Pielikums

Pielikums

Anotācija

Likumprojekts

Par akcīzes nodokli

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

  1. Likumā lietotie termini
   1. Likumā lietotie termini atbilst likumā "Par nodokļiem un nodevām" lietotajiem terminiem, ja šajā likumā nav noteikts citādi.
   2. Likumā ir lietoti arī šādi termini:
     1. akcīzes preces – alkoholiskie dzērieni, tabakas izstrādājumi, naftas produkti, bezalkoholiskie dzērieni un kafija;
     2. akcīzes nodokļa marka – alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa marka, kuru piestiprina alkoholisko dzērienu iepakojumam (pudelei vai citam iepakojumam) vai tabakas izstrādājumu iepakojumam (paciņai vai citam iepakojumam) un kura apliecina, ka marķētiem alkoholiskiem dzērieniem vai tabakas izstrādājumiem ir legāla izcelsme un tie ņemti valsts kontrolē atbilstoši noteiktajiem akcīzes nodokļa samaksas nosacījumiem;
     3. atliktā nodokļa maksāšana – akcīzes nodokļa samaksas atlikšana attiecībā uz akcīzes preču ražošanu, pārstrādi, uzglabāšanu un pārvadāšanu;
     4. dalībvalsts – jebkura Eiropas Savienības dalībvalsts;
     5. maksimālā mazumtirdzniecības cena – cigarešu cena (ieskaitot visus nodokļus), kuru norāda uz akcīzes nodokļa markas un kuru konkrētām cigaretēm nosaka importētājs, noliktavas turētājs Latvijas Republikā vai citas dalībvalsts noliktavas turētāja vai pārsūtītājtirgotāja ieceltais nodokļa maksātāja pārstāvis, pasūtot akcīzes nodokļa markas šīm cigaretēm;
     6. vispieprasītākā mazumtirdzniecības cena – importētāju, noliktavas turētāju Latvijas Republikā vai citas dalībvalsts noliktavas turētāju vai pārsūtītājtirgotāju iecelto nodokļa maksātāja pārstāvju visbiežāk noteiktā maksimālā mazumtirdzniecības cena cigaretēm noteiktā laikposmā;
     7. akcīzes preču noliktava – vieta, kur noliktavas turētājs ražo, pārstrādā, uzglabā, ieved, saņem, nosūta vai veic citas darbības ar akcīzes precēm, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu;
     8. importētājs – persona, kura ieved akcīzes preces Latvijas Republikā izlaišanai brīvam apgrozījumam no ārvalsts, kas nav dalībvalsts, no teritorijām, kuras minētas direktīvas 92/12/EEK 2.panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā, vai no Ālandu salām, vai Normandijas salām;
     9. noliktavas turētājs – persona, kurai ir tiesības turēt tās īpašumā vai valdījumā esošu akcīzes preču noliktavu;
     10. apstiprināts tirgotājs – persona bez noliktavas turētāja statusa, kurai ir tiesības saņemt akcīzes preces no citas dalībvalsts, piemērojot tām atlikto nodokļa maksāšanu;
     11. neapstiprināts tirgotājs – persona bez noliktavas turētāja statusa, kurai ir tiesības vienai noteiktai darbībai – konkrētu akcīzes preču vienreizējai saņemšanai no citas dalībvalsts, piemērojot tām atlikto nodokļa maksāšanu;
     12. pārsūtītājtirgotājs – persona, kas no vienas dalībvalsts nosūta akcīzes preces uz citu dalībvalsti tādai personai, kurai nav noliktavas turētāja, apstiprināta tirgotāja vai neapstiprināta tirgotāja statusa;
     13. nodokļa maksātāja pārstāvis – persona, kurai ir tiesības samaksāt akcīzes nodokli par akcīzes precēm, ko noliktavas turētājs vai pārsūtītājtirgotājs no vienas dalībvalsts piegādā citas dalībvalsts personai, kurai nav noliktavas turētāja statusa;
     14. nodrošinājums – akcīzes nodokļa nodrošinājums, ar kuru tā iesniedzējs apņemas samaksāt akcīzes nodokli par akcīzes precēm saskaņā ar šo likumu, ja attiecīgā persona neizpilda likumā noteiktās prasības.

  2. Likuma darbības joma
   1. Šis likums nosaka kārtību, kādā akcīzes preces apliek ar akcīzes nodokli (turpmāk – nodoklis), un tas attiecas uz akcīzes precēm, kuras ieved, izved, ražo, pārstrādā, glabā, realizē, saņem vai nosūta Latvijas Republikā.
   2. Šā likuma 25.panta ceturtā, piektā, sestā, septītā un astotā daļa, 26.panta trešā un ceturtā daļa, 31. un 32.pants neattiecas uz bezalkoholiskajiem dzērieniem un kafiju.
   3. Šā likuma nosacījumus par akcīzes preču pārvietošanu no citām dalībvalstīm vai uz citām dalībvalstīm attiecina arī uz teritorijām, kuras minētas direktīvas 92/12/EEK 2.panta ceturtajā daļā.
   4. Uz akcīzes precēm attiecas atliktā nodokļa maksāšana, ja:
   5. 1) akcīzes precēm piemēro Eiropas Savienības muitas procedūru (izņemot izlaišanu brīvam apgrozījumam);

    2) akcīzes preces ieved no teritorijām vai izved uz teritorijām, kuras minētas direktīvas 92/12/EEK 2.panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā, Ālandu salām vai Normandijas salām, piemērojot Eiropas Savienības muitas procedūru (izņemot izlaišanu brīvam apgrozījumam);

    3) akcīzes preces ir piegādātas brīvajām zonām vai brīvajām noliktavām.

   6. Ja šā panta ceturtajā daļā minētās procedūras netiek izpildītas, atbildīgā persona samaksā nodokli pēc šajā likumā noteiktās nodokļa likmes.
   7. Par šā panta ceturtajā daļā minētajām akcīzes precēm šajā likumā noteikto nodrošinājumu neiesniedz.
   8. Konkrētām darbībām ar akcīzes precēm nepieciešama speciāla atļauja (licence). Licence nepieciešama:
     1. noliktavas turētāja darbībai;
     2. apstiprināta tirgotāja darbībai;
     3. nodokļa maksātāja pārstāvja darbībai;
     4. alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu vai naftas produktu vairumtirdzniecībai;
     5. alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu vai naftas produktu mazumtirdzniecībai.

   9. Ministru kabinets nosaka akcīzes preču aprites kārtību, ietverot tajā:
     1. licences izsniegšanas, pārreģistrācijas, anulēšanas un izmantošanas kārtību;
     2. citas prasības noliktavas turētāja, apstiprināta tirgotāja vai nodokļa maksātāja darbībai;
     3. prasības importētāja, neapstiprināta tirgotāja un pārsūtītājtirgotāja darbībai;
     4. citas prasības saskaņā ar šo likumu.

   II nodaļa. Nodokļa objekti

  3. Ar nodokli apliekamie alkoholiskie dzērieni
   1. Ar nodokli apliekami šādi alkoholiskie dzērieni:
     1. alus;
     2. vīns;
     3. raudzētie dzērieni;
     4. starpprodukti;
     5. pārējie alkoholiskie dzērieni, kas minēti šā panta sestajā daļā.

   2. Par alu uzskatāms raudzēts alkoholisks dzēriens, kas pagatavots no iesala un ūdens, pievienojot apiņus, kurā absolūtā spirta daudzums pārsniedz 0,5 tilpumprocentus un kurš tiek klasificēts Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras (turpmāk – Kombinētā nomenklatūra) 2203.preču pozīcijā, kā arī alus dzērieni, kas satur alus un bezalkoholisko dzērienu vai to komponentu maisījumu, kurā absolūtā spirta daudzums pārsniedz 0,5 tilpumprocentus un kurš tiek klasificēts Kombinētās nomenklatūras 2206.preču pozīcijā.
   3. Par vīnu uzskatāms:
     1. negāzēts vīns – produkts, kas tiek klasificēts Kombinētās nomenklatūras 2204. un 2205.preču pozīcijā, ja vien tas iegūts, raudzējot dabīgos vīna materiālus, ja faktiskais spirta daudzums tajā ir no 1,2 līdz 18 tilpumprocentiem un galaproduktā esošais spirts radies vienīgi rūgšanas procesā;
     2. dzirkstošais vīns – produkts, kas tiek klasificēts Kombinētās nomenklatūras 2204. un 2205.preču pozīcijā, ja vien tas iegūts, raudzējot dabīgos vīna materiālus, ja faktiskais spirta daudzums tajā ir no 1,2 līdz 15 tilpumprocentiem un galaproduktā esošais spirts radies vienīgi rūgšanas procesā. Produkts ir ar virsspiedienu šķidrumā (trīs bāri vai vairāk) oglekļa dioksīda klātbūtnes dēļ, un tas iepildīts pudelēs ar īpaši nostiprinātiem galviņkorķiem vai citā iepakojumā.

   4. Par raudzētiem dzērieniem uzskatāmi:
     1. negāzēti raudzētie dzērieni – produkti (izņemot vīnu), kuri tiek klasificēti Kombinētās nomenklatūras 2204., 2205. un 2206.preču pozīcijā, ja vien faktiskais spirta daudzums tajos ir no 1,2 līdz 15 tilpumprocentiem un galaproduktā esošais spirts radies vienīgi rūgšanas procesā;
     2. dzirkstošie raudzētie dzērieni – produkti (izņemot vīnu), kuri tiek klasificēti Kombinētās nomenklatūras 2204., 2205. un 2206.preču pozīcijā, ja vien faktiskais spirta daudzums tajos ir no 1,2 līdz 15 tilpumprocentiem un galaproduktā esošais spirts radies vienīgi rūgšanas procesā. Produkti ir ar virsspiedienu šķidrumā (trīs bāri vai vairāk) oglekļa dioksīda klātbūtnes dēļ, un tie iepildīti pudelēs ar īpaši nostiprinātiem galviņkorķiem vai citā iepakojumā.

   5. Par starpproduktiem uzskatāmi produkti (izņemot vīnu un raudzētos dzērienus), kuri tiek klasificēti Kombinētās nomenklatūras 2204., 2205. un 2206.preču pozīcijā, ja vien to pamatizejviela ir vīns vai raudzētie dzērieni un faktiskais spirta daudzums tajos ir no 1,2 līdz 22 tilpumprocentiem. Gatavā starpprodukta sastāvā esošais spirts var nebūt tikai raudzētas izcelsmes, ja vismaz 30 procentu no faktiskā spirta daudzuma tilpumprocentiem ir raudzētas izcelsmes.
   6. Par pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem uzskatāmi:
     1. spirts – produkts, kas tiek klasificēts Kombinētās nomenklatūras 2207., 2208 90 91 0. un 2208 90 99 0.preču pozīcijā;
     2. produkti, kuri tiek klasificēti Kombinētās nomenklatūras 2208.preču pozīcijā un kuros faktiskais spirta daudzums pārsniedz 1,2 tilpumprocentus, izņemot spirtu;
     3. produkti, kuri tiek klasificēti Kombinētās nomenklatūras 2204., 2205. un 2206.preču pozīcijā un kuros faktiskais spirta daudzums pārsniedz 1,2 tilpumprocentus, bet kuri neatbilst šā panta trešajā, ceturtajā un piektajā daļā minētajiem nosacījumiem;
     4. jebkuri citi pārtikas produkti, kuros faktiskā spirta daudzums pārsniedz 1,2 tilpumprocentus, izņemot tos, kuri minēti šā panta otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā un šīs daļas 1., 2. un 3.punktā.

  4. Ar nodokli apliekamie tabakas izstrādājumi
   1. Ar nodokli apliekami šādi tabakas izstrādājumi:
     1. cigāri un cigarillas;
     2. cigaretes;
     3. smēķējamā tabaka:
      1. smalki sagriezta tabaka cigarešu uztīšanai,
      2. cita smēķējamā tabaka.

   2. Par cigāriem un cigarillām uzskatāmi šādi tabakas izstrādājumi (ja tos var smēķēt tādus, kādi tie ir):
   3. 1) tabakas rullīši, kuri pilnībā izgatavoti no dabiskas tabakas;

    2) tabakas rullīši ar dabiskas tabakas ārējo aptinumu;

    3) tabakas rullīši ar sasmalcinātu jauktas tabakas pildījumu un ar tādu ārējo aptinumu parastā cigāru krāsā, kurš pilnībā aptver izstrādājumu un attiecīgajos gadījumos arī filtru (bet ne iemuti, ja izstrādājumam tāds ir) un iekšējo aptinumu, kas abi ir no homogenizētas tabakas, ja izstrādājuma svars, neskaitot filtru vai iemuti, nav mazāks par 1,2 gramiem un ja ārējais aptinums ir spirāles formā ar šauro leņķi vismaz 30° pret izstrādājuma garenvirziena asi;

    4) tabakas rullīši ar sasmalcinātu jauktas tabakas pildījumu un ar tādu homogenizētas tabakas ārējo aptinumu parastā cigāru krāsā, kurš pilnībā aptver izstrādājumu un attiecīgajos gadījumos arī tā filtru (bet ne iemuti, ja izstrādājumam tāds ir), ja izstrādājuma svars, neskaitot filtru vai iemuti, nav mazāks par 2,3 gramiem un izstrādājuma apkārtmērs vismaz tā trešdaļas garumā nav mazāks par 34 milimetriem.

   4. Par cigaretēm uzskatāmi šādi tabakas izstrādājumi:
   5. 1) tabakas rullīši, kurus var smēķēt tādus, kādi tie ir, un kuri nav cigāri vai cigarillas;

    2) tabakas rullīši, kas bez rūpnieciskas apstrādes ievietoti cigarešu papīra čaulītēs;

    3) tabakas rullīši, kas bez rūpnieciskas apstrādes ietīti cigarešu papīrā.

   6. Par smēķējamo tabaku uzskatāma:

   1) sagriezta vai citādi sasmalcināta tabaka, kas satīta vai sapresēta gabalos un kuru var smēķēt bez turpmākas rūpnieciskas apstrādes;

   2) tabakas atlikumi, kuri nav minēti šā panta otrajā un trešajā daļā un kurus var smēķēt.

   (5) Par smalki sagrieztu tabaku cigarešu uztīšanai uzskatāma šā panta ceturtajā daļā minētā smēķējamā tabaka, kurā vismaz 25 procenti no svara ir sagrieztas vai citādi sasmalcinātas tabakas lapas vai tabakas aizstājēju daļiņas, kas ir šaurākas par vienu milimetru.

