Likumprojekts otrajam lasījumam

Likumprojekts otrajam lasījumam

Iesniedz Juridiskā komisija

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

(reģ.nr.448)

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

Pr.

nr.

Priekšlikumi

Atbildīgās komisijas atzinums

Ieteiktā likumprojekta redakcija pieņemšanai otrajā lasījumā

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

     

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

45.pants. Neatļauta ārstniecība

Par tādu personu nodarbošanos ar ārstniecību, kurām nav medicīniskās

izglītības, -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par tādu personu nodarbošanos ar ārstniecības privātpraksi, kuras nav reģistrējušās likumā noteiktajā kārtībā,-

uzliek naudas sodu līdz simt latiem.

Par Labklājības ministrijas neapstiprinātas medicīniskās tehnoloģijas izmantošanu ārstniecībā -

uzliek naudas sodu ārstniecības iestādes vadītājam un ārstniecības personām līdz simt latiem.

Par tādu personu nodarbošanos ar ārstniecību, kurām nav speciālista prakses tiesību attiecīgajā specialitātē, ja nav tādas personas uzraudzības, kurai ir speciālista prakses tiesības attiecīgajā specialitātē, -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par atļaušanu augstāko medicīniskās izglītības iestāžu un medicīniskās pamatizglītības iestāžu klausītājiem mācību programmu ietvaros nodarboties ar slimnieku ārstēšanu vai sniegt dzemdībpalīdzību, ja nav tādas ārstniecības personas tiešas uzraudzības, kurai ir speciālista prakses tiesības attiecīgajā specialitātē, -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

 

45.2 pants. Kārtības neievērošana, kādā ārstniecības iestādēm jāsniedz ziņas par ārstniecības personu pieņemšanu darbā un atlaišanu no darba

Par kārtības neievērošana, kādā ārstniecības iestādēm jāsniedz ziņas Labklājības ministrijai par ārstniecības personu pieņemšanu darbā un atlaišanu no darba, -

uzliek naudas sodu ārstniecības iestādes vadītājam līdz simt latiem.

1. Aizstāt 45. pantā vārdus “Labklājības ministrijas” ar vārdiem “Veselības ministrijas”.

1.

/Juridiskais birojs/

Izteikt likumprojekta 1.pantu šādā redakcijā:

“1. Aizstāt 45. un 45.2 pantā vārdus “Labklājības ministrija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Veselības ministrija” (attiecīgā locījumā)”.

Atbalstīt

1. Aizstāt 45. un 45.2 pantā vārdus “Labklājības ministrija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Veselības ministrija” (attiecīgā locījumā).

 

46.pants. Narkotisko un psihotropo vielu nelikumīga iegādāšanās vai glabāšana nelielos apmēros vai narkotisko un psihotropo vielu lietošana bez ārsta nozīmējuma

Par narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgu iegādāšanos vai glabāšanu nelielos apmēros bez nolūka realizēt, kā arī par narkotisko un psihotropo vielu lietošanu bez ārsta nozīmējuma, -

uzliek naudas sodu līdz septiņdesmit pieciem latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm.

Persona, kas labprātīgi nodevusi tās rīcībā nelielos apmēros esošās narkotiskās un psihotropās vielas, ko tā bija iegādājusies vai glabājusi bez nolūka realizēt, vai arī labprātīgi griezusies medicīnas iestādē pēc medicīniskas palīdzības sakarā ar narkotisko un psihotropo vielu lietošanu bez ārsta nozīmējuma, tiek atbrīvota no administratīvās atbildības par šajā pantā paredzētajām darbībām. Narkotisko un psihotropo vielu daudzumu, kas uzskatāms par nelielu, nosaka Latvijas Republikas Labklājības ministrija.

2. Izteikt 46. pantu šādā redakcijā:

“46.pants. Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī vielu, kas var tikt izmantotas narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgai izgatavošanai (prekursoru), nelikumīga iegādāšanās vai glabāšana nelielos apmēros vai narkotisko un psihotropo vielu lietošana bez ārsta nozīmējuma

Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī vielu, kas var tikt izmantotas narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgai izgatavošanai (prekursoru) nelikumīgu iegādāšanos vai glabāšanu nelielos apmēros bez nolūka realizēt, kā arī par narkotisko un psihotropo vielu lietošanu bez ārsta nozīmējuma, -

uzliek naudas sodu līdz septiņdesmit pieciem latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm.

