Likumprojekts otrajam lasījumam

Likumprojekts otrajam lasījumam

Iesniedz Juridiskā komisija

Likumprojekts “Bezvalstnieku likums” (reģ.nr.426)

Pirmajā lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.

Nr.

Iesniegtie priekðlikumi

Atbildīgās komisijas atzinums

Redakcija, kurā likumprojektu otrajā lasījumā ierosina pieņemt Juridiskā komisija

Bezvalstnieku likums

     

Bezvalstnieku likums

1.pants

Likums nosaka bezvalstnieku tiesisko statusu Latvijas Republikā, šo personu tiesības un pienākumus.

1.

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 1.pantā vārdus “Likums nosaka” ar vārdiem “Šā likuma mērķis ir noteikt”.

Atbalstīt

1.pants

Šā likuma mērķis ir noteikt bezvalstnieku tiesisko statusu Latvijas Republikā, kā arī šo personu tiesības un pienākumus.

2.pants

(1) Personu atzīst par bezvalstnieku Latvijas Republikā, ja neviena valsts saskaņā ar tās tiesību normām neatzīst šo personu par attiecīgās valsts pilsoni.

(2) Ja šā panta pirmajā daļā minētā persona ir likuma "Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības" subjekts, to neatzīst par bezvalstnieku.

(3) Latvijas nepilsoņa statusu zaudējusī persona atzīstama par bezvalstnieku, ja vienlaikus tai nav nevienas citas valsts pilsonības, kā arī tai netiek izsniegta garantija ārvalstu tiesību aktos noteiktajā kārtībā par uzņemšanu pilsonībā.

2.

Juridiskais birojs

Izteikt 2.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

“(1) Personu var atzīt par bezvalstnieku Latvijas Republikā, ja vien kāda valsts saskaņā ar tās likumiem nav atzinusi šo personu par attiecīgās valsts pilsoni.

(2) Personu, kura ir likuma “Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības” subjekts, nevar atzīt par bezvalstnieku.”

Atbalstīt

2.pants

(1) Personu Latvijas Republikā var atzīt par bezvalstnieku, ja vien kāda valsts saskaņā ar tās likumiem nav atzinusi šo personu par savu pilsoni.

(2) Personu, kura ir likuma “Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības” subjekts, nevar atzīt par bezvalstnieku.

(3) Latvijas nepilsoņa statusu zaudējusi persona atzīstama par bezvalstnieku, ja tai nav nevienas citas valsts pilsonības, kā arī tai nav izsniegta garantija ārvalstu tiesību aktos noteiktajā kārtībā par uzņemšanu pilsonībā.

 

3.pants

Lēmumu atzīt personu par bezvalstnieku Latvijas Republikā pieņem Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) priekšnieka pilnvarota amatpersona.

3.

 

 

4.

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 3.pantu, tajā esošo normu ietverot 5.panta pirmajā daļā.

Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre L.Mūrniece

Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

“Personu neatzīst par bezvalstnieku Latvijas Republikā, ja ir pamats uzskatīt, ka uz šo personu neattiecas 1954.gada 28.septembra Konvencijas par bezvalstnieka statusu nosacījumi.”

Atbalstīt daļēji

 

Atbalstīt

3.pants

Personu Latvijas Republikā neatzīst par bezvalstnieku, ja ir pamats uzskatīt, ka uz šo personu neattiecas 1954.gada 28.septembra Konvencijas par bezvalstnieka statusu nosacījumi.

4.pants

(1) Lai personu atzītu par bezvalstnieku, tā Pārvaldē iesniedz:

1) iesniegumu;

2) personu apliecinoðu dokumentu;

3) kompetentas ārvalsts institūcijas izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka persona nav attiecīgās valsts pilsonis un tai netiek garantēta šīs valsts pilsonība. Valstis, kuru izsniegtie dokumenti jāiesniedz, nosaka Pārvalde.

(2) Ja persona no tās neatkarīgu iemeslu dēļ nevar iesniegt kādu šā panta pirmās daļas 2. un 3.punktā minēto dokumentu, Pārvaldes priekšnieka pilnvarota amatpersona pieņem lēmumu atzīt personu par bezvalstnieku, pamatojoties uz Pārvaldes rīcībā esošo informāciju.

5.

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

10.

 

 

 

11.

Juridiskais birojs

Ievaddaļā aizstāt vārdu “Pārvaldē” ar vārdiem “Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (turpmāk – Pārvalde)”.

Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre L.Mūrniece

Aizstāt 4.panta pirmajā daļā vārdu “Pārvaldē” ar vārdiem “Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk – Pārvalde)”.