   (6) Izstrādājumi, kas tikai daļēji sastāv no tabakas, bet citādi atbilst šā panta otrās daļas nosacījumiem, ir uzskatāmi par cigāriem vai cigarillām, ja tiem ir:

   1) dabiskas tabakas ārējais aptinums;

   2) homogenizētas tabakas ārējais un iekšējais aptinums;

   3) homogenizētas tabakas ārējais aptinums.

   (7) Izstrādājumi, kas pilnībā vai daļēji sastāv no citām vielām nekā tabaka, bet citādi atbilst šā panta trešās vai ceturtās daļas nosacījumiem, ir uzskatāmi attiecīgi par cigaretēm vai smēķējamo tabaku.

  5. Ar nodokli apliekamie naftas produkti
   1. Ar nodokli apliekami naftas produkti, to aizstājējprodukti un komponenti, kā arī citi produkti, kuri pilnīgi vai daļēji sastāv no ogļūdeņražiem.
   2. Ar nodokli apliekamie naftas produkti, kuri tiek klasificēti Kombinētās nomenklatūras 27. un 29.preču pozīcijā, noteikti šā likuma pielikumā.
   3.  

   4. Ar nodokli apliekami arī produkti, kuri tiek klasificēti Kombinētās nomenklatūras 34. un 38.preču pozīcijā, kā arī citi produkti (neatkarīgi no tā, kādā Kombinētās nomenklatūras grupā tie ietverti), ja minētie produkti tiek realizēti vai paredzēti realizācijai, tiek izmantoti vai paredzēti izmantošanai par degvielu, par kurināmo vai par to aizstājējproduktu vai komponentu.
   5. Šā panta trešā daļa neattiecas uz dabasgāzi, oglēm, kūdru vai citiem līdzīgiem cietiem produktiem.
   6. Ja šā panta trešajā daļā minētos produktus saskaņā ar šā likuma 18.panta pirmās daļas 1.punktu piegādā un izmanto citiem mērķiem, nevis par degvielu vai kurināmo, uz minētajiem produktiem neattiecas šajā likumā noteiktie akcīzes preču pārvietošanas un kontroles nosacījumi.

  6. Ar nodokli apliekamie bezalkoholiskie dzērieni un kafija
   1. Ar nodokli apliekamais objekts ir bezalkoholiskie dzērieni – ūdeņi un minerālūdeņi ar cukura, citu saldinātājvielu vai aromātisko vielu piedevu – un pārējie bezalkoholiskie dzērieni, izņemot augļu un dārzeņu sulas un nektāru, dabīgos ūdeņus un minerālūdeņus, mākslīgos minerālūdeņus bez cukura, citu saldinātājvielu vai aromātisko vielu piedevas.
   2. Ar nodokli apliekamais objekts ir kafija – malta vai nemalta, grauzdēta vai negrauzdēta, ar kofeīnu vai bez tā, kura tiek klasificēta Kombinētās nomenklatūras 0901.preču pozīcijā, kā arī kafijas ekstrakti, esences, koncentrāti un izstrādājumi uz šo ekstraktu, esenču vai koncentrātu pamata vai uz kafijas pamata, kuri tiek klasificēti Kombinētās nomenklatūras 210 111. vai 210 112.preču pozīcijā.

   III nodaļa. Nodokļa maksātāji

  7. Nodokļa maksātāji
  8. Nodokļa maksātāji ir:

     1. importētājs;
     2. noliktavas turētājs šajā likumā noteiktajos gadījumos;
     3. apstiprināts tirgotājs, neapstiprināts tirgotājs, pārsūtītājtirgotājs vai nodokļa maksātāja pārstāvis šajā likumā noteiktajos gadījumos;
     4. persona, kas Latvijas Republikā no citas dalībvalsts ieved vai saņem akcīzes preces, kuras jau laistas brīvā apgrozījumā citā dalībvalstī;
     5. citas personas saskaņā ar šo likumu.

  9. Akcīzes preču noliktavas turētājs
   1. Noliktavas turētājs var veikt darbības ar akcīzes precēm akcīzes preču noliktavā, piemērojot tām atlikto nodokļa maksāšanu.
   2. Noliktavas turētājs uzskaita, reģistrē un atbild par jebkurām darbībām ar akcīzes precēm akcīzes preču noliktavā.
   3. Akcīzes precēm, kuras atrodas akcīzes preču noliktavā, piemēro atlikto nodokļa maksāšanu. Līdz brīdim, kad par akcīzes precēm ir samaksāts nodoklis vai tās ir atbrīvotas no nodokļa maksāšanas saskaņā ar šo likumu, iesniedzams nodrošinājums.
   4. Tikai akcīzes preču noliktavā atļauta:
     1. akcīzes preču ražošana, apstrāde un pārstrāde;
     2. akcīzes preču fasēšana;
     3. naftas produktu sajaukšana (arī sajaukšana ar citām vielām, kas nav naftas produkti šā likuma izpratnē) un jebkuras citas darbības ar naftas produktiem, kuru rezultātā tie maina savas ekspluatācijas, fizikālās vai ķīmiskās īpašības;
     4. akcīzes preču uzglabāšana, piemērojot akcīzes precēm atlikto nodokļa maksāšanu, izņemot šā likuma 2.panta ceturtajā daļā minētajos gadījumos;
     5. citas darbības, kas nav minētas šīs daļas 1., 2., 3. un 4.punktā, piemērojot akcīzes precēm atlikto nodokļa maksāšanu, izņemot šā likuma 2.panta ceturtajā daļā minētajos gadījumos.

   5. Lai izveidotu un turētu akcīzes preču noliktavu, iesniedzams šā likuma 31.pantā noteiktais vispārējais nodrošinājums.

  10. Apstiprināts tirgotājs un neapstiprināts tirgotājs
   1. Apstiprināts tirgotājs vai neapstiprināts tirgotājs var no citas dalībvalsts saņemt akcīzes preces, piemērojot tām atlikto nodokļa maksāšanu.
   2. Apstiprināts tirgotājs vai neapstiprināts tirgotājs atbild par nodokļa samaksu saskaņā ar šo likumu.
   3. Apstiprinātam tirgotājam vai neapstiprinātam tirgotājam nav tiesību uzglabāt, nosūtīt vai veikt citas darbības ar akcīzes precēm, piemērojot tām atlikto nodokļa maksāšanu.
   4. Pirms apstiprināta tirgotāja darbības uzsākšanas iesniedzams šā likuma 31.pantā noteiktais vispārējais nodrošinājums. Lai neapstiprināts tirgotājs veiktu darbības ar akcīzes precēm, pirms tam iesniedzams viens no šā likuma 31.pantā noteiktajiem nodrošinājumiem.
   5. Apstiprināts tirgotājs vai neapstiprināts tirgotājs uzskaita, reģistrē un atbild par visām akcīzes precēm, kuras tiek saņemtas no citas dalībvalsts.

  11. Pārsūtītājtirgotājs
   1. Pārsūtītājtirgotājs, kas no citas dalībvalsts nosūta akcīzes preces uz Latvijas Republiku, ieceļ nodokļa maksātāja pārstāvi. Pārsūtītājtirgotāja ieceltais nodokļa maksātāja pārstāvis pārsūtītāja tirgotāja vietā atbild par nodokļa samaksu Latvijas Republikā un citām prasībām saskaņā ar šo likumu. Pārsūtītājtirgotājs nemaksā nodokli, ja tā vietā visas prasības izpilda ieceltais nodokļa maksātāja pārstāvis. Pārsūtītājtirgotājs atbild par nodokļa samaksu, ja tā ieceltais nodokļa maksātāja pārstāvis nesamaksā nodokli saskaņā ar šo likumu.
   2. Pārsūtītājtirgotājs, kas no Latvijas Republikas nosūta akcīzes preces uz citām dalībvalstīm, atbild par nodokļa samaksu attiecīgajā dalībvalstī.
   3. Pārsūtītājtirgotājs pirms akcīzes preču nosūtīšanas uz citām dalībvalstīm iesniedz nodrošinājumu.
   4. Pārsūtītājtirgotājs uzskaita akcīzes preces, kā arī iesniedz attiecīgos dokumentus vai informē par citām nepieciešamajām ziņām nodokļa administrāciju saskaņā ar šo likumu.

  12. Nodokļa maksātāja pārstāvis
   1. Nodokļa maksātāja pārstāvi Latvijas Republikā var iecelt:
     1. citas dalībvalsts noliktavas turētājs, kas piegādā akcīzes preces apstiprinātam tirgotājam vai neapstiprinātam tirgotājam Latvijas Republikā;
     2. citas dalībvalsts pārsūtītājtirgotājs, kas nosūta akcīzes preces uz Latvijas Republiku;
     3. citas dalībvalsts nosūtītājs, kas piegādā bezalkoholiskos dzērienus vai kafiju apstiprinātam tirgotājam vai neapstiprinātam tirgotājam Latvijas Republikā.

   2. Nodokļa maksātāja pārstāvis atbild par nodokļa samaksu saskaņā ar šo likumu, kā arī izpilda citas šajā likumā minētās prasības.
   3. Lai uzsāktu nodokļa maksātāja pārstāvja darbību, iesniedzams šā likuma 31.pantā noteiktais vispārējais nodrošinājums.
   4. Nodokļa maksātāja pārstāvis uzskaita akcīzes preces, kuras tiek piegādātas Latvijas Republikā, kā arī iesniedz attiecīgos dokumentus vai informē par citām nepieciešamajām ziņām nodokļa administrāciju saskaņā ar šo likumu.

   IV nodaļa. Nodokļa likmes

  13. Nodokļa likmes alkoholiskajiem dzērieniem
  14. Alkoholiskajiem dzērieniem nodokli aprēķina pēc šādām likmēm:

     1. alum (par 100 litriem) – 1,16 latu par katru absolūtā spirta tilpumprocentu, kas izteikts ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, bet ne mazāk kā 2 lati par 100 litriem alus;
     2. vīnam (par 100 litriem) – 30 latu;
     3. raudzētajiem dzērieniem (par 100 litriem) – 30 latu;
     4. starpproduktiem (par 100 litriem):
      1. ar absolūtā spirta saturu līdz 15 tilpumprocentiem (ieskaitot) – 42 lati,
      2. ar absolūtā spirta saturu no 15 tilpumprocentiem (neieskaitot) līdz 22 tilpumprocentiem (ieskaitot) – 70 latu;

     5. pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem (par 100 litriem absolūtā spirta) – 550 latu.

  15. Nodokļa likmes tabakas izstrādājumiem
   1. Tabakas izstrādājumiem nodokli aprēķina pēc šādām likmēm:
     1. cigāriem un cigarillām (par 1000 cigāriem vai cigarillām) – 11 latu;
     2. cigaretēm:
      1. 17,8 lati par 1000 cigaretēm,
      2. 32,2 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

     3. smēķējamai tabakai (par 1000 gramiem tabakas):
      1. smalki sagrieztai tabakai cigarešu uztīšanai – 18,3 lati,
      2. citai smēķējamai tabakai – 11,4 lati.

   2. Ar nodokli apliekamā cigarete (ar filtru vai bez tā) ir tāda cigarete, kuras garums nepārsniedz 90 milimetrus (neieskaitot filtru vai iemuti).
   3. Par cigareti, kuras garums pārsniedz 90 milimetrus (neieskaitot filtru vai iemuti), bet nepārsniedz 180 milimetrus (neieskaitot filtru vai iemuti), nodoklis maksājams dubultā apmērā. Par cigareti, kuras garums pārsniedz 180 milimetrus (neieskaitot filtru vai iemuti), bet nepārsniedz 270 milimetrus (neieskaitot filtru vai iemuti), nodoklis maksājams trīskāršā apmērā utt.

  16. Nodokļa likmes naftas produktiem
   1. Naftas produktiem, izņemot šā panta otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā minētos gadījumus, nodokli aprēķina pēc šādām likmēm:
     1. svinu nesaturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 litriem – 160 latu;
     2. svinu saturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 litriem – 210 latu;
     3. petrolejai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 litriem – 130 latu;
     4. dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tās aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 litriem – 130 latu;
     5. naftas gāzēm un pārējiem gāzveida ogļūdeņražiem par 1000 kilogramiem – 50 latu;
     6. degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, kuru kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50 °C ir mazāka par 25 cSt, izņemot šīs daļas 7.punktā minētās degvieleļļas, par 1000 litriem – 130 latu;
     7. degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, kuru kolorimetriskais indekss ir vienāds ar 2,0 vai lielāks vai kinemātiskā viskozitāte 50 °C ir vienāda ar 25 cSt vai lielāka, par 1000 kilogramiem – 7 lati.

   2. Šā panta pirmās daļas 3., 4. un 6.punktā minētajiem naftas produktiem nodokli aprēķina pēc likmes 13 latu par 1000 litriem, ja attiecīgie naftas produkti ir iezīmēti (marķēti) saskaņā ar šā likuma 28.pantu un tos izmanto par kurināmo siltuma ieguvei apkurē vai siltuma enerģijas ieguvei produkcijas ražošanas (pārstrādes) tehnoloģiskajā procesā (turpmāk – kurināmais).
   3. Šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajiem naftas produktiem nodokli aprēķina pēc likmes 152 lati par 1000 litriem, ja minētajiem naftas produktiem ir pievienots viens no šādiem produktiem:
     1. etilspirts, kas iegūts no lauksaimniecības izejvielām un kas ir dehidratēts (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti) un denaturēts (turpmāk - etilspirts) - no 4,5 līdz 5,0 tilpumprocentiem no kopējā naftas produktu daudzuma;
     2. etilspirta atvasinājums ETBE (atsevišķi vai kopā ar etilspirtu) - līdz 12 tilpumprocentiem no kopējā naftas produktu daudzuma.

   4. Šā panta pirmās daļas 4.punktā minētajiem naftas produktiem nodokli aprēķina pēc likmes 100 latu par 1000 litriem, ja minētajiem naftas produktiem ir pievienota no rapša sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela - vismaz 30 tilpumprocentu no kopējā naftas produktu daudzuma.
   5. Biodīzeļdegvielai, kas pilnībā iegūta no rapša sēklu eļļas, nodokli aprēķina pēc likmes 0 lati par 1000 kilogramiem.
   6. Šā panta pirmās daļas 5.punktā minētajiem naftas produktiem nodokli aprēķina pēc likmes 0 lati par 1000 kilogramiem, ja minētie naftas produkti tiek piegādāti personām, kas šos naftas produktus izmanto par kurināmo vai izmanto gāzes krāsnīs un citās iekārtās (citādi, nevis par degvielu).
   7. Ministru kabinets nosaka šā panta trešajā, ceturtajā un piektajā daļā minēto naftas produktu aprites un atbilstošā nodokļa administrēšanas kārtību.

