viesnīcas tipa iestādē):

1. Pieciem (5) bakalaura studentiem vai maģistrantiem pilnam mācību gadam – 35 Ls mēnesī x 5 studenti x 9 mēneši = 1575 Ls;

2. Studentu un speciālistu apmaiņai (deviņi (9) mēneši gadā) – 35 Ls mēnesī x 9 mēneši = 315 Ls;

Izmitināšanas izdevumi kopā: 1890 Ls;

Ceļa un iekšzemes transporta izdevumi:

1. Ceļa izmaksas Rīga – Ulanbatora – Rīga:

vienai (1) personai 354 Ls x 9 personas = 3186 Ls;

2. Iekšzemes transporta izdevumi – 9,2 Ls mēnesī x 5 studenti x 9 mēneši = 414 Ls;

3. Iekšzemes transporta izdevumi apmaiņas speciālistiem un studentiem – 9,2 Ls mēnesī x 6 mēneši = 55,2 Ls

Kopā: 3655,2 Ls.

Paredzēto izmaksu kopsumma: 9115,2 Ls gadā.

II. Kultūras ministrija līguma izpildei plāno vidēji LVL 5000.

6. Cita informācija

Likumā paredzēto pasākumu finansēšana tiks nodrošināta no Izglītības un zinātnes ministrijas, augstākās izglītības iestāžu un Kultūras ministrijas piešķirtiem valsts budžeta līdzekļiem.

 

 

IV. Kāda var būt likumprojekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus ir jāizdod vai ir sagatavoti to projekti

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā līgumā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punkrus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Papildus normatīvie akti nav jāizdod

2. Cita informācija

 

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts

1. Saistības ar Eiropas Savienību

Likuma projekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likuma projekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likuma projekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšnas datumu, nosaukumu un publikāciju

Likuma projekts šo jomu neskar

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta, Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

       
 

5. Cita informācija

 

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likuma projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Akadēmiskās informācijas centrs; Latvijas Rektoru padome

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Normatīvā akta projektā tika iestrādāti iepriekšminēto organizāciju ieteikumi

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācjas nav notikušas

5. Cita informācija

 

VII. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde

1. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts insitūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likuma izpildi Latvijas Republikā uzraudzīs Izglītības un zinātnes ministrija un Latvijas Republikas Kultūras ministrija. Līguma izpildi Mongolijā uzraudzīs Mongolijas Zinātnes, tehnoloģijas, izglītības un kultūras ministrija.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Pirms līguma parakstīšanas tiks sagatavots paziņojums presei, kā arī preses pārstāvji tiks uzaicināti uz līguma parakstīšanas ceremoniju.

Informācija par līguma slēgšanu tiks ievietota Izglītības un zinātnes ministrijas interneta mājas lapā www.izm.gov.lv

Likums pēc tā pieņemšanas tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis.”

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja līgums viņu ierobežo

Likums nenosaka indivīda tiesību ierobežojumus.

4. Cita informācija

 

 

Izglītības un zinātnes ministrs K.Šadurskis

 

 

Atbildīgā amatpersona Eiropas integrācijas un starptautisko palīdzības programmu departamenta Starptautisko sakaru nodaļas vecākā referente

Eiropas integrācijas un starptautisko palīdzības programmu departamenta direktore

Administratīvā departamenta direktora vietniece juridiskos jautājumos

Administratīvā departamenta Kontroles nodaļas vadītāja

Valsts sekretāre

 

       

I.Neikena

L.Sīka

S.Sidiki

A.Birzniece

S.Veģere

01.09.2003 10:40

I.Neikena

939

7047905, ilze.neikena@izm.gov.lv