Rīgā

Rīgā

2003.gada 2.oktobrī

9/9-4.2- 176

 

Saeimas Prezidijam

 

Godātie Prezidija locekļi!

 

Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi likumā “Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu”” (reģ.nr. 423) izskatīšanai pirmajā lasījumā.

Komisija likumprojektu izskatīja un konceptuāli atbalstīja 1.lasījumā 2003.gada 2.oktobrī.

 

 

 

Ar cieņu

J.Stalidzāne

priekšsēdētāja

 

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas,

reklāmas un lietošanas ierobežošanu"

Izdarīt likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 3.nr.; 1999, 22.nr.) šādus grozījumus:

1.  1.pantā:

papildināt pantu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"21) sastāvdaļa – jebkura viela vai materiāls (arī pārveidotā veidā), ko izmanto tabakas izstrādājuma ražošanā vai sagatavošanā un kas iekļauts gatavajā izstrādājumā (piemēram, papīrs, filtrs, krāsas, uzlīmes), izņemot tabakas lapas un citas dabīgas vai nepārstrādātas tabakas auga daļas;";

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6) tabakas izstrādājumi – šā likuma izpratnē: izstrādājumi, kuri pilnīgi vai daļēji pagatavoti no ģenētiski modificētas vai nemodificētas tabakas (piemēram, cigaretes, cigarellas, cigāri, pīpju un cita smēķējamā tabaka, šņaucamā, košļājamā, zelējamā un velmējamā tabaka) un kuri paredzēti smēķēšanai, šņaukšanai, košļāšanai vai zelēšanai;".

2. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

"2.pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir aizsargāt cilvēka veselību un tiesības uz tīru, ar tabakas dūmiem nepiesārņotu vidi, noteikt tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības noformējumu un izplatīšanas ierobežojumus, kā arī kārtību, kādā valsts kontrolē tabakas un tabakas izstrādājumu apriti, tabakas izstrādājumu reklāmu un smēķēšanu sabiedriskās vietās, ievērojot iedzīvotāju tiesības un intereses."

3. Izteikt 5.panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

"5.pants. Tabakas izstrādājumu ražošanas, realizācijas un izlaišanas brīvam apgrozījumam ierobežojumi

(1) Latvijā ir aizliegts:

1) realizēt šņaucamo un košļājamo tabaku;

2) realizēt, ražot un izlaist brīvam apgrozījumam (turpmāk – importēt) cigaretes, kurās nikotīna daudzums pārsniedz 1 mg nikotīna cigaretē (noteikts atbilstoši standarta LVS ISO 10315:2003 prasībām attiecībā uz nikotīnu);

3) realizēt, ražot un importēt cigaretes, kurās tabakas darvas daudzums pārsniedz 10 mg darvas cigaretē (noteikts atbilstoši standarta LVS ISO 4387:2003 prasībām attiecībā uz darvu);

4) realizēt, ražot un importēt cigaretes, kurās oglekļa monoksīda daudzums pārsniedz 10 mg oglekļa monoksīda cigaretē (noteikts atbilstoši standarta LVS ISO 8454:2003 prasībām attiecībā uz oglekļa monoksīdu);

5) realizēt tabakas izstrādājumus, kuriem nav šā likuma 5.1 panta otrajā daļā minēto vai Eiropas Komisijas sarakstā iekļauto Eiropas Savienības dalībvalstu kompetento laboratoriju izsniegta testēšanas pārskata attiecīgai cigarešu partijai;

6) realizēt tabakas izstrādājumus, kuru iepakojuma vienības noformējums neatbilst šā likuma 6.panta nosacījumiem;

7) realizēt tabakas izstrādājumus orālai lietošanai."

4. Papildināt likumu ar 5.1 pantu šādā redakcijā:

"5.1 pants. Mērījumu metodes

(1) Uz cigarešu paciņām norādītā darvas un nikotīna daudzuma pareizību apstiprina saskaņā ar standartu LVS ISO 8243:2003.

(2) Ja cigarešu partijai nav Eiropas Komisijas sarakstā iekļauto Eiropas Savienības dalībvalstu kompetento laboratoriju izsniegtā testēšanas pārskata, juridiskās personas, kuras realizē attiecīgās cigaretes, saskaņā ar šā likuma 5.panta pirmās daļas 2., 3. un 4.punkta nosacījumiem pārbauda par saviem līdzekļiem darvas, nikotīna un oglekļa monoksīda daudzumu Ministru kabineta pilnvarotās un saskaņā ar standartu LVS EN ISO/IEC 17025:2001 akreditētās laboratorijās.