  17. Nodokļa likmes bezalkoholiskajiem dzērieniem un kafijai
   1. Bezalkoholiskajiem dzērieniem (par 100 litriem) nodokļa likme ir divi lati.
   2. Kafijai (par 100 kilogramiem) nodokļa likme ir 50 latu.

   V nodaļa. Atbrīvojumi un atvieglojumi

  18. Nodokļa atbrīvojumi alkoholiskajiem dzērieniem
   1. No nodokļa ir atbrīvoti šādi alkoholiskie dzērieni:
     1. denaturēts spirts;
     2. alkoholiskie dzērieni, kurus izmanto alkoholisko dzērienu kvalitātes noteikšanai;
     3. spirts medicīnas vajadzībām, ko izmanto ārstniecības iestādēs un aptiekās;
     4. spirts medikamentu ražošanai, kuri minēti Eiropas Savienības direktīvā 65/65/EEC;
     5. spirts (ja minētajos gadījumos nevar izmantot denaturētu spirtu):
      1. kuru izmanto zinātniskās pētniecības vajadzībām,
      2. kuru izmanto citu produktu vai preču (izņemot alkoholisko dzērienu) kvalitātes noteikšanai,
      3. kas kā neatņemama sastāvdaļa ietilpst ierīcēs un mehānismos vai nodrošina ierīču un mehānismu darbību,
      4. kuru izmanto kosmētikas līdzekļu ražošanā,
      5. kuru izmanto pārtikas rūpniecībā (izņemot izmantošanu par izejvielu alkoholisko dzērienu ražošanā);

     6. vīns, raudzētie dzērieni vai alus, kurus izgatavojusi fiziskā persona savam patēriņam ar nosacījumu, ka tie netiek realizēti;
     7. alkoholiskie dzērieni, kurus satur šokolādes produkti vai citi pārtikas produkti, ja tiek ievēroti šā panta trešās daļas nosacījumi;
     8. spirts, kuru satur etiķis vai citi produkti, kas ietilpst Kombinētās nomenklatūras 2209.preču pozīcij ā;
     9. spirts, kuru satur produkti, kas ietilpst Kombinētās nomenklatūras 2106. un 3302.preču pozīcijā un kas paredzēti tādu pārtikas produktu vai bezalkoholisko dzērienu izgatavošanai, kuros faktiskais spirta daudzums nepārsniedz 1,2 tilpumprocentus;
     10. produkti, kuri atbilst pārējo alkoholisko dzērienu definīcijai un kurus iznīcina vai kā citādi nodrošina, lai tie nebūtu lietojami uzturā vai izmantojami alkoholisko dzērienu vai citu uzturā lietojamu produktu ražošanā.

   2. Spirta denaturēšanas un denaturētā spirta aprites kārtību nosaka Ministru kabinets.
   3. Šā panta pirmās daļas 9.punktā minētais nodokļa atbrīvojums piemērojams alkoholiskajiem dzērieniem, ja spirta saturs nepārsniedz 8,5 litrus absolūtā spirta 100 kilogramos šokolādes produktu vai 5 litrus absolūtā spirta 100 kilogramos citu pārtikas produktu.
   4. Ja šā panta trešās daļas nosacījumi netiek ievēroti, minētajiem alkoholiskajiem dzērieniem aprēķina nodokli par visu izmantotā spirta daudzumu pēc šā likuma 12.pantā noteiktajām nodokļa likmēm.
   5. Kārtību, kādā piemēro šā panta pirmās daļas 4., 8., 9., 10. un 11.punktā noteiktos nodokļa atbrīvojumus, nosaka Ministru kabinets.

  19. Nodokļa atbrīvojumi tabakas izstrādājumiem
  20. Ministru kabineta noteiktajā kārtībā no nodokļa ir atbrīvoti:

     1. denaturēti tabakas izstrādājumi;
     2. tabakas izstrādājumi, kurus izmanto tabakas izstrādājumu kvalitātes noteikšanai.

  21. Nodokļa atbrīvojumi un atvieglojumi naftas produktiem
   1. Ministru kabineta noteiktajā kārtībā no nodokļa ir atbrīvoti naftas produkti, kurus saskaņā ar šā panta trešās daļas nosacījumiem piegādā un izmanto:
     1. citiem mērķiem, nevis par degvielu vai kurināmo;
     2. lidmašīnās un citos gaisa satiksmes transportlīdzekļos (turpmāk – gaisa kuģi), kuri netiek izmantoti privātai atpūtai un izklaidei;
     3. kuģos un citos peldošos objektos (turpmāk – kuģi), kuri netiek izmantoti privātai atpūtai un izklaidei;
     4. elektroenerģijas ražošanai vai kombinētās iekārtās, kas ražo elektroenerģiju un siltumenerģiju;
     5. naftas produkti, ja tos ķīmiskās apstrādes procesā pievieno koksam, kuru izmanto par kurināmo.

   2. Par šā panta pirmās daļas 2. un 3.punktā minēto privāto atpūtu un izklaidi uzskatāmi gadījumi, kad gaisa kuģa vai kuģa īpašnieks vai arī cita fiziskā vai juridiskā persona, kas gaisa kuģi vai kuģi īrē vai lieto ar citu pamatojumu, neizmanto gaisa kuģi vai kuģi komerciāliem mērķiem, jo īpaši pasažieru vai preču pārvadāšanai vai pakalpojumu sniegšanai par maksu, vai valsts iestāžu vajadzībām.
   3. Ja šā panta pirmās daļas 2., 3., 4. vai 5.punktā minētajos gadījumos izmanto dīzeļdegvielu, petroleju vai degvieleļļu, kuras kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50 °C ir mazāka par 25 cSt, vai šo naftas produktu aizstājējproduktus un komponentus, tad minētos naftas produktus atbrīvo no nodokļa, ja tie ir iezīmēti (marķēti) saskaņā ar šā likuma 28.pantu.
   4. Ministru kabineta noteiktajā kārtībā no nodokļa atbrīvo naftas produktus (degvielu), kas nodrošina Latvijas Republikā no citas dalībvalsts iebraucoša transportlīdzekļa un tajā uzstādīto iekārtu darbību un uzturēšanu.
   5. Lauksaimniecības produkcijas ražotājam atmaksā nodokli par dīzeļdegvielu (gāzeļļu) lauksaimniecībā izmantotās zemes apstrādei, ievērojot šādus nosacījumus:
     1. lauksaimniecības produkcijas ražotājs:
      1. veic saimniecisko darbību – lauksaimnieciskās produkcijas ražošanu, par ko samaksā nodokļus konkrēto nodokļu likumos noteiktajā kārtībā,
      2. veic grāmatvedības uzskaiti par lauksaimniecības produkcijas ražošanu likumos noteiktajā kārtībā;

     2. vienā kalendāra gadā rēķina 100 litrus dīzeļdegvielas (gāzeļļas) par katru īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošu lauksaimniecībā izmantotās zemes hektāru;
     3. dīzeļdegviela (gāzeļļa) iegādāta, izmantojot kādu no šādiem norēķina veidiem:
      1. naudas līdzekļi pārskaitīti no lauksaimniecības produkcijas ražotāja kredītiestādes konta uz degvielas pārdevēja kredītiestādes kontu (bezskaidras naudas norēķins),
      2. izmantotas kredītkartes, debetkartes vai citas norēķinu kartes, kuras pieder lauksaimniecības produkcijas ražotājam,
      3. veiktas skaidras naudas iemaksas degvielas pārdevēja kredītiestādes kontā, ja norēķinus veic lauksaimniecības produkcijas ražotājs – fiziskā persona;

     4. dīzeļdegviela (gāzeļļa) iegādāta konkrētajā kalendāra gadā, par kuru tiek pieprasīta nodokļa atmaksa;
     5. ja lauksaimniecības produkcijas ražotājam ir nodokļu, nodevu vai citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādi, – atmaksājamā summa vispirms tiek novirzīta šo parādu segšanai.

   6. Ministru kabinets nosaka kārtību (arī iesniedzamos dokumentus, dokumentu iesniegšanas termiņus, nodokļa atmaksas termiņus, kā arī iestādes, kuras veic lauksaimniecībā izmantotās zemes pārbaudes), kādā lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atmaksājams nodoklis par dīzeļdegvielu (gāzeļļu) saskaņā ar šā panta sesto daļu.
   7. Komersantiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā atmaksā samaksāto nodokli par šā likuma 14.panta pirmās daļas 7.punktā minētajiem naftas produktiem, kuri izmantoti siltuma ražošanai telpu apkurei un karstā ūdens sagatavošanai.

  22. Nodokļa atbrīvojumi bezalkoholiskajiem dzērieniem un kafijai
   1. No nodokļa ir atbrīvota kafija, kuru izmanto kafijas kvalitātes noteikšanai, un bezalkoholiskie dzērieni:
     1. kurus izmanto bezalkoholisko dzērienu kvalitātes noteikšanai;
     2. kurus izgatavojusi fiziskā persona savam patēriņam;
     3. kuri ir nefasēti un izgatavoti sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā patērēšanai šajā uzņēmumā.

   2. No nodokļa ir atbrīvoti bezalkoholiskie dzērieni un kafija, kurus izmanto citu pārtikas preču (arī alkoholisko dzērienu) ražošanā.

  23. Nodokļa atbrīvojumi un atvieglojumi diplomātiem un starptautiskām organizācijām
   1. Ievērojot šā panta otrās un trešās daļas nosacījumus, no nodokļa ir atbrīvotas akcīzes preces, kas tiek piegādātas šādu dalībvalstu vai citu ārvalstu pārstāvjiem vai organizācijām:
     1. piegādes saistībā ar diplomātiskām vai konsulārām attiecībām;
     2. starptautiskām organizācijām, kas par tādām atzītas to valstu iestādēs, kurās šīs organizācijas atrodas, kā arī šo organizāciju biedriem saskaņā ar starptautiskajām šo organizāciju dibināšanas konvencijām vai to mītnes nolīgumiem;
     3. jebkuras Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts bruņotajiem spēkiem, izņemot to dalībvalsti, kurā iekasē akcīzes nodokli, kā arī bruņotajiem spēkiem, kas minēti Eiropas Padomes lēmuma 90/640/EEC 1.pantā, patēriņam šajos spēkos, civilpersonālam, kas tos pavada, vai to virtuves vai ēdnīcu apgādei;
     4. patēriņam saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti ar ārvalstīm, kuras nav dalībvalstis, vai starptautiskām organizācijām, ja vien attiecībā uz atbrīvojumu no pievienotās vērtības nodokļa šāds līgums ir atļauts vai apstiprināts.

   2. Šā panta pirmajā daļā minētajiem citu dalībvalstu vai citu ārvalstu pārstāvjiem vai organizācijām Latvijas Republikā ir atļauts saņemt akcīzes preces no citām dalībvalstīm, piemērojot tām atlikto nodokļa maksāšanu. Šajā gadījumā akcīzes preču nosūtītājs izmanto šā likuma 25.panta astotajā daļā minētos dokumentus, kā arī dokumentu, kas noteikts Eiropas Savienības regulā 31/96 un kas apliecina, ka minētās akcīzes preces ir atbrīvotas no nodokļa.
   3. Šā panta pirmajā daļā minētajiem dalībvalstu vai citu ārvalstu pārstāvjiem vai organizācijām citās dalībvalstīs ir atļauts saņemt akcīzes preces no Latvijas Republikas, piemērojot tām atlikto nodokļa maksāšanu saskaņā ar šā likuma 25.pantu.
   4. Ja šā panta pirmajā daļā minētie citu dalībvalstu vai citu ārvalstu pārstāvji vai organizācijas Latvijas Republikā iegādājas akcīzes preces Latvijas Republikā, akcīzes nodokli atmaksā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

  24. Citi atbrīvojumi
   1. No nodokļa ir atbrīvotas akcīzes preces, kas zudušas nepārvaramas varas dēļ, ja ir pierādījumi, kas apstiprināti ar atbilstošiem attiecīgo valsts uzraudzības un kontroles iestāžu izsniegtiem dokumentiem par to, ka attiecīgais iztrūkums nav radies nodokļa maksātāja vainas dēļ.
   2. No nodokļa ir atbrīvotas akcīzes preces, kas zudušas ražošanas, apstrādes, uzglabāšanas vai pārvietošanas laikā, kad piemērota atliktā nodokļa maksāšana saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātajām normām.
   3. Ministru kabineta noteiktajā kārtībā no nodokļa atbrīvo akcīzes preces, kuras fiziskā persona ieved Latvijas Republikā savam patēriņam no citām dalībvalstīm.

   (4) No nodokļa atbrīvo akcīzes preces, kuras fiziskā persona ieved no ārvalsts, kas nav dalībvalsts, no teritorijām, kuras minētas direktīvas 92/12/EEK 2.panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā, no Ālandu salām vai Normandijas salām un kuras ir atbrīvotas no muitas nodokļa.

   (5) No nodokļa atbrīvo akcīzes preces, kuras fiziskā persona no ārvalsts, kas nav dalībvalsts, no teritorijām, kuras minētas direktīvas 92/12/EEK 2.panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā, no Ālandu salām vai Normandijas salām nosūta pa pastu fiziskai personai Latvijas Republikā un kuras ir atbrīvotas no muitas nodokļa.

   VI nodaļa. Nodokļa aprēķināšana un maksāšana

  25. Nodokļa aprēķināšana
   1. Nodokli akcīzes precēm aprēķina pēc šā likuma 12., 13., 14. un 15.pantā noteiktajām likmēm.
   2. Aprēķinot nodokli, šā likuma 12.panta 5.punktā minēto alkoholisko dzērienu daudzums litros Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nosakāms atbilstoši to daudzumam 20 °C.
   3. Cigaretēm nodokli aprēķina, summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot šā likuma 13.panta pirmās daļas 2.punkta "a" un "b" apakšpunktā noteiktās nodokļa likmes.
   4. Ja nav zināma cigarešu maksimālā mazumtirdzniecības cena, nodokli 31.pantā noteiktajos gadījumos vai citos šajā likumā noteiktajos gadījumos aprēķina, summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot šā likuma 13.panta pirmās daļas 2.punkta "a" un "b" apakšpunktā noteiktās nodokļa likmes, un nodokļa aprēķināšanai izmanto vienu no šādām cenām:
     1. importētāja vai noliktavas turētāja Latvijas Republikā, vai citas dalībvalsts noliktavas turētāja vai pārsūtītājtirgotāja ieceltā nodokļa maksātāja pārstāvja iepriekšējā taksācijas periodā visbiežāk noteikto maksimālo mazumtirdzniecības cenu, bet ne mazāku par vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu iepriekšējā kalendāra gadā, ja nodokli maksā importētājs vai noliktavas turētājs Latvijas Republikā, vai citas dalībvalsts noliktavas turētāja vai pārsūtītājtirgotāja ieceltais nodokļa maksātāja pārstāvis;
     2. cigarešu faktisko pārdošanas cenu, bet ne mazāku par vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu iepriekšējā kalendāra gadā, ja nodokli maksā cita persona, nevis importētājs vai noliktavas turētājs Latvijas Republikā, vai citas dalībvalsts noliktavas turētāja vai pārsūtītājtirgotāja ieceltais nodokļa maksātāja pārstāvis;
     3. vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu iepriekšējā kalendāra gadā, ja nevar noteikt šīs daļas 1. vai 2.punktā minēto cenu.

