Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījums likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem"

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 24.nr.; 1998, 13.nr.; 1999, 2., 6., 17., 24.nr.; 2000, 1., 14.nr.; 2001, 7., 24.nr.; 2002, 14.nr.; 2003, 2., 8.nr.) šādu grozījumu:

Izslēgt 14.pantu.

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

Finanšu ministra vietā –

iekšlietu ministrs

M.Gulbis

 

 

 

 

 

Likumprojekta

Grozījums likumā “Par akcīzes nodokli naftas produktiem”

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likuma “Par akcīzes nodokli naftas produktiem” 14.pants nosaka akcīzes nodokļa ieņēmumu sadalījumu budžetā. Saskaņā ar šo pantu nodokļa ieņēmumus (izņemot nodokļa ieņēmumus par degvieleļļu (mazutu) un iezīmētiem naftas produktiem, kas tiek ieskaitīti valsts pamatbudžetā) sadala šādi: 40 procentus ieskaita valsts pamatbudžetā, bet 60 procentus ieskaita valsts speciālajā budžetā (Valsts autoceļu fondā).

Nodokļu ieņēmumu izlietojums atsevišķām nozarēm nav nosakāms nodokļu vai citu jomu (sfēras) likumdošanas, bet gan valsts budžeta ietvaros. Nodokļu likumi regulē nodokļa piemērošanu kādam konkrētam objektam un nereglamentē, kā nodokļu ieņēmumi tiek sadalīti. To regulē gadskārtējais valsts budžeta likums. Nav arī pamata nodokļu ieņēmumu izlietojumu noteikt citu jomu (sfēru) likumdošanas ietvaros.

2001.gada 10.jūlijā Ministru kabinets akceptēja Valsts pārvaldes reformas stratēģiju no 2001. līdz 2006.gadam (protokols Nr.32 34.§). Stratēģijas ieviešanas programmā ir ietverts uzdevums – nodrošināt valsts budžeta resursu lietderīgu un mērķtiecīgu plānošanu atbilstoši apstiprinātajiem valsts darbības un attīstības prioritātēm un šī uzdevuma īstenošanai viens no pasākumiem ir “2.2.7. Izstrādāt priekšlikumus par valsts institūciju finansējuma no speciālajiem budžetiem optimizāciju, samazinot īpašiem mērķiem iezīmētu ieņēmumu apjomu, iekļaujot šos līdzekļus valsts pamatbudžetā.”.

Ministru kabineta 2003.gada 22.jūlija protokola Nr.41 2.§ “Par valsts budžetu 2004.gadam un fiskālās situācijas stabilizāciju” 8. un 9.punkts nosaka, ka speciālie budžeti, izņemot valsts sociālās apdrošināšanas budžetu, tiek iekļauti pamatbudžetā un to finansējuma apjoms pamatbudžetā tiek noteikts ne mazāks kā iepriekšējā budžeta gadā. Minētā protokola 2.§ 11.punkts nosaka, ka ministrijām sadarbībā ar Finanšu ministriju izstrādāt un līdz 2003.gada 1.septembrim iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos, lai nodrošinātu atteikšanos no speciālajiem budžetiem.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

 

Likumprojekts paredz no likuma “Par akcīzes nodokli naftas produktiem” izslēgt 14.pantu, kas nosaka nodokļa ieņēmumu sadalījumu budžetā. Tādējādi akcīzes nodokļa ieņēmumi par naftas produktiem pilnā apmērā tiks ieskaitīti valsts pamatbudžetā, bet Valsts autoceļa fonda finansējuma apjoms tiks noteikts valsts pamatbudžetā. Finansējuma apjomu pamatbudžetā katru gadu ir paredzēts noteikt ne mazāku kā iepriekšējā budžeta gadā. Tas nodrošinātu valsts budžeta resursu lietderīgu izmantošanu, kā arī nodrošinātu noteiktiem mērķiem, programmām stabilu finansējumu katru gadu atbilstoši konkrētām, pamatotām vajadzībām.

3. Cita informācija

Nav

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

Valsts autoceļa fonda ietvaros noteikto mērķu un programmu īstenošanai tiek nodrošināts stabils finansējums katru gadu atbilstoši konkrētām, pamatotām vajadzībām (programmām).

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Nav

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtē-

jais

gads

 

Nākamie trīs gadi

 

 

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2003

2004

2005

2006

2004.-2008.

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Nav

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Nav

3. Finansiālā ietekme

Nav

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Nav

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins:

Valsts autoceļu fonda finansējuma apjomu pamatbudžetā ir paredzēts noteikt katru gadu un ne mazāku kā iepriekšējā budžeta gadā un tas tiks noteikts saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam. Valsts autoceļu fonda ieņēmumi un izdevumi pamatbudžetā 2004.gadā tiek noteikti likumprojektā “Par valsts budžetu 2004.gadam”.

6. Cita informācija

Valsts autoceļa fonda finansējuma apjomu pamatbudžetā ir paredzēts noteikt katru gadu un ne mazāku kā iepriekšējā budžeta gadā.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Nav

2. Cita informācija

Nav

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām

atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie EK normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Likumprojekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā

akta projekta norma (attiecīgā panta,

punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/

neatbilst)

Komentāri

-

-

-

-

5. Cita informācija

Nav

VI. Kādas konsultācijas notikušas,

sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nav

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Nav

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts puses un (vai) pašvaldības puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojektā paredzēto normu īstenošana neradīs vajadzību pēc jaunām struktūrvienībām vai institūcijām, kā arī nepaplašinās esošo institūciju funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Sabiedrība par likumprojekta ieviešanu tiks informēta vispārējā kārtībā – pēc tā pieņemšanas Saeimā vispirms tas tiks izsludināts, publicējot oficiālajā preses izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, pēc izsludināšanas oficiālajā preses izdevumā “Latvijas Vēstnesis” tas tiks publicēts arī "Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājā".

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības.

 

4. Cita informācija

Nav

 

 

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

 

 

 

Valsts sekretāre

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

V.Andrējeva

E.Strazdiņa

M.Radeiko

G.Pužule

 

 

27.08.2003 13:36

G.Pužule

7095521, gunta.puzule@fm.gov.lv