Persona, kas labprātīgi nodevusi tās rīcībā nelielos apmēros esošās narkotiskās un psihotropās vielas un zāles, kā arī vielas, kas var tikt izmantotas narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgai izgatavošanai (prekursorus), ko tā bija iegādājusies vai glabājusi bez nolūka realizēt, vai arī labprātīgi griezusies ārstniecības iestādē pēc medicīniskās palīdzības sakarā ar narkotisko un psihotropo vielu un zāļu lietošanu bez ārsta nozīmējuma, tiek atbrīvota no administratīvās atbildības par šajā pantā paredzētajām darbībām.

Nelikumīgā apritē esošu narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī vielu, kas var tikt izmantotas narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgai izgatavošanai (prekursori) apmēri, līdz kuriem daudzumi atzīstami par nelieliem, noteikti likuma “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 2. pielikumā.”

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 46.panta nosaukumā vārdu “nelikumīga” ar vārdu “neatļauta” un vārdus “nelielos apmēros” ar vārdiem “nelielā apmērā”.

/Juridiskais birojs/

Izteikt 46.panta pirmās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

“Par narkotisko vai psihotropo vielu vai zāļu, kā arī vielu, kas var tikt izmantotas narkotisko vai psihotropo vielu nelikumīgai izgatavošanai (prekursoru) neatļautu iegādāšanos vai glabāšanu nelielā apmērā bez nolūka realizēt, kā arī par narkotisko un psihotropo vielu lietošanu bez ārsta nozīmējuma,-“.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 46.panta otrajā daļā vārdus “nelielos apmēros” ar vārdiem “nelielā apmērā”, kā arī izslēgt vārdus “un zāļu”.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

2. Izteikt 46. pantu šādā redakcijā:

“46.pants. Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī vielu, kas var tikt izmantotas narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgai izgatavošanai (prekursoru), neatļauta iegādāšanās vai glabāšana nelielā apmērā vai narkotisko un psihotropo vielu lietošana bez ārsta nozīmējuma

Par narkotisko vai psihotropo vielu vai zāļu, kā arī vielu, kas var tikt izmantotas narkotisko vai psihotropo vielu nelikumīgai izgatavošanai (prekursoru), neatļautu iegādāšanos vai glabāšanu nelielā apmērā bez nolūka tās realizēt, kā arī par narkotisko un psihotropo vielu lietošanu bez ārsta nozīmējuma,-

uzliek naudas sodu līdz septiņdesmit pieciem latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm.

Persona, kura labprātīgi nodevusi tās rīcībā nelielā apmērā esošās narkotiskās un psihotropās vielas un zāles, kā arī vielas, kas var tikt izmantotas narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgai izgatavošanai (prekursorus), un ko tā bija iegādājusies vai glabājusi bez nolūka realizēt, vai arī labprātīgi vērsusies ārstniecības iestādē pēc medicīniskās palīdzības sakarā ar narkotisko un psihotropo vielu lietošanu bez ārsta nozīmējuma, tiek atbrīvota no administratīvās atbildības par šajā pantā paredzētajām darbībām.

Nelikumīgā apritē esošu narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī vielu, kas var tikt izmantotas narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgai izgatavošanai (prekursoru) apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem, noteikts likuma “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 2. pielikumā.”

 

46.1 pants. Noteiktās kārtības pārkāpšana farmaceitiskajā darbībā

Par narkotisko un psihotropo zāļu, zāļu līdzekļu vai prekursoru ražošanas vai izplatīšanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot šīs zāles, zāļu līdzekļus vai prekursorus vai bez konfiskācijas.

Par Latvijas Republikā nereģistrētu vai neatļautu zāļu izplatīšanu -

uzliek naudas sodu izplatītājam līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot šīs zāles.

Par tādu zāļu vai zāļu līdzekļu izplatīšanu, kuriem izbeidzies derīguma termiņš vai kuri neatbilst tehnisko normatīvu dokumentācijas prasībām, tai skaitā ar bojātu iepakojumu, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām — no desmit līdz piecsimt latiem, konfiscējot šīs zāles vai zāļu līdzekļus.

Par zāļu vai zāļu līdzekļu iepirkšanu vai izplatīšanu, ja nav attiecīgi noformēti pavaddokumenti, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām — no desmit līdz piecsimt latiem, konfiscējot šīs zāles vai zāļu līdzekļus vai bez konfiskācijas.

Par zāļu pavaddokumentu uzskaites, saglabāšanas, lietošanas vai aprites kārtības neievērošanu farmaceitiskās darbības uzņēmumos -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām — no desmit līdz piecsimt latiem.