   5. Aprēķinot nodokli, šā likuma 14.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4. un 6.punktā minēto naftas produktu daudzums litros Ministru kabineta reglamentētajā kārtībā nosakāms atbilstoši to daudzumam 15 °C.

  26. Nodokļa maksāšana
   1. Noliktavas turētājam, apstiprinātam tirgotājam un nodokļa maksātāja pārstāvim nodokļa taksācijas periods ir viens kalendāra mēnesis.
   2. Nodokļa maksātājs aprēķināto nodokli par akcīzes precēm, kuras no ārvalsts, kas nav dalībvalsts, ieved Latvijas Republikā izlaišanai brīvam apgrozījumam, samaksā valsts budžetā pirms akcīzes preču uzrādīšanas muitas iestādē, izņemot šā likuma 25.pantā minētos gadījumus.
   3. Noliktavas turētājs taksācijas periodā aprēķināto nodokli par akcīzes precēm, kuras taksācijas periodā izvestas no akcīzes preču noliktavas, samaksā valsts budžetā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, izņemot šā likuma 25.pantā minētos gadījumus.
   4. Apstiprināts tirgotājs aprēķināto nodokli par akcīzes precēm, kuras tas taksācijas periodā Latvijas Republikā saņem no citas dalībvalsts, samaksā valsts budžetā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, izņemot gadījumu, ja nodokli maksā nodokļa maksātāja pārstāvis saskaņā ar šā panta sesto daļu.
   5. Neapstiprināts tirgotājs aprēķināto nodokli par akcīzes precēm, kuras tas Latvijas Republikā saņem no citas dalībvalsts, samaksā valsts budžetā ne vēlāk kā nākamo piecu darbdienu laikā pēc akcīzes preču saņemšanas Latvijas Republikā, izņemot gadījumu, ja nodokli maksā nodokļa maksātāja pārstāvis saskaņā ar šā panta sesto daļu.
   6. Ja citas dalībvalsts akcīzes preču noliktavas turētājs ir iecēlis nodokļa maksātāja pārstāvi Latvijas Republikā saskaņā ar šo likumu, tad aprēķināto nodokli par akcīzes precēm, kuras citas dalībvalsts akcīzes preču noliktavas turētājs nosūta apstiprinātam vai neapstiprinātam tirgotājam Latvijas Republikā, nodokļa maksātāja pārstāvis par iepriekšējā taksācijas periodā Latvijas Republikā saņemtajām akcīzes precēm samaksā valsts budžetā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām.
   7. Nodokļa maksātāja pārstāvis aprēķināto nodokli par akcīzes precēm, kuras citas dalībvalsts pārsūtītājtirgotājs nosūta attiecīgajai personai Latvijas Republikā, par iepriekšējā taksācijas periodā Latvijas Republikā saņemtajām akcīzes precēm samaksā valsts budžetā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām.
   8. Fiziskā vai juridiskā persona, kas Latvijas Republikā no citas dalībvalsts ieved vai saņem akcīzes preces, kuras jau laistas brīvā apgrozījumā citā dalībvalstī, aprēķināto nodokli samaksā valsts budžetā ne vēlāk kā nākamo piecu darbdienu laikā pēc akcīzes preču ievešanas vai saņemšanas Latvijas Republikā, izņemot šā likuma 21.panta trešajā daļā minēto gadījumu.
   9. Noliktavas turētājs nodokli par taksācijas periodā konstatēto akcīzes preču iztrūkumu (piemēram, izlaupījumu, zaudējumu, zudumu) akcīzes preču noliktavā vai akcīzes preču pārvietošanā saskaņā ar šā likuma 25.pantu (izņemot šā likuma 21.panta pirmajā un otrajā daļā minēto iztrūkumu) samaksā valsts budžetā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām.
   10. Importētājs nodokli par konstatēto akcīzes preču iztrūkumu (piemēram, izlaupījumu, zaudējumu, zudumu, izņemot šā likuma 21.panta pirmajā un otrajā daļā minēto iztrūkumu), kas radies, pārvietojot akcīzes preces saskaņā ar šā likuma 25.pantu, samaksā valsts budžetā ne vēlāk kā nākamo piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā iztrūkuma konstatēšanas.
   11. Noliktavas turētājs nodokli par akcīzes precēm, kas taksācijas periodā patērētas akcīzes preču noliktavā (tajā skaitā prezentācijās, izstādēs, degustācijās, izņemot akcīzes preču ražošanu), samaksā valsts budžetā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām.
   12. Šā likuma 2.panta piektajā daļā minētajos gadījumos, kā arī par konstatēto akcīzes preču iztrūkumu šā likuma 2.panta ceturtajā daļā minētajos gadījumos nodokli samaksā atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem.
   13. Šajā pantā noteiktā maksāšanas kārtība attiecas arī uz akcīzes precēm, kuras marķē ar akcīzes nodokļa markām. Ja nodokļa maksātājs par akcīzes precēm, kuras marķē ar akcīzes nodokļa markām, nesamaksā nodokli saskaņā ar šā panta otro, trešo, ceturto, piekto, sesto, septīto, astoto, devīto, desmito, vienpadsmito un divpadsmito daļu 180 dienu laikā no akcīzes nodokļa marku saņemšanas brīža, uzskatāms, ka akcīzes preces ir nonākušas realizācijai Latvijas Republikā atbilstoši šā likuma 27.pantam un nodoklis par attiecīgajām akcīzes precēm maksājams atbilstoši saņemtajām akcīzes nodokļa markām.
   14. Ja nodoklis samaksāts saskaņā ar šā panta trīspadsmito daļu atbilstoši saņemtajām akcīzes nodokļa markām, nodokli saskaņā ar šā panta otro, trešo, ceturto, piekto, sesto, septīto, astoto, devīto, desmito, vienpadsmito un divpadsmito daļu vairs nemaksā.
   15. Nodokli nemaksā, ja šā panta trīspadsmitajā daļā noteiktajā termiņā nodokļa maksātājs atdod atpakaļ akcīzes nodokļa markas saskaņā ar šā likuma 27.pantu.

  27. Nodokļa deklarēšana
   1. Nodokļa deklarāciju par taksācijas periodu noliktavas turētājs, apstiprināts tirgotājs vai nodokļa maksātāja pārstāvis iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā 15 dienu laikā pēc attiecīgā taksācijas perioda beigām. Citi nodokļa maksātāji nodokļa deklarāciju iesniedz ne vēlāk kā vienu darbadienu pēc šajā likumā noteiktajiem nodokļa samaksas termiņiem.
   2. Noliktavas turētājs iesniedz nodokļa deklarāciju par katru akcīzes preču noliktavu atsevišķi.
   3. Nodokļa deklarācijas veidlapu apstiprina Ministru kabinets.

   VII nodaļa. Akcīzes preču pārvietošana

  28. Akcīzes preču pārvietošana, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu
   1. Importētājam šajā likumā noteiktajā kārtībā atļauts atlikto nodokļa maksāšanu piemērot akcīzes precēm, kuras tas ieved pārvietošanai uz akcīzes preču noliktavu Latvijas Republikā.
   2. Importētājs, kas veic šā panta pirmajā daļā minētās darbības, nemaksā nodokli, ja Valsts ieņēmumu dienestā tiek iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka akcīzes preces ir saņemtas akcīzes preču noliktavā. Ja Valsts ieņēmumu dienestā trīs darbdienu laikā, skaitot no dienas, kad akcīzes preces tika ievestas Latvijas Republikā, netiek iesniegti dokumenti, ka akcīzes preces ir saņemtas akcīzes preču noliktavā, importētājs samaksā nodokli atbilstoši noteiktajai nodokļa likmei.
   3. Ja importētājs par šā panta pirmajā daļā minētajām darbībām neiesniedz nodrošinājumu atbilstoši šā likuma prasībām, atlikto nodokļa maksāšanu nepiemēro un importētājs samaksā nodokli atbilstoši šajā likumā noteiktajai nodokļa likmei.
   4. Noliktavas turētājam atļauts atlikto nodokļa maksāšanu piemērot akcīzes precēm:
     1. kuras no akcīzes preču noliktavas Latvijas Republikā:
      1. pārvieto uz citu akcīzes preču noliktavu Latvijas Republikā,
      2. pārvieto uz citu akcīzes preču noliktavu citā dalībvalstī,
      3. piegādā apstiprinātam tirgotājam vai neapstiprinātam tirgotājam citā dalībvalstī,
      4. piegādā šā likuma 20.pantā minētajām personām vai organizācijām citā dalībvalstī;

     2. kuras izved no akcīzes preču noliktavas to tālākai izvešanai no Latvijas Republikas uz ārvalsti, kas nav dalībvalsts, vai kurām piemēro šā likuma 2.panta ceturto daļu;
     3. kuras ieved Latvijas Republikā no ārvalsts, kas nav dalībvalsts, pārvietošanai uz akcīzes preču noliktavu Latvijas Republikā;
     4. kuras no akcīzes preču noliktavas citā dalībvalstī pārvieto uz akcīzes preču noliktavu Latvijas Republikā.

   5. Noliktavas turētājs, kas veic šā panta ceturtajā daļā minētās darbības, nemaksā nodokli, ja Valsts ieņēmumu dienestā tiek iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka akcīzes preces atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:
     1. tās ir saņemtas akcīzes preču noliktavā;
     2. tās ir saņēmis citas dalībvalsts apstiprināts tirgotājs vai neapstiprināts tirgotājs. Ja saņēmējs ir neapstiprināts tirgotājs, papildus iesniedzams dokuments, kas apliecina, ka nodokļa samaksa ir nodrošināta saņēmēja dalībvalstī, kā arī norādāmas šādas ziņas:
      1. saņēmēja dalībvalsts nodokļu administrācijas attiecīgā biroja adrese,
      2. datums, reģistrācijas numurs un citas norādes, ka šī nodokļu administrācija saņēmusi nodokļa maksājumu vai nodokļa nodrošinājumu;

     3. tās ir saņemtas šā likuma 20.pantā minētājās organizācijās citās dalībvalstīs. Šajā gadījumā papildus šā panta astotajā daļā minētajiem dokumentiem, izmanto dokumentu, kas apliecina, ka minētās akcīzes preces ir atbrīvotas no nodokļa. Šis dokuments noteikts Eiropas Savienības regulā 31/96;
     4. tās ir izvestas no Latvijas Republikas uz ārvalsti, kas nav dalībvalsts;
     5. tās atbilst nosacījumiem, kas minēti šā likuma 2.panta ceturtajā daļā.

   6. Ja par akcīzes precēm, kuras taksācijas periodā pārvietotas saskaņā ar šā panta ceturto daļu, 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām netiek iesniegti šā panta piektajā un astotajā daļā minētie dokumenti, noliktavas turētājs samaksā nodokli atbilstoši šajā likumā noteiktajai nodokļa likmei. Ja attiecīgos dokumentus iesniedz pēc noteiktā termiņa, bet ne vēlāk kā trīs gadu laikā pēc noteiktā termiņa, samaksāto nodokli pārskaita turpmākajiem nodokļa maksājumiem vai pēc attiecīgā nodokļa maksātāja pieprasījuma atmaksā 30 dienu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas.
   7. Apstiprināts tirgotājs vai neapstiprināts tirgotājs, saņemot no citas dalībvalsts akcīzes preces, kurām piemēro atlikto nodokļa maksāšanu, akcīzes preču saņemšanu apliecina, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā šā panta astotajā daļā minētos dokumentus. Apstiprināts tirgotājs vai neapstiprināts tirgotājs, saņemot no citas dalībvalsts akcīzes preces, samaksā nodokli saskaņā ar šo likumu vai nodokli nemaksā, ja to samaksā attiecīgās dalībvalsts nosūtītāja ieceltais nodokļa maksātāja pārstāvis Latvijas Republikā. Ja nodokli maksā nodokļa maksātāja pārstāvis, tas vienu no šā panta astotajā daļā minētā dokumenta eksemplāriem iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā.
   8. Šā panta pirmajā, otrajā, ceturtajā, piektajā, sestajā un septītajā daļā noteiktajos gadījumos izmanto dokumentus, kas noteikti Eiropas Savienības regulā 2719/92. Dokumentu aprites un kontroles kārtību, kā arī citus nosacījumus par šajā pantā minēto akcīzes preču pārvietošanu nosaka Ministru kabinets.
   9. Noliktavas turētājam atļauts atlikto nodokļa maksāšanu piemērot bezalkoholiskajiem dzērieniem un kafijai:
     1. kuru no akcīzes preču noliktavas Latvijas Republikā:
      1. pārvieto uz citu akcīzes preču noliktavu Latvijas Republikā,

      b) pārvieto uz citu ārvalsti (arī dalībvalsti) vai kurai piemēro šā likuma 2.panta ceturto daļu,

      c) piegādā šā likuma 20.pantā minētajām personām vai organizācijām citā dalībvalstī;

     2. kuru ieved Latvijas Republikā no citas ārvalsts (arī dalībvalsts) pārvietošanai uz akcīzes preču noliktavu Latvijas Republikā.

   10. Noliktavas turētājs, kas veic šā panta devītajā daļā minētās darbības, nemaksā nodokli, ja Valsts ieņēmumu dienestā tiek iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka bezalkoholiskie dzērieni un kafija atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:
     1. tie ir saņemti akcīzes preču noliktavā;
     2. tie ir izvesti no Latvijas Republikas uz citu dalībvalsti;
     3. tie ir izvesti no Latvijas Republikas uz ārvalsti, kas nav dalībvalsts;
     4. tie atbilst šā likuma 2.panta ceturtās daļas nosacījumiem;
     5. tos ir saņēmušas šā likuma 20.pantā minētās organizācijas citā dalībvalstī.

