Likumprojekts

Likumprojekts

Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli

  1. Likumā lietotie termini
  2. Šajā likumā lietotie transportlīdzekļu tipu nosaukumi atbilst Latvijas nacionālajā transportlīdzekļu tipu un to definīciju standartā noteiktajai klasifikācijai un transportlīdzekļu uzskaites tehniskajiem datiem.

  3. Nodokļa objekts
  4. Ar vieglo automobiļu un motociklu nodokli (turpmāk – nodoklis) apliekamais objekts ir vieglie automobiļi un motocikli.

  5. Nodokļa maksātāji
  6. Nodokļa maksātāji ir visas juridiskās un fiziskās personas, uz kuru vārda saskaņā ar šo likumu Latvijā tiek reģistrēti vieglie automobiļi vai motocikli.

  7. Nodokļa likmes
  8. (1) Vieglajiem automobiļiem nodokli aprēķina atkarībā no automobiļa vecuma (skaitot no pirmās reģistrācijas gada ārvalstīs) pēc šādām likmēm:

   1) iepriekš nereģistrētiem automobiļiem un automobiļiem, kas nav vecāki par gadu, – 250 latu;

   2) gadu veciem automobiļiem – 200 latu;

   3) divus gadus veciem automobiļiem – 150 latu;

   4) trīs gadus veciem automobiļiem – 125 lati;

   5) četrus gadus veciem automobiļiem – 100 latu;

   6) piecus līdz septiņus gadus veciem automobiļiem – 75 lati;

   7) astoņus gadus veciem automobiļiem – 80 latu;

   8) deviņus gadus veciem automobiļiem – 85 lati;

   9) desmit gadu veciem automobiļiem – 90 latu;

   10) 11 gadu veciem automobiļiem –100 latu;

   11) 12 gadu veciem automobiļiem – 110 latu;

   12) 13 gadu veciem automobiļiem – 130 latu;

   13) 14 gadu veciem automobiļiem – 150 latu;

   14) 15 gadu veciem automobiļiem – 170 latu;

   15) 16 gadu veciem automobiļiem – 190 latu;

   16) 17 gadu veciem automobiļiem – 210 latu;

   17) 18 gadu veciem automobiļiem – 230 latu;

   18) 19 līdz 25 gadus (ieskaitot) veciem automobiļiem – 250 latu.

   (2) Motocikliem nodokli aprēķina atkarībā no motocikla vecuma (skaitot no pirmās reģistrācijas gada ārvalstīs), šā panta pirmajā daļā automobiļiem noteiktās attiecīgās likmes reizinot ar 0,25.

   (3) Ja nav iespējams noteikt vieglā automobiļa vai motocikla pirmās reģistrācijas gadu, nodokli aprēķina pēc vieglā automobiļa vai motocikla vecuma, skaitot no izgatavošanas gada.

  9. Atbrīvojumi
  10. (1) No nodokļa ir atbrīvoti vieglie automobiļi vai motocikli, kuri atbrīvoti no muitas nodokļa atbilstoši Eiropas Padomes 1983.gada 28.marta regulai 918/83.

   (2) No nodokļa ir atbrīvoti vieglie automobiļi un motocikli, kas ir vecāki par 25 gadiem.

   (3) No nodokļa ir atbrīvoti:

   1) vieglie automobiļi ar elektromotoru (elektromobiļi);

   2) speciālie vieglie automobiļi (piemēram, ātrās medicīniskās palīdzības vieglie automobiļi, dzīvojamie vieglie automobiļi, vieglie katafalkautomobiļi);

   3) vieglie automobiļi, kas speciāli aprīkoti, lai pārvadātu riteņkrēslos sēdošos invalīdus.

   (4) No nodokļa ir atbrīvoti īpaši sagatavoti sporta vieglie automobiļi un motocikli.

   (5) No nodokļa ir atbrīvoti operatīvie vieglie automobiļi un motocikli, kas paredzēti Iekšlietu ministrijas un Aizsardzības ministrijas iestāžu vajadzībām vai Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.