Iekðlietu ministrijas parlamentārā sekretāre L.Mūrniece

Izteikt 4.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

3) Pārvaldes noteiktas ārvalsts kompetentas institūcijas izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka persona nav attiecīgās valsts pilsonis un tai netiek garantēta šīs valsts pilsonība, vai dokumentāru apliecinājumu tam, ka šādu dokumentu nav iespējams iegūt”.

Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre L.Mūrniece

Izteikt 4.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja persona no tās neatkarīgu iemeslu dēļ nevar iesniegt kādu šā panta pirmās daļas 2. vai 3.punktā minēto dokumentu, Pārvaldes priekšnieka pilnvarota amatpersona pieņem lēmumu atzīt vai atteikt atzīt personu par bezvalstnieku, pamatojoties uz Pārvaldes rīcībā esošo dokumentāli apstiprināto informāciju.”

Juridiskais birojs

Aizstāt otrajā daļā vārdus “2. un 3. punktā” ar vārdiem “2. vai 3. punktā”.

Juridiskais birojs

Papildināt otro daļu aiz vārdiem “atzīt” ar vārdiem “vai atteikt atzīt personu par bezvalstnieku”.

Juridiskais birojs

Aizstāt otrajā daļā vārdus “esošo informāciju” ar vārdiem “esošo dokumentāli apstiprināto informāciju”.

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

4.pants

(1) Lai personu atzītu par bezvalstnieku, tā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (turpmāk – Pārvalde) iesniedz:

1) iesniegumu;

2) personu apliecinoðu dokumentu;

3) Pārvaldes noteiktas ārvalsts kompetentas institūcijas izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka persona nav attiecīgās valsts pilsonis un tai netiek garantēta šīs valsts pilsonība, vai dokumentāru apliecinājumu tam, ka šādu dokumentu nav iespējams iegūt.

(2) Ja persona no tās neatkarīga iemesla dēļ nevar iesniegt kādu šā panta pirmās daļas 2. vai 3.punktā minēto dokumentu, Pārvaldes priekšnieka pilnvarota amatpersona pieņem lēmumu atzīt vai atteikt atzīt personu par bezvalstnieku, pamatojoties uz Pārvaldes rīcībā esošo dokumentāri apstiprināto informāciju.

5.pants

(1) Pārvaldes priekšnieka pilnvarota amatpersona lēmumu atzīt personu par bezvalstnieku pieņem trīs mēnešu laikā pēc dokumentu iesniegšanas. Ja nepieciešams, Pārvaldes priekšnieka pilnvarota amatpersona pieprasa personai iesniegt papildu dokumentus vai informāciju.

(2) Ja lietas apstākļu dēļ trīs mēnešu termiņu nav iespējams ievērot, Pārvaldes priekšnieka pilnvarota amatpersona to var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par mēnesi, ar nosacījumu, ka kopējais lietas izskatīšanas laiks nepārsniedz četrus mēnešus.

(3) Šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu personai ir tiesības apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu Pārvaldes priekšniekam.

(4) Pārvaldes priekšnieka lēmumu personai ir tiesības pārsūdzēt tiesā.

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

14.

Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre L.Mūrniece

Izteikt 5.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja pamatotu iemeslu dēļ trīs mēnešu termiņu nav iespējams ievērot, Pārvaldes priekšnieka pilnvarota amatpersona to var pagarināt uz laiku ne ilgāku par mēnesi, ar nosacījumu, ka kopējais dokumentu izskatīšanas laiks nepārsniedz četrus mēnešus.”

Iekðlietu ministrijas parlamentārā sekretāre L.Mūrniece

Izslēgt 5.panta trešo un ceturto daļu.

Juridiskais birojs

Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

“5. pants

(1) Lēmumu atzīt vai atteikt atzīt personu par bezvalstnieku pieņem Pārvaldes priekšnieka pilnvarota amatpersona trīs mēnešu laikā pēc dokumentu iesniegšanas. Ja nepieciešams, Pārvaldes priekšnieka pilnvarota amatpersona pieprasa personai iesniegt papildu dokumentus vai informāciju.

(2) Pārvaldes priekšnieka pilnvarota amatpersona pamatotu iemeslu dēļ šā panta pirmajā daļā minētā lēmuma pieņemšanas termiņu var pagarināt līdz vienam mēnesim.

(3) Šā panta otrajā daļā minēto lēmumu personai ir tiesības apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu Pārvaldes priekšniekam.

(4) Pārvaldes priekšnieka lēmumu personai ir tiesības pārsūdzēt tiesā.”

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

5. pants

(1) Lēmumu atzīt vai atteikt atzīt personu par bezvalstnieku pieņem Pārvaldes priekšnieka pilnvarota amatpersona triju mēnešu laikā pēc dokumentu iesniegšanas. Ja nepieciešams, Pārvaldes priekšnieka pilnvarota amatpersona pieprasa, lai persona iesniedz papildu dokumentus vai informāciju.