   11. Ja par bezalkoholiskajiem dzērieniem un kafiju, kurus taksācijas periodā pārvieto saskaņā ar šā panta devīto daļu, 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām netiek iesniegti šā panta desmitajā daļā minētie dokumenti, noliktavas turētājs samaksā nodokli atbilstoši šajā likumā noteiktajai nodokļa likmei. Ja attiecīgos dokumentus iesniedz pēc noteiktā termiņa, bet ne vēlāk kā trīs gadu laikā pēc noteiktā termiņa, samaksāto nodokli pārskaita turpmākajiem nodokļa maksājumiem vai pēc attiecīgā nodokļa maksātāja pieprasījuma atmaksā 30 dienu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas.
   12. Apstiprināts tirgotājs vai neapstiprināts tirgotājs, saņemot no citas dalībvalsts bezalkoholiskos dzērienus un kafiju, iesniedz nodokļa deklarāciju un samaksā nodokli saskaņā ar šo likumu. Apstiprināts tirgotājs vai neapstiprināts tirgotājs neiesniedz nodokļa deklarāciju un nodokli nemaksā, ja nodokli maksā attiecīgās dalībvalsts nosūtītāja ieceltais nodokļa maksātāja pārstāvis Latvijas Republikā.

    

  29. Nosacījumi, pārvietojot no citas dalībvalsts vai uz citu dalībvalsti akcīzes preces, kuras jau laistas brīvā apgrozījumā
   1. Fiziskā un juridiskā persona, kas Latvijas Republikā no citas dalībvalsts ieved vai saņem akcīzes preces, kuras jau laistas brīvā apgrozījumā citā dalībvalstī, pirms akcīzes preču saņemšanas Latvijas Republikā iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā rakstisku informāciju, atbilstošu nodrošinājumu, kā arī samaksā nodokli saskaņā ar šo likumu, izņemot par šā likuma 21.panta trešajā daļā minētajiem atbrīvojumiem.
   2. Šā panta pirmajā daļā minētajā gadījumā akcīzes preču saņemšanu Latvijas Republikā attiecīgās personas apliecina, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā atbilstošus dokumentus.
   3. Par akcīzes precēm, kuras laistas apgrozībā Latvijas Republikā un par kurām ir samaksāts nodoklis, bet kuras komersanti komerciāliem nolūkiem izved no Latvijas Republikas uz citu dalībvalsti, pēc attiecīgās personas pieprasījuma nodokli atmaksā 15 darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:
     1. pirms akcīzes preču nosūtīšanas sūtītājs Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz pieprasījumu par nodokļa atmaksāšanu;
     2. šās daļas 1.punktā minētā akcīzes preču pārvadāšana notiek, izmantojot šā panta ceturtajā daļā minētos dokumentus;
     3. akcīzes preču sūtītājs Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz atpakaļ atsūtīto šās daļas 2.punktā minētā dokumenta eksemplāru, ko apstiprinājis saņēmējs;
     4. akcīzes preču sūtītājs Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz dokumentu, kas apliecina, ka nodokļa samaksa ir nodrošināta saņēmēja dalībvalstī, kā arī tajā norāda šādas ziņas:
      1. saņēmēja dalībvalsts nodokļu administrācijas attiecīgā biroja adrese,
      2. datums, reģistrācijas numurs un citas norādes, ka šī nodokļu administrācija saņēmusi nodokļa maksājumu vai nodokļa nodrošinājumu;

    5) ja akcīzes preces ir marķētas ar akcīzes nodokļa markām, nodoklis atmaksājams, ja akcīzes preces no akcīzes preču noliktavas nosūta uz citu dalībvalsti un nosūtītājs ir noliktavas turētājs, kas iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā akcīzes nodokļa markas saskaņā ar šā likuma 27.pantu.

   4. Šajā pantā minētajos gadījumos izmanto dokumentus, kas noteikti Eiropas Savienības regulā 3649/92. Dokumentu aprites un kontroles kārtību, kā arī citus nosacījumus par šajā pantā minēto akcīzes preču pārvietošanu nosaka Ministru kabinets.

   VIII nodaļa. Akcīzes preču marķēšana

  30. Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu marķēšana
   1. Visus alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus marķē ar akcīzes nodokļa markām, izņemot šā panta trešajā daļā noteiktos gadījumus.
   2. Ar akcīzes nodokļa markām atļauts marķēt alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus:
     1. Latvijas Republikā – tikai akcīzes preču noliktavās vai muitas noliktavās;
     2. ārvalstīs (arī dalībvalstī) – ievešanai Latvijas Republikā.

   3. Nemarķēt ar akcīzes nodokļa markām atļauts:
     1. alkoholiskos dzērienus:
      1. alkoholiskos dzērienus, kuri iepildīti pudelēs ar tilpumu līdz 100 mililitriem,
      2. alu,

     2. alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus, kuri ir atbrīvoti no nodokļa saskaņā ar šā likuma 16., 17., 20. un 21.pantu vai kuriem piemēro nodokli saskaņā ar šā likuma 16.panta ceturto daļu;
     3. alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus, kurus uzglabā, pārvieto vai realizē saskaņā ar šā likuma 26.pantu vai kuriem piemēro 2.panta ceturtās daļas nosacījumus.

   4. Akcīzes nodokļa markas izsniedz Valsts ieņēmumu dienests.
   5. Akcīzes nodokļa markas saņem:
     1. importētājs;
     2. noliktavas turētājs Latvijas Republikā;
     3. citas dalībvalsts noliktavas turētāja vai pārsūtītājtirgotāja iecelts nodokļa maksātāja pārstāvis.

   6. Saņemot akcīzes nodokļa markas, attiecīgais nodokļa maksātājs iesniedz nodrošinājumu saskaņā ar šo likumu par nodokļa apmēru, kas atbilst izsniegto akcīzes nodokļa marku daudzumam.
   7. Alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem, par kuriem ir izsniegtas akcīzes nodokļa markas, piemēro atlikto nodokļa maksāšanu līdz brīdim, kad par tiem samaksā nodokli, vai akcīzes nodokļa markas tiek atdotas saskaņā ar šo likumu.
   8. Ja nodokļa maksātājs atdod saņemtās, bet neizmantotās vai bojātās akcīzes nodokļa markas Valsts ieņēmumu dienestā, to iegādes izdevumus sedz attiecīgais nodokļa maksātājs, izņemot šā panta desmitajā daļā minēto gadījumu. Ja nodokļa maksātājs pasūta akcīzes nodokļa markas, bet neizņem tās Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā termiņā, to iegādes izdevumus sedz nodokļa maksātājs, kas pasūtījis attiecīgās akcīzes nodokļa markas.
   9. Atdotās vai pasūtītās, bet neizņemtās akcīzes nodokļa markas finanšu ministra noteiktajā kārtībā tiek iznīcinātas. Izdevumus, kas saistīti ar atdoto akcīzes nodokļa marku iznīcināšanu, sedz nodokļa maksātājs, kas atdevis akcīzes nodokļa markas, izņemot šā panta desmitajā daļā minēto gadījumu. Izdevumus, kas saistīti ar pasūtīto, bet neizņemto akcīzes nodokļa marku iznīcināšanu, sedz nodokļa maksātājs, kas pasūtījis attiecīgās akcīzes nodokļa markas.
   10. Ja Valsts ieņēmumu dienests nodokļa maksātājam izsniedzis bojātas vai nederīgas akcīzes nodokļa markas, šā panta astotajā un devītajā daļā minētie izdevumi attiecīgajam nodokļa maksātājam nav jāsedz. Valsts ieņēmumu dienests atdotās bojātās vai nederīgās akcīzes nodokļa markas apmaina pret jaunām akcīzes nodokļa markām.
   11. Ja nodokļa maksātājs atdod Valsts ieņēmumu dienestā saņemtās, bet neizmantotās vai bojātās akcīzes nodokļa markas, nodoklis attiecīgajam nodokļa maksātājam nav jāmaksā. Nodoklis nav jāmaksā arī gadījumā, ja nodokļa maksātājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā citas dalībvalsts nodokļu administrācijas izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka nodokļa markas ir iznīcinātas citā dalībvalstī.
   12. Ja nodokļa maksātājs atdod saņemtās, bet neizmantotās vai bojātās akcīzes nodokļa markas Valsts ieņēmumu dienestā un nodoklis ir samaksāts atbilstoši atdotajām akcīzes nodokļa markām, samaksātais nodoklis tiek pārskaitīts turpmākajiem nodokļa maksājumiem vai pēc attiecīgā nodokļa maksātāja pieprasījuma tiek atmaksāts 30 dienu laikā pēc šā panta astotajā un devītajā daļā minēto izdevumu segšanas.
   13. Kārtību, kādā alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus marķē ar akcīzes nodokļa markām (tajā skaitā nosacījumus par pasūtāmo akcīzes nodokļa marku daudzumu, to izsniegšanas termiņus un saņemšanas nosacījumus, kā arī prasības informācijas sniegšanai par izlietotajām markām), nosaka Ministru kabinets.

  31. Naftas produktu iezīmēšana (marķēšana)
   1. Šā likuma 14.panta otrajā daļā un 18.panta trešajā daļā minētos naftas produktus iezīmē (marķē).
   2. Naftas produktus atļauts iezīmēt (marķēt):
     1. Latvijas Republikā – tikai akcīzes preču noliktavās;
     2. ārvalstīs (arī dalībvalstīs) – ievešanai Latvijas Republikā.

   3. Iezīmētos (marķētos) naftas produktus atļauts:
     1. piegādāt vai nodot personām, kurām ir tiesības tos saņemt;
     2. piegādāt citai akcīzes preču noliktavai Latvijas Republikā vai citā dalībvalstī;
     3. izvest no Latvijas Republikas uz citu dalībvalsti;
     4. izvest no Latvijas Republikas uz ārvalsti, kas nav dalībvalsts.

   4. Ja 14.panta otrajā daļā un 18.panta trešajā daļā minētie naftas produkti netiek iezīmēti (marķēti), par tiem aprēķina un samaksā nodokli pēc 14.panta pirmajā daļā noteiktās likmes.
   5. Naftas produktu iezīmēšanas (marķēšanas) kārtību un to aprites kārtību nosaka Ministru kabinets.

    

   IX nodaļa. Prasības tabakas izstrādājumiem

  32. Maksimālā mazumtirdzniecības cena
   1. Importētājs, noliktavas turētājs Latvijas Republikā vai citas dalībvalsts noliktavas turētāja ieceltais nodokļa maksātāja pārstāvis Latvijas Republikā realizējamām cigaretēm nosaka maksimālo mazumtirdzniecības cenu un informē par to nodokļa administrāciju, pasūtot akcīzes nodokļa markas.
   2. Maksimālo mazumtirdzniecības cenu nenosaka cigaretēm, kurām piemēro šā likuma 2.panta ceturto daļu vai kuras pārvieto saskaņā ar 25. vai 26.pantu.
   3. Informāciju par maksimālo mazumtirdzniecības cenu, kā arī cigarešu daudzumu vienā cigarešu paciņā norāda uz akcīzes nodokļa markas.
   4. Latvijas Republikā aizliegts realizēt cigaretes par cenu, kas ir augstāka par cigarešu maksimālo mazumtirdzniecības cenu. Realizējot cigaretes, to daudzumam paciņā jāatbilst daudzumam, kas norādīts uz akcīzes nodokļa markas.

  33. Vispieprasītākā mazumtirdzniecības cena
   1. Valsts ieņēmumu dienests, izmantojot datus par izsniegtajām akcīzes nodokļa markām un informāciju par mazumtirdzniecības cenu un cigarešu daudzumu paciņā, katru gadu līdz 1.februārim nosaka un nosūta publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu iepriekšējā kalendāra gadā.
   2. Nosakot vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu, neņem vērā tās akcīzes nodokļa markas, kuras importētājs, noliktavas turētājs Latvijas Republikā vai citas dalībvalsts noliktavas turētāja ieceltais nodokļa maksātāja pārstāvis Latvijas Republikā attiecīgajā laikposmā ir atdevis atpakaļ Valsts ieņēmumu dienestā saskaņā ar šo likumu.
   3. Vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu nosaka latos par 1000 cigaretēm.
   4. Nosakot vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu, visas importētāja, noliktavas turētāja Latvijas Republikā vai citas dalībvalsts noliktavas turētāja ieceltā nodokļa maksātāja pārstāvja Latvijas Republikā noteiktās maksimālās mazumtirdzniecības cenas izsaka latos par 1000 cigaretēm.

   X nodaļa. Nodrošinājums

  34. Nodrošinājuma veidi
   1. Lai veiktu darbības ar akcīzes precēm un izmantotu atlikto nodokļa maksāšanu, nodokļa maksātājs iesniedz nodrošinājumu.
   2. Nodokļa maksātājs var iesniegt šādus nodrošinājumus:
     1. vienreizēju nodrošinājumu, kas paredzēts aprēķinātā nodokļa parāda vienam noteiktam apmēram;
     2. vispārēju nodrošinājumu, kas paredzēts noteiktam laikposmam un aprēķinātā nodokļa parāda noteiktam apmēram.

   3. Par nodrošinājumu var izmantot:
     1. drošības naudu;
     2. saistību izpildes apdrošināšanas polisi;
     3. kredītiestādes galvojumu;
     4. ķīlas līgumu, ko noslēdz ar Valsts ieņēmumu dienestu.

  35. Nodrošinājuma piemērošana
   1. Nodrošinājums nedrīkst būt mazāks par nodokli, kas aprēķināts par attiecīgo akcīzes preču daudzumu, ar kuru tiks veiktas darbības, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu, izņemot šā panta sestajā daļā minētos gadījumus. Nodrošinājumu attiecīgajām akcīzes precēm piemēro līdz brīdim, kad par tām ir samaksāts nodoklis vai tās ir atbrīvotas no nodokļa maksāšanas saskaņā ar šo likumu.
   2. Nodrošinājumu iesniedz atbilstoši aprēķinātajam nodoklim pēc šā likuma 12., 13. vai 14.panta pirmajā daļā noteiktajām nodokļa likmēm.
   3. Nodrošinājumu iesniedz:
     1. par visām akcīzes precēm, kuras atrodas akcīzes preču noliktavā un kurām piemēro atlikto nodokļa maksāšanu, izņemot akcīzes preces, par kurām iesniegts nodrošinājums, saņemot par tām akcīzes nodokļa markas saskaņā ar šā likuma 27.panta sesto daļu;
     2. par akcīzes precēm, kuras pārvieto saskaņā ar šā likuma 25. vai 26.pantu;
     3. citos šajā likumā noteiktajos gadījumos.

