Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā

Izdarīt Tiesu izpildītāju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 13.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt pārejas noteikumu 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Valsts budžetā katru gadu nodrošināms finansējums zvērinātu tiesu izpildītāju amata darbības veikšanai lietās, kurās piedzinējs ir atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas."

2. Izslēgt pārejas noteikumu 7.punktā vārdus "Tieslietu ministrijas Tiesu izpildītāju departamentam un tiesu izpildītāju kantoriem".

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

Tieslietu ministrs

A.Aksenoks

 

 

 

 

Likumprojekta

“Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā”

anotācija

 

Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

2003.gada 1.janvārī spēkā stājās Tiesu izpildītāju likums, kā rezultātā tiesu izpildītāju kantori vairs nepastāv, savukārt, tiesu izpildītāji ir pārtraukuši darba tiesiskās attiecības ar Tieslietu ministriju. Šobrīd nolēmumu izpildi nodrošina ar tieslietu ministra rīkojumu iecelti zvērināti tiesu izpildītāji.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 567.panta trešo daļu gadījumos, kad piedzinējs ir atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas, izpildu darbību veikšanai nepieciešamie izdevumi tiek segti no valsts budžeta līdzekļiem.

Likuma Pārejas noteikumu 6.punkta pašreizējā redakcijā noteikts, ka valsts budžetā katru gadu nodrošināms finansējums zvērinātu tiesu izpildītāju amata darbības veikšanai atbilstoši tam finansējumam, kāds Tieslietu ministrijas Tiesu izpildītāju departamentam un tiesu izpildītāju kantoriem tika piešķirts 2002.gadā.

Likuma norma patreizējā redakcijā nosaka finansējuma apmēru, kāds katru gadu nodrošināms valsts budžetā zvērinātu tiesu izpildītāju amata darbības veikšanai.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likuma grozījumu projekta izdošanas nepieciešamība tiek pamatota ar nepietiekamu finansiālo nodrošinājumu valsts budžetā 2004.gadam.

3. Cita informācija

Nav

 

 

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

 

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

0

0

0

0

0

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

435,377

305,377

305,377

305,377

305,377

3. Finansiālā

ietekme

- 435,377

-305,377

-305,377

- 305,377

-305,377

4.Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

*

*

*

*

*

6. Cita informācija

*Detalizēts finansiālais aprēķins nav veikts, jo Tiesu izpildītāju likums ir spēkā no 2003.gada 1.janvāra un paredzētais finansējums tiek izlietots izpildu darbību veikšanai nepieciešamo izdevumu segšanai Civilprocesa likumā noteiktajos gadījumos, kad piedzinējs ir atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas (CPL 567.pants). Tikai 2003.gada beigās būs iespējams apzināt detalizētu finanšu līdzekļu izlietojumu.

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Papildus normatīvie akti nav jāizdod.

2. Cita informācija

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Likumprojekts šo jomu neskar

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

 

5. Cita informācija

Nav

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas veiktas ar Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomi

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Iestrādāti Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes iesniegtie priekšlikumi.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Informēšanas pasākumi nav veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav veiktas

5. Cita informācija

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Sabiedrība tiks informēta ar laikraksta “Latvijas Vēstnesis”, normatīvo aktu informācijas sistēmas (NAIS) , mājas lapas www.tm.gov.lv starpniecību. Papildus tiks informēta Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

 

 

Tieslietu ministrs A.Aksenoks

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

G.Kūtris

I.Nikuļceva

I.Brazauska

I.Baldiņa

 

29.09.2003 9:50

715

I.Baldiņa

7505740, ineta.baldina@tm.gov.lv