   (6) Nodokli nemaksā invalīdi ar pārvietošanās traucējumiem, kuriem ir noteiktas medicīniskās indikācijas speciāli pielāgoto vieglo automobiļu iegādei un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensācijai (par vienu uz attiecīgās personas vārda reģistrētu speciāli pielāgoto vieglo automobili). Ja speciāli pielāgotais vieglais automobilis tiek pārdots vai citādi mainās tā īpašnieks, reģistrējot attiecīgo vieglo automobili uz jaunā īpašnieka vārda, nodoklis maksājams saskaņā ar šā likuma 6.pantu, ja jaunajam īpašniekam nav tiesību uz atbrīvojumu no nodokļa saskaņā ar šo likumu.

   (7) No nodokļa ir atbrīvoti vieglie automobiļi vai motocikli, kuri ir reģistrēti citās Eiropas Savienības dalībvalstīs un ar kuriem to īpašnieki vai valdītāji iebrauc Latvijā un kurus lieto Latvijā, ja normatīvajos aktos nav paredzēta šāda vieglā automobiļa vai motocikla reģistrācija Latvijā.

   (8) Ja vieglais automobilis vai motocikls pārbūvēts (pārveidots) no cita tipa transportlīdzekļa, kurš nav bijis aplikts ar nodokli vai atbrīvots no nodokļa, nodoklis maksājams pirms šāda vieglā automobiļa vai motocikla reģistrācijas pēc jauniem nosacījumiem.

   (9) Ja vieglais automobilis vai motocikls nav bijis aplikts ar nodokli vai ir bijis atbrīvots no nodokļa saskaņā ar šo likumu, bet tiek reģistrēts pēc jauniem nosacījumiem, pēc kuriem atbrīvojums no nodokļa vairs nav piemērojams, nodoklis maksājams pirms šāda vieglā automobiļa vai motocikla reģistrācijas pēc jauniem nosacījumiem.

  11. Nodokļa maksāšana
  12. (1) Nodokli maksā par:

   1) pirmo reizi Latvijā reģistrējamu vieglo automobili vai motociklu;

   2) reģistrējamu vieglo automobili vai motociklu saskaņā ar šā likuma 5.panta sestās daļas otro teikumu, astoto daļu vai devīto daļu;

   3) reģistrējamu vieglo automobili vai motociklu saskaņā ar šā likuma 7.pantu.

   (2) Persona saskaņā ar šā panta pirmo daļu aprēķināto nodokli iemaksā valsts budžetā pirms attiecīgā vieglā automobiļa vai motocikla reģistrācijas Ceļu satiksmes drošības direkcijā.

   (3) Reģistrējot vieglo automobili vai motociklu Ceļu satiksmes drošības direkcijā, persona uzrāda nodokļa samaksas apliecinājumu.

   (4) Latvijā vieglo automobili vai motociklu nereģistrē, ja nav samaksāts nodoklis saskaņā ar šo likumu.

   (5) Fiziskās un juridiskās personas nodokli par vieglo automobili vai motociklu, kurš uz laiku ievests no ārvalsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, maksā saskaņā ar kārtību, kas noteikta muitas nodokļa maksāšanai.

  13. Nodokļa atmaksāšana
  14. (1) Nodokli atmaksā 30 dienu laikā pēc nodokļa maksātāja attiecīga pieprasījuma saņemšanas, ja vieglo automobili vai motociklu sešu mēnešu laikā pēc reģistrācijas noņem no uzskaites tā izvešanai no Latvijas.

   (2) Ja nodoklis ir atmaksāts (vai to paredzēts atmaksāt) saskaņā ar šā panta pirmo daļu, bet vieglais automobilis vai motocikls netiek izvests no Latvijas vai tiek izvests, bet pēc tam atkal ievests Latvijā un atkārtoti reģistrēts Latvijā, nodoklis maksājams saskaņā ar šā likuma 6.pantu.

  15. Nodokļa administrācija

Kārtību, kādā iekasē, maksā un administrē nodokli, kā arī nodokļa administrācijas iecelšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

Likums stājas spēkā ar īpašu likumu.