   4. Nodrošinājumu iesniedz neatkarīgi no tā, vai minētās akcīzes preces tiks atbrīvotas no nodokļa, tiks izmantotas citu akcīzes preču ražošanā vai arī nodoklis netiks samaksāts citu iemeslu dēļ. Minētais nosacījums attiecas arī uz spirtu vai uz jebkuru citu alkoholisko dzērienu, kuru izmanto kā izejvielu alkoholisko dzērienu ražošanā.
   5. Ja nodokļa maksātājs, kas saskaņā ar šā likuma 27.pantu atdod saņemtās, bet neizmantotās vai bojātās akcīzes nodokļa markas Valsts ieņēmumu dienestā, pirms akcīzes nodokļa marku saņemšanas ir iesniedzis vienreizēju nodrošinājumu, kas aprēķināts atbilstoši izsniegtajām akcīzes nodokļa markām, tad nodrošinājumu, kas atbilst nodokļa summai, kuru nosaka atbilstoši atdotajām akcīzes nodokļa markām, dzēš vai atdod iesniedzējam pēc šā likuma 27.panta astotajā un devītajā daļā minēto izdevumu segšanas.
   6. Ministru kabinets:
     1. paredz nosacījumus, kuru izpildes gadījumā nodokļa maksātājam var samazināt nodrošinājuma lielumu;
     2. nosaka kārtību, kādā iesniedz, dzēš un atdod nodrošinājumus.

    

   XI nodaļa. Atbildība

  36. Atbildība par šā likuma pārkāpumiem Latvijas Republikā
   1. Atbildību par šā likuma pārkāpumiem nosaka šis likums un likums "Par nodokļiem un nodevām".
   2. Latvijas Republikā aizliegts ražot, pārstrādāt, uzglabāt, pārvietot un realizēt akcīzes preces, par kurām nav samaksāts akcīzes nodoklis, izņemot šajā likumā noteiktos gadījumus.
   3. Latvijas Republikā aizliegts ražot, pārstrādāt, uzglabāt, pārvietot un realizēt alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus, kuri nav marķēti ar akcīzes nodokļa markām, izņemot šajā likumā noteiktos gadījumus.
   4. Attiecīgajām valsts uzraudzības un kontroles iestādēm ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā konfiscēt akcīzes preces, kuras Latvijas Republikā ievestas vai izvestas no akcīzes preču noliktavas, bet par kurām nav samaksāts nodoklis saskaņā ar šo likumu vai nav iesniegts šajā likumā noteiktais nodrošinājums par minēto darbību izpildi vai kuras nav marķētas ar akcīzes nodokļa markām, ja to paredz šis likums.
   5. Akcīzes preču konfiskācija par šā likuma vai citu normatīvo aktu pārkāpumiem vai citu normatīvo aktu piemērošana attiecībā uz pārkāpumiem akcīzes preču apritē neatbrīvo attiecīgo personu no saistībām samaksāt nodokli saskaņā ar šo likumu un soda naudu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".
   6. Konfiscētās akcīzes preces iznīcina, pārstrādā vai izmanto Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
   7. Ja persona veic jebkuras darbības ar akcīzes precēm, neievērojot šā likuma noteikumus (tajā skaitā veic akcīzes preču nedeklarētu vai citādu ievešanu valstī, neievērojot normatīvajos aktos noteikto ievešanas kārtību vai neizpildot attiecīgās muitas procedūras, veic akcīzes preču nereģistrētu vai citādu ražošanu, neievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, kādā atļauts ražot akcīzes preces, veic jebkuras citas darbības ar akcīzes precēm, par kurām nav samaksāts nodoklis vai nav iesniegts šajā likumā noteiktais nodrošinājums vai kuras nav marķētas ar akcīzes nodokļa markām saskaņā ar šo likumu), Valsts ieņēmumu dienests bezstrīdus kārtībā piedzen valsts budžetā atbilstoši šā likumā noteiktajām nodokļa likmēm nesamaksātās nodokļa summas un soda naudu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".
   8. Ja Valsts ieņēmumu dienests pārbauda attiecīgās personas vai komersanta darbības ar akcīzes precēm un konstatē akcīzes preču pārpalikumu, kas nav norādīts attiecīgās personas grāmatvedības reģistros, un attiecīgā persona nevar pierādīt, kā pārpalikums radies, vai nevar pierādīt, ka nodoklis par konstatēto pārpalikumu ir samaksāts, uzskata, ka attiecīgā persona ir saražojusi, iegādājusies vai veikusi citas darbības ar akcīzes precēm, par kurām nav samaksāts nodoklis, un no attiecīgās personas piedzen nesamaksātā nodokļa summu un soda naudu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".
   9. Šā panta septītajā un astotajā daļā minētajos gadījumos Valsts ieņēmumu dienests nodokli aprēķina pēc likmēm, kas bija spēkā dienā, kad minētās darbības tika veiktas. Ja to nevar noteikt, nodokli aprēķina pēc likmēm, kas ir spēkā dienā, kad minētās darbības konstatētas.
   10. Ja cita valsts iestāde, nevis Valsts ieņēmumu dienests, atbilstoši kompetencei konstatē, ka persona ir veikusi šā panta septītajā vai astotajā daļā minētās darbības, attiecīgā valsts iestāde par to rakstiski informē (ne vēlāk kā triju darbdienu laikā) Valsts ieņēmumu dienestu. Valsts ieņēmumu dienests piedzen nodokli un soda naudu.
   11. Šā panta septītajā daļā minētajos gadījumos nodokli un soda naudu piedzen no personas, kuras valdījumā ir akcīzes preces, ar kurām veiktas šā panta septītajā daļā minētās darbības, vai no personas, kas veikusi šā panta septītajā daļā minētās darbības, ja netiek konstatēts minēto akcīzes preču valdītājs.
   12. Nodokļa maksātājam aizliegts piegādāt akcīzes preces, kurām piemēro nodokļa atbrīvojumu vai atvieglojumu saskaņā ar šo likumu, tādai personai, kurai nav tiesību tās saņemt.
   13. Ja netiek ievērotas šā panta divpadsmitajā daļā noteiktās prasības, par minētajām akcīzes precēm samaksā nodokli un soda naudu šajā pantā noteiktajā kārtībā. Nodokli un soda naudu piedzen no nodokļa maksātāja, kas piegādā akcīzes preces un nav ievērojis šā panta divpadsmitā daļā vai attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos paredzēto kārtību, kādā minētajām akcīzes precēm atļauts piemērot nodokļa atbrīvojumu vai atvieglojumu saskaņā ar šo likumu.
   14. Nodokļa maksātājam aizliegts piegādāt naftas produktus, kuriem piemēro šā likuma 14.panta otrās daļas nosacījumus, tādai personai, kurai nav tiesību tos saņemt.
   15. Ja netiek ievērotas šā panta četrpadsmitajā daļā noteiktās prasības, par minētajām akcīzes precēm samaksā nodokli un soda naudu šajā pantā noteiktajā kārtībā. Nodokli un soda naudu piedzen no nodokļa maksātāja, kas piegādājis naftas produktus un nav ievērojis šā panta četrpadsmitajā daļā vai attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos paredzēto kārtību, kādā minētajiem naftas produktiem atļauts piemērot šā likuma 14.panta otrās daļas nosacījumus.
   16. Personām, kuras saņēmušas akcīzes preces, kurām piemēro nodokļa atbrīvojumu vai atvieglojumus saskaņā ar šo likumu, aizliegts tās izmantot citiem mērķiem (nekā noteiktajam nodokļa atbrīvojumam vai atvieglojumam) vai nodot citai personai, kurai nav tiesību tās saņemt.
   17. Ja netiek ievērotas šā panta sešpadsmitajā daļā noteiktās prasības, par minētajām akcīzes precēm samaksā nodokli un soda naudu šajā pantā noteiktajā kārtībā. Nodokli un soda naudu piedzen no personas, kura ir saņēmusi akcīzes preces un nav ievērojusi šā panta sešpadsmitajā daļā vai attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos paredzēto kārtību, kādā minētajām akcīzes precēm atļauts piemērot nodokļa atbrīvojumu vai atvieglojumu saskaņā ar šo likumu. Šī daļa neattiecas uz šā likuma 16.panta ceturtajā daļā minētajiem gadījumiem.
   18. Personām, kuras saņēmušas iezīmētus (marķētus) naftas produktus, aizliegts tās nodot citai personai, kurai nav tiesību tās saņemt.
   19. Ja netiek ievērotas šā panta astoņpadsmitajā daļā noteiktās prasības, par iezīmētajiem (marķētajiem) naftas produktiem samaksā nodokli un soda naudu saskaņā ar šo pantu. Nodokli un soda naudu piedzen no personas, kas saņēmusi iezīmētus (marķētus) naftas produktus un pārkāpusi šā panta astoņpadsmitajā daļā vai attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos paredzēto kārtību, kādā atļauts izmantot iezīmētus (marķētus) naftas produktus.
   20. Iezīmētos (marķētos) naftas produktus aizliegts izmantot par degvielu mehāniskos transportlīdzekļos vai arī izmantot citādi, nekā noteikts šajā likumā. Persona, kas izmanto iezīmētos (marķētos) naftas produktus par degvielu mehāniskos transportlīdzekļos vai arī izmanto citādi, nekā noteikts šajā likumā, par izdarīto pārkāpumu atbild saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

  37. Atbildība par pārkāpumiem, pārvietojot akcīzes preces no citas dalībvalsts vai uz citu dalībvalsti
   1. Ja tiek konstatēts, ka fiziskā vai juridiskā persona, ievedot vai saņemot akcīzes preces Latvijas Republikā no citas dalībvalsts, ir pārkāpusi šā likuma prasības, tā samaksā nodokli saskaņā ar šā likuma 33.pantu.
   2. Ja, pārvietojot akcīzes preces no Latvijas Republikas uz citu dalībvalsti, noticis pārkāpums, kas attiecas uz nodokļa maksāšanu, nodokli tajā dalībvalstī, kurā pārkāpums izdarīts, samaksā persona, kura pārvieto akcīzes preces.
   3. Ja akcīzes nodokli saskaņā ar šā panta otro daļu iekasē citā dalībvalstī, attiecīgajai personai nodoklis Latvijā nav jāmaksā.
   4. Ja, pārvietojot akcīzes preces no Latvijas Republikas uz citu dalībvalsti, tie nenonāk paredzētajā vietā un nav iespējams konstatēt, kur pārkāpums izdarīts, preču nosūtītājs samaksā nodokli saskaņā ar šo likumu, ja šajā likumā nav teikts citādi un ja vien četru mēnešu laikā pēc akcīzes preču nosūtīšanas Valsts ieņēmumu dienestā nav sniegti pierādījumi par darījuma likumību vai vietu, kur pārkāpums izdarīts, kā arī pierādījumi, ka nodoklis par minētajām akcīzes precēm samaksāts citā dalībvalstī.
   5. Ja triju gadu laikā tiek konstatēts, ka šā panta ceturtajā daļā minētais pārkāpums ir izdarīts citā dalībvalstī vai tiek iesniegti pierādījumi, ka nodoklis ir samaksāts citā dalībvalstī, attiecīgajai personai atmaksā Latvijas Republikā samaksāto nodokli.
   6. Ja tiek konstatēts, ka ar akcīzes precēm, par kurām Latvijas Republikā ir saņemtas akcīzes nodokļa markas, citā dalībvalstī izdarīts pārkāpums, kas attiecas uz nodokļa maksāšanu, nodoklis Latvijas Republikā nav jāmaksā (neņemot vērā šā likuma 23.panta trīspadsmitā, četrpadsmitā un piecpadsmitā daļā noteikto), ja tas tiek samaksāts attiecīgajā dalībvalstī.
   7. Pārejas noteikumi

       1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē:
        1. likums "Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.; 1999, 17., 24.nr.; 2003, 2.nr.);
        2. likums "Par akcīzes nodokli alum" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 24.nr.);
        3. likums "Par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.; 1999, 17.nr.; 2002, 14.nr.; 2003, 2.nr.);
        4. likums "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 24.nr.; 1998, 13.nr.; 1999, 2., 6., 17., 24.nr.; 2000, 1., 14.nr.; 2001, 7., 24.nr.; 2002, 14.nr.; 2003, 2., 8.nr.);
        5. likums "Par akcīzes nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 24.nr.; 2000, 10.nr.; 2001, 15.nr.).

       2. Šā likuma 13.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktā nodokļa likme cigaretēm stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.
       3. Līdz dienai, kad stājas spēkā šā likuma 13.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktā nodokļa likme cigaretēm, tās apliek ar nodokli pēc šādām likmēm:

  1. līdz 2004.gada 31.decembrim –, summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot "a" un "b" apakšpunktā minētās nodokļa likmes:
   1. 6,3 lati par 1000 cigaretēm,
   2. 6,1 procents no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

  2. no 2005.gada 1.janvāra līdz 2005.gada 31.decembrim –, summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot "a" un "b" apakšpunktā minētās nodokļa likmes:
   1. 6,9 lati par 1000 cigaretēm,
   2. 10,5 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

  3. no 2006.gada 1.janvāra līdz 2006.gada 31.decembrim –, summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot "a" un "b" apakšpunktā minētās nodokļa likmes:
   1. 7,6 lati par 1000 cigaretēm,
   2. 14,8 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

  4. no 2007.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim –, summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot "a" un "b" apakšpunktā minētās nodokļa likmes:
   1. 8,4 lati par 1000 cigaretēm,
   2. 19,2 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

  5. no 2008.gada 1.janvāra līdz 2008.gada 31.decembrim –, summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot "a" un "b" apakšpunktā minētās nodokļa likmes:
   1. 9,3 lati par 1000 cigaretēm,
   2. 23,5 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

  6. no 2009.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 31.decembrim –, summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot "a" un "b" apakšpunktā minētās nodokļa likmes:
   1. 10,5 lati par 1000 cigaretēm,
   2. 27,9 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas.

  1. Šā likuma 13.panta pirmās daļas 3.punkta "a" apakšpunktā noteiktā nodokļa likme smalki sagrieztai tabakai cigarešu uztīšanai stājas spēkā 2004.gada 1.jūlijā.
  2. Līdz dienai, kad stājas spēkā šā likuma 13.panta pirmās daļas 3.punkta "a" apakšpunktā noteiktā nodokļa likme smalki sagrieztai tabakai cigarešu uztīšanai, to apliek ar nodokli - 16,6 lati par 1000 gramiem tabakas.
  3. Līdz 2004.gada 31.decembrim šā likuma 1.panta otrās daļas 2.punkts, 23.panta trīspadsmitā, četrpadsmitā un piecpadsmitā daļa, 27.pants un citi nosacījumi par akcīzes nodokļa markām attiecas tikai uz cigaretēm, bet neattiecas uz citiem tabakas izstrādājumiem.
  4. Līdz 2005.gada 30.jūnijam Latvijas Republikā atļauts realizēt tabakas izstrādājumus (izņemot cigaretes) arī bez akcīzes nodokļa markām.
  5. Juridiskās personas, kas veic komercdarbību ar naftas produktiem, pēc stāvokļa šā likuma spēkā stāšanās dienā inventarizē tām piederošos naftas produktu krājumus un par inventarizācijas rezultātā konstatēto naftas produktu daudzumu samaksā valsts budžetā akcīzes nodokli, kura apmēru aprēķina kā starpību starp akcīzes nodokli pēc šajā likumā noteiktās akcīzes nodokļa likmes un akcīzes nodokli pēc likmes, kas bija noteikta likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem".