Par Labklājības ministrijas vai Pārtikas un veterinārā dienesta noteikto zāļu, zāļu līdzekļu vai to grupu ražošanas, kontroles vai izplatīšanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām — no desmit līdz piecsimt latiem, konfiscējot šīs zāles vai zāļu līdzekļus vai bez konfiskācijas.

Par Labklājības ministrijas vai Pārtikas un veterinārā dienesta noteiktās kārtības pārkāpšanu informācijas izplatīšanā farmācijas jomā -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām — no desmit līdz piecsimt latiem.

Par recepšu veidlapu izgatavošanas noteikumu un recepšu izrakstīšanas kārtības neievērošanu -

uzliek naudas sodu līdz simt latiem.

(1996.gada 11.aprīļa likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.12.2001. likumu un 2003.gada 12.jūnija likumu - Ziņotājs, 1996, nr.10)

3. Izteikt 46.1 pantu šādā redakcijā:

“46.1 pants. Noteiktās kārtības pārkāpšana farmaceitiskajā darbībā

Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī vielu, kas var tikt izmantotas narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgai izgatavošanai (prekursori) ražošanas, izgatavošanas vai izplatīšanas noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu fiziskām personām no simt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no tūkstoš līdz piectūkstoš latiem, konfiscējot šīs zāles, vielas vai prekursorus vai bez konfiskācijas.

Par Latvijas Republikā nereģistrētu vai neatļautu zāļu izplatīšanu –

uzliek naudas sodu – izplatītājam – fiziskai personai no simt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajai personai – no tūkstoš līdz piectūkstoš latiem, konfiscējot šīs zāles.

Par tādu zāļu izplatīšanu, kurām beidzies to derīguma termiņš vai kuru kvalitāte neatbilst apstiprinātās tehnisko normatīvu dokumentācijas prasībām, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz trīssimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām — no divsimt piecdesmit līdz piectūkstoš latiem, konfiscējot šīs zāles vai bez konfiskācijas.

Par zāļu izplatīšanu bez normatīvajos aktos noteiktajiem dokumentiem –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit pieciem līdz divsimt latiem, bet juridiskajām personām — no divsimt piecdesmit līdz tūkstoš latiem, konfiscējot šīs zāles vai bez konfiskācijas.

Par zāļu dokumentācijas uzskaites, saglabāšanas, lietošanas vai aprites kārtības neievērošanu farmaceitiskās darbības uzņēmumos -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit pieciem līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām — no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem.

Par zāļu ražošanas, kontroles un izplatīšanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divdesmit pieciem latiem, bet juridiskajām personām— no trīssimt līdz piectūkstoš latiem, konfiscējot zāles vai bez konfiskācijas.

Par zāļu reklāmas noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piectūkstoš līdz desmittūkstoš latiem.

Par recepšu veidlapu izgatavošanas, uzglabāšanas noteikumu un recepšu izrakstīšanas kārtības neievērošanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt līdz tūkstoš latiem.”

5.

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 46.1 panta pirmajā daļā vārdus “vielu un”, “vielas”.

/Juridiskā komisija/

Aizstāt 46.1 panta pirmās daļas sankcijā vārdu “piectūkstoš” ar vārdu “demittūkstoš”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/Juridiskā komisija/

Aizstāt 46.1 panta septītās daļas sankcijā vārdu “piectūkstoš” ar vārdu “tūkstoš”.

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

3. Izteikt 46.1 pantu šādā redakcijā:

“46.1 pants. Noteiktās kārtības pārkāpšana farmaceitiskajā darbībā

Par narkotisko un psihotropo zāļu, kā arī vielu, kas var tikt izmantotas narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgai izgatavošanai (prekursoru) ražošanas, izgatavošanas vai izplatīšanas noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no tūkstoš līdz desmittūkstoš latiem, konfiscējot šīs zāles vai prekursorus vai bez konfiskācijas.

Par Latvijas Republikā nereģistrētu vai neatļautu zāļu izplatīšanu –

uzliek naudas sodu

izplatītājam – fiziskajai personai no simt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajai personai – no tūkstoš līdz piectūkstoš latiem, konfiscējot šīs zāles.

Par tādu zāļu izplatīšanu, kurām beidzies derīguma termiņš vai kuru kvalitāte neatbilst apstiprinātās tehnisko normatīvu dokumentācijas prasībām, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz trīssimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām — no divsimt piecdesmit līdz piectūkstoš latiem, konfiscējot šīs zāles vai bez konfiskācijas.

Par zāļu izplatīšanu bez normatīvajos aktos noteiktajiem dokumentiem –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit pieciem līdz divsimt latiem, bet juridiskajām personām — no divsimt piecdesmit līdz tūkstoš latiem, konfiscējot šīs zāles vai bez konfiskācijas.