(3) Ekonomikas ministrija nosūta Eiropas Komisijai Ministru kabineta pilnvaroto un saskaņā ar standartu LVS EN ISO/IEC 17025:2001 akreditēto laboratoriju sarakstu, norādot apstiprināšanai lietotos kritērijus un piemērotās pārraudzības metodes, un nosūta aktualizētu informāciju, ja sarakstā izdarīti grozījumi."

5. Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

"6.pants. Tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības noformējums

(1) Uz importējamo vai Latvijā ražoto tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības aizliegts:

1) attēlot konkrētas fiziskās personas;

2) attēlot Latvijas valsts vai latviešu folkloras simbolus;

3) izmantot animācijas attēlus.

(2) Uz katras Latvijā realizējamo tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības jābūt:

1) vienam no šādiem vispārīgiem brīdinājumiem valsts valodā:

"Smēķēšana nogalina",

"Smēķēšana nopietni apdraud Jūs un cilvēkus Jums blakus";

2) vismaz vienam šādam speciālam brīdinājumam valsts valodā:

"Smēķētāji mirst jauni",

"Smēķēšana nosprosto artērijas un izraisa sirdslēkmes un insultu",

"Smēķēšana izraisa neārstējamu plaušu vēzi",

"Smēķēšana grūtniecības laikā kaitē Jūsu bērnam",

"Sargiet bērnus: nelieciet viņiem elpot dūmus!",

"Pārtraukt smēķēšanu Jums var palīdzēt Jūsu ģimenes ārsts un farmaceits",

"Smēķēšana izraisa stipru atkarību, nesāc!",

"Smēķēšanas atmešana samazina risku saslimt ar neārstējamām sirds un plaušu slimībām",

"Smēķēšana var izraisīt lēnu un mokošu nāvi",

"Lūdz palīdzību, lai atmestu smēķēšanu: tālr.7037333",

"Smēķēšana var pasliktināt asinsriti un izraisīt impotenci",

"Smēķēšana paātrina ādas novecošanu",

"Smēķēšana var kaitēt spermatozoīdiem un samazināt auglību",

"Dūmi satur benzolu, nitrozamīnus, formaldehīdu un zilskābi".

(3) Šā panta otrās daļas 1.punktā minētos vispārīgos brīdinājumus uz attiecīgā tabakas izstrādājuma iepakojuma vienībām regulāri maina. Brīdinājumu drukā uz visredzamākās tabakas iepakojuma vienības virsmas, kā arī uz jebkura ārējā iepakojuma, izņemot caurspīdīgo papildu apvalku, ko lieto tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībā.

(4) Šā panta otrās daļas 2.punktā minētos speciālos brīdinājumus uz attiecīgā tabakas izstrādājuma iepakojuma vienībām regulāri maina. Brīdinājumu drukā uz otras redzamākās tabakas iepakojuma vienības virsmas, kā arī uz jebkura ārējā iepakojuma, izņemot caurspīdīgo papildu apvalku, ko lieto tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībā.

(5) Uz katras Latvijā realizējamo cigarešu iepakojuma vienības jābūt:

1) norādījumam valsts valodā par nikotīna, tabakas darvas un oglekļa monoksīda daudzumu miligramos cigaretē. Šo norādījumu izvieto uz vienas no cigarešu iepakojuma vienības sānu malām, un tas aizņem vismaz 10 % no attiecīgās virsmas;

2) piestiprinātai akcīzes nodokļa markai. Ja ir slēgts caurspīdīgs papildu apvalks, akcīzes nodokļa markai jāatrodas zem tā.

(6) Pirms vispārīgā un speciālā brīdinājuma jābūt norādei "Veselības ministrija brīdina".

(7) Vispārīgais brīdinājums, kas paredzēts šā panta otrās daļas 1.punktā, aizņem vismaz 30 % no tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības ārējās virsmas, uz kuras tas drukāts (izņemot norādi "Veselības ministrija brīdina");

(8) Speciālais brīdinājums, kas paredzēts šā panta otrās daļas 2.punktā, aizņem vismaz 40 % no tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības ārējās virsmas, uz kuras tas drukāts (izņemot norādi "Veselības ministrija brīdina").