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 1992/12/EEC, 1992/83/EEC, 1992/84/EEC, 1992/79/EEC, 1992/80/EEC, 1995/59/EC, 1992/81/EEC, 1992/82/EEC un 1995/60/EC.

Likums stājas spēkā ar īpašu likumu.

 

 

 

 

Finanšu ministrs

V.Dombrovskis

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums likumam

"Par akcīzes nodokli"

Preces, kurām piemērojams likumā "Par akcīzes nodokli" noteiktais akcīzes nodoklis

1. Preces, kurām piemēro akcīzes nodokli, kāds noteikts svinu nesaturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem:

1.1. benzols;

1.2. toluols;

1.3. ksilols;

1.4. aromātisko ogļūdeņražu maisījumi, no kuru tilpuma ne mazāk par 65 % (ieskaitot zudumus) destilē 250 °C (ASTM D 86 metode):

1.4.1. izmantošanai par enerģētisko vai sildīšanas kurināmo;

1.4.2. izmantošanai citām vajadzībām;

1.5. neattīrītās vieglās eļļas, no kuru tilpuma 90 % vai vairāk pārtvaicējami līdz 200 °C, un pārējās eļļas;

1.6. dabiskais gāzes kondensāts;

1.7. vieglās eļļas un preparāti:

1.7.1. specifiskiem pārstrādes procesiem;

1.7.2. ķīmiskām pārvērtībām procesos (izņemot specifiskus pārstrādes procesus);

1.7.3. citām vajadzībām:

1.7.3.1. speciālie benzīni (lakbenzīns (baltais spirts) un pārējie);

1.7.3.2. motorbenzīni (izņemot aviācijas benzīnu) ar svina saturu ne vairāk kā 0,013 g/l;

1.7.3.3. spirta tipa reaktīvā degviela;

1.7.3.4. pārējās vieglās eļļas;

1.7.3.5. naftas produkti ar svina saturu ne vairāk kā 0,013 g/l, kuriem pievienots etilspirts, kas iegūts no lauksaimniecības izejvielām, dehidratēts (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti) un denaturēts, vai etilspirta atvasinājums ETBE (atsevišķi vai kopā ar etilspirtu);

1.8. metanols (metilspirts);

1.9. zemākie alkil-tretbutilēteri (metil-tretbutilēteris (MTBE) un etil-tretbutilēteris (ETBE)).

2. Preces, kurām piemēro akcīzes nodokli, kāds noteikts svinu saturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem:

2.1. motorbenzīni:

2.1.1. aviācijas benzīns;

2.1.2. pārējie motorbenzīni, kuros svina saturs ir vairāk nekā 0,013 g/l;

2.1.3. naftas produkti ar svina saturu vairāk nekā 0,013 g/l, kuriem pievienots etilspirts vai etilspirta atvasinājums ETBE (atsevišķi vai kopā ar etilspirtu).

3. Preces, kurām piemēro akcīzes nodokli, kāds noteikts petrolejai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem:

3.1. vidējās eļļas specifiskiem pārstrādes procesiem;

3.2. vidējās eļļas ķīmiskām pārvērtībām procesos;

3.3. vidējās eļļas citām vajadzībām.

4. Preces, kurām piemēro akcīzes nodokli, kāds noteikts dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tās aizstājējproduktiem un komponentiem:

4.1. gaistošās eļļas (gāzeļļas) specifiskiem pārstrādes procesiem;

4.2. gaistošās eļļas (gāzeļļas) ķīmiskām pārvērtībām procesos;

4.3. gaistošās eļļas (gāzeļļas) citām vajadzībām;

4.4. degvieleļļas, to aizstājējprodukti un komponenti, kuru kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50 °C ir mazāka par 25 cSt;

4.5. dīzeļdegviela (gāzeļļa), kurai muitas kontrolē akcīzes preču noliktavā tiek pievienota biodīzeļdegviela.

5. Preces, kurām piemēro akcīzes nodokli, kāds noteikts degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem:

5.1. degvieleļļas specifiskiem pārstrādes procesiem;

5.2. degvieleļļas ķīmiskām pārvērtībām procesos;

5.3. degvieleļļas citām vajadzībām;

5.4. degvieleļļas, to aizstājējprodukti un komponenti, kuru kolorimetriskais indekss ir vienāds ar 2,0 vai lielāks vai kinemātiskā viskozitāte 50 °C ir vienāda ar 25 cSt vai lielāka.

6. Preces, kurām piemēro akcīzes nodokli, kāds noteikts naftas gāzēm un citiem gāzveida ogļūdeņražiem:

6.1. sašķidrinātas naftas gāzes un pārējie gāzveida ogļūdeņraži:

6.1.1. propāns;

6.1.2. butāni;

6.1.3. etilēns, propilēns, butilēns un butadiēns;

6.1.4. pārējie (izņemot dabasgāzi);

6.2. naftas gāzes un pārējie gāzveida ogļūdeņraži gāzveida stāvoklī (izņemot dabasgāzi).

 

Finanšu ministrs

V.Dombrovskis

Likumprojekta “Par akcīzes nodokli”

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šobrīd akcīzes nodokļa piemērošanu regulē pieci atsevišķi likumi – “Par akcīzes nodokli”, “Par akcīzes nodokli naftas produktiem”, “Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem”, “Par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem” un “Par akcīzes nodokli alum”. Minētie likumi satur daudzas identiskas normas. Sākotnēji šie likumi tika pieņemti atsevišķi katrai ak cīzes preču grupai, lai varētu pakāpeniski ieviest Eiropas Savienības (ES) prasības, piemērojot tās praksē konkrētajiem nodokļa maksātājiem. Ar 2004.gada 1.maiju, kad Latvija iestāsies ES, ir nepieciešams vienlaikus novērst visas atlikušās neatbilstības ES prasībām akcīzes nodokļa jomā. Tas nozīmē, ka visos akcīzes nodokli regulējošajos likumos ir jāiestrādā tās ES likumdošanas aktu prasības, kuras nav iespējams ieviest pirms Latvijas iestāšanās ES, un kas saistītas ar akcīzes preču apriti ES vienotajā tirgū.

Ņemot vērā minēto, vairs nav racionāla pamatojuma saglabāt atsevišķus likumus katrai akcīzes preču grupai. Jauna likuma izstrādāšana nepieciešama arī no juridiskās tehnikas viedokļa, jo pašlaik spēkā esošie akcīzes nodokļa likumi kopš to pieņemšanas brīža jau vairākkārt ir būtiski grozīti. Līdz ar to, izstrādāt jaunus likumu grozījumus būtu nekorekti, jo no likumu pamatteksta gandrīz nekas netiktu saglabāts.

Šobrīd ar akcīzes nodokli apliek arī bezalkoholiskos dzērienus un kafiju. Akcīzes nodokļa likmes bezalkoholiskajiem dzērieniem un kafijai ir salīdzinoši nelielas. Tomēr akcīzes nodokļa ieņēmumi valsts budžetā no tiem ir būtiski. No bezalkoholiskajiem dzērieniem 2001.gadā – 1,49 milj. latu, 2002.gadā – 1,63 milj. latu (attiecīgi 0,93% un 0,92% no kopējiem akcīzes nodokļa ieņēmumiem) un no kafijas 2001.gadā – 2,45 milj. latu, 2002.gadā – 2,76 milj. latu (attiecīgi 1,52% un 1,56% no kopējiem akcīzes nodokļa ieņēmumiem). Tā kā esošajā ekonomiskajā situācijā dotā nodokļa ieņēmumi ir nepieciešami, lai sabalansētu valsts budžetu, uzskatām, ka akcīzes nodokli bezalkoholiskajiem dzērieniem un kafijai jāsaglabā, arī Latvijai iestājoties ES.

Likumprojekta “Par akcīzes nodokli” izstrādi nosaka arī Ministru kabineta 2003.gada 10.jūnija rīkojuma Nr.380 “Par pamatnostādnēm nodokļu un nodevu sistēmas attīstībā” 3.2.3.apakšpunkts.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta mērķis ir pabeigt ES direktīvu prasību ieviešanu akcīzes nodokļa jomā, kā arī apvienot vienā likumā visus šobrīd spēkā esošos akcīzes nodokli regulējošos likumus – “Par akcīzes nodokli”, “Par akcīzes nodokli naftas produktiem”, “Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem”, “Par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem” un “Par akcīzes nodokli alum”. Saskaņā ar ES direktīvām likumprojektā ietvertas prasības akcīzes preču apritei ES vienotajā tirgū, kuras nav iespējams ieviest pirms Latvijas iestāšanās ES. Likumprojekts paredz ieviest šādas ES prasības:

 • Jaunu akcīzes nodokļa maksātāju veidu ieviešana – apstiprināts tirgotājs, neapstiprināts tirgotājs, nodokļa maksātāja pārstāvis, pārsūtītājtirgotājs.
 • Akcīzes preču aprites nosacījumi starp ES dalībvalstīm (precizētas normas par akcīzes preču pārvietošanu, nodrošinājumiem un pavaddokumentiem, kā arī akcīzes nodokļa maksāšanu).
 • Akcīzes nodokļa un muitas procedūru nodalīšana naftas produktiem (šobrīd naftas produktu imports Latvijā notiek tikai saskaņā ar Muitas likumu).
 • Atbilstoši direktīvu prasībām precizētas tabakas izstrādājumu definīcijas.
 • Precizēti vairāki akcīzes nodokļa atbrīvojumi:

 1. ieviests atbrīvojums no nodokļa akcīzes precēm, ko piegādā starptautiskajām organizācijām, NATO spēkiem, diplomātiskajām pārstāvniecībām;
 2. precizēti akcīzes preču daudzumi, ko fiziskās personas var ievest Latvijā, nemaksājot akcīzes nodokli;
 3. ieviests atbrīvojums no nodokļa naftas produktiem, kurus neizmanto kā degvielu vai kurināmo;
 4. atcelts atbrīvojums no nodokļa spirtam, ko izmanto veterinārmedicīnas vajadzībām,
 5. atbrīvojums no nodokļa spirtam, ko izmanto medicīnas un farmaceitiskās rūpniecības vajadzībām sašaurināts uz atbrīvojumu spirtam, ko izmanto ārstniecības iestādēs un aptiekās, kā arī to medikamentu ražošanai, kas minēti ES direktīvā 65/65/EEC.

3. Cita informācija

Akcīzes nodokļa likmes naftas produktiem augstā eiro maiņas kursa dēļ šobrīd neatbilst ES direktīvā 92/82/EEC noteiktajam minimālajam līmenim. Pagaidām likumprojektā šīs likmes ir atstātas nemainītas, jo ir grūti prognozēt eiro kursa svārstības. Gadījumā, ja eiro kurss paliks nemainīgs vai turpinās pieaugt, likumprojekta aprites gaitā būs nepieciešams paaugstināt tajā noteiktās akcīzes nodokļa likmes naftas produktiem.

Tā kā akcīzes nodokļa ieņēmumi bezalkoholiskajiem dzērieniem un kafijai ar katru gadu palielinās, var secināt, ka nodoklis neietekmē bezalkoholisko dzērienu un kafijas patēriņu. Jāatzīmē, ka akcīzes nodoklis nav arī būtiski ietekmējis bezalkoholisko dzērienu un kafijas cenas, par to liecina statistikas dati.

Vēlamies vērst uzmanību arī uz to, ka akcīzes nodoklis bezalkoholiskajiem dzērieniem darbojas vairākās ES valstīs – Nīderlandē, Beļģijā, Austrijā, Vācijā u.c. Savukārt akcīzes nodoklis kafijai –Dānijā un Vācijā.

Akcīzes nodoklis bezalkoholiskajiem dzērieniem un kafijai neizkropļo konkurenci bezalkoholisko dzērienu un kafijas tirgū, jo tas vienādi skar gan importētājus, gan vietējos ražotājus.

Akcīzes nodoklis bezalkoholiskajiem dzērieniem un kafijai ir neitrāls pret uzņēmumiem, kuri ražo šos produktus eksportam, jo nodoklis par eksportēto produkciju nav maksājams.

Ņemot vērā iepriekš minētos argumentus, uzskatām, ka akcīzes nodoklis bezalkoholiskajiem dzērieniem un kafijai jāsaglabā arī turpmāk.

Pašlaik vieglos automobiļus un motociklus apliek ar akcīzes nodokli saskaņā ar spēkā esošo 1999.gada 9.decembra likumu “Par akcīzes nodokli”. Vieglie automobiļi un motocikli nav tipiskas akcīzes preces (patēriņa preces), jo tie ir ilglaicīgi lietojami. Uz vieglajiem automobiļiem un motocikliem praktiski nevar attiecināt akcīzes nodokļa vispārējos principus, īpaši pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā. Nodoklis automobiļiem un motocikliem Eiropas Savienībā pagaidām nav harmonizēts un katra Eiropas Savienības dalībvalsts to administrē pēc saviem principiem. Ņemot to vērā, Finanšu ministrija izstrādāja atsevišķu likumprojektu “Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli”, kas regulēs šāda nodokļa piemērošanu.

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta

ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Ieviešot ES prasības akcīzes nodokļa jomā, Latvijas uzņēmējiem tiks radīti vienlīdzīgi konkurences apstākļi ar citu ES dalībvalstu uzņēmējiem, kā arī tiks vienkāršota akcīzes preču pārvietošana no un uz citām ES dalībvalstīm – vairs nepastāvēs importa/eksporta procedūras, kas lielā mērā atvieglos uzņēmumu ikdienas darbu.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts vienkāršo akcīzes preču pārvietošanu no un uz citām ES dalībvalstīm – vairs nepastāvēs importa/eksporta procedūras, kas lielā mērā atvieglos uzņēmumu ikdienas darbu. Akcīzes preces varēs brīvi pārvietot starp ES dalībvalstīm, izpildot attiecīgās likuma “Par akcīzes nodokli” prasības, kas būs daudz vienkāršāk nekā vairākkārtēja robežu šķērsošana.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Nav

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtē-

jais

gads

Trīs nākamie gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

 

2002

2003

2004

2005

 

 1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

Likumprojekts šo jomu neskar.

