Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījums likumā

"Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"

Izdarīt likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 14.nr.; 1995, 22.nr.; 1997, 9.nr.; 1999, 17., 24.nr.; 2001, 15., 24.nr.; 2003, 2., 15.nr.) šādu grozījumu:

Aizstāt 12.pantā vārdus "speciālajā budžetā" ar vārdu "pamatbudžetā".

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.

 

 

 

Izglītības un zinātnes ministrs

K.Šadurskis

 

 

 

 

Likumprojekta

“Grozījums likumā „Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli””

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgi

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Likuma „Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli”” 12.pants nosaka, ka ienākumi no izložu un azartspēļu nodevas tiek ieskaitīti speciālajā budžetā un tās pašvaldības budžetā, kuras teritorijā tiek organizēta izloze vai azartspēle, procentuālo sadalījumu speciālajam budžetam un pašvaldību budžetiem.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Ministru kabineta 2003.gada 22.jūlija sēdes protokollēmuma (prot.Nr.41 2.§) “Par valsts budžetu 2004.gadam un fiskālās situācijas stabilizāciju” 11.punkts nosaka, ka ministrijām jāveic grozījumi normatīvajos aktos, lai nodrošinātu atteikšanos no speciālajiem budžetiem. Izstrādātais grozījums nodrošina atteikšanos no speciālā budžeta.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Neietekmē.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Neietekmē.

3. Sociālo seku izvērtējums

Neietekmē.

4. Ietekme uz vidi

Neietekmē.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Rādītāji

Kārtējais gads (LVL)

Nākamie trīs gadi

(LVL)

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada (LVL)

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Neietekmē.

Neietekmē.

Neietekmē.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Neietekmē.

Neietekmē.

Neietekmē.

3. Finansiālā ietekme

Neietekmē.

Neietekmē.

Neietekmē.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Nav.

Nav.

Nav.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Nav.

Nav.

Nav.

6. Cita informācija

Nav.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Jāizdara grozījumi likumā „Par izlozēm un azartspēlēm”. Ir sagatavots attiecīgs likumprojekts.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvā akta projekts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Neietekmē.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Nav.

3. Atbilstības izvērtējuma tabula

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

Nav.

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

 

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību akta projektu

1. Ar kurām sabiedriskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Ar Latvijas Sporta federāciju padomi (LSFP), kura apvieno 67 sabiedriskās sporta organizācijas.

Ar Latvijas Olimpisko komiteju.

2. Kāda ir šo sabiedrisko organizāciju pozīcija (atbalsta, neatbalsta)

Atbalsta likumprojektu.

3. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Nav notikušas.

4. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Nav veikti.

VII. Kā tiks nodrošināta noteikumu izpilde

1. Kā tiks nodrošināta noteikumu izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekts precizē valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas kārtību sportam, jaunas institūcijas netiek veidotas.

2. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja noteikumi viņu ierobežo.

Likumprojekts nenosaka indivīda tiesību ierobežojumus.

3. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Informācija par grozījumiem Izglītības likumā tiks ievietota Izglītības un zinātnes ministrijas, IZM Sporta pārvaldes un LSFP interneta mājas lapās (www.izm.gov.lv, www.sp.gov.lv un www.latsports.lv).

 

 

Izglītības un zinātnes ministrs K.Šadurskis

 

Valsts sekretāre

Administratīvā departamenta direktora vietniece juridiskos jautājumos

Administratīvā departamenta Kontroles nodaļas vadītāja

Sporta pārvaldes vadītājs

Sporta pārvaldes

Sporta daļas vadītājs

 

 

 

     
         

S.Veģere

S.Sidiki

A.Birzniece

E.Fogelis

M.Kampe

20.08.200311:00

512

M. Kampe 7284242

martins.kampe@sp.gov.lv