 

 

Finanšu ministrs

V.Dombrovskis

Likumprojekta

“Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli”

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

Pašlaik vieglos automobiļus un motociklus apliek ar akcīzes nodokli saskaņā ar spēkā esošo 1999.gada 9.decembra likumu “Par akcīzes nodokli”.

Vieglie automobiļi un motocikli nav tipiskas akcīzes preces (patēriņa preces), jo tie ir ilglaicīgi lietojami.

Uz vieglajiem automobiļiem un motocikliem praktiski nevar attiecināt akcīzes nodokļa vispārējos principus, īpaši pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā.

Nodoklis automobiļiem un motocikliem Eiropas Savienībā pagaidām nav harmonizēts un katra Eiropas Savienības dalībvalsts to administrē pēc saviem principiem.

Starp Eiropas Savienības dalībvalstīm uz robežām nepastāv muitas procedūra, tāpēc transportlīdzekļiem nevar piemērot akcīzes nodokli uz robežas, kā tas ir šobrīd. Eiropas Savienības dalībvalstīs vieglajiem automobiļiem un motocikliem piemēro transportlīdzekļu nodokli (Car tax), pirmo reizi reģistrējot attiecīgo transportlīdzekli attiecīgajā valstī. Ņemot to vērā, Finanšu ministrija izstrādāja likumprojektu, kas regulēs šāda nodokļa piemērošanu.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts regulēs nodokļa piemērošanu Latvijas Republikā reģistrējamajiem vieglajiem automobiļiem un motocikliem, kas ievesti no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm vai kas ievesti no ārvalstīm, kas nav dalībvalsts.

Pēc būtības tiek piemērots tāds pats nodoklis kā šobrīd spēkā esošais akcīzes nodoklis. Nodokļa princips netiek mainīts. Nodokli aprēķina pēc automobiļu un motociklu vecuma. Tiek mainīta tā iekasēšanas kārtība, lai pielāgotos Eiropas Savienības vienotā tirgus principiem.

Šobrīd akcīzes nodokli par vieglajiem automobiļiem un motocikliem, kas ievesti no ārvalstīm, maksā pirms to uzrādīšanas muitas iestādē. Tā kā Latvijai iestājoties ES, vairs nepastāvēs preču muitas kontrole uz iekšējām robežām, tad pašreizējā sistēma vairs nebūs piemērojama. Līdz ar to likumprojekts paredz noteikt citu nodokļa maksāšanas brīdi – pirms attiecīgā transportlīdzekļa reģistrācijas CSDD.

3. Cita informācija

Nav

 

 

 

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Ņemot vērā, ka nodoklis būs tāds pats kā šobrīd spēkā esošais akcīzes nodoklis, nav gaidāmas izmaiņas ietekmē uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

3. Sociālo seku izvērtējums

4. Ietekme uz vidi

5. Cita informācija

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

-

-

-

-

-

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

3. Finansiālā ietekme

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

6. Cita informācija

Ņemot vērā, ka nodoklis būs tāds pats kā šobrīd spēkā esošais akcīzes nodoklis, nav gaidāmas izmaiņas ietekmē uz valsts budžetu un pašvaldību budcetiem.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

1. Nepieciešams izstrādāt grozījumus likumā “Par nodokļiem un nodevām”, lai paredzētu jaunu nodokļa veidu. Likumprojekts tiks iesniegts MK līdz 2003.gada 31.decembrim.

2. Paralēli šim likumprojektam Finanšu ministrija ir izstrādājusi arī likumprojektu “Par akcīzes nodokli”, kas aizstās visus šobrīd spēkā esošos akcīzes nodokļa likumus. Tajā kā akcīzes nodokļa objekti vairs nav minēti vieglie automobiļi un motocikli. Likumprojektu “Par akcīzes nodokli” paredzēts iekļaut 2004.gada budžeta likumprojektu paketē.

