Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījums Zvejniecības likumā

Izdarīt Zvejniecības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 11.nr.; 1997, 22.nr.; 1998, 23.nr.; 2000, 6.nr.; 2001, 23.nr.; 2003, 103.nr.) šādu grozījumu:

Izteikt 27. un 28.pantu šādā redakcijā:

"27.pants. Zivju fonda mērķis

Zivju fonda mērķis ir nodrošināt līdzekļus tādu zinātnisko pētījumu finansēšanai, kas saistīti ar zivju resursu izpēti, piesārņojuma un dažādas saimnieciskās darbības ietekmi uz zivju resursiem, kā arī līdzekļus zivju atražošanas un aizsardzības pasākumiem.

28.pants. Zivju fonda veidošanas avoti

(1) Zivju fondu veido dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, kā arī fizisko un juridisko (arī ārvalstu) personu ziedojumi un dāvinājumi.

(2) Dotāciju zivju fondam no vispārējiem ieņēmumiem veido šādi valsts pamatbudžeta ieņēmumos ieskaitītie maksājumi:

1) kompensāciju summas par zivju resursiem nodarītajiem zaudējumiem;

2) naudas sodi par zivju resursiem nodarītajiem zaudējumiem sakarā ar zveju regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem;

3) ieņēmumi, kas rodas, realizējot normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā konfiscētos zvejas rīkus, zvejas līdzekļus un nelikumīgi iegūtās zivis;

4) maksa par zvejas tiesību nomu un izmantošanu (nomas maksa, maksa par zvejas atļauju (licenci, makšķerēšanas karti));

5) daļa no maksas par publisko ūdenstilpju nomu un citu ūdenstilpju nomu, kurās zvejas tiesības pieder valstij, saskaņā ar attiecīgās ūdenstilpes nomas līguma papildu nosacījumiem (atkarībā no attiecīgās ūdenstilpes platības un zivsaimnieciskās izmantošanas veida)."

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.

 

 

 

Zemkopības ministrs

M.Roze

Likumprojekta „Grozījumi Zvejniecības likumā”

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 22.jūlija sēdes protokola Nr.41 2.§ 11.punktu Zemkopības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju tika uzdots sagatavot grozījumus normatīvajos aktos, lai nodrošinātu atteikšanos no speciālajiem budžetiem. Zvejniecības likuma sadaļā „Zivju fonds” ir nepieciešams veikt grozījumus par finanšu līdzekļu ieskaitīšanu pamatbudžetā Zivju fonda veidošanas nodrošināšanai.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Normatīvā akta grozījumi nosaka Zivju fonda mērķu sasniegšanai izmantojamo līdzekļu veidošanas avotus, kurus paredzēts iemaksāt valsts pamatbudžetā.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz Valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. Ls)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos (bez PVN)

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumu izstrādāt.

Jāizdod esošo Ministru kabineta noteikumu grozījumi:

1) Ministru kabineta noteikumi „Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumos Nr.388 „Zivju fonda nolikums”” Šajos grozījumos tiek vai nu izslēgti vai precizēti visi jautājumi, kas iepriekš bija saistīti ar speciālo budžetu;

2) Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 12.decembra noteikumos Nr.433 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību””;

3) Ministru kabineta noteikumi „Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 8.maija noteikumos Nr.188 „Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšanas un kompensācijas kārtība””;

4) Ministru kabineta noteikumi „Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 7.augusta noteikumos Nr.359 „Licencētās rūpnieciskās zvejas kārtība””. Noteikumu projektu grozījumos (par 2), 3) un 4) punktu) tiek iestrādātas norādes, ka maksa par ūdenstilpju un zvejas tiesību nomu, zvejas atļauju(zvejas licences, makšķerēšanas kartes) un citi maksājumi tiek ieskaitīti valsts pamatbudžetā Zivju fonda veidošanai. Visi minētie noteikumu projekti ir jau izstrādāti un vienlaicīgi ar likumprojektu tiks iesniegti Ministru kabinetā izskatīšanai.

2. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijas saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskiem līgumiem

Nolīguma par attiecībām zivsaimniecībā starp Latvijas Republiku un Eiropas Kopienu (spēkā esošs no 06.02.1997.) 4.pants nosaka, ka „savas jurisdikcijas rajonos Latvija var piedāvāt papildu zvejas iespējas; Kopiena apmaiņai sniegs finansiālu atbalstu, ko Latvija izmantos Latvijas Zivju fonda, kā arī divpusējās un daudzpusējās sadarbības zivsaimniecības sektorā finansēšanai tādējādi lai neskartu Kopienas intereses”

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Grozījumu projekts šo jomu neskar

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

Konsultācijas ar starptautiskiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekta izpildi nodrošinās esošās institūcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Informācija laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Valsts institūcijās, t.sk. tiesā.

4. Cita informācija

Grozījumu projekts šo jomu neskar.

 

Zemkopības ministrs M.Roze

 

 

29.08.2003. 10:53

N.Riekstiņš

7323877, fish@latnet.lv

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore un par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

L.Straujuma

 

S.Grigaļūna

 

 

A.Afanasjeva