(2) Pārvaldes priekšnieka pilnvarota amatpersona pamatota iemesla dēļ šā panta pirmajā daļā minētā lēmuma pieņemšanas termiņu var pagarināt uz laiku līdz vienam mēnesim.

(3) Šā panta otrajā daļā minēto lēmumu personai ir tiesības apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Pārvaldes priekšniekam.

(4) Pārvaldes priekšnieka lēmumu personai ir tiesības pārsūdzēt tiesā.

 

15.

Iekðlietu ministrijas parlamentārā sekretāre L.Mūrniece

Papildināt Bezvalstnieku likumprojektu ar jaunu 6.pantu šādā redakcijā:

“6.pants

(1) Ievērojot 5.pantā noteikto kārtību, lēmumu atzīt vai atteikt atzīt personu par bezvalstnieku Latvijas Republikā pieņem Pārvaldes priekðnieka pilnvarota amatpersona.

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu personai ir tiesības apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu Pārvaldes priekšniekam.

(3) Pārvaldes priekšnieka lēmumu personai ir tiesības pārsūdzēt tiesā.”;

uzskatīt Bezvalstnieku likumprojekta līdzšinējo 6., 7. un 8.pantu attiecīgi par 7., 8. un 9.pantu.

Neatbalstīt

 

6.pants

(1) Bezvalstnieks Latvijas Republikā uzturas Imigrācijas likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Bezvalstniekam, kurš likumīgi uzturas Latvijas Republikā, ir tiesības saņemt bezvalstnieka ceļošanas dokumentu Personu apliecinošu dokumentu likumā noteiktajā kārtībā.

(3) Bezvalstnieka ceļošanas dokumentu saskaņā ar 1954.gada 28.septembra Konvencijas par bezvalstnieka statusu nosacījumiem var izsniegt ikvienam bezvalstniekam, kurš atrodas Latvijas Republikā, it īpaši gadījumos, ja bezvalstniekam nav iespējams saņemt ceļošanas dokumentu viņa mītnes zemē.

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Deputāts A.Golubovs

Izteikt 6.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Bezvalstniekam, kurð likumīgi uzturas Latvijas Republikā, ir tiesības saņemt bezvalstnieka ceļošanas dokumentu, personu apliecinošu dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, kā arī lūgt piešķirt Latvijas Republikas pilsonību.”

Juridiskais birojs

Izteikt 6.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Bezvalstnieka ceļošanas dokumentu saskaņā ar 1954.gada 28.septembra Konvencijas par bezvalstnieka statusu nosacījumiem var izsniegt ikvienam bezvalstniekam, kurš atrodas Latvijas Republikā.”

 

 

Deputāts V.Agešins

Papildināt 6.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Bezvalstniekam Latvijā izsniegtais bezvalstnieka ceļošanas dokuments dod viņam tiesības atgriezties Latvijas teritorijā jebkurā laikā, kamēr šis ceļošanas dokuments ir derīgs, bez papildu dokumentu uzrādīšanas

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

6.pants

(1) Bezvalstnieks Latvijas Republikā uzturas Imigrācijas likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Bezvalstniekam, kas likumīgi uzturas Latvijas Republikā, ir tiesības saņemt bezvalstnieka ceļošanas dokumentu Personu apliecinošu dokumentu likumā noteiktajā kārtībā.

(3) Bezvalstnieka ceļošanas dokumentu saskaņā ar 1954.gada 28.septembra Konvencijas par bezvalstnieka statusu nosacījumiem var izsniegt ikvienam bezvalstniekam, kurš atrodas Latvijas Republikā.

7.pants

(1) Bezvalstniekam, uzturoties Latvijas Republikā, ir pienākums ievērot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības.

(2) Bezvalstniekam, kurš likumīgi uzturas Latvijas Republikā, ir likumā "Par 1954.gada 28.septembra Konvenciju par bezvalstnieka statusu" noteiktās tiesības.

     

7.pants

(1) Bezvalstniekam, uzturoties Latvijas Republikā, ir pienākums ievērot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības.

(2) Bezvalstniekam, kas likumīgi uzturas Latvijas Republikā, ir likumā "Par 1954.gada 28.septembra Konvenciju par bezvalstnieka statusu" noteiktās tiesības.

8.pants

(1) Persona zaudē bezvalstnieka statusu Latvijas Republikā, ja tā ir ieguvusi Latvijas vai citas valsts pilsonību.