(9) Uz citu tabakas izstrādājumu (kas nav cigaretes) iepakojuma vienību redzamākajām virsmām, kuras lielākas par 75 cm2, šā panta otrās daļas 1. un 2.punktā minētie brīdinājumi aizņem vismaz 22,5 cm2 lielu laukumu no katras virsmas.

(10) Vispārīgā un speciālā brīdinājuma tekstam un norādījumam par sastāvdaļu saturu atbilstoši šā panta piektās daļas 1.punktam jābūt:

1) skaidram un salasāmam;

2) izvietotam tā, lai, atverot iepakojuma vienību, to nevarētu sabojāt vai noņemt. Brīdinājumi nedrīkst būt drukāti vai piestiprināti uz caurspīdīgā vai jebkura cita ārējā iepakojuma un akcīzes nodokļa markām, tie nedrīkst būt izdzēšami, kā arī tos nedrīkst apslēpt vai pārklāt cita rakstiska informācija vai attēls. Tabakas izstrādājumiem, kas nav cigaretes, brīdinājuma tekstu var norādīt uzlīmē, ja šāda uzlīme nav noņemama;

3) drukātam ar melnu krāsu Helvetica treknrakstā uz balta fona;

4) drukātam ar mazajiem burtiem, izņemot ziņojuma pirmo burtu un gadījumus, kad gramatikas likumi nosaka ko citu;

5) centrētam laukumā, kurā jābūt drukātam tekstam, paralēli paciņas augšējai malai;

6) apvilktam ar melnu apmali, kas ir ne mazāk kā 3 mm un ne vairāk kā 4 mm plata un neskar brīdinājuma tekstu vai norādīto informāciju.

(11) Lai nodrošinātu tabakas izstrādājumu identifikāciju un varētu izsekot to apritei, tabakas izstrādājumus marķē ar partijas numuru vai līdzvērtīgu marķējumu uz iepakojuma vienības tā, lai varētu noteikt ražošanas vietu un laiku.

(12) Aizliegts uz tabakas izstrādājumu iepakojuma izvietot tekstus, nosaukumus, preču zīmes vai citas zīmes, kas norāda, ka konkrētais tabakas izstrādājums ir mazāk kaitīgs par citiem tabakas izstrādājumiem (šī prasība neattiecas uz tabakas izstrādājumiem, kas tiek eksportēti uz valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis)."

6. Papildināt likumu ar 7.1 pantu šādā redakcijā:

"7.1 pants. Papildu informācija par tabakas izstrādājumiem

(1) Tabakas izstrādājumu ražotāji un importētāji katru gadu līdz 31.decembrim (pirmo reizi - līdz 2004.gada 31.decembrim) iesniedz Valsts sanitārajā inspekcijā visu to sastāvdaļu sarakstu, ko lieto attiecīgo tabakas izstrādājumu ražošanā, kā arī norāda sastāvdaļu daudzumu katrā izstrādājumā atbilstoši tirdzniecības markai un veidam. Sarakstā norāda sastāvdaļu funkcijas un kategoriju, kā arī ražotājam vai importētājam pieejamos toksikoloģiskos datus par šīm sastāvdaļām (kas var būt dedzinātā vai nededzinātā veidā), ja nepieciešams, norāda to ietekmi uz veselību un atkarības izraisīšanu. Sarakstu sastāda pēc katras izstrādājumā iekļautās sastāvdaļas svara dilstošā secībā. Minētajam sarakstam pievieno deklarāciju, kurā izklāstīti iemesli šo sastāvdaļu iekļaušanai attiecīgajos tabakas izstrādājumos.

(2) Valsts sanitārā inspekcija nodrošina patērētājiem pieeju informācijai, kas iesniegta saskaņā ar šo pantu, tai skaitā katra izstrādājuma sastāvdaļu sarakstu, kurā norādīts darvas, nikotīna un oglekļa monoksīda saturs.

(3) Valsts sanitārā inspekcija nodrošina tās informācijas aizsardzību, kas attiecas uz izstrādājuma specifisko formulu un saskaņā ar Informācijas atklātības likumu ir uzņēmējdarbības noslēpums."

7. Aizstāt 12. un 13.pantā vārdus "Labklājības ministrija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Veselības ministrija" (attiecīgā locījumā).

8. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

"14.pants. Tabakas izstrādājumu tirgus uzraudzība un kvalitātes kontrole

(1) Šā likuma 5.panta pirmās daļas 5.punktā minēto testēšanas pārskatu esamības kontroli veic Valsts ieņēmumu dienests.

