Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījums likumā "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu"

Izdarīt likumā "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 24.nr.) šādu grozījumu:

Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

"4.pants. Nodevas iekasēšana

Nodevu iekasē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumos."

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.

 

 

 

Satiksmes ministra vietā –

ekonomikas ministrs J.Lujāns

 

 

 

 

Normatīvā akta projekta

“Grozījumi likumā “Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu””

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Šobrīd transportlīdzekļu ikgadējās nodevas ieņēmumus sadala šādi:

  1. 70% ieskaita valsts speciālajā budžetā (Valsts autoceļu fondā);
  2. 30% iekaita pašvaldību speciālajos budžetos (pašvaldību autoceļu fondos).

2. Normatīvā akta projekta būtība

Atbilstoši Valdības pieņemtajam lēmumam par valsts speciālo budžetu likvidēšanu (22.07.2003 MK sēdes protokols nr.41, 2 §) transportlīdzekļu ikgadējā nodeva tiks ieskaitīta valsts pamatbudžetā.

3. Cita informācija

Nav

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekta pieņemšana likvidēs iezīmētu nodokli, kurš pēc būtības atbilda ceļu lietotāju maksājumam un tika lietots valsts un pašvaldību autoceļu uzturēšanas finansēšanai, kā rezultātā tiks liegta iespēja šī avota lietošanai autoceļu finansēšanai un šī finansējuma prognozējamība.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likvidējot iezīmēto nodokli zudīs saikne starp ceļu lietotāja maksāto nodevu un tās izlietojumu autoceļu uzturēšanai.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvais akts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvais akts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Nav.

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst.latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1.Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvais akts šo jomu neskar.

2.Izmaiņas budceta izdevumos

Normatīvais akts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

Normatīvais akts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildus izdevumu finansēšanai

Normatīvais akts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvais akts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Normatīvais akts šo jomu neskar.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un MK noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti

Attiecībā uz MK noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Normatīvā akta projekta realizēšanai ir nepieciešams izdarīt grozījumus Ministru kabineta 2002.gada 1.oktobra noteikumos nr.443 “Kārtība, kādā iekasē, maksā un administrē transportlīdzekļu ikgadējo nodevu un piemēro atbrīvojumus no nodevas maksāšanas un nodevas atlaides”, jo mainās nodevas iekasēšanas kārtība. Grozījumi Ministru kabineta noteikumos izdarāmi līdz 2004.gada 1.janvārim.

2. Cita informācija

Nav.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

4. Atbilstības izvērtējums 1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe

(atbilst/ neatbilst)

Komentāri

 

   

5. Cita informācija

Nav.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Lielo pilsētu apvienība.

Latvijas Pašvaldību savienība.

Latvijas ceļinieku asociācija.

Latvijas Starptautisko autopārvadātāju asociācija „Latvijas auto”.

Latvijas Pasažieru autopārvadātāju asociācija.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nevalstiskās organizācijas neatbalsta valsts speciālā budžeta likvidēšanu un iekļaušanu valsts pamatbudžetā, jo uzskata, ka akcīzes nodoklis ir dabiski iezīmēts ceļu uzturēšanas un finansēšanas līdzeklis. Katrs autobraucējs, kurš par degvielu maksā palielinātu cenu saprot, ka cenu starpība domāta ceļu uzturēšanai un attīstībai. Šīs naudas koncentrēšana valsts speciālajā budžetā radīja zināmas garantijas, ka tā netiks izmantota citiem budžeta mērķiem. Bez tam 2004.gadā ir paredzēta akcīzes nodokļa naftas produktiem likmju paaugstināšana dīzeļdegvielai par 6 santīmiem, bet benzīnam par 3 santīmiem. Bija prognozēts līdzekļu pieaugums gan ceļiem, gan arī autodotācijai, kas tagad tiks ieskaitīts valsts pamatbudžetā un nenonāks ceļu izbūvei, rekonstrukcijai un autobusu pārvadājumu lauku apvidū dotēšanai. Likumsakarīgi samazināsies gan autoceļu uzturēšanas līmenis, gan arī dotēto autobusu maršrutu skaits.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Notiek regulāras konsultācijas ar Pasaules Bankas un Birmingemas Universitātes ekspertiem par autoceļu nozares finansēšanas jautājumiem. Konsultantu viedoklis šajā jautājumā:

Valsts autoceļu fondā vajadzētu nonākt visiem maksājumiem, kurus autoceļu lietotājs izdara sakarā ar autoceļu lietošanu – tai skaitā visam akcīzes nodoklim par degvielu, kas lietota automobiļu darbināšanai un transportlīdzekļu ikgadējai nodevai.

5. Cita informācija

Nav.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts puses un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunu institūciju veidošana vai esošo paplašināšana nav nepieciešama.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu.

Īpašs komunikācijas plāns normatīvā akta ieviešanai nav nepieciešams.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo.

Tiesiskajām attiecībām, kas izriet no normatīvā akta ir piemērojams vispārējais administratīvais process.

4. Cita informācija

Nav.

 

 

Satiksmes ministra vietā –

Ekonomikas ministrs J.Lujāns

 

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Autosatiksmes departamenta direktors un atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

V.Legzdiņš

A.Ļubļina

D.Andersone

T.Straume

 

29.09.2003 14:50

Vilnis Millers

7028159, girts@lad.lv