Par zāļu dokumentācijas uzskaites, saglabāšanas, lietošanas vai aprites kārtības neievērošanu farmaceitiskās darbības

uzņēmumos -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit pieciem līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām — no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem.

Par zāļu ražošanas, kontroles un izplatīšanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divdesmit pieciem latiem, bet juridiskajām personām— no trīssimt līdz piectūkstoš latiem, konfiscējot zāles vai bez konfiskācijas.

Par zāļu reklāmas noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no tūkstoš līdz desmittūkstoš latiem.

Par recepšu veidlapu izgatavošanas vai uzglabāšanas noteikumu vai recepšu izrakstīšanas kārtības neievērošanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt līdz tūkstoš latiem.”

 

46.2 pants. Narkotisko un psihotropo zāļu vai zāļu līdzekļu saņemšanas, uzglabāšanas un izlietošanas pārkāpumi ārstniecības iestādēs

Par narkotisko un psihotropo zāļu vai zāļu līdzekļu saņemšanas, uzglabāšanas un izlietošanas pārkāpumiem ārstniecības iestādē -

uzliek naudas sodu ārstniecības iestādes vadītājam līdz divsimt piecdesmit latiem.

(1996.gada 11.aprīļa likuma redakcijā - Ziņotājs, 1996, nr.10)

4. Izteikt 46.2 pantu šādā redakcijā:

“46.2 pants. Zāļu saņemšanas, uzglabāšanas un izlietošanas pārkāpumi ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās

Par zāļu saņemšanas, uzglabāšanas un izlietošanas pārkāpumiem ārstniecības iestādē un sociālās aprūpes institūcijās –

uzliek naudas sodu ārstniecības iestādes vai sociālās aprūpes institūcijas vadītājam līdz divsimt piecdesmit latiem.”

 

 

 

4. Izteikt 46.2 pantu šādā redakcijā:

“46.2 pants. Zāļu saņemšanas, uzglabāšanas un izlietošanas pārkāpumi ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās

Par zāļu saņemšanas, uzglabāšanas vai izlietošanas pārkāpumiem ārstniecības iestādē un sociālās aprūpes institūcijā –

uzliek naudas sodu ārstniecības iestādes vai sociālās aprūpes institūcijas vadītājam līdz divsimt piecdesmit latiem.”

228.2 pants. Valsts farmācijas inspekcija

Valsts farmācijas inspekcija izskata šā kodeksa 46.1 un 78.1 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts farmācijas inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts farmācijas inspekcijas vadītājs un viņa vietnieki - naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem;

2) Valsts farmācijas inspekcijas inspektori - naudas sodu līdz simt latiem.

(1996.gada 11.aprīļa likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.12.2001. likumu un 2003.gada 12.jūnija likumu - Ziņotājs, 1996, nr.10)

5. Aizstāt 228.2 panta 1. punktā vārdus “divsimt piecdesmit” ar vārdu “desmittūkstoš” un 2. punktā vārdu “simt” ar vārdu “tūkstoš”.

 

 

 

 

5. Aizstāt 228.2 panta 1. punktā vārdus “divsimt piecdesmit” ar vārdu “desmittūkstoš” un 2. punktā vārdu “simt” - ar vārdu “tūkstoš”.

258.pants. Atstādināšana no transporta līdzekļu un mazo kuģu vadīšanas un alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidu konstatējošā pārbaude

Transporta līdzekļu vadītāji vai citas personas, kas vada transporta līdzekļus, kā arī mazo kuģu vadītāji, par kuriem ir pietiekams pamats domāt, ka viņi ir alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā, jāatstādina no transporta līdzekļu vadīšanas un noteiktā kārtībā jāpārbauda, vai viņi nav alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā.

Transporta līdzekļu vadītāju vai citu personu, kas vada transporta līdzekļus, nosūtīšana pārbaudei, vai tās nav alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā, kā arī šī pārbaude notiek kārtībā, kādu nosaka Iekšlietu ministrija, Labklājības ministrija un Tieslietu ministrija, bet attiecībā uz kuģu vadītājiem - Satiksmes ministrija, Labklājības ministrija un Tieslietu ministrija.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 1992.gada 11.jūlija likumu un 3.novembra likumu un 1997.gada 28.maija likumu - Ziņotājs, 1992, nr.29/31 un nr.46/47/48; 1997, nr.13)

6. Aizstāt 258. pantā vārdus “Labklājības ministrija” ar vārdiem “Veselības ministrija”.

8.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt likumprojekta 6.pantu.

Atbalstīt