Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par autoceļiem"

Izdarīt likumā "Par autoceļiem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 13./14.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 5.nr.; 1997, 22.nr.; 2002, 21.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

"12.pants. Autoceļu finansēšana

  1. Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana, projektēšana, renovācija, rekonstrukcija un būvniecība tiek finansēta no valsts līdzekļiem. Valsts autoceļu uzturēšanas, projektēšanas, renovācijas, rekonstrukcijas un būvniecības finansēšanai var izmantot arī privātos līdzekļus.
  2. Pašvaldību autoceļu un ielu pārvaldīšana, uzturēšana, projektēšana, renovācija, rekonstrukcija un būvniecība tiek finansēta no pašvaldību līdzekļiem un valsts līdzekļiem. Pašvaldību autoceļu un ielu uzturēšanas, projektēšanas, renovācijas, rekonstrukcijas un būvniecības finansēšanai var izmantot arī privātos līdzekļus.
  3. Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana, projektēšana un renovācija tiek finansēta no valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirtajiem līdzekļiem. Valsts autoceļu fonda programmai piešķirtie līdzekļi tiek lietoti arī mērķdotācijai pašvaldību autoceļu un ielu finansēšanai un reģionālas nozīmes autoceļu attīstībai. Valsts autoceļu fonda programmas līdzekļu pārvaldīšanas un izlietošanas kārtību nosaka satiksmes ministrs.
  4. Valsts budžeta līdzekļus Valsts autoceļu fonda programmai piešķir saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam. Valsts autoceļu fonda programmai piešķirtais finansējums nedrīkst būt mazāks kā iepriekšējā gadā.
  5. Valsts autoceļu rekonstrukcija un būvniecība un tam nepieciešamā projektēšana tiek finansēta no valsts pamatbudžeta programmām.
  6. Valsts autoceļu un pašvaldību pārziņā esošo autoceļu un ielu finansēšanai izmantotos līdzekļus Ministru kabineta noteiktajā kārtībā uzskaita Satiksmes ministrija un pašvaldības.
  7. Valsts autoceļu fonda programmai piešķirtos līdzekļus, kurus kā valsts autoceļu fonda mērķdotāciju paredzēts izlietot pašvaldību autoceļu un ielu finansēšanai, ieskaita pašvaldību autoceļu fondos. Valsts autoceļu fonda mērķdotācijas lielumu, kārtību, kādā mērķdotācija sadalāma starp pašvaldībām, un kārtību, kādā kontrolē mērķdotācijas izlietošanas likumību, lietderību un pareizību, nosaka satiksmes ministrs.
  8. Pašvaldību autoceļu un ielu pārvaldīšanas, uzturēšanas, projektēšanas, renovācijas, rekonstrukcijas un būvniecības finansēšanai pašvaldības izveido pašvaldību autoceļu fondus. Pašvaldību autoceļu fondu pārvaldīšanas un izlietošanas kārtību nosaka pašvaldības, ievērojot satiksmes ministra noteikto valsts autoceļu fonda mērķdotācijas izlietošanas kārtību."

2. Svītrot 13.pantu.

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

Satiksmes ministra vietā –

ekonomikas ministrs J.Lujāns

 

 

 

 

Normatīvā akta projekta

“Grozījumi likumā “Par autoceļiem””

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Šobrīd likums „Par autoceļiem” nosaka, ka Valsts autoceļu uzturēšanas, rekonstrukcijas un būvniecības finansēšanai tika izveidots valsts speciālais budžets - Valsts autoceļu fonds. Šī fonda izveidošanu un līdzekļu pārvaldīšanas kārtību reglamentē Ministru kabineta noteikumi. Bez tam likums nosaka, ka valsts autoceļu fonda mērķdotācijas saņemšanai pašvaldības izveido pašvaldību speciālos budžetus - pašvaldību autoceļu (ielu) fondus, kuru izveidošanas, pārvaldīšanas un izlietošanas kārtību arī reglamentē Ministru kabineta noteikumi.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Atbilstoši Valdības pieņemtajam lēmumam par valsts speciālo budžetu likvidēšanu (22.07.2003 MK sēdes protokols nr.41, 2 §) valsts un pašvaldību autoceļi tiks finansēti no valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirtajiem līdzekļiem un to apjoms nedrīkst būt mazāks kā iepriekšējā gadā. Bez tam normatīvā akta projektā paredzēts ka valsts autoceļu fonda mērķdotācijas lielumu, kārtību, kādā šī mērķdotācija sadalāma starp pašvaldībām, un šīs mērķdotācijas izlietošanas un uzraudzīšanas kārtību nosaka satiksmes ministrs.

3. Cita informācija

Nav.

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekta pieņemšana noteiks, ka valsts un pašvaldību autoceļu pārvaldīšanas, uzturēšanas, projektēšanas, renovācijas, rekonstrukcijas un būvniecības finansēšanai tiks lietoti līdzekļi no valsts pamatbudžeta.

Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana, projektēšana un renovācija tiks finansēta no valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirtajiem līdzekļiem. Valsts autoceļu fonda programmai piešķirtie līdzekļi tiks lietoti arī mērķdotācijai pašvaldību autoceļu un ielu finansēšana. Valsts autoceļu fonda programmas līdzekļu pārvaldīšanas un izlietošanas kārtību noteiks satiksmes ministrs.

Valsts autoceļu rekonstrukcija un būvniecība un tiem nepieciešamā projektēšana tiks finansēta no šīm valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirtajiem līdzekļiem.

Valsts autoceļu fonda programmai piešķirtos līdzekļus, kurus kā valsts autoceļu fonda mērķdotāciju paredzēts lietot pašvaldību autoceļu un ielu finansēšanai, ieskaitīs pašvaldību autoceļu fondos. Valsts autoceļu fonda mērķdotācijas lielumu, kārtību, kādā šī mērķdotācija sadalāma starp pašvaldībām, un šīs mērķdotācijas izlietošanas un uzraudzīšanas kārtību nosaka satiksmes ministrs.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Ļaus uzņēmējiem plānot darba apjomus iepriekšējā gada līmenī, bet šie aprēķini neiekļaus inflācijas radīto samazinājumu. Piešķirot finansējumu iepriekšējā gada līmenī, faktiski šis finansējums būs mazāks nekā iepriekšējā gadā.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvais akts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvais akts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Nav.

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst.latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

1.Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvais akts šo jomu neskar.

2.Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvais akts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

Normatīvais akts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildus izdevumu finansēšanai

Normatīvais akts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvais akts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Nav.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un MK noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti

Attiecībā uz MK noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Jāatzīst par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2000.gada 20.jūnija noteikumus nr.202 „Valsts autoceļu fonda un pašvaldību autoceļu (ielu) fondu izveidošanas, pārvaldīšanas un izlietošanas kārtība”.

2. Cita informācija

Nav.

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

4. Atbilstības izvērtējums 1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe

(atbilst/ neatbilst)

Komentāri

 

   

5. Cita informācija

Nav.

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Lielo pilsētu apvienība.

Latvijas Pašvaldību savienība.

Latvijas ceļinieku asociācija.

Latvijas Starptautisko autopārvadātāju asociācija „Latvijas auto”.

Latvijas Pasažieru autopārvadātāju asociācija.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nevalstiskās organizācijas neatbalsta valsts speciālā budžeta likvidēšanu un iekļaušanu valsts pamatbudžetā, jo uzskata, ka akcīzes nodoklis ir dabiski iezīmēts ceļu uzturēšanas un finansēšanas līdzeklis. Katrs autobraucējs, kurš par degvielu maksā palielinātu cenu saprot, ka cenu starpība domāta ceļu uzturēšanai un attīstībai. Šīs naudas koncentrēšana valsts speciālajā budžetā radīja zināmas garantijas, ka tā netiks izmantota citiem budžeta mērķiem. Bez tam 2004.gadā ir paredzēta akcīzes nodokļa naftas produktiem likmju paaugstināšana dīzeļdegvielai par 6 santīmiem, bet benzīnam par 3 santīmiem. Bija prognozēts līdzekļu pieaugums gan ceļiem, gan arī autodotācijai, kas tagad tiks ieskaitīts valsts pamatbudžetā un nenonāks ceļu izbūvei, rekonstrukcijai un autobusu pārvadājumu lauku apvidū dotēšanai. Likumsakarīgi samazināsies gan autoceļu uzturēšanas līmenis, gan arī dotēto autobusu maršrutu skaits.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Notiek regulāras konsultācijas ar Pasaules Bankas un Birmingemas Universitātes ekspertiem par autoceļu nozares finansēšanas jautājumiem. Konsultantu viedoklis šajā jautājumā:

Valsts autoceļu fondā vajadzētu nonākt visiem maksājumiem, kurus autoceļu lietotājs izdara sakarā ar autoceļu lietošanu – tai skaitā visam akcīzes nodoklim par degvielu, kas lietota automobiļu darbināšanai un transportlīdzekļu ikgadējai nodevai.

5. Cita informācija

Nav.

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts puses un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta noteikto prasību izpildes nodrošināšanai nav nepieciešamība veidot jaunas institūcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu.

Īpašs komunikācijas plāns normatīvā akta ieviešanai nav nepieciešams. Informācija laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo.

Tiesiskajām attiecībām, kas izriet no normatīvā akta ir piemērojams vispārējais administratīvais process.

4. Cita informācija

Nav

 

 

Ministrs R.Zīle

 

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Autosatiksmes departamenta direktor avietnieks un atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

V.Legzdiņš

A.Ļubļina

D.Andersone

J.Vaitucs

 

 

24.09.2003 11:45

Vilnis Millers

7028159, girts@lad.lv