Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā

Izdarīt Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 2., 13.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt pārejas noteikumu 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Šā likuma 46.panta trešās daļas 3.punkts stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī."

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Šā likuma 52.panta otrā daļa stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī."

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

Iekšlietu ministra vietā –

īpašu uzdevumu ministrs

sabiedrības integrācijas lietās

N.Muicnieks

 

 

 

 

Likumprojekta

 ”Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā”

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 46.panta trešās daļas 3.punktā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta specializētā valsts civildienesta ierēdņiem paredzēts pabalsts amatalgas apmērā, aizejot ikgadējā atvaļinājumā.

Saskaņā ar minētā likuma Pārejas noteikumiem, šī pabalsta izmaksa tika atlikta līdz 2004.gada 1.janvārim.

Tā kā minētā pabalsta izmaksai nepieciešamie finanšu līdzekļi netika iekļauti kā viena no prioritātēm 2004.gada valsts budžeta pieprasījumos un saskaņā ar Ministru lēmumu uzdot ministrijām sagatavot priekšlikumus par valsts budžeta likumprojektu paketē iekļaujamajiem projektiem, Iekšlietu ministrija ir sagatavojusi attiecīgus grozījumus Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz atlikt pabalsta sakarā ar aiziešanu ikgadējā atvaļinājumā piešķiršanu līdz 2005.gada 1.janvārim.

3. Cita informācija

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi 

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums 

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

2003

2004

2005

2006

 

1.Izmaiņas budžeta ieņēmumos 

tajā skaitā,

  • valsts speciālajā budžetā
  • pašvaldību budžetā
   

249,4

176,6

72,8

249,4

176,6

72,8

249,4

176,6

72,8

2. Izmaiņas budžeta izdevumos 

  •  valsts pamatbudžetā

 

 

554,2

554,2

554,2

3. Finansiālā ietekme (1-2)

 tajā skaitā,

  • valsts pamatbudžetā
  • valsts speciālajā budžetā
  • pašvaldību budžetā

 

 

 -304,8

- 554,2

+176,6

+72,8

 -304,8

- 554,2

+176,6

+72,8

 -304,8

- 554,2

+176,6

+72,8

   4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

  

 

 

 

 

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

5.1. Papildus plānojamie ieņēmumi – Ls 249 384, tai skaitā,

1)Valsts speciālo budžetu nodokļu ieņēmumi – Ls 176 636:  

  • iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļa (28,4%) – Ls 28 855
  • darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (24,09%) – Ls 107 587
  • darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (9%) – Ls 40 194

2)Pašvaldību budžeta nodokļu ieņēmumi – Ls 72 748:

  • iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļa (71,6%)  - Ls 72 748

 

 

 

249,4

 

249,4

 

249,4

5.2. Papildus plānojamie izdevumi – Ls 554 192

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests – Ls 554 192, t.sk.,:

Atvaļinājuma pabalsts:

2923 cilv. x Ls 152,79 (vid. amatalga) = Ls 446 605

Kopā ar VSAOI = Ls 446 605 x 1,2409 = Ls 554 192.

   

 

554,2

554,2

554,2

6. Cita informācija

   

 

 

 

 

 

 

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

  

Nav nepieciešams izdot papildus normatīvos aktus.

2. Cita informācija

 

 V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

 4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

5. Cita informācija

 

 VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav veiktas.

5. Cita informācija

 

  Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas netiks radītas un netiks paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Sabiedrības informēšana par normatīvā akta ieviešanu notiks publicējot to laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, izdevumā “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”, kā arī ievietojot to informācijas sistēmā “NAIS”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

 

 

 Iekšlietu ministrs M.Gulbis

Valsts

sekretārs

Juridiskā departamenta

direktora pienākumu izpildītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

J.Rekšņa

I.Šnepsta

S.Vecvagare

A.Strode

       

25.08.2003. 16:22

761

Kurme

7219310, Gunta.Kurme@iem.gov.lv