(2) Bezvalstnieka statusu atņem, ja persona bezvalstnieka statusu Latvijas Republikā ieguvusi, sniedzot nepatiesas ziņas.

(3) Pārvaldes priekšnieka pilnvarota amatpersona lēmumu par bezvalstnieka statusa atņemšanu pieņem mēneša laikā no dienas, kad kļuvuši zināmi šā panta otrajā daļā minētie apstākļi.

(4) Ja lietas apstākļu dēļ mēneša termiņu nav iespējams ievērot, Pārvaldes priekšnieka pilnvarota amatpersona to var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par mēnesi, ar nosacījumu, ka kopējais lietas izskatīšanas laiks nepārsniedz divus mēnešus.

(5) Lēmumu par bezvalstnieka statusa atņemšanu personai ir tiesības apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu Pārvaldes priekšniekam.

(6) Pārvaldes priekšnieka lēmumu par bezvalstnieka statusa atņemšanu personai ir tiesības pārsūdzēt tiesā.

19.

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

 

22.

Deputāts V.Agešins

Izteikt 8.panta otro daļu šādā redakcijā:

“Bezvalstnieka statusu var atņemt, ja persona bezvalstnieka statusu Latvijas Republikā ieguvusi, apzināti noslēpjot savu citas valsts pilsonību vai citas valsts izsniegtu garantiju par uzņemšanu pilsonībā.”

Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre L.Mūrniece

Izteikt 8.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ja pamatotu iemeslu dēļ mēneša termiņu nav iespējams ievērot, Pārvaldes priekšnieka pilnvarota amatpersona to var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par mēnesi, ar nosacījumu, ka kopējais dokumentu izskatīšanas laiks nepārsniedz divus mēnešus.”.

Juridiskais birojs

Izteikt 8.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Pārvaldes priekšnieka pilnvarota amatpersona pamatotu iemeslu dēļ šā panta trešajā daļā minētā lēmuma pieņemšanas termiņu var pagarināt līdz vienam mēnesim.”

Deputāts A.Golubovs

Izteikt 8.panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Lēmumu par bezvalstnieka statusa atņemšanu personai ir tiesības apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu Pārvaldes priekšniekam, kurš mēneša laikā sniedz atbildi.”

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

8.pants

(1) Persona zaudē bezvalstnieka statusu Latvijas Republikā, ja tā ir ieguvusi Latvijas vai citas valsts pilsonību.

(2) Bezvalstnieka statusu atņem, ja person a bezvalstnieka statusu Latvijas Republikā ieguvusi, sniedzot nepatiesas ziņas.

(3) Pārvaldes priekšnieka pilnvarota amatpersona lēmumu par bezvalstnieka statusa atņemšanu pieņem mēneša laikā no dienas, kad kļuvuši zināmi šā panta otrajā daļā minētie apstākļi.

(4) Pārvaldes priekšnieka pilnvarota amatpersona pamatota iemesla dēļ šā panta trešajā daļā minētā lēmuma pieņemšanas termiņu var pagarināt uz laiku līdz vienam mēnesim.

(5) Lēmumu par bezvalstnieka statusa atņemšanu personai ir tiesības apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Pārvaldes priekšniekam.

(6) Pārvaldes priekšnieka lēmumu par bezvalstnieka statusa atņemšanu personai ir tiesības pārsūdzēt tiesā.

Pārejas noteikumi

1. Personām, kuras Latvijas Republikā saņēmušas bezvalstnieka personu apliecinošu dokumentu pirms šā likuma spēkā stāšanās, izsniedzot jaunu bezvalstnieka ceļošanas dokumentu, vienlaikus izsniedz pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā.

2. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par bezvalstnieka statusu Latvijas Republikā" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 6.nr.).

23.

 

 

 

 

24.

Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre L.Mūrniece

Uzskatīt pārejas noteikumu līdzšinējo 1.punktu par 2.punktu, attiecīgi 2.punktu par 1.punktu.

Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre L.Mūrniece

Papildināt pārejas noteikumus ar 3.punktu šādā redakcijā:

“3. Dokumentus, kas iesniegti pirms šā likuma spēkā stāšanās, izskata un lēmumu pieņem saskaņā ar šajā likumā noteikto kārtību.”

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par bezvalstnieka statusu Latvijas Republikā" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 6.nr.).

2. Personām, kuras Latvijas Republikā saņēmušas bezvalstnieka personu apliecinošu dokumentu pirms šā likuma spēkā stāšanās, izsniedzot jaunu bezvalstnieka ceļošanas dokumentu, vienlaikus izsniedz pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā.

3. Dokumentus, kas iesniegti pirms šā likuma spēkā stāšanās, izskata un lēmumu pieņem šajā likumā noteiktajā kārtībā.