Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 16.nr.; 1996, 19.nr.; 1997, 2., 14.nr.; 1998, 12.nr.; 2000, 2., 17., 23.nr.; 2001, 3., 16.nr.; 2002, 16.nr.) šādus grozījumus:

1.  58.pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdus "norēķinu konts bankā" ar vārdiem "budžeta konts Valsts kasē";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Centrālās dzīvojamo māju privatizācijas komisijas darbību finansē no valsts pamatbudžeta."

2.  67.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas rezultātā iegūtie līdzekļi 40 procentu apmērā ieskaitāmi valsts pamatbudžetā un Finanšu ministrijas norādītajā kontā Valsts kasē un izmantojami valsts parāda samaksai un pārfinansēšanai.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Visi līdzekļi, kas iegūti šā likuma 15.panta piektajā daļā, 21.panta piektajā daļā un 73.3 panta piektajā daļā paredzētajā kārtībā, privatizējot valstij piederošos neizīrētos dzīvokļus, pēc izsoļu organizēšanas izdevumu segšanas ieskaitāmi Finanšu ministrijas norādītajā kontā Valsts kasē un izmantojami valsts parāda samaksai un pārfinansēšanai.";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) No līdzekļiem, kas ieskaitīti valsts pamatbudžetā saskaņā ar valsts budžeta likumu kārtējam gadam, Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija un Mājokļu aģentūra saņem dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izmanto:

1) dzīvojamo māju privatizācijas procesa finansēšanai;

2) dzīvojamo māju uzturēšanai to privatizācijas procesa laikā;

3) privatizēto dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas organizēšanai;

4) Mājokļu aģentūras darbības nodrošināšanai, kas pēc Centrālās dzīvojamo māju privatizācijas komisijas likvidācijas pilda šīs komisijas funkcijas."

3. Aizstāt 73.5 panta trešajā daļā vārdus "ieskaitāmi privatizācijas fondos" ar vārdu "izlietojami".

4. Aizstāt 73.6 panta piektajā daļā vārdus "ieskaitāmi privatizācijas fondos" ar vārdu "izlietojami".

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.

 

Ekonomikas ministrs

J.Lujāns

 

Anotācija: