Iesniedz Juridiskā komisija

Iesniedz Juridiskā komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

Likumprojekts “Grozījums Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā”

(reģ. nr. 420)

1.

Attiecīgā panta spēkā esošā redakcija

2.

Pirmajā lasījumā pieņemtā likumprojekta redakcija

3.

nr.

p. k..

4.

Priekšlikumi

5.

Juridiskās komisijas atzinums

6.

Redakcija, kādā likumprojektu otrajā lasījumā ierosina pieņemt Juridiskā komisija

 

Izdarīt Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.) šādu grozījumu:

     

Izdarīt Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.) šādu grozījumu:

2.pants.  (1) Likums nosaka iestāžu valdījumā vai turējumā esošās valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas kārtību. Likumā noteiktajā kārtībā atsavināma arī valsts vai pašvaldību manta, kas nodota valsts vai pašvaldību aģentūru un kapitālsabiedrību valdījumā vai turējumā.

(2) Likums neattiecas uz:

1) valstij vai pašvaldībai piederošu mantisku tiesību (vērtspapīri, kapitāla daļas kapitālsabiedrībās u.tml.) atsavināšanu, kuru atsavināšanas kārtību nosaka citi likumi;

2) valsts un pašvaldību mantu, kuru privatizē atbilstoši likumiem “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”, “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” un zemes reformas likumiem.

 

(3) Šā likuma noteikumi nav piemērojami valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” apsaimniekotajos valsts mežos iegūtās produkcijas atsavināšanai. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” iegūst un atsavina valsts mežu produkciju ar lietotāja tiesībām (Civillikuma 1195. — 1200.pants) par iespējami augstāko cenu un ieskaita valsts ieņēmumos gadskārtējā valsts budžeta likumā noteikto summu.

(4) Kuģu atsavināšanai piemērojami šā likuma nosacījumi par nekustamā īpašuma atsavināšanu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izteikt 2.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Šā likuma noteikumi nav piemērojami valsts akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži", Valsts meža dienesta Meža pētīšanas stacijas un Vides ministrijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrāciju apsaimniekotajos valsts mežos iegūtās produkcijas atsavināšanai. Valsts akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži", Valsts meža dienesta Meža pētīšanas stacija un Vides ministrijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrācijas ar lietotāja tiesībām (Civillikuma 1195.–1200.pants) iegūst un atsavina valsts mežu produkciju par iespējami augstāko cenu un ieskaita valsts ieņēmumos summu, kas noteikta likumā par valsts budžetu kārtējam gadam."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LR Vides ministrs R.Vējonis

Aizstāt 2.panta trešās daļas otrajā teikumā vārdus „un ieskaita valsts ieņēmumos summu, kas noteikta likumā par valsts budžetu kārtējam gadam“ ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

„Valsts akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži” ieskaita valsts ieņēmumos valsts mežu produkcijas atsavināšanas rezultātā iegūto summu, kas noteikta likumā par valsts budžetu kārtējam gadam.“

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojektā 2. panta trešās daļas 2. teikumā vārdus “un ieskaita valsts ieņēmumos summu, kas noteikta likumā par valsts budžetu kārtējam gadam” ar vārdiem “un ieskaita valsts ieņēmumos gadskārtējā valsts budžeta likumā noteikto summu”.

Juridiskā komisija

Aizstāt 2.panta trešās daļas otrajā teikumā vārdus „un ieskaita valsts ieņēmumos summu, kas noteikta likumā par valsts budžetu kārtējam gadam“ ar tekstu šādā redakcijā:

„Valsts akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži” ieskaita valsts ieņēmumos gadskārtējā valsts budžeta likumā noteikto summu. Valsts meža dienesta Meža pētīšanas stacijas un Vides ministrijas īpaši aizsargājamo teritoriju administrāciju valsts mežu produkcijas atsavināšanas rezultātā iegūtie līdzekļi tiek ieskaitīti šo valsts budžeta iestāžu pašu ieņēmumos.”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

daļēji

(sk. 3.priekšlik.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

daļēji

(sk. 3.priekšlik.)

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt 2.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Šā likuma noteikumi nav piemērojami valsts akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži", Valsts meža dienesta Meža pētīšanas stacijas un Vides ministrijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrāciju apsaimniekotajos valsts mežos iegūtās produkcijas atsavināšanai. Valsts akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži", Valsts meža dienesta Meža pētīšanas stacija un Vides ministrijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrācijas ar lietotāja tiesībām (Civillikuma 1195.–1200.pants) iegūst un atsavina valsts mežu produkciju par iespējami augstāko cenu. Valsts akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži” ieskaita valsts ieņēmumos gadskārtējā valsts budžeta likumā noteikto summu. Valsts meža dienesta Meža pētīšanas stacijas un Vides ministrijas īpaši aizsargājamo teritoriju administrāciju valsts mežu produkcijas atsavināšanas rezultātā iegūtie līdzekļi tiek ieskaitīti šo valsts budžeta iestāžu pašu ieņēmumos.”