(2) Lai pārbaudītu šā likuma 5.panta pirmās daļas 2., 3. un 4.punktā minēto ziņu patiesumu, Valsts ieņēmumu dienests ne retāk kā reizi gadā pārbauda darvas, nikotīna un oglekļa monoksīda daudzumu katra tirdzniecības nosaukuma cigaretēs. Ja cigaretēm ar vienu tirdzniecības nosaukumu ir atšķirīgs darvas, nikotīna vai oglekļa monoksīda daudzums vai cigaretes ražotas dažādās vietās, Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības pieprasīt veikt pārbaudi katra veida cigaretēm ar vienu tirdzniecības nosaukumu.

(3) Pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma cigarešu paraugus atlasa un testē Ministru kabineta pilnvarotās un saskaņā ar standartu LVS EN ISO/IEC 17025:2001 akreditētās laboratorijas. Akreditētās laboratorijas par testēšanas rezultātiem informē Valsts ieņēmumu dienestu. Izdevumus, kas saistīti ar cigarešu paraugu atlasi un testēšanu, sedz ražotājs vai importētājs.

(4) Importētāji, kas ieved tabakas izstrādājumus no valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis, pirms to realizācijas tirgū pārbauda tabakas izstrādājumu marķējuma atbilstību likuma prasībām Ministru kabineta pilnvarotajās un saskaņā ar standartu LVS EN ISO/IEC 17025:2001 akreditētajās laboratorijās."

9. Aizstāt 16.pantā vārdus "izskata tiesa" ar vārdiem "izskata normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā".

10. Izteikt pārejas noteikumus šādā redakcijā:

"Pārejas noteikumi

1. Šā likuma 5.panta pirmās daļas 2., 3. un 4.punkts, 5.1 panta pirmā un otrā daļa un 7.1 pants stājas spēkā 2003.gada 1.novembrī.

2. Šā likuma 5.panta otrā daļa ir spēkā līdz 2003.gada 1.novembrim.

3. Līdz 2004.gada 1.janvārim var realizēt, ražot un izlaist brīvam apgrozījumam cigaretes, kurās tabakas darvas daudzums nepārsniedz 12 miligramus (noteikts atbilstoši standartiem LVS ISO 4387:2003 un LVS ISO 3400:2003 un apstiprināts atbilstoši standarta LVS ISO 8243:2003 prasībām), un cigaretes, kurās nikotīna daudzums nepārsniedz Ministru kabineta noteiktās pieļaujamās normas.

4. Juridiskās personas līdz 2003.gada 31.decembrim ir tiesīgas realizēt cigaretes, kurās tabakas darvas daudzums pārsniedz 12 miligramus, bet nepārsniedz 15 miligramus, ja tās ir importētas vai ražotas līdz 2003.gada 1.janvārim. Līdz 2007.gada 1.janvārim Latvijā drīkst ražot cigaretes, kuru sastāvdaļu daudzums pārsniedz šā likuma 5.panta pirmās daļas 2., 3. un 4.punktā noteiktās pieļaujamās normas, ja tās paredzētas eksportam uz valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis.

5. Šā likuma 6.pantā noteiktās prasības stājas spēkā 2003.gada 1.novembrī. Juridiskās personas līdz 2003.gada 31.decembrim ir tiesīgas ražot, realizēt un importēt tabakas izstrādājumus, kuru iepakojuma noformējums atbilst likuma "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu" (1999.gada 14.oktobra redakcijā) 6.panta prasībām.

6. Tabakas izstrādājumus, kas neatbilst šā likuma 5.panta pirmajā daļā, 5.1 un 6.pantā noteiktajām prasībām un kuri ir importēti vai ražoti līdz 2003.gada 31.decembrim, var turpināt realizēt līdz īpaša likuma spēkā stāšanās dienai.

7. Tabakas izstrādājumus, kas nav cigaretes un neatbilst šā likuma 6.pantā noteiktajām prasībām, var turpināt realizēt līdz 2004.gada 30.septembrim.

8. Šā likuma 5.panta pirmās daļas 5.punkts, 5.1 panta trešā daļa un 14.pants stājas spēkā ar īpašu likumu. Līdz īpaša likuma spēkā stāšanās dienai Latvijā ir aizliegts realizēt tabakas izstrādājumus, kuriem nav noteiktā kārtībā izsniegts obligātās kvalitātes atbilstības sertifikāts."

11. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvas 2001/37/EC."