3. Likumprojekts paredz MK noteikumu izdošanu. MK noteikumi regulēs nodokļa iekasēšanas, maksāšanas un administrēšanas, kā arī nodokļa administrācijas iecelšanas kārtību. MK noteikumu projekts tiks iesniegts MK līdz 31.03.2004.

2. Cita informācija

Nav

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts atbilst saistībām, kas izriet no:

1. Eiropas Kopienu Tiesas 1995. gada 9. marta sprieduma lietā C-345/93

2. Eiropas Kopienu Tiesas 2002. gada 19.septembra sprieduma lietā C-101/00

3. Eiropas Komisijas 2002.gada 6.septembra paziņojuma COM (2002) 431

4. Padomes 1983.gada 28.marta direktīvas 83/182/EEC par atsevišķu transportlīdzekļu, kas uz laiku importēti no vienas dalībvalsts uz citu, atbrīvošanu no nodokļiem

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

1. Eiropas Kopienu Tiesas 1995. gada 9. marta spriedums lietā C-345/93 (publicēts “European Court Reports” 1995)

2. Eiropas Kopienu Tiesas 2002. gada 19.septembra spriedums lietā C-101/00 (publicēts “European Court Reports” 2002)

3. Eiropas Komisijas 2002.gada 6.septembra paziņojums COM (2002) 431

4. Padomes 1983.gada 28.marta direktīva 83/182/EEC par atsevišķu transportlīdzekļu, kas uz laiku importēti no vienas dalībvalsts uz citu, atbrīvošanu no nodokļiem (publicēta “Official Journal” 23.04.1983.)

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

4.pants Nodokļa likmes

Eiropas Kopienu Tiesas 1995. gada 9. marta spriedums lietā C-345/93

Atbilst

 

4.pants Nodokļa likmes

Eiropas Kopienu Tiesas 2002. gada 19.septembra spriedums lietā C-101/00

Atbilst

 

4.pants Nodokļa likmes

Eiropas Komisijas 2002.gada 6.septembra paziņojuma COM (2002) 431

Daļēji atbilst

Likumprojektā nav ievērotas visas ziņojumā minētās rekomendācijas, jo tās izteiktas attiecībā uz esošajām ES dalībvalstīm un neatbilst Latvijas ekonomiskajai situācijai.

Viss likumprojekts

Padomes 1983.gada 28.marta direktīva 83/182/EEC par atsevišķu transportlīdzekļu, kas uz laiku importēti no vienas dalībvalsts uz citu, atbrīvošanu no nodokļiem

Atbilst

 

5. Cita informācija

Nav

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Ir notikušas konsultācijas ar Latvijas Pilnvaroto autotirgotāju asociāciju un Lietoto automobiļu tirgotāju asociāciju.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Latvijas Pilnvaroto autotirgotāju asociācija uzskata, ka jānosaka vienāda nodokļa likme visiem automobiļiem – 125 lati (vai 150 lati), vai arī nepieciešamības gadījumā jānosaka akcīzes nodokļa pieaugums vecākiem (virs 10 gadiem) automobiļiem.

Lietoto automobiļu tirgotāju asociācija uzskata, ka nav jāmaina noteiktās nodokļu likmes.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Ir veiktas konsultācijas ar ārvalstu ekspertiem no Somijas un Holandes.

5. Cita informācija

Nav

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojektā paredzētās normas īstenošana neradīs vajadzību pēc jaunām struktūrvienībām vai institūcijām.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

 

Sabiedrība par likumu ieviešanu tiks informēta vispārējā kārtībā – publicējot tos oficiālajā preses izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājā”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likums neierobežos indivīda tiesības.

4. Cita informācija

Nav

 

 

Finanšu ministra vietā –

iekšlietu ministrs M.Gulbis

 

 

Valsts sekretāres vietnieks

Juridiskā departamenta direktores vietniece

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

I.Gaugers

G.Aizstrauta

M.Radeiko

M.Jurušs

 

24.09.2003 13:48

1115

M.Jurušs

7095530

Maris.Juruss@fm.gov.lv