 • Izmaiņas budžeta izdevumos
 • Finansiālā ietekme
 • Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai
 • Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins
 • Cita informācija
 • Likumprojektā iekļautas akcīzes nodokļa likmes vai to palielinājums attiecīgajos gados (piemēram, akcīzes nodoklis cigaretēm), kādas jau šobrīd noteiktas likumos, tādēļ papildus izmaiņas budžeta ieņēmumos nav gaidāmas.

  Akcīzes nodokļa likmes naftas produktiem augstā eiro maiņas kursa dēļ šobrīd neatbilst ES direktīvā 92/82/EEC noteiktajam minimālajam līmenim. Pagaidām likumprojektā šīs likmes ir atstātas nemainītas, jo ir grūti prognozēt eiro kursa svārstības. Gadījumā, ja eiro kurss paliks nemainīgs vai turpinās pieaugt, likumprojekta aprites gaitā būs nepieciešams paaugstināt tajā noteiktās akcīzes nodokļa likmes naftas produktiem. Līdz ar to varētu būt paredzams valsts budžeta ieņēmumu pieaugums.

  Turpmākajos gados, kamēr Latvijā netiks ieviests eiro, likmes tiks salīdzinātas saskaņā ar ES direktīvās noteikto kārtību. Tas ir, pēc katra gada oktobra pirmajā darba dienā noteiktā oficiālā eiro kursa nacionālās likmes tiek salīdzinātas ar ES minimālajām. Nepieciešamības gadījumā Saeimā tiks iesniegts likumprojekts ar likmju izmaiņām, kas stājas spēkā nākamā kalendārā gada 1.janvārī.

   

  IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

  1. Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

  Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

  Būs nepieciešams izstrādāt šādus Ministru kabineta noteikumus:

  1. par akcīzes preču aprites kārtību (likumprojekta 2.panta septītā daļa);
  2. par kārtību, kādā piemēro akcīzes nodokli atsevišķiem naftas produktiem (likumprojekta 14.panta sestā daļa);
  3. par alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem, kurus fiziskā persona ieved Latvijas Republikā savam patēriņam no citām dalībvalstīm (likumprojekta 16.panta pirmās daļas 8.punkts, 17.panta 3.punkts);
  4. par spirta denaturēšanas un denaturētā spirta aprites kārtību (likumprojekta 16.panta otrā daļa);
  5. par kārtību, kādā piemēro atbrīvojumu no nodokļa atsevišķiem alkoholiskajiem dzērieniem (likumprojekta 16.panta piektā daļa);
  6. par kārtību, kādā piemēro atbrīvojumu no nodokļa atsevišķiem tabakas izstrādājumiem (likumprojekta 17.panta 1.punkts);
  7. par kārtību, kādā piemēro atbrīvojumu no nodokļa atsevišķiem naftas produktiem (likumprojekta 18.panta pirmā daļa);
  8. par kārtību, kādā lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atmaksājams akcīzes nodoklis par dīzeļdegvielu (likumprojekta 18.panta septītā daļa);
  9. par kārtību, kādā atmaksājams akcīzes nodoklis par degvieleļļu, kuru izmanto kā kurināmo (likumprojekta 18.panta astotā daļa);
  10. par kārtību, kādā atmaksājams akcīzes nodoklis par akcīzes precēm, kuras mazumtirdzniecībā iegādājušies ārvalstu diplomāti un atsevišķas organizācijas (likumprojekta 20.panta trešā daļa);
  11. par kārtību, kādā nosakāms alkoholisko dzērienu daudzums litros atbilstoši to daudzumam 20 grādu temperatūrā pēc Celsija (likumprojekta 22.panta otrā daļa);
  12. par kārtību, kādā nosakāms naftas produktu daudzums litros atbilstoši to daudzumam 15 grādu temperatūrā pēc Celsija (likumprojekta 22.panta otrā daļa);
  13. par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapu (likumprojekta 24.panta trešā daļa);
  14. par akcīzes preču pārvietošanas un to pavaddokumentu aprites un kontroles kārtību (likumprojekta 25.panta astotā daļa);
  15. par akcīzes preču pārvietošanas un to pavaddokumentu aprites un kontroles kārtību, ja akcīzes nodoklis jau samaksāts citā dalībvalstī (likumprojekta 26.panta ceturtā daļa);
  16. par alkoholisko dzērienu marķēšanu (likumprojekta 27.panta trīspadsmitā daļa);
  17. par tabakas izstrādājumu marķēšanu (likumprojekta 27.panta trīspadsmitā daļa);
  18. par naftas produktu iezīmēšanas (marķēšanas) un to aprites kārtību (likumprojekta 28.panta piektā daļa);
  19. par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem (likumprojekta 33.panta sestā daļa);
  20. par konfiscēto akcīzes preču iznīcināšanu, pārstrādi vai izmantošanu (likumprojekta 34.panta sestā daļa).

  Tā kā likumprojekts stāsies spēkā ar īpašu likumu (t.i. 2004.gada 1.maijā), visi augstāk minētie Ministru kabineta noteikumu projekti tiks izstrādāti līdz 2004.gada 1.aprīlim.

  Tāpat būs nepieciešams izstrādāt likumprojektu “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām””, lai precizētu atsauci uz akcīzes nodoklim atbilstošo likumu. Likumprojekts tiks izstrādāts līdz 2003.gada 30.decembrim.

  Ar likumprojekta pieņemšanu zaudēs spēku šādi likumi:

  1. “Par akcīzes nodokli”,
  2. “Par akcīzes nodokli naftas produktiem”,
  3. “Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem”,
  4. “Par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem”,
  5. “Par akcīzes nodokli alum”.

  Tāpat zaudēs spēku visi Ministru kabineta noteikumi, kas izdoti saskaņā ar šiem likumiem.

  2. Cita informācija

  Nav

   

   

  V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

  1. Saistības pret Eiropas Savienību

   

   

   

   

   

  Likumprojekta normas izriet no Latvijas saistībām ar ES līguma prasībām.

  ES paredz harmonizēt akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem un naftas produktiem.

  Ar likumprojektu tiks ieviestas šādu direktīvu prasības:

  1. padomes 1992.gada 25. februāra Direktīva 92/12/EEC par vispārīgo kārtību attiecībā uz akcīzes precēm un par šādu preču glabāšanu, pārvadāšanu un pārraudzību;
  2. Padomes 1992. gada 19. oktobra Direktīva 92/79/EEC par nodokļu saskaņošanu cigaretēm;
  3. Padomes 1992. gada 19. oktobra Direktīva 92/80/EEC par nodokļu saskaņošanu tabakas izstrādājumiem, kas nav cigaretes;
  4. Padomes 1992. gada 19. oktobra Direktīva 92/81/CEE par akcīzes nodokļu struktūras saskaņošanu attiecībā uz minerāleļļām;
  5. Padomes 1992. gada 19. oktobra Direktīva 92/82/EEC par akcīzes nodokļa minerāleļļām likmju saskaņošanu;
  6. Padomes 1992. gada 19. oktobra Direktīva 92/83/EEC par to, kā saskaņojams akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem;
  7. Padomes 1992. gada 19. oktobra Direktīva 92/84/EEC par spirta un alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa likmju saskaņošanu;
  8. Padomes 1995. gada 27. novembra Direktīva 95/59/EC par nodokļiem, kas nav apgrozījuma nodokļi un kas ietekmē tabakas izstrādājumu patēriņu
  9. Padomes 1992. gada 25.oktobra Direktīva 95/60/EC par vieglās dīzeļdegvielas un petrolejas fiskālu marķēšanu.

  Lielākā daļa minēto direktīvu prasību jau ir ietvertas šobrīd spēkā esošajos akcīzes nodokļa likumos. Ar likumprojektu tiks ieviestas tās direktīvu prasības, kuras nav iespējams ieviest pirms Latvijas iestāšanās ES un kuras saistītas ar preču apriti ES vienotajā tirgū.

  Atbilstības izvērtējumā minētas tikai tās direktīvu normas, kas vēl nav ietvertas esošajos likumos un kuras paredzēts ieviest ar Latvijas iestāšanās brīdi ES – 2004.gada 1.maiju.

  2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

  Likumprojekts šo jomu neskar.

  3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

  Likumprojekts šo jomu neskar.

  4. Atbilstības izvērtējums

  1.tabula

  Attiecīgie ES normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesu spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

  Padomes 1992.gada 25.februāra Direktīva 92/12/EEC par vispārīgo kārtību attiecībā uz akcīzes precēm un par šādu preču glabāšanu, pārvadāšanu un pārraudzību (Official Journal L 076 23/03/1992, p. 1 – 13).

  Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

  ES normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

  Atbilstības pakāpe (atbilst/ neatbilst)

  Komentāri

  1.panta pirmās daļas 10. un 11.punkts (apstiprināta tirgotāja un neapstiprināta tirgotāja definīcija)

  9.pants (prasības apstiprināta tirgotāja un neapstiprināta tirgotāja darbībai)

  4.panta d) un e) apakšpunkti

   

   

   

  16.pants

  Atbilst

   

   

   

  Atbilst

  1.panta pirmās daļas 12.punkts;

  10.pants

  Pārsūtītājtirgotāja definīcija un prasības tā darbībai

  10.pants

  Atbilst

  1.panta pirmās daļas 13.punkts;

  11.pants

  Nodokļa maksātāja pārstāvja definīcija un prasības tā darbībai

  17.pants

  10.pants

  Atbilst

  16.panta pirmās daļas 8.punkts

  Atbrīvojums no nodokļa fizisko personu ievestajām precēm no citām dalībvalstīm

  9.pants

  Atbilst

  20.pants

  Atbrīvojumi no nodokļa diplomātiem un starptautiskajām organizācijām

  23.pants

  Atbilst

  25.panta astotā daļa

  Pavaddokumenti, kas izmantojami akcīzes preču pārvietošanai, ja tiek piemērota atliktā akcīzes nodokļa maksāšana (pavaddokumentu apriti noteiks MK)

  18.-19.pants

  Atbilst

  MK noteikumos paredzēts noteikt dokumentu eksemplāru skaitu, to apriti (kas, kad un kur nosūta dokumentus) VID informēšanas kārtību u.c. direktīvas prasības

  26.pants

  Nosacījumi, pārvietojot no vai uz citu dalībvalsti akcīzes preces, kuras jau laistas apgrozībā citā dalībvalstī

  7., 9., 22.pants

  Atbilst

  34.pants

  Atbildība par pārkāpumiem, pārvietojot akcīzes preces no vai uz citu dalībvalsti

  20.pants

  Atbilst

  2.tabula

  Attiecīgie ES normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesu spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

  Padomes 1992. gada 19. oktobra Direktīva 92/81/CEE par akcīzes nodokļu struktūras saskaņošanu attiecībā uz minerāleļļām (Official Journal L 316 31/10/1992, p. 12 – 15).

  Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

  ES normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

  Atbilstības pakāpe (atbilst/ neatbilst)

  Komentāri

  18.panta pirmā daļa

  Atbrīvojumi naftas produktiem

  8.pants

  Atbilst

  3.tabula

  Attiecīgie ES normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesu spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

  Padomes 1992. gada 19. oktobra Direktīva 92/83/EEC par to, kā saskaņojams akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem (Official Journal L 316 31/10/1992, p. 21 – 27).

  Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

  ES normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

  Atbilstības pakāpe (atbilst/ neatbilst)

  Komentāri

  16.panta pirmās daļas 3. un 4.punkts

  Atbrīvojumi no nodokļa spirtam medicīnas un farmaceitiskās rūpniecības vajadzībām

  27.pants

  Atbilst

  4.tabula

  Attiecīgie ES normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesu spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

  Padomes 1995. gada 27. novembra Direktīva 95/59/EC par nodokļiem, kas nav apgrozījuma nodokļi un kas ietekmē tabakas izstrādājumu patēriņu (Official Journal L 291 06/12/1995, p. 40 – 45).

  Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

  ES normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

  Atbilstības pakāpe (atbilst/ neatbilst)

  Komentāri

  4.panta otrā daļa

  Cigāru un cigarillu definīcija

  3.pants

  Atbilst

  4.panta trešā daļa

  Cigarešu definīcija

  4.pants

  Atbilst

  4.panta ceturtā daļa

  Smēķējamās tabakas definīcija

  5.pants

  Atbilst

  4.panta piektā daļa

  Smalki sagrieztas smēķējamās tabakas definīcija

  6.pants

  Atbilst

  VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

  1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

  Ir notikusi tikšanās un projekta apspriešana ar šādu organizāciju pārstāvjiem:

  Latvijas Tirgotāju asociācija

  Latvijas Alus darītāju savienība

  Latvijas Bezalkoholisko dzērienu uzņēmēju asociācija

  Nacionālā alkoholisma ierobežošanas padome

  Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisija

  Latvijas Degvielas tirgotāju asociācija

  Energoresursu piegādātāju asociācija

  Latvijas Sašķidrinātās naftas gāzes asociācija

  2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

  Nevalstiskās organizācijas atbalsta Finanšu ministrijas izstrādāto likumprojektu, izņemot Latvijas Bezalkoholisko dzērienu uzņēmēju asociāciju, kura neatbalsta akcīzes nodokli bezalkoholiskajiem dzērieniem.

   

   

  3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

  Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

  4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

  Likumprojektā ietvertās normas ir apspriestas ar Eiropas Komisijas DG TAXUD ekspertiem monitoringa vizītes laikā šā gada 20.jūnijā.

  Tāpat likumprojekta normas apspriestas ar starptautiskajiem ekspertiem no Nīderlandes projekta “STRENGTHENING THE TAXATION SYSTEM IN LATVIA SUPPORT TO THE TAX POLICY DEPARTMENT WITHIN THE MINISTRY OF FINANCE OF LATVIA” ietvaros.

  5. Cita informācija

  Nav

  VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

  1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

  Likumprojektā paredzēto normu īstenošana neradīs vajadzību pēc jaunām struktūrvienībām vai institūcijām. Likumprojekta normu administrēšanu veiks Valsts ieņēmumu dienests savu esošo funkciju ietvaros.

  2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

  Sabiedrība par likumprojekta ieviešanu tiks informēta vispārējā kārtībā. Pēc tā pieņemšanas Saeimā likums tiks publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, un pēc tam arī "Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājā".

  3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

  Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības.

  4. Cita informācija

  Nav

   

  Finanšu ministra vietā –

  iekšlietu ministrs M.Gulbis

   

   

  Valsts sekretāres vietnieks

  Juridiskā departamenta direktores vietniece

  Par kontroli atbildīgā amatpersona

  Atbildīgā amatpersona

  I.Gaugers

  G.Aizstrauta

  M.Radeiko

  M.Jurušs

   

  12.09.2003 10:42

  2718

  M.Jurušs

  7095530

  Maris.Juruss